Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві         Завідувач кафедри з 2003 року – Захарченко Петро Володимирович, к.т.н., професор, віце-президент Академії будівництва України, заслужений працівник освіти України.

         1. Загальна стисла інформація про кафедру 

         Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві була створена в 2003 році на вимогу будівельного комплексу для вирішення питань, пов’язаних із запровадженням в Україні нових будівельних матеріалів та технологій. Кафедра готує та випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація “Товарознавство та комерційна діяльність”. 

        2. Наукова та науково-технічна діяльність кафедри

   В 2007-2017 рр. введено в дію модернізовані навчальні лабораторії «Систем сухого будівництва» та «Підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд», які оснащені сучасним обладнанням та інструментом, плакатами та стендами, зразками будівельних матеріалів. Також була відкрита науково-дослідна лабораторія та лабораторія «Торговельного підприємництва». Навчальна лабораторія «Непродовольчих товарів та керамічних будівельних виробів» насичується зразками сучасних будівельних матеріалів.

   На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи, пов’язані із розробкою програми підвищення комфортності житла, утилізацією відходів виробництва та створенням нових видів будівельних товарів. В подальшому планується розширення сфери наукової роботи кафедри шляхом проведення досліджень у сфері організації торгівлі, комерційної діяльності на ринку нерухомості, більш активне залучення студентів до науково-дослідної роботи, організація їх стажування за кордоном.

        На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи, замовниками яких є провідні компанії України. Так, на замовлення :

ТОВ «УкрПолімерконструкція» проведено роботу  згідно з договором №101-47 «Дослідження ринку  зварних фітингів великих діаметрів  та ринку поліпропіленових листів». Науковий керівник проф. Захарченко П.В. Виконавець студент 6-го курсу Тритинник Н.В.ТКД 61

-ТОВ «Агромат-Декор» проведено дослідження ринку згідно з договором №108-17 «Маркетингові дослідження ринку керамічних нагрівальних пристроїв в Україні» Науковий керівник проф. Захарченко П.В.  Робоча група: доц. Романенко О.В., доц. Самойленко А.А., студентка 4-го курсу Гургенідзе Маріамі (ТКД-41), студент 3-го курсу Лисенко Антон (ТКД-31).

-ТОВ «Кераммаркет» проведено роботу згідно з договором №112-17  «Проведення аналізу ринку крупноформатних керамічних блоків та надання порівняльної характеристики властивостей керамічних блоків та газобетону». Науковий керівник: доцент Огороднік І.В. Виконавець студент 5-го курсу Колядюк А.В. (ТКД 51).

            Аспіранти кафедри проводять наукову роботу за новими напрямками :

– Розроблення нових методів і методик дослідження групи резистивних  матеріалів без використання дорогоцінних та напівдорогоцінних металів.

 – Формування асортименту товстоплівкових нагрівальних елементів на основі новітніх технологій .

 – Формування споживних властивостей, асортименту сухих будівельних сумішей

 -Формування та оцінювання споживних властивостей модіфікованої силікатної цегли.

Захарченко П.В., Ляліна Н.П., Романенко О.В., Півень Н.М., Тритинник Н.В приймали участь в розробці спільного Українсько-Литовського науково-дослідного проекту для реалізації у 2018-2019 рр. «Створення та дослідження структури та властивостей ніздрюватого бетону з додаванням техногенних відходів виробництва піно полістирольних плит».

Останнім часом активізувалась НДР студентів, за результатами якої провідними фірмами з виробництва та продажу будівельних товарів (ТОВ «Укрполімерконструкція», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ ПТК “Агромат”) в 2016-2017 н.р. було призначено 6 персональних стипендій студентам.

Наукові публікації викладачів кафедри ТКДвБ:

2018 рік:

 1. Samoilіnko Antonina, Yudicheva Olga. Formation and conservation of the consumer properties of solon fish / Antonina Samoilіnko, Olga Yudicheva // Качество на стоките и защита на потребителите: сборник с доклади от кръгла маса с международно участие. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2018. – С. 172−181.
 2. Алавердян Л.М. Макроекономічні передумови розвитку будівельної галузі. / Матеріали ІІ науково-практичній конференції  «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та І Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2-х томах (29-31 березня) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – Т.1.-166 с. – с.102-105.
 3. Алавердян Л.М. Реальний огляд стану розвитку підприємницьких структур в Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». – Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р. – 365 с. – с. 12-14.
 4. Алавердян Л.М. Поєднання маркетингового та товарознавчого підходів при визначенні критеріїв новизни товару / Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ., рос. – с. 177-179.
 5. Захарченко П.В., Огороднік І.В., Варшавец П.Г., Юдічева О.П., Присяжна Д.Ю. Використання гідрофобізуючих просочень та їх вплив на експлуатаційні та естетичні властивості керамічної цегли \\ Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет –конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 20-22 березня 2018 р., м. Полтава, с.80-84.
 6. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Реалізація принципу створення умов для освіти протягом життя в Україні / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, (м. Дніпро, 25-26 травня 2018 р.) / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – Ч.ІІ. – С. 135−136.
 7. Захарченко П. В., Юдічева О. П., Алавердян Л. М. Компетентнісно-орієнтований підхід до підготовки фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в будівництві / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева, Л. М. Алавердян // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, (м. Полтава, 19–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс].– Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 44-46
 8. Лялина Н.П. Усовершенствование технологий переработки растительного сырья как фактор повышения качества готовой продукции. – Тези доповідей  Міжнародного круглого столу «Качество товаров и защита потребителей», 15 березня 2018 р.м. Варна, Болгарія.
 9. Ляліна Н.П. Перспективні напрямки використання рослинної сировини з метою одержання високоякісних целюлозовмісних матеріалів. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта 12-18 березня 2018 р., м. Полтава.
 10. Романенко О.В. Перспективи розвитку біржового товарного ринку в Україні (тези). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018.
 11. Самойленко А. А. Особливості функціонування транспортної логістики в Україні / А. А. Самойленко // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації [Електронне видання]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2018. – С. 182-185.
 12. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Порівняльна оцінка якості макаронних виробів / А. А. Самойленко, О. П. Юдічева // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації [Електронне видання]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2018. – С. 14−16.
 13. Юдічева О. П. Визначення узагальненого показника органолептичних властивостей перцю солодкого біофортифікованого / О. П. Юдічева // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 14–15 березня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 133–136.
 14. Юдічева О. П. Дослідження показників органолептичних властивостей біофортифікованих томатів / О.П. Юдічева // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018. – С.357−359.
 15. Зикова К. О., Юдічева О. П., Захарченко П. В.  Cировина як важливий чинник формування якості і безпечності косметичних кремів / К. О. Зикова, О. П. Юдічева, П. В. Захарченко // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 20–22 березня 2018 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 84–87.
 16. Зикова К. О., Юдічева О. П. Значення консервантів як складників косметичних кремів / К.О. Зикова, О.П. Юдічева // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Дніпро, 22 березня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 95−97.
 17. Кулік А.В., Самойленко А.А. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні / А.В. Кулік, А.А. Самойленко // Формування механізмів управління якістю та підвищен-ня конкурентоспроможності підприємств: ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 22 березня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018 – С.149-151.
 18. Кулік А.В., Самойленко А.А. Логістична діяльність розподільчого центру торговельної мережі АТБ / А.В. Кулік, А.А. Самойленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Форму-вання та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р., – С.159-162.
 19. Курило І. К., Юдічева О. П., Самойленко А. А. Вивчення маркування нерафінованої оливкової олії / І. К. Курило, О. П. Юдічева, А. А. Самойленко // Якість та безпечність товарів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, (м. Луцьк, 23 березня 2018 р.) / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. – Луцький національний технічний університет. – Луцьк: інформаційно-видавничий відділ Луцький НТУ, 2018. – С. 25−27.
 20. Курило І. К., Юдічева О. П., Самойленко А. А. Методи ідентифікації оливкової олії / І. К. Курило, О. П. Юдічева, А. А. Самойленко // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018. – С.162−165.

 21. Лукаш Іван, Юдічева Ольга, Самойленко Антоніна Дослідження якості меду натурального за органолептичними показниками / Іван Лукаш, Ольга Юдічева, Антоніна Самойленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, ( м. Київ, 23−24 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс]. −К.: НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 140.
 22. Ходовіцький М. В., Юдічева О. П. Небезпека уражень риби анізакідами / М. В. Ходовіцький, О. П. Юдічева // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018. – С.344−345.

2017 рік:

 1. Sachartschenko, P.; Gawrish, F.; Besrodna, J. – Kiew. Tendenzen der Entwicklung des  Marktes von  Gipsbauplatten in der  3. Weimarer Gipstagung, 14-15 märz 2017. F.-A. Finger-Institut für Baustoffkunde, WdB Bauhaus-Universität. Weimar. Bundesrepublik Deutschland p.219-226
 2. Sachartschenko, P.; Gawrish, F.; Iwaschtschenko, J.; Skrypnyk, W. – Kiew. Die Faktoren, die die Formierung des Marktes von Gipstrockengemischen in der Ukraine beeinflussen. 3.Weimarer Gipstagung, 14-15 märz 2017. F.-A. Finger-Institut für Baustoffkunde, WdB Bauhaus-Universität Weimar. Bundesrepub lik Deutschland p. 269-275
 3. Вотченікова О.В., Ляліна Н.П. Сегментація споживачів лакофарбових товарів. – Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг», 15-16 грудня, м. Рівне
 4. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22 березня 2017 р.: матеріали. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 435 с., стор. 84-90.
 5. Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Визначення властивостей вапна, що впливають на формування технічних показників силікатної цегли. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22 березня 2017 р.: матеріали. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 435 с., стор. 79-85.
 6. Купрієнко П.Й., Фаріна Є.,Фаріна Я. Колір у формуванні споживних ластивостей виробів (товарів) і його вплив на життя людини . 3D – технології у створенні кольору кераміки, композиційних, полімерних матеріалів.//Будівельні матеріали та вироби//вип.№ 5-6 2017р. стр.10-21.
 7. Кулік А.В., Самойленко А.А. «Організація логістичного процесу н основі аналізу взаємовідносин з постачальником» Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємництва: підприємницький контекст». КНЕУ 2017р.с.14-16
 8. Лукаш І.І., Ляліна Н.П. Використання зелених дахів у будівництві. Тези доповідей II Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 2017р- КНУБА.
 9. Огороднік І.В., Телющенко І.Ф., Оксамит Т.В., Гуленко Ю.М. Аналіз властивостей та особливостей ринку керамічної бруківки в Україні .//Будівельні матеріали та вироби//вип.№1-2 2017р. стр.72-76.
 10. Самойленко А.А. «Якість та безпечність борошняних кондитерських виробів спеціального призначення» с.190-192 № Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів» Київ 2017р.

2016 рік

 1. Petro V. Zakharchenko. Analytical Overview of Market of Construction Materials for Placement of Enclosing Walls of Residential Buildings. Порторож 2016, с. 1-15.
 2. Petro V. Zakharchenko, Valery V. Onoprienko. Assesment of the development dynamics of the construction walling materials in Ukraine. Порторож 2016,  с. 1-4.
 3. Захарченко П. В., Онопрієнко В.В. Особливості експертизи силікатної цегли та перспективи її використання в сучасному будівництві. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 25-28.

 4.  Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. Особливості товарознавчої класифікації сухих будівельних сумішей. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 79-85.

 5.  Захарченко П.В., Чирич В.З., Кошарний І.І. Порівняльно-товарознавчий аналіз каналізаційних труб для визначення сфери їх застосування. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 85-89.

 6. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Іващенко Ю.В. Тенденції розвитку ринку сухих будівельних сумішей України.

  Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м.Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.1, с. 76-79.

 7. Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Перспективи розвитку виробництва дрібноштучних стінових виробів для житлового будівництва. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м.Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.1, с. 79-84.
 8. Захарченко П.В., Рева В.І., Чирич В.З., Чубенко Д.А., Ісиленко С.А., Кошарний І.І. Огляд ринку виробів для систем водовідведення в Україні. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м.Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.2, с. 3-11.
 9. Захарченко П.В., Гайко Г.І. Перспективи будування тунельних переходів Дніпра. Журнал «Підводні технології» 04/2016, с. 1-8.

 10. Захарченко П.В., Гайко Г.І., Дюжилова Н.О. Освоєння підземного простору міста Києва і завдання промисловості будівельних матеріалів. Журнал «Підводні технології» с. 1-6.

 11. Кійко В.В., Вотченікова О.В., Галущак О.А. Тенденції розвитку швейної промисловості України / В.В. Кійко, О.В. Вотченікова, О.А. Галущак //Научный взгляд в будущее. – Выпуск 1(1). Том 10. – Одесса, 2016 – 110 с. ─ С. 101-107.

 12. Viktoria KIIKO, Olga VOTCHENIKOVA.THE IMPACT OF THE TYPE OF PACKAGING MATERIAL ON THE QUALITY AND SAFENESS OF BEER // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of — 23-26 May 2016. — K.: NUFT, 2016. — 314 p.- Р.124.
 13. Купрієнко П.Й.,Лаповська С.Д.,Дюжилова Н.О.,Купрієнко Н.П. «Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту- «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу»// Будівельні матеріали та вироби, №2-3 (92) 2016р. с. 16-24.
 14. Огороднік І.В.,Оксамит Т.В. «Розробка керамічної маси для виробництва клінкеру для брукування доріг» «Керамика: наука и жизнь» No 1(30), 2016 с.34-42.

 15.  Огороднік І.В.,Коваленко І.Д. «Вплив каолінів «СОКА-Україна» на якість та асортимент керамічного клінкеру для обличкування фасадів.»//Строительные материалы и изделия» № 1, 2016р. с. 80-84.

 16.  Огороднік І.В.,Оксамит Т.В. «Использование ниобий-магнетитового концентрата как пигмента для кераміческих глазурей широкой цветовой гаммы»// Строительные материалы и изделия,№2-3, 2016р.  с. 54-60.

 17. Огороднік І.В.,Оксамит Т.В., Гуменюк А.Г. Заявка на винахід №а201607190 від 08.08.2016р.  «Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів».
 18. Півень Н.М. Полімерцементне цеолітовміщуюче штукатурне покриття. Строительные материалы и изделия, 2016 – №1,        с. 59-61.

2015 рік

 1. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Онопрієнко В.В., Іващенко Ю.В. Ринок будівельних матеріалів України. Сучасні енергоефективні  стінові матеріали: постановка проблеми та дослідження. Збірка доповідей 19-ї міжнародної конференції по будматеріалам «ISBAUSIL» (16-18 вересня 2015 р., м. Веймар, Німеччіна) Т.2, с. 1491-1496.

 2. Захарченко П. В., Гавриш О. М., Онопрієнко В.В. Товарознавча оцінка розвитку ринку сучасних будівельних матеріалів в Україні. Порторож 2015, С. 1-6.

 3.  Захарченко П.В., Рева В.І. Будівельна індустрія: вироби для людей з особливими потребами (частина 1) // Керамика: наука и жизнь. – 2015. – № 3(28). – С. 35 – 40.

 4. Захарченко П.В., Півень Н.М., Коваль С.М. Дослідження кінетики висихання зразків газобетону різної густини в залежності від складу використаних полімерцементних штукатурок. Строительные материалы и изделия, 2015. – №3-4, с.46-48.

 5. Захарченко П.В., Вінник М.І., Кошарний І.І. Аналіз підходів до оцінки якості труб з полімерних матеріалів // Збірник наукових праць Львівської комерційної академії, № 18, 2015. С. 95-97.

 6. Кійко В. В., Вотченікова, О. В.Міжорганізаційна система управління якістю тари і пакувальних матеріалів / Кійко В. В., О. В. Вотченікова  // Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — 373 с. ─ С. 40-42.
 7. Ляліна Н.П. Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 3 (225). – С. 86 – 88. Фахове видання.
 8. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Удосконалення технології одержання трести безнаркотичних конопель з метою підвищення якості виробів та економічної ефективності переробки сировини // Тези конференції 3-4 квітня 2015 року «Розвиток національної економіки: теорія і практика».
 9. Ляліна Н.П. Алгоритм створення енергозберігаючих технологій одержання інноваційної продукції зі стебел безнаркотичних конопель // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – № 2 (53). – С. 49-53. Фахове видання.
 10. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Дослідження споживчих властивостей та експертна оцінка якості змішаних конопляних тканин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 4.2015. – С. 82-85. Фахове видання.
 11. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Економічна ефективність переробки трести безнаркотичних конопель для виготовлення целюлозовмісних виробів // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки: теорія і практика» Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 року.
 12. Ляліна Н.П., Євтушенко А.В. Дослідження споживних властивостей та оцінка якості засобів мобільного зв’язку (на прикладі торгівельної марки SAM-SUNG) // Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених «Стандартизація, товарознавство та експертиза промислових і продовольчих товарів» Херсон, 18-20 травня 2015 р.
 13. Огороднік І.В. Перехід на євростандарти для адаптації на світовому ринку // Будівельний журнал. №3 (115) 2015. С. 21.
 14. Огороднік І.В. ”Особливості виробництва керамічної цегли для обличкування фасадів світлих тонів // Керамика. Наука и жизнь” 2015р.- №3.
 15. Рева В.І., Чирич В.З., Чубенко Д.А., Ісиленко С.А., Кошарний І.І.  Огляд технологічних особливостей виробів для систем водопостачання та водовідведення в україні // Керамика: наука и жизнь. – 2015. – № 2(27). – С. 46 – 54.
 16. Скрипник А.Л., Моголівець А.А. Методичні підходи до прогнозування циклічності розвитку підприємств будівельної галузі / Будівельне виробництво, № 59. – 2015, с. 70-73.

2014 рік

 1. Гавриш О.М. Захарченко П.В., Калугина О.В Повышение качества изделий и материалов на основе гипса путем модификации их структуры // Tagungsbericht der 2. Weinmarer Gipstagung (30. – 31.März 2014). F.A. Finger – Institut für Baustoffkunde. Weimar, 2014. – S. 139 – 148.
 2. Захарченко П.В., Дудник Ю.І., Онопрієнко В.В., Мензул О.О. Товарознавчі аспекти виробництва силікатної цегли в Україні // Керамика: наука и жизнь. – №2, 2014. С. 42-46.

 3. Вотченікова О.В.Стратегічні аспекти менеджменту підприємств туристичної індустрії Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – Дніпропетровськ– №1 (40). – С. 122-128
 4. Ляліна Н.П., Резвих Н.І., Березовський Ю.В. «Оптимальні параметри приготування трести без наркотичних конопель способом холодноводного мочіння» Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск.14. – Том 1. – Мелітополь:ТДАТУ, 2014. – С. 131-139.

 5. Ляліна Н.П «Світовий та вітчизняний досвід використання конопель для виготовлення товарів широкого вжитку» Вестник Херсонского национального технического университета. – №2(49). – Херсон. – 2014. – С.86-91.
 6. Ляліна Н.П., Тіхосова Г.А., Бабанов Е.Е. «Особливості якісних характеристик та технологічних властивостей наркотичних і безнаркотичних конопель» Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія: сучасний стан і перспективи розвитку:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (10-12 вересня 2014 р.), м. Херсон. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 37-42.
 7. Богданова О.Ф., Ляліна Н.П. «Вплив технологій одержання трести безнаркотичних конопель на якість целюлозних напівфабрикатів» Проблеми легкої і текстильної промисловості України: матеріали науково-практичної конференції, (22-24 жовтня 2014 р.), м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2014. – 136 с.

 8. Ляліна Н.П. «Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель» Вісник Хмельницького національного університету. – №4. – Хмельницький. – 2014. – С.42-45.
 9. Огороднік І.В. Дотримання принципів маркетингу забезпечує конкурентні переваги на ринку./Будівельний журнал – 2014 №5-6, с. 104-105.

 2013 рік

 1. Georgijus SEZEMANAS, Marijonas SINICA, Petro ZACHARČENKO,  Donatas MIKULSKIS,  Modestas KLIGYS, Natalia PIVEN. Influence of Zeolite Additive on the Properties of Plaster Used for External Walls from Autoclaved Aerated Concrete. – ISSN 1392–1320  MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA).  Vol. 19,  No. 2.  2013. –Р.222 – 229.

 2. Georgijus SEZEMANAS, Marijonas SINICA, Petro ZACHARČENKO,  Donatas MIKULSKIS,  Modestas KLIGYS, Natalia PIVEN. Influence of Zeolite Additive on the Properties of Plaster Used for External Walls from Autoclaved Aerated Concrete. – ISSN 1392–1320  MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA).  Vol. 19,  No. 2.  2013. –Р.222 – 229.
 3. Захарченко П.В., Півень Н.М. Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 4. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 128-133.

 4. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Калугіна О.М. Підвищення вогнестійкості гіпсокартонних плит // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково – технічний збірник, № 48, 2013. – С. 134 – 143.
 5. Захарченко П.В., Півень Н.М. Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 4. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 128-133.
 6. Огороднік І.В. Фірма Порцекс-ВРБТ розширює виробництво високотехнологічної кераміки в Україні. /Будівельний журнал. Спецвипуск №3-4 2013р.-с.23.

 7. Огороднік І.В. Стан та перспективи розвитку ринку будівельної кераміки в Україні //Строительные материалы и изделия.- 2013-№ 5-6 — С.6-7.

 8. Алавердян Л.М. Визначення проблем розвитку малого бізнесу та шляхів їх подолання: тези доповіді на ХVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», КиМУ 16–17 лютого 2013 р.

      3. Навчальна діяльність кафедри

 • Дисципліни за вибором навчального закладу: товарознавство та технологія систем сухого будівництва; підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд; товарознавча експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей.
 • Дисципліни за вибором студента: маркетингова цінова політика; маркетингова товарна політика; світовий ринок товарів та послуг; економіка і організація біржової торгівлі.
 • Дисципліни природничо-наукової підготовки (та фундаментальної):  сенсорний аналіз; дослідна робота.
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: матеріалознавство та основи технології виробництва товарів; бухгалтерський облік; організація торгівлі; електронна комерція та комерційна логістика; логістика; комерційна діяльність на ринку нерухомості; міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгівля; основи адміністрування; оцінювання відповідності; проекти в галузі інфраструктури; стратегічний маркетинг; сучасні системи будівництва; теоретичні основи товарознавства;  товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва; товарознавство послуг; товарознавство пакувальних матеріалів і тари; товарознавство стінових і оздоблювальних матеріалів; товарознавство керамічних будівельних матеріалів; товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів; товарознавство (непродовольчі товари); товарознавство (харчові продукти); експертиза товарів; товарознавча експертиза будівельних товарів; управління та статистика якості; торговельне підприємництво.

Перелік дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

 • Дисципліни професійної та практичної підготовки:  управління якістю; комерційна логістика; стратегічний маркетинг; електронна комерція; маркетингові комунікації; підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд; забезпечення надійності та довговічності будівельних конструкцій; тепло- та звукоізоляційні матеріали та вироби в енергозберігаючих технологіях; проекти в галузі інфраструктури; сучасні системи будівництва.

2) Викладачами кафедри розроблено більше 70 методичних вказівок та рекомендацій та близько 30 підручників, навчальних посібників і довідників, серед яких:

 • Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2005. – 511 с.
 • Захарченко П.В., Купрієнко П.Й., Пушкарьова К.К., Рева В.І. Товарознавство керамічних  будівельних матеріалів: Навчальний посібник с грифом МОН України. – Київ: КНУБА, 2006. – 221с.
 • Карапузов Є.К., Соха В.Г. Утеплення фасадів. – К: Вища освіта, 2007. – 319 с.
 • Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М. Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях: Підручник з грифом МОН України. – К.: Майстри, 2008. – 340 с.
 • Соха В.Г. Системи і матеріали з реставрації, консервування та виконання ремонтних робіт на пам’ятках культурної спадщини “Ceresit, Moment, Thomsit”: Посібник по проектуванн., монтажу і експлуатації системи / Соха В.Г.,Карапузов Є.К. К.: Вища освіта, 2008. – 126 с.
 • Гойко А.Ф., Четверіков Ю.В.,Скрипник А.Л. Мікроекономіка: навчальний посібник з грифом МОН України (лист №4/18U-2927 від 30.12.2008р.) –К.:Київський національний університет будівництва і архітектури,2009.-80с.
 • Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2009. – 464 с.
 • За заг. ред. к.т.н., проф. Захарченко П.В. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2008 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2009. – 128 с.
 • Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного і приватного секторів: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2010. – 256 с.
 • За заг. ред. к.т.н., проф. Захарченко П.В. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2009 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 204 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Пастушенко О.Є., Калугіна О.М. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва. – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 278 с.
 • Гавриш О.М., Гавриш М.М., Захарченко П.В., Махиня А.А., Мовчан С.М., Васильківська Л.О. Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва. – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 272 с.
 • ДСТУ Б В.2.7-183:2009. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги: Національний стандарт України. Автори: Заєць В., Кривошеєв П., Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Щербина Н.О. – Київ, 2010.
 • Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник з грифом МОН України, 2-ге вид. – К.: КНУБА, 2011. –  586 с.
 • Рекомендації з проектування та улаштування гіпсокартонними плитами «КНАУФ» перегородок, до яких пред’являються вимоги пожежної безпеки, та вогнезахисту будівельних конструкцій.- Схвалено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (Лист №24E11/905/0/6E11 від 03.02.2011).
 • Захарченко П.В., Скрипник А.Л., Калугіна О.М., Дьякова Ю.В. Як стати товарознавцем у будівництві: Довідник для абітурієнтів. – Київ: СПД Павленко, 2011. –  52 с.
 • Захарченко П.В. та інші Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2010 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2011. – 252 с.
 • Ларіна Я.С., Скрипник А.Л., Рафальська В.А., Бабічева О.І. Барилович О.М., Рябчик А.В., Боняр С.М., Гальчинська Ю.М. Маркетингова цінова політика: навчальний  посібник з грифом МОН України (Лист № 1/11-3393 від 5.05.11). / за заг. ред. С.І. Чеботаря – Суми:Папірус,2011. –200 с.
 • Карапузов Є.К. Підлоги в сучасному будівництві: Наукове видання. Карапузов Є.К. , Соха В.Г., Ушеров-Маршак О.В., Величко А.М., Лайкін В.В. – К. Вища освіта, 2012. – 232 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карпенко О.О., Петухова О.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій. Посібник. КНУБА – К.: «СПД Павленко», 2012. – 392 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2012 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2013. – 252 с.
 • Організація біржової та банківської діяльності: навч. посіб.: рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»/А.Ф. Гойко, О.С. Гриценко, А.Л.Скрипник; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри .-Київ:КНУБА, 2014. – 228 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2013 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2014. – 252 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2014 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2015. – 252 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2015 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2016. – 252 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Кащенко Т.О., Півень Н.М. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва (навчальний посібник). Київ-2016. – 382 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2016 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2017. – 252 с.
 • Захарченко П.В. Інноваційний розвиток промисловості будівельних матеріалів України.Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: монографія, – К.: КНУБА, 2017.- 196с.

      4. Викладачі кафедри

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 16 викладачів:

 • 6 професорів (з них 3 сумісники);
 • 9 доцентів (з них 3 сумісники);
 • 1 асистент.

Захарченко Петро Володимирович  к.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві з моменту її створення, Віце-президент Академії будівництва України, керівник відділення «Будівельні матеріали та вироби» цієї Академії, член ДАК України, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво», лауреат премії Ленінського комсомолу 1985 р. та лауреат премії Академії будівництва України імені М.С. Буднікова 2008 р.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1976 р., спеціальність «Виробництво будівельних виробів та конструкцій» , кваліфікація інженер-будівельник-технолог. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, спеціальність 05.23.05 –  Будівельні матеріали та вироби, тема дисертації: «Технологія ніздрюватого бетону, збагаченого активним кремнеземистим компонентом – відходами феросплавного виробництва»

Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223 роботи.

Професійна діяльність

1976-1977  майстер, старший інженер, начальник управління виробничо-технологічної комплектації тресту  Київміськбуд-7

1984-1987 – головний технолог Технічного управління Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

1987-1990  головний інженер Хутульського вапняно-цементного Комбінату (Монгольська Народна Республіка)

1990-2003 Заступник голови Державної корпорації «Укрбудматеріали»

2003р. по т/ч – завідувач кафедри Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА

Купрієнко Петро Йосипович д.т.н., професор кафедри ТКДвБ, дійсний член Академії будівництва України, секретар відділення «Будівельні матеріали і вироби» вказаної Академії, член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Національного технічного університету України «КПІ», лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

 

 

 

Гавриш Олександр Михайлович: к.ф.н., професор (за сумісництвом), заступник генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс (Київ)», дійсний член Академії будівництва України, заслужений будівельник України, лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

Соха Володимер Георгійович д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом), генеральний директор з компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», дійсний член Академії будівництва України. Лауреат Державної премієї України в галузі науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти.

Лич Володимир Миколайович д.е.н., професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом). Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри економічної теорії КНУБА, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН із з проблем секторального розвитку та підприємництва.

 

Ляліна Наталія Петрівна д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 1998 році закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальностями: «Технологія і обладнання виробництва натуральних волокон» та «Економіка підприємства». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Первинна переробка соломи безнаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів». У 2015 році здобула вищу освіту в Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю «Товарознавство і торговельне підприємництво». У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ

 • Сенсорний аналіз,
 • Теоретичні основи товарознавства,
 • Товарознавство непродовольчих товарів.

Професійна діяльність

2015 р. і по теперішній час – професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2004 – 2015 рр. – доцент кафедри товарознавства, стандартизації і сертифікації Херсонського національного технічного університету;

2000 р. – 2004 р.  – завідувач лабораторією кафедри виробництва натуральних волокон Херсонського національного технічного університету.

Наукова діяльність

Ляліна Н.П. має 78 наукових та науково-методичних праць, є співавтором 3-х довідників, була учасником багатьох вітчизняних та міжнародних конференцій.

Скрипник Андрій Леонідович к.ек.н, доцент, (за сумісництвом)член-кореспондент Академії будівництва України, член Ради будівельно-технологічного факультету КНУБА та НМК КНУБА з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво».

Огороднік Ірина Владиславівна к.т.н, с.н.с., доцент кафедри ТКДвБ. Лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

У 1981р. закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю хімічна технологія кераміки та вогнетривів та отримала кваліфікацію інженер хімік-технолог. В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 «Технологія силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів». Тема дисертації «Будівельна кераміка з використанням польовошпатвмістких відходів різного хіміко-мінералогічного складу». В рамках проведення «Національного рейтингу якості товарів та послуг» нагороджена Орденом Слава Нації (№0184 від 10.03.2016року).

Професійна діяльність

● 1981-1990г.інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник лабораторії кераміки НДІБМВ (м. Київ)

● 1990-1993г.: Завідуюча лабораторії кераміки Асоціації «Титан» (РФ, м. Москва)

● з 1993г. –по теперішній час. Генеральний директор, співвласник, керівник Науково-дослідного центру технології кераміки ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ» (Київ).

● 2000-2009г.: Завідуюча лабораторії фізико-хімічних досліджень, будівельної кераміки та енергозбереження НДІБМВ (м. Київ).

●з 2008 по теперішній час співвласник ТОВ «Кераммаркет» – ексклюзивна продаж будівельної кераміки преміум класу ТОВ «Керамейя» та інших виробників.

● з 01.09.2013 р по теперішній час доцент кафедри товарознавство та комерційна діяльність у будівництві КНУБА (Київ).

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ КНУБА: «Експертиза товарів», «Оцінювання відповідності», «Міжнародне технічне регулювання», «Товарознавча експертиза будівельних матеріалів», «Товарознавство стінових та оздоблювальних матеріалів».

Наукова діяльність

Огороднік І.В. є автором 79 публікацій: з них 60 публікацій в фахових журналах,12 патентів на винахід, один патент на корисну модель та один патент на торгову марку. Огороднік І.В. є також співавтором Національного стандарту України ДСТУ Б.В.2.7-61-2008р «Цегла та камені керамічні рядові та лицьові», Технічних умов ТУ У В.2.7-26.4-32167115-001:2007 «Технічні умови «Вироби будівельні керамічні пористі «ЕКОТЕРМ» та «КЕРАТЕРМ», ТУ У В.2. 7 – 26.4 – 34327895-001: 2008 «Керамічний клінкер для обличкування фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам» та Технічних умов “ТУ У В.2. 7 – 26.4 – 00290995-001:2008 “Керамічний клінкер для обличкування фасадів  та брукування доріг”. Має 6 авторських свідоцтв і 7 патентів.

 

Вотченікова Ольга Володимирівна к.т.н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 1996 році закінчила Донецький комерційний інститут за спеціальністю «Маркетинг». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування маркетингової  системи взаємодії на ринку лакофарбових товарів»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари», «Управління якістю», «Торгівельне підприємництво».

Професійна діяльність

з 2014 р. – до теперішнього часу доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

2011 – 2014 рр. – доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

2008 – 2011 рр. – доцент кафедри експертизи в митній справі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

2004 – 2008 рр. – старший викладач, асистент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

1999 – 2004 рр. – менеджер з маркетингу СП ТОВ «Цифровий стільниковий зв’язок України».

1996 – 1999 рр. аспірантура Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Наукова діяльність: Вотченікова О.В. є співавтором 8-ми підручників та навчальних посібників (у тому числі 6-ти з Грифом МОН України), 2-х монографій, 2-х довідників. Автор та співавтор 21-ої публікації у наукових фахових виданнях (в тому числі 3-х – у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз). Учасник 38-ми регіональних і міжнародних конференцій. Автор та співавтор 14 навчально-методичних праць.

Алавердян Людмила Миколаївна  к.ек.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація економіст. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему  «Становлення і розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості України»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Економіка торгівлі», «Організація торгівлі», «Міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгівля».

 Професійна діяльність

2012 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри ТКДвБ КНУБіА

2011-2012 рр. – доцент Київського міжнародного університету

2004-2011 рр. – викладач Торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ

2003-2004 рр. – викладач Горлівського машинобудівного коледжу

Наукова діяльність: має 16 наукових публікацій (у тому числі 5 – у фахових виданнях), є співавтором двох навчальних посібників.

Романенко Олеся Валеріївна к.ек.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 1998 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – менеджер-економіст. У 2006 році здобула другу вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. У 2011 році закінчила аспірантуру в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Маркетингова цінова політика», «Стратегічний маркетинг», «Економіка та організація біржової торгівлі», «Основи адміністрування».

Професійна діяльність

2017 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2015 – 2017 рр. – доцент, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

2014 р. – економіст відділення ПАТ «Брокбізнесбанк»;

2007 – 2011 рр. – приватний підприємець з надання послуг у сфері бухгалтерського обліку та консультування з питань управління підприємством;

2007-2008 – головний бухгалтер ТОВ «Агровент-Україна»;

2006 – 2007 рр. – фінансист в міжнародному проекті СNFA Farmer to Farmer (USAID);

2004 – 2006 рр. – начальник відділу фінансів та управлінського обліку Банкнотно-монетного двору НБУ;

2002 – 2004 рр. – начальник, економіст з планування бюро податкового планування та управлінського обліку ПЕВ ФЕУ в ЗАТ «Укртатнафта»;

1998 – 2002 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Кременчуцького державного політехнічного університету.

Наукова діяльність: Всього опубліковано 24 наукових праці, з них: 1 – колективна монографія, 8 – у наукових фахових виданнях, 3 – у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних  баз, 13 – в інших виданнях.

 

Самойленко Антоніна Анатоліївна к.т.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 1978 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація – товарознавець вищої кваліфікації. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Товарознавча характеристика сардельок з молочним нежирним та молочно-соєвим сиром».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Послуги», «Логістика», «Маркетингова товарна політика», «Комерційна логістика».

Професійна діяльність

2016 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2002 – 2015 рр. – доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів КНТЕУ із виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри;

1999 – 2002 рр. – старший викладач кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів КНТЕУ;

1993 – 1999 рр. – асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів КДТЕУ;

1978 – 1993 рр. – методист, ст.методист, методист 1 категорії Навчально-методичного кабінету Міністерства торгівлі України.

 Наукова діяльністьВсього опубліковано 172 праці загальним обсягом 570,50 друк. арк., в т.ч. 307,16 друк. арк. особисто Самойленко А.А.; з них: 62 роботи наукового характеру, 110 навчально-методичних праць.

Юдічева Ольга Петрівна, к.т.н. доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 1991 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Товарні властивості ферментованих і маринованих кабачків та патисонів».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Дослідна робота”, “Товарознавство (Харчові продукти)”, “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва”, “Експертиза товарів”,”Товарознавство керамічних будівельних матеріалів”.

Професійна діяльність

2017 р. – до теперішнього часу доцент кафедри ТКДвБ у КНУБіА

1991-2017 рр. – ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» (старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент).

Наукова діяльність. Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223, у тому числі патентів на корисні моделі – 3, монографій – 2, підручників (у тому числі у співавторстві) – 1, навчальних посібників із грифом МОНУ (у тому числі у співавторстві)– 3.

Гелета Олег Леонтійович  кандидат геологічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом), заступник директора (керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України при Міністерстві фінансів України). Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, відмічений подяками Міністерства фінансів України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У 1997 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошук і розвідка родовищ корисних копалин», кваліфікація геолог. У 2008 році отримав другу вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 04.00.11 –  Геологія металевих і неметалевих корисних копалин на тему: «Оцінка декоративної якості гірських порід при геолого-розвідувальних роботах на родовищах Українського щита».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ«Товарознавча експертиза коштовного каміння та дорогоцінних металів»

Професійна діяльність

з 2008 р. до теперішнього часу – заступник директора – керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України;

2003-2008 рр. – начальник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України;

2001-2003 рр. – провідний спеціаліст, головний спеціаліст в економічному відділі Державного гемологічного центру України;

1999-2001 рр.  –   спеціаліст І категорії, провідний спеціаліст у відділі експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України;

1999 р. –    ДГП «Геоінформ», геолог у відділі обліку ресурсів металевих і неметалевих корисних копалин;

1997-2000 рр. –    аспірантура Київського університету імені Тараса Шевченкаю.

Наукова діяльність: Гелета О.Л. є автором та співавтором понад 100 наукових публікацій.

 

Омельяненко Оксана Павлівна  к.ек.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом).

 

Тритинник Неля Володимирівна, асистент кафедри.

 

Допоміжний склад кафедри:

 • Димерець Ольга Овсіївна – завідувач лабораторії.
 • Безродна Юлія Сергіївна – завідувач лабораторії
 • Зінчук А.О. – завідувач лабораторії (вул. Освіти, 4).
 • Маршак Мірослава Михайлівна – завідувач лабораторії (вул. Освіти, 4).
 • Дегтяренко Анна Іванівна – інженер.
 • Половець Анатолій Андрійович – інженер.
 • Панченко Ксенія Олександрівна – інженер.
 • Григоренко В.С. – ст. лаборант.
 • Москвітіна Надія Олександрівна – лаборант.

5) Контактна інформація:
– завідувач кафедри Захарченко Петро Володимирович – тел. (044) 520-01-31;
– кімната викладачів – ауд. 362(прибудова);
тел. (044) 241-54-49, внутр. 4-49;
e-mail  tkd362@ukr.net
– кімната викладачів – ауд. 364(прибудова);
тел. (044) 244-96-67, внутр. 2-67;

Студентки-стипендіатки (зліва направо) Тритинник Неля, Близнюкова Антоніна, Грицак Анастасія з відповідними сертифікаиами про надання іменної стипендії.

Завідувач кафедри «Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві» проф. Захарченко П.В. та проф. кафедри Гавриш О.М. на пленарному засіданні 3-ої Веймарської гіпсової конференції (3.WEIMARER GIPSTAGUNG begrüßen) у м. Веймар (Німеччіна)

Привітання декана БТФ проф. Гоца В.І. та зав. кафедри ТКДвБ проф. Захарченка П.В. магістрів та спеціалістів з успішним закінченням навчання в КНУБА 24.03.17

Випускник-магістр Кошарний І.І. поряд із деканом БТФ, проф. Гоцем В.І. та зав. кафедри ТКДвБ, проф. Захарченком П.В.

Радісна мить отримання дипломів в КНУБА.

28 – 30 вересня 2016 р.  проф. Захарченко П.В. на 24-тій Міжнародній конференції материалів и технологій у місті Порторож (Словенія)

 

День відкритих дверей на будівельно-технологічному факультеті (22.10.2016)

 

 

image001

Отримання іменних стипендій від компанії: ПТК ТОВ «Агромат», ТОВ «Хенкель Баутехнік», ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» студентами спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність”