Кафедра інженерної геодезії

Створена в 1930р.

Навчальна діяльність
Кафедра викладає навчальні дисципліни для всіх спеціальностей напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій» і є випусковою при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Геодезія» та «Космічний моніторинг Землі».

 1. Геодезія
 2. Математичне оброблення геодезичних вимірів
 3. Інженерна геодезія
 4. Вища геодезія
 5. Метрологія та стандартизація
 6. GPS-технології
 7. Інженерна фотограмметрія
 8. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
 9. Фізика Землі
 10. Космічний моніторинг Землі
 11. Аерокосмічні знімальні системи і ДЗЗ
 12. Супутникова геодинаміка
 13. Супутникові технології геомоніторингу
 14. Моніторинг акваторій та лазерне сканування
 15. Інформаційні GNSS-ресурси
 16. GNSS-метеорологія
 17. Організаційно-економічне забезпечення робіт з космічного моніторингу

Кафедра забезпечує підготовку спеціалістів напряму підготовки «Будівництво» та «Архітектура». Викладачі кафедри викладають наступні дисципліни:

 1. Інженерна геодезія
 2. Основи геодезії
 3. Топографія з основами картографії

Методична діяльність

Підручники та навчальні посібники
Войтенко С.П., Шульц Р.В., Кузмич О.Й., Кравчеко Ю.В.Математичне оброблення геодезичних вимірів. К., „Знання” 2013.
Войтенко С.П., Старовєров В.С., Шульц Р.В. Інженерна геодезія Частина 1. Основи інженерної геодезії. К., „Знання” 2013.
Войтенко С.П. Інжерена геодезія К., „Знання” 2012.
Войтенко С.П., Вільданова Н.Р., Маліна И.А., Шаргф О.М., Юрковський Р.Г. Основи інженерної геодезії. «Папірус» Одеса, 2012.
Войтенко С.П., Учитель И.Л., Ярошенко В.Н., Капочкин Б.Б. Геодинамика. Основы линамической геодезии. «Астропроект», Одесса, 2008.
Войтенко С.П., Учитель И.Л., Капочкин Б.Б., Ярошенко В.Н. Геодинамика. Основы кинематической геодезии. «Астропроект», Одесса, 2007.
Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Метод найменших квадратів. КНУБА, 2005.
Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів. КНУБА, 2003.
Геодезія. Під редакцією Войтенко С.П. та Могильного С.Г. «Чернігівські обереги», Чернігів, 2001.

Методичні вказівки
ІсаєвО.П. Робота з електронним тахеометром Leica Geosystems TCR 405: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: для студ., які навч. за напрям. підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” / О.П. Ісаєв, О.І. Єгоров, П.О. Чуланов, В.Л. Гандерук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2012. – 27 с.

Войтенко С.П. Попередній розрахунок полігонометрії: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: для студ., які навч. за напрям. підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” / Войтенко С.П., Могильний С.Г., Шоломицький А.А., Шульц Р.В., Литвин Г.М.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2012. – 22 с.

Войтенко С.П. Вирівнювання геодезичних мереж: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: для студ., які навч. за напрям. підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” / Войтенко С.П., Могильний С.Г., Шоломицький А.А., Шульц Р.В.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2012. – 52 с.

Старовєров, В. С. Вища геодезія: робоча програма: для студ., які навч. за напрям. підгот. 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. Спец. “Геодезія” / В.С.Старовєров, М.В. Ковальов Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2012. – 40с.

Шульц, Р. В. Інженерна геодезія. Високоточна моніторингова система Leica GeoMos: методичні вказівки до лабораторних робіт: для студ. спец. 7.08010101 “Геодезія” / Р.В.Шульц, О.В. Адаменко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2011. – 28с.

Старовєров, В. С. Вища геодезія: робоча програма: для студ., які навч. за напрям. підгот. 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. Спец. “Геоінформ. сист. та технології” / В.С.Старовєров, М.В. Ковальов Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2011. – 40с.

Старовєров, В. С. Вища геодезія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: для студ., які навч. за напрям. підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” (спец. “Землеустрій та кадастр”) / В.С. Старовєров; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ :, 2011. – 139с.

Наукова діяльність
З моменту створення кафедри її очолювали видатні вчені: П.П. Хаустов, В.Г. Леонтович, М.Г. Відуєв, П.Г. Шевердін, Ю.В. Поліщук. З 1998 р. завідувач кафедри доктор технічних наук, професор С.П. Войтенко.

Наукова тематика кафедри визначається проблематикою інженерно-геодезичного виробництва. Багатогранний спектр наукової діяльності кафедри можна розділити на наступні напрями:

1. Розроблення технології побудови інженерно-геодезичних мереж різного призначення:
–       вирівнювання полігонометричних мереж, теорія багатогрупових способів зрівнювання маркшейдерських мереж, побудова і вирівнювання геодезичних будівельних сіток (д.т.н., Ю.А. Карпінський, к.т.н., М.В. Білоус);
–       застосування теорії графів і математичного програмування для вирівнювання геодезичних мереж, застосування динамічного програмування для проектування геодезичних мереж (к.т.н., Р.А. Дем’яненко);
–       оптимізація співвідношення ваг в геодезичних мережах (д.т.н., Ю.А. Карпінський);
–       побудова просторових геодезичних мереж в промисловому і цивільному будівництві (д.т.н., С.П. Войтенко, д.т.н Р.В. Шульц).

2. Теорія математичного оброблення результатів геодезичних вимірювань:
–       теорія похибок геодезичних вимірювань, застосування методу послідовного аналізу для розрахунку і оцінки точності геодезичних вимірювань, застосування дисперсійного і кореляційного аналізу для оцінки якості геодезичних вимірювань (д.т.н., С.П. Войтенко);
–       теорія ваг в геодезії, застосування теорії випадкових функцій в геодезії (д.т.н., С.П. Войтенко, Ю.Ф. Гуляєв);
–       застосування методу кінцевих елементів для вирівнювання геодезичних вимірювань (д.т.н., Ю.А. Карпінський).

3. Теорія і практика інженерно-геодезичних вишукувань:
–       методи і технології інженерних вишукувань, знімання і картографування підземних інженерних комунікацій (к.т.н., О.П. Ісаєв, П.О. Чуланов, к.т.н., Є.Ф. Чопенко);
–       інженерно-геодезичні дослідження при будівництві лінійних споруд (д.т.н., А.С. Мазницький, к.т.н., І.В. Лапицький, асп. К.І. Нікітенко).

4. Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт:
–       застосування теорії розмірних ланцюгів для розрахунку точності геодезичних вимірювань в будівництві (д.т.н., С.П. Войтенко, д.т.н., Р.В. Шульц, к.т.н., О.П. Ісаєв, асп. Н.В. Кучина);
–       технологія геодезичного забезпечення і методи розмічування різних інженерних споруд, розробка теорії помилок положення на площині і в просторі при зведенні інженерних споруд (д.т.н., С.П. Войтенко, к.т.н., О.П. Ісаєв);
–       розрахунок точності геодезичних робіт з урахуванням умов роботи будівельних конструкцій (к.т.н., В.С. Старовєров, к.т.н., О.П. Ісаєв, к.т.н., М.В. Білоус, асп. З.Ю. Кравченко);
–       розроблення технологій геодезичного забезпечення монтажу устаткування прецизійних споруд (д.т.н., С.П. Войтенко, к.т.н. Г.М. Литвин, д.т.н., О.М. Самойленко);
–       геодезичне забезпечення транспортного будівництва (к.т.н., І.В. Лапицький, к.т.н., О.В. Адаменко);
–       геодезичний супровід монтажу просторових оболонок (д.т.н., С.П. Войтенко, д.т.н., Р.В. Шульц);
–       використання теорії взаємозамінюваності для обґрунтування точності геодезичних робіт в монтажному виробництві (д.т.н., С.П. Войтенко, асп. Н.В. Кучина);
–       розроблення методів визначення положення, технологічних направляючих і розрахунку оптимальних елементів рихтування технологічного устаткування (к.т.н., Г.М. Литвин, к.т.н., Р.А. Дем’яненко);
–       геодезичний контроль зведення баштових і висотних споруд (к.т.н., Р.А. Дем’яненко);
–       застосування методів фотограмметрії для вирішення задач інженерної геодезії (д.т.н., Р.В. Шульц).

5. Геодезичні методи вимірювання деформацій інженерних споруд:
–       дослідження методів визначення осідань інженерних споруд (к.т.н., В.С. Старовєров, к.т.н., М.В. Білоус);
–       геодезичні дослідження геодинамічних процесів в районах видобуток нафти і газу (д.т.н., А.С. Мазницький, асп. К.І. Нікітенко);
–       геодезичні спостереження за осіданнями газокомпресорних станцій (к.т.н., В.С. Старовєров, Ю.Ф. Гуляєв, асп. З.Ю. Кравченко);
–       застосування теорії помилок положення для визначення деформацій інженерних споруд (д.т.н., С.П. Войтенко, к.т.н., В.С. Старовєров);
–       методи дослідження стабільності пунктів геодезичного обґрунтування;
–       дослідження впливу форм рельєфу земної поверхні на характер техногенних деформацій, дослідження геодинамічних процесів (д.т.н., А.С. Мазницький);
–       дослідження сучасних вертикальних рухів земної кори (д.т.н., А.С. Мазницький, к.т.н., М.В. Білоус);
–       математичне моделювання вертикальних деформацій споруд, дослідження температурних деформацій споруд (д.т.н., С.П. Войтенко, д.т.н., О.М. Самойленко).

6. Розроблення, дослідження і застосування традиційного і спеціального геодезичного устаткування:
–       розроблення прецизійного нівелювання (к.т.н., О.Й. Кузмич, асп. С.Б. Богданов);
–       розроблення і дослідження лазерного нівеліра (д.т.н., А.С. Мазницький);
–       застосування гіротеодолітів в інженерній геодезії (к.т.н., М.В. Білоус);
–       дослідження точності приладів вертикального проектування (д.т.н., С.П. Войтенко);
–       дослідження точності геодезичних приладів (д.т.н., С.П. Войтенко);
–       розроблення і дослідження оптичних та лазерних приладів вертикального проектування (к.т.н., Р.А. Дем’яненко).

Всі перераховані вище наукові напрями знайшли своє відображення в тематиці кандидатських і докторських дисертацій, які були захищені аспірантами і докторантами кафедри інженерної геодезії. Багато з випускників аспірантури при кафедрі “Інженерної геодезії” стали докторами наук в: Росії, Молдові, Білорусії, Узбекистані, Литві, Азербайджані, Туркменістані, Казахстані, Вірменії, Польщі. Стажистами на кафедрі працювали вчені з НДР, Польщі, Чехії, Вірменії, Латвії, Угорщини, Болгарії. Одночасно співробітники кафедри вели підготовку наукових кадрів в: Китаї, Афганістані, Кубі, Малі, Алжирі.

З 1965 по 1980 рр. та з 1994 р. по теперішній час в Київському національному університеті будівництва і архітектури працює спеціалізована вчена рада із спеціальності “Геодезія, фотограмметрія та картографія”. Кафедра веде підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю «Геодезія, фотограмметрія та картографія». Професор, д.т.н. Войтенко С.П. та професор, д.т.н. Шульц Р.В. є членами спеціалізованої вченої ради Д.26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і архітектури із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей «Геодезія, фотограмметрія та картографія», «Кадастр і моніторинг земель», «Містобудування і територіальне планування». Співробітниками і аспірантами кафедри було захищено більше 20 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Підготовлено і захищено докторські дисертації М.Г. Лихогруда, Ю.О. Карпінського, М.О. Володіна, А.С. Мазницького, О.М. Самойленко, Р.В. Шульца, кандидатські дисертації Р.А. Дем’яненко, М.В. Білоуса, М.А. Малашевського, Ю.В. Кравченко, О.В. Адаменко, Є.А. Тарнопольського, І.Л. Перовича, З.Д. Дереха, В.Я. Чорноконя.

На сьогоднішній день кафедра володіє величезним науково-виробничим потенціалом. У розпорядженні співробітників кафедри найсучасніше геодезичне устаткування, яке дозволяє виконувати будь-які наукові дослідження. При кафедрі функціонує науково-дослідний сектор “Інженерної геодезії і геоінформатики”. Умови, що склалися, дозволяють співробітникам кафедри вести наукові розробки в найпрогресивніших напрямах, серед яких:

– дослідження технічних можливостей і точності сучасного геодезичного устаткування;
– застосування супутникового геодезичного устаткування для вирішення прикладних геодезичних завдань (спостереження за осіданнями і переміщеннями, забезпечення висотного будівництва, створення високоточних інженерно-геодезичних мереж);
– теоретичне розроблення математичних моделей розрахунку точності геодезичних спостережень з урахуванням умов роботи і фізико-механічних властивостей будівельних конструкцій інженерних споруд;
– застосування систем наземного лазерного сканування для вирішення завдань інженерної геодезії;
– застосування цифрової фотограмметрії для вирішення завдань інженерної геодезії;
– теоретична розробка і практичне дослідження систем автоматизованого геодезичного моніторингу;
– дослідження можливостей застосування сучасного навігаційно-геодезичного устаткування при будівництві підземних споруд.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри постійно публікуються у престижних геодезичних виданнях: Вісник геодезії і картографії (Україна, Київ); Інженерна геодезія (Україна, Київ); Геодезія, картографія і аерофотознімання (Україна, Львів); Сучасні досягнення геодезичної науки і техніки (Україна, Львів); Землевпорядний вісник (Україна, Київ); Геодезия и картография (Росія, Москва); Известия ВУЗов. Серия: Геодезия и аерофотосъемка (Росія, Москва); Инженерные изыскания (Росія, Москва), Вестник СГГА (Росія, Новосибірськ), Geodesia i kartografija (Литва, Вільнюс).

Викладачі приймають активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, щорічно приймають участь у наступних конференціях:

Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ), Міжнародному науково-технічному симпозіумі «Геоінформаційний моніторинг. GPS і ГІС-технології» (АР Крим, м. Алушта), Міжнародній науково-технічній конференції «Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (м. Київ, 2011 р.), міжнародних науково-практичних конференціях: «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід» (м. Чернігів), ГЕОФОРУМ (м. Львів), GEOFORM (Росія, м. Москва), «Геодезия, маркшейдерия, аэрофотосъемка» (Росія, м. Москва), «Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн» (АР Крим, м. Сімферополь).

Викладацький склад

 1. Войтенко Степан Петрович – д-р. техн. наук, професор.
 2. Шульц Роман Володимирович – д-р. техн. наук, професор.
 3. Самойленко Олександр Миколайович – д-р. техн. наук, професор.
 4. Старовєров Володимир Сергійович – канд. техн. наук, професор.
 5. Кузмич Олександр Йосипович – канд. техн. наук, професор.
 6. Литвин Григорій  Михайлович – канд. техн. наук, доцент.
 7. Ісаєв Олександр Павлович – канд. техн. наук, доцент.
 8. Лапицький Ігор Володимирович – канд. техн. наук, доцент.
 9. Чопенко Євген Федорович – канд. техн. наук, доцент.
 10. Дем’яненко Роман Анатолійович – канд. техн. наук, доцент.
 11. Адаменко Олександр Вікторович – канд. техн. наук, доцент.
 12. Білоус Микола Васильович – канд. техн. наук, доцент.
 13. Гуляєв Юрій Федорович – доцент.
 14. Чуланов Петро Олександрович – ст. викладач.
 15. Саєнко Василь Опанасович – ст. викладач.
 16. Циколенко Олена Василівна – асистент.
 17. Ковальов Микола В’ячеславович – асистент.
 18. Медведський Юрій Вікторович – асистент.
 19. Ремішевський Олег Леонідович – завідувач лабораторії.
 20. Чухарев Володимир Віталійович – завідувач лабораторії.
 21. Іванченко Тетяна Михайлівна – лаборант
 22. Шудра Наталія Сергіївна – лаборант.
 23. Гончаренко Дмитро Олександрович – лаборант.

Кафедра має договори про співпрацю з Московським державним університетом геодезії і картографії (Росія), Санкт-Петербурзьким державним університетом шляхів сполучення (Росія), Сибірською державною геодезичною академією (Росія), Королівським технологічним інститутом (Швеція), Інститутом прикладних наук Нойбранденбурга (Німеччина), Софійським університетом будівництва, архітектури і геодезії (Болгарія), Вільнюським технологічним університетом (Литва). Багато співробітників кафедри тісно співробітничають з ученими Польщі, Німеччини, Грузії, Вірменії.Кафедра тісно співпрацює з університетами Львова, Дублян, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Одеси. Завідувач кафедри д.т.н., професор С.П. Войтенко та д.т.н., професор Р.В. Шульц є членами міждержавної ради базової організації країн-учасниць СНД з підготовки наукових та інженерних кадрів в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі (МИИГАиК). Останні роки кафедра є активним учасником міжнародних проектів TEMPUS.

У 1965 році було створено міжвідомчий науково-технічний збірник “Інженерна геодезія”, який на сьогоднішній день є одним з найбільш компетентних видань в Україні по питаннях геодезії, фотограмметрії, картографії, геоінформаційних систем і кадастру з можливістю виходу тричі на рік.

Д.т.н., професор Р.В. Шульцє головою Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в галузі «Геодезія та землеустрій», д.т.н., професор С.П. Войтенко є заступником голови Науково-методичної комісії МОНмолодьспорту в галузі «Геодезія і землеустрій».

Завідувач кафедри д.т.н., професор С.П. Войтенко та д.т.н., професор Р.В. Шульц є членами технічного комітету стандартизації ТК 309 «Будтехнології» ПК 3 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в секції «Технологія будівництва» в частині житлового і громадського будівництва, у тому числі геодезичне забезпечення будівництва та якість виконання будівельно-монтажних робіт.

Контактні дані
Адреса: 3-й учбовий корпус, вул. Освіти, 5.
Завідувач кафедри: к. 204, тел. 249-72-51.
Професори кафедри: к. 213, тел. 249-72-55.
Кімната викладачів: к. 208, к. 215, тел. 241-55-24.
Завідувач лабораторії: к. 16, тел. 249-72-51.