Кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища

зав._каф.Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Волошкіна Олена Семенівна
Кафедра Охорони праці і навколишнього середовища була заснована в 1971 на базі галузевої лабораторії під назвою «Наукової організації праці та ергономіки». Кафедру очолив к.т.н. доцент Ожогін В.Я. (1961-1984рр.), 1984 – 1989 роках кафедрою керував к.т.н. доцент Литвиненко Є.О.
Сучасну назву кафедра отримала в 1988 році. З 1989 року по 2013 рік кафедру очолював д.т.н. професор Трофімович В.В. З 2013 року по теперішній час кафедру очолює д.н.т. професор Волошкіна О.С.
Наукова діяльність кафедри була спрямована на розвиток програмованого навчання, використання технічних засобів і активних методів в учбовому процесі, вивчення і поліпшення умов праці в будівництві, в т.ч. АЕС, захист працюючих від електроструму і електромагнітного випромінювання, освітлення робочих місць. З 1984 кафедра забезпечує екологічну освіту в університеті, а з 1995 року стає випускаючою, починає готувати спеціалістів «Охорона праці і екологія в будівництві» (випускники з 2000 – 2002рр.). З 1998 року готує спеціалістів «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Екологія будівництва» (випуски почалися з 2003 року).
В цей період кафедра виконує обсяг робіт по створенню нормативно-правової та науково-медичної бази спеціальностей.
Важливу ролі в діяльності кафедри відіграє філія «Прикладна екологія» створена в 1996 р. на базі Державного екологічного комплексу (ДЕІК) під керівництвом д.х.н. проф. Заграя Я.М.

За ініціативою кафедри було відкрито при спеціальній вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури Д 26.056.05 спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека для захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Наукові і науково-методичні здобутки кафедри опубліковані в більш ніж 400 працях.

У 2014 році, під час реорганізаційних заходів Університету, до кафедри охорони праці та навколишнього середовища була приєднана Секція дисциплін цивільного захисту.

Цикл Цивільної оборони був створений у 1965 році і входив до складу військової кафедри університету. Головна концепція Циклу  цивільної оборони – підготовка особового складу невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони з метою захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї. Основою професорсько-викладацького складу Циклу стали офіцери запасу Збройних Сил.

У  1980 році  Цикл цивільної оборони реформовано у базовий підрозділ КІСІ з питань навчання і методичної роботи з дисципліни “Цивільна оборона”. Створюється зразкова учбова матеріальна база, підготовлено та видано 16 посібників з методичного навчання.

З 1995 року ведеться підготовка студентів за двома навчальними дисциплінами: “Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій” та “Цивільна оборона”, а з 1 вересня 2011 року вивчаються нормативні дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». В цей період викладачами Циклу підготовлено та надруковано 38 наукових та методичних робіт.

В січні 2010 року Цикл цивільної оборони був реорганізований в “Секцію дисциплін цивільного захисту” при кафедрі охорони праці та навколишнього середовища Санітарно-технічного факультету КНУБА.

На Секції щорічно навчалося біля 140 – 145 груп студентів загальною чисельністю біля 4000 чоловік.

У 2014 році, під час реорганізаційних заходів Університету, Секцію дисциплін цивільного захисту ліквідовано, а професорсько-викладацький склад введено до штату кафедри охорони праці та навколишнього середовища Факультету інженерних систем і екології КНУБА.

На сьогодні викладачі Секції успішно поєднують навчальну і педагогічну роботу з військово-патріотичним вихованням студентської молоді .

Завідувачами Циклу з часу його існування та Секції були:

1965 – 1989 роки, полковник запасу Власов А.П.;1989 – 1999 роки, полковник запасу Ярусов А.С.;1999 – 2014 роки, полковник запасу Влох П.С.

У різні періоди часу на Циклі та Секції працювали викладачами Литвиненко П.І., Рудяк К. О., Лєдовських Ф.Г., Патрікєєв О.Г., Стефанович І.С., Корінний В.І., Стефанович П.І.

Основні монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Волошкіна О.С., Яковлев Є.О., Удод В.М. Питання екологічної безпеки поверх водних об’єктів. – Київ. – Інститут проблем національної безпеки при РНБіОУ: 2008. – 128с.
 2. Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошніченко О.Ю. Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми. – Киів, КНУБА: 2009. – 254с.
 3. Трофімович В.В., Бажанов В.А., Ісаєнко В.М., Саталкін Ю.Н., Роанова З.Н. Навроцький В.М. Інженерна екологія. Теорія і практика сталого розвитку. Затв. МОН України як підручник для студентів ВНЗ К.: 2006. – 492с.
 4. Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Трофимчук О.М. Техноекологія. Навч. посібник для студентів ВНЗ. Гриф МОН України. К: 2004. – 192с.
 5. Вільсон О.Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навч. посібник для студентів ВНЗ. К.:2007. – 98с.
 6. Заграй Я.М., Котовенко О.А. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Навч. посібник для студентів ВНЗ. К.:2007. – 98с.
 7. Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С. Основи екотоксикології. Навч. посібник для студентів ВНЗ. К.:2008.
 8. Гончарук Е.Н., Удод В.М. и др. Коммунальная гигиена. Учебник для студентов вузов. Гриф МІНЗДРАВ Укр. К.: Здоров’я, 2006. – 760с.
 9. Василенко О.А., Епоян С.М., Смірнова Г.М., Корінька І.В., Василенко Л.О., Айрапетян Т.С. «Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування» Навчальний посібник. Гриф МОН України. Харків, 2012р. – 579 с.
 10. Касьянов М.А., Вишневський Д.О., Савченко І.В., Гунченко О.М. Дослідження виробничого ризику у ковальсько-пресових цехах.-Монографія. Луганськ. Ноулідж, 2014. –224с., ISBN 978-617-579-797-6.

Навчальні дисципліни кафедри:
Викладаються в трьох напрямках:
Напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»:

 • «Загальна екологія»
 • «Біогеохімія»
 • «Основи екології»
 • «Техноекологія»
 • «Очистка вентиляційних викидів»
 • «Екотоксикологія»
 • «Заповідна справа»
 • «Екологічна безпека»
 • «Моніторинг довкілля»
 • «Біологія»
 • «Хімія навколишнього середовища»
 • «Екологія людини»
 • «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище»
 • «Інженерні методи захисту біосфери»
 • «Моделювання і прогнозування стану довкілля»
 • «Організація управління екологічною діяльністю»
 • «Екологічна експертиза»
 • «Фізика поверхневих явищ»
 • «Біотехнології»
 • «Збалансоване природокористування»
 • «Фізика та хімія багатокомпонентних систем»
 • «Математичні методи в екології»
 • «Інженерні методи та технології в рішенні екологічних проблем»
 • «Процеси та апарати»
 • «Інформаційні технології в наукових дослідженнях»
 • «Методологія та методика наукових досліджень»
 • «Техногенез і здоров’я людини»
 • «Автоматизація робочого місця еколога»
 • «Менеджмент ризику»
 • «Очистка вентиляційних викидів»
 • «Мікробіологія»

Напрямок «Охорона праці»:

 •  Охорона праці в галузі;
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці

Напрям «Правознавство»:

 • «Правознавство»
 • «Господарське та трудове право»
 • «Основи конституційного права»
 • «Підприємницьке право»
 • «Трудове право»
 • «Трудове законодавство»
 • «Цивільне та публічне право»
 • «Комерційне право»
 • «Конфліктологія»
 • «Екологічне право»
 • «Інтелектуальна власність»
 • «Адміністративне та трудове право»
 • «Страхування»
 • «Правове регулювання захисту прав споживача»

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

-Управління екологічною безпекою територій та акваторій; створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах України

Керівник: д.т.н., проф. Волошкіна О.С.;

Виконавці: к.т.н., доц. Котовенко О.А., ст. викл. Мірошніченко О.Ю., ас. Березницька Ю.О.

– Екологічні аспекти утилізації вод та осадів, що містять хром.

Керівник: к.т.н.,доц. Василенко Л.О.

Виконавці:  асп. Голощапова Т.С.

– Моніторинг забруднення атмосферного повітря в Україні. Структуроване по кліматичним і метеорологічним умовам моделювання емісій. Фотохімічні перетворення для емісій розподілених по площинам.

Керівники: к.т.н., проф. Трофімович В.В., д.т.н., проф. Волошкіна О.С. Виконавц:і к.т.н., доц. Клімова І.В., доц. Журавська Н.Є.

– Сталий розвиток гідроекосистем – основа екобезпечного водокористування, розробка наукової концепції причин виникнення трансформації систем внаслідок дії природно-техногенних факторів. Теми виконувались на ініціативній основі. Керівник: д.б.н., проф. Удод В.М.

Виконавці: асп. Вільдман І.Л., асп. Жукова О.Г., студ. Кулинич Я.І., Меленчук М.С., Ляш А.М.

– Форми руху  живої матерії як предмет фундаментальних досліджень в екології. Розглянута можливість формування фундаментальних дослідів в екології на основі ідеї Є.Брадера про біологію як науку та про закони руху організованої живої матерії. Враховуються і сучасні уявлення про двухрівневу організацію живої матерії завдяки дії самоузгодженого континуального поля водних електролітів.

Керівник: к.т.н., проф. Трофімович В.В.

Виконавці: д.ф-м.н., проф. Сімонов І.М., к.т.н. Клімова І.В., доц. Журавська Н.Є.

Дослідження проблем щодо визначення і прогнозування виробничого ризику. Розробка методів і засобів імпульсного пожежогасіння. Побудова температурних полів у виробничих приміщеннях при використання ІЧ випромінювання. Дослідження впливу антропометричних характеристик людини-оператора на її самопочуття при виконанні важкої фізичної праці.

Керівник: д.т.н., проф. Касьянов М.А.

Охорона природи. Організація біодеструкції будівельних матеріалів. Біодеструкція твердих відходів. Дослідження міксоміцетів. Дослідження накопичення радіації міксоміцетами та грибами.

Керівник: к.б.н., доц. Кривомаз Т.І.

Виконавець: асп. Перебинос А.Р.

– Можливість створення енергоефективних та екологічно чистих зелених технологій в умовах України (дахове озеленення).

Керівник: к.б.н., доц. Ткаченко Т.М.

Еколого-енергоресурсозберігаючі технології з безреагентною обробкою води для різних галузей господарства.

Керівник: доц. Журавська Н.Є.

Дослідження вимушених коливань та нелінійних резонансів дискретно-континуальних вібросистем для ущільнення бетонних сумішей.

Керівник: к.т.н., доц. Кравчук В.Т.

Інвестиційний розвиток підриємств.

Керівник: к.т.н., доц. Федоренко С.В.

– Теорія і практика сталого розвитку.

Керівник: к.т.н., проф. Трофімович В.В.

Виконавець: ас. Цибка М.М.

– Розробка системи багатоваріантного управління охороною праці у будівництві.

Керівник: к.т.н., доц.  О.Г. Вільсон.

Організація інвестиційного процесу будівельної галузі. Інтелектуальна власність, конфліктологія.

Керівники: проф. Трофімович В.В., ст.викл. Щербакова О.М.

– Система глибокої утилізації теплоти відвідних газів для індивідуального теплопостачання.

Керівник: доц. Дзюбенко В.Г.

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

IMGP8041_2Верхній ряд зліва направо: інж. Дедечек О.Г., ст. викл. Щербакова О.М., доц. Василенко Л.О., доц. Кривомаз Т.І., зав. лаб. Пугачов О.С.,  доц. Дзюбенко В.Г., ас. Дроздов А.С., доц. Кравчук В.Т., доц. Журавська Н.Є., ас. Березницька Ю.О., ст. викл. Петренко Д.В., доц. Кравченко М.В., проф. Волошкіна О.С.,  доц. Котовенко О.А., доц. Клімова І.В., проф. Касьянов М.А., доц. Вільсон О.Г., доц. Федоренко С.В., пров. інж. Гапула О.В., проф. Сімонов І.М., доц. Ткаченко Т.М., ас. Оніщенко О.П., ст. викл. Савченко А.М., інж. Наумець Н.М., ас. Семенцова І.О., проф. Трофімович В.В., проф. Удод В.М., ас. Цибка М.М., ст. викл. Мірошниченко О.Ю.

 Секція дисциплін Цивільного захисту:

сектор_ГОВикл. Патрікєєв О.Г., ст. викл.Стефанович І.С., доц. Влох П.С., викл. Корінний В.І.

Міжнародні зв’язки кафедри спрямовані на удосконалення екологічної освіти і обмін науково-методичним досвідом. Серед партнерів: Чунцинський університет будівництва і архітектури (КНР), Королівський технологічний університет (КТН, Швеція), Полоцький державний університет (Білорусь).

Кафедра періодично видає фаховий журнал «Екологічна безпека та природокористування» (гол. ред. проф. Волошкіна О.С., проф, Трофимчук О.М.); на теперішній час видано 18 випусків збірника.
На кафедрі готується 2 докторських дисертації та 5 кандидатських дисертацій.

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 247, 241a, 243).
Контактні дані:
Контактні телефони: 044-241-54-91, 044-241-55-58, 241-54-15л.

Завідувач кафедри – професор Волошкіна Олена Семенівна – аудиторія 243.
Вчений секретар – доцент Василенко Леся Олексіївна – аудиторія 247.
Методисти кафедри розміщені в аудиторії 241.

Електронна адреса: kaflab241ecolog@gmail.com

лаб._1лаб.2

 

 

 

 

 

лаб._3