Кафедра технології будівельного виробництва

Безымянный

Кафедра технології будівельного виробництва здійснює підготовку фахівців в галузі виконання будівельно-монтажних робіт та зведення будівель і споруд промислового та цивільного призначення. На кафедрі навчають поєднанню суміжних знань про будівельні матеріали, машини і механізми, організацію та економіку для створення будівельної продукції в вигляді окремих конструктивів або будівель і споруд.. На базі отриманих на кафедрі знань стосовно технології будівельних процесів формується фах інженера – будівельника.

Кафедра є випускаючою й забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету, спеціалістів та магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”. Також здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва».

Випускники кафедри працюють виконробами, керівниками будівельних та проектних підприємств, відомств, керівниками інвестиційних проектів, науковцями.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор, Савйовський Володимир Вікторович.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра утворена в 1935 році в перші роки заснування Київського інженерно-будівельного інституту. Кафедра стала одною з провідних в країні зі створення школи підготовки фахівців в царині технології будівельного виробництва. Кафедру очолювали видатні фахівці та вчені. Завідувачами кафедри свого часу були: доцент Фурсов Ф. І.; професори О. І. Неровецький, М. С. Будніков, О. О. Літвінов, професор Ю. І. Бєляков.

За роки праці на кафедрі професора Неровецького О.І. (1945-1950 рр.) були створені основи потоково-швидкісного будівництва. В 1930 році ним було засновано кафедру будівництва в Харківському технологічному інституті. Професор Неровецький О.І. є автором понад 300 наукових праць («Поточно-скоростное строительство» (1948), «Основи організації та економіки будівництва» (1948)).

З 1950 р. до 1966 року кафедру очолював М.С. Будніков. Він створив наукову школу вчених із галузі потокового будівництва цивільних і промислових об’єктів на території України, СРСР,та за кордоном. Перу М.С.Буднікова належить понад 100 опублікованих робіт, найважливіші з них “Основи потоковості будівництва” (1961) , «Технология строительн процесов» (1961) .

З 1966 по 1976 роки кафедру очолював професор О.О. Літвінов. Він є автором понад 100 науково-методичних праць, серед яких «Возведение крупнопанельных жилых домов» (1960). За підручник “Технологія будівельного виробництва» (1974) під редакцією О.О.Літвінова колективу авторів була присуджена Державна премія УССР в галузі науки і техніки.

Професор Ю.І Бєляков керував кафедрою з 1976 по 1997 роки. Під його керівництвом та при безпосередній участі розроблено нові технології виконання масових земляних робіт, наукові основи технологій виконання будівельно-монтажних робіт при реконструкції та технічному переозброєнні підприємств. Він є автором понад 200 наукових праць, серед яких «Земляные и буровзрывные работы» (1982), «Средства механизации при реконструкции промышленных зданий» (1987).

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори: А.Л.Філахтов, Г. Л. Таукач, А. В. Мішин, О. В. Федосова, А. П. Снєжко, Г. М. Батура, Ю.О. Піщаленко, В. І. Череп; доценти: С.З.Альперович, М.С. Канюка, О.О. Чечик, Г.О. Яворський, О.П. Обозний, М .А. Скрипнік, А.В. Резунік, О.В. Карасьов, Г. М. Гурковський, О. М. Кліндух, В. А. Галімуллін, Г. А. Хохлачева А. В. Фролов та інші.

З 1997 до 2016 року кафедру очолював визнаний вчений та фахівець в галузі технології будівельного виробництва, доктор технічних наук, професор В.К.Черненко. Під його керівництвом отримала подальшого розвитку теорія технології виконання земляних робіт та сформована школа монтажу будівельних конструкцій. В.К.Черненко є автором понад 170 науково-методичних праць, серед яких 25 монографій, підручники, наукові посібники, 20 авторських свідоцтв і патентів. Основні праці: «Технология строительного производства» (1977, 1978, 1984, 1985, 2002), «Проектування земляних робіт» (1972, 1976, 1982, 1989), «Методы монтажа строительных конструкций» (1982), «Технология и организация монтажа строительных конструкций» (1988), «Крупноблочный монтаж строительных конструкций» (1990), «Реконструкция промышленных предприятий» (1990), «Технология возведения объектов из комплектно-блочных устройств» (1991), «Технологія монтажу будівельних конструкцій» (2010).

З 2016 року кафедру очолює провідний вчений та фахівець країни в галузі технології будівельного виробництва, доктор техн. наук, професор Савйовський В.В.

Професор Савйовський В.В. вніс значний науковий вклад в дослідження технологічних особливостей реконструкції цивільних будівель. Розробив нові методики прогнозування параметрів ефективності реконструкції, є автором нових способів виконання будівельних робіт та устаткування для будівництва. Автор більш ніж 200 наукових праць, в т.ч. 8 монографій. Пріоритет наукових розробок підтверджено 7 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. Основні праці: «Технологія реконструкції» (1997), «Ремонт и реконструкция гражданских зданий» (1999), «Техническая диагностика строительных конструкций зданий» (2008), «Возведение и реконструкция сооружений» (2015).

Головний науковий напрямок діяльності – вдосконалення технології виконання будівельних робіт, що виконуються при реконструкції будівель на основі оцінки умов будівництва та технічного стану будівельних конструкцій, втілення в практику сучасних енергозберігаючих технологій.

Під його керівництвом реалізовано десятки об’єктів реконструкції, проводяться подальші дослідження технічного стану будівель для реконструкції, а також розробки проектно-технологічної документації для об’єктів будь якої складності.

Професор Савйовський В.В. — організатор навчально-методичного та наукового процесу. Активно веде педагогічну і навчально-методичну роботу, керує науковою роботою, студентів, магістрантів та аспірантів.

Наразі історію кафедри продовжують творити провідні професори: В.К.Черненко, Г.М.Тонкачеєв, О.Ф.Осипов, В.І.Терновий, Є.Г.Романушко, доценти: Чебанов Л.С., Махиня О.М., Шпакова Г.В., Чертков О.Ю., Соловей Д.А., Базілевич І.О., Молодід О.С., Черненко К.В., Осипов С.О., Уманець І.М., Шарапа С.П., старший викладач: Чепурний В.В., асистент: Малець Н.О., провідні інженери: Глущенко І.В., Горобець Н.О.

В штаті кафедри працюють: 6 професорів, з них 4 доктора наук та 11 доцентів, кандидатів наук. Викладачі кафедри є членами академій: Академії Будівництва України, Української Академії Наук, Інженерної Академії України. Працівники кафедри мають почесні звання та інші державні нагороди.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ІНЖЕНЕРНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Глущенко Ірина Вікторівна – провідний інженер кафедри Кімн.502, тел.245-48-52
Горобець Наталія Олександрівна – інженер І категорії Кімн.210, тел.245-48-52
Черковський Владислав Леонідович – старший лаборант Кімн.208, тел.245-48-52
Шарапа Сергій Павлович – інженер І категорії Кімн.212, тел.245-48-52
Давиденко Наталія Вікторівна – старший лаборант Кімн.208, тел.245-48-52

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

 • Основи будівельного виробництва
 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія будівельних процесів
 • Технологія зведення будинків і споруд
 • Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій
 • Організація і технологія реконструкції будівель і споруд
 • Методи монтажу будівельних конструкцій.

Тематика дипломного проектування: зведення монолітних багатоповерхових будинків; зведення промислових будівель; зведення громадських будинків; реконструкція будинків і споруд.

Детальна інформація стосовно навчально-методичної роботи кафедри представлена на web-сторінці: http://org.knuba.edu.ua/.

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова тематика кафедри полягає у пошукових дослідженнях у галузі технології виконання будівельно-монтажних процесів при новому будівництві та реконструкції будинків і споруд. В цьому напрямку виконуються розробки нових та удосконалення існуючих будівельних технологій.
Пріоритетними напрямами наукових досліджень є вирішення проблем практичної реалізації процесу інтенсифікації будівельного виробництва, ресурсо-, та енергозбереження
Науковці кафедри приймають участь в розробках теоретичних та практично прикладних тем за замовленнями підприємств та установ.
Результати досліджень знаходять апробацію на вітчизняних та міжнародних науково-технічних форумах, широко публікуються в наукових виданнях по всьому світу.
Колективом кафедри налагоджена співпраця з науково-дослідними, учбовими, виробничими та проектними установами країни та із закордону.
До наукових досліджень кафедри широко долучається наукова та студентська молодь. Наразі на кафедрі навчаються 10 аспірантів денної та заочної форми навчання, в тому числі іноземних – 1.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фахівці кафедри виконують роботи з обстеження та технічної діагностики будівельних конструкцій будівель та споруд, розробляють проектну документацію для будівництва.
Силами колективу кафедри були виконана низка науково-дослідних та проектних робіт. Деякі з них:

 • Обстеження та оцінка технічного стану будівель Печерської Лаври, Мистецького Арсеналу, Філармонії та інших об’єктів міста Києва та країни;
 • Робочий проект підсилення і ремонт несучих конструкцій будівлі « Центр водного спорту»;
 • Проект організації будівництва (ПОБ) « Будівництво логістичного центру в м. Бровари»;
 • Проект виконання робіт (ПВР) « Будівництво офісного центру по пров. Шевченка в м. Києві»;
 • Технічні умови « Монтаж віконних та дверних блоків компанії VEKA»;
 • Типова технологічна карта на влаштування скріпленої теплоізоляції.

ДО УВАГИ КОЛЕГ ТА ПАРТНЕРІВ

Фахівцями кафедри виконуються наступні науково-дослідні та проектні види робіт:

 • розробка проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт(ПВР) на нове будівництво та реконструкцію об’єктів будь-якої складності;
 • діагностика технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд різноманітного призначення;
 • розробка проектної документації на нове будівництво та реконструкцію будівель та споруд.
 • розробка технологічних карт на новітні будівельні процеси;
 • технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд.
 • КОНТАКТНІ ДАНІ

  Кафедра розташована в головному корпусі університету к. 208, 210, 212, 214, 500, 502 і має клас-майстерню 1208.
  Завідувач кафедри – тел. +380 044 241-55-50
  Кімната викладачів – тел. +380 044 241-54-65
  Електронна адреса : tbv_knuba@ukr.net

  Схема розташування будівлі КНУБА

  Схема розташування приміщень кафедри в головному корпусі університету