Кафедра опору матеріалів

Кафедра опору матеріалів

Історія кафедри

Після утворення 1930 року Київського інженерно-будівельного інституту дисципліна «Опір матеріалів» викладається на кафедрі будівельної механіки, якою в 1930-1934 роках керував професор О.А. Уманський. З 1934 року і до кінця свого життя (1958 рік) завідуючим кафедрою був академік АН УССР М.В. Корноухов. Саме в цей період відбувалося становлення кафедри опору матеріалів як наукового, навчально-методичного і виховного підрозділу. Важко переоцінити в цьому роль М.В. Корноухова. Він заклав основи певних методичних принципів викладання дисциплін «Будівельна механіка», «Опір матеріалів» і «Теорія пружності», створив відому наукову школу стійкості конструкцій, запропонував і втілив у інженерну практику об’єднаний розрахунок стержньових систем на міцність і стійкість, підготував багатьох науковців і викладачів, які склали основу кафедри.

У 1952 році було утворено самостійну кафедру «Опір матеріалів» під керівництвом академіка АН УССР Ф.П. Белянкіна. На кафедрі викладали дисципліни «Опір матеріалів» і «Теорія пружності». Фактично обидві кафедри до 1958 року працювали разом як один колектив завдяки повному взаєморозумінню між керівниками. Сприяло цьому і те, що велика кількість викладачів і аспірантів були учнями М.В. Корноухова.

Під час завідування кафедрою М.В. Корноуховим домінуючим напрямком досліджень були дослідження стійкості конструкцій. Ця тематика залишалася актуальною ще довгі роки і після заміни керівництва кафедри.

Прихід на кафедру у 1952 році Ф.П. Белянкіна стимулював розвиток наукових розробок із міцності анізотропних матеріалів, тривалого опору деревини і склопластиків при двоосьовому стиску.

У 1971 році завідувачем кафедри стає професор П.І. Семенов, який очолив дослідження зі стійкості тонкостінних стержнів. У цей же час на  замовлення виробництва на кафедрі розгортаються роботи з дослідження безканального прокладання в умовах постійної мерзлоти трубопроводів та тепловодів під керівництвом Р.М. Сазонова. За його ініціативою при кафедрі було засновано науково-дослідний сектор, що займався цією проблемою. Тривали ці роботи і після 1981 року, коли завідувачем кафедри став професор Л.Т. Шкельов, який разом зі своїми учнями розвивав скінченно-аналітичний метод прямих.

Напрямки наукових досліджень з часом змінювалися, але завжди виконувалися на високому науковому рівні. Велися розробки наближених методів визначення напружено-деформованого стану пластин і оболонок. На замовлення Центра підготовки космонавтів разом із кафедрою теоретичної механіки проводилася робота з вивчення поведінки космічних апаратів при деяких нештатних ситуаціях. На замовлення Ленінградського НДІ електрофізичної апаратури разом із кафедрою будівельної механіки виконувалася робота зі створення методу розрахунку на міцність термоядерних реакторів.

Окремо слід відзначити значне підвищення наукового потенціалу кафедри, яке пов’язане з початком роботи на кафедрі таких видатних вчених, як член НАН України Ю.М. Шевченко та член-кореспондент НАН України М.О. Шульга. Їх особиста наукова ерудиція та знання суттєво впливали на загальний науковий рівень кафедри.

Традиційним для кафедри є творче ставлення до навчального процесу, турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже  у всі роки існування кафедри її викладацький склад комплектувався з випускників аспірантури університету. Зараз більшість членів кафедри є колишніми аспірантами Шкельова Леоніда Тихоновича.

 Навчальна діяльність кафедри:

Викладачами кафедри студентам всіх факультетів університету викладаються дисципліни:

 • Опір матеріалів.
 • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
 • Основи опору матеріалів.
 • Основи теорії споруд.
 • Інформаційні технології (практикум)

 Методична діяльність:

Викладачі кафедри є авторами ряду навчально-методичних розробок, зокрема:

 • Сопротивление материалов: Общие управления и зависимости напряженно-деформируемого состояния упругого тела” та   “Сопротивление материалов:Напряженное и деформированное состояния стержня при учете ряда дополнительных факторов” Конспект лекцій Шкельов Л.Т. для студентів-іноземців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” (2003 р., 2006 р.)
 • Впровадження методу прямих для визначення напруженого та деформованого стану просторових і пластинчатих конструктивних елементів. Монографія. Шкельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В., Корбаков А.Ф. (2004р.)
 • Опір матеріалів., Шкельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В.“рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (2011р.);
 • Розрахунок різних напружено-деформованих станів прямолінійного стержня методом початкових параметрів. Навчальний посібник. (2012р. Л.Т.Шкельов, Д.В.Пошивач.)
 • Теорія пружності. Конспект лекцій. (2014р. Л.Т.Шкелев, А.Н.Станкевич.)

 методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей:

– Розрахунок прямокутних пластин методом Бубнова-Гальоркіна (Шкельов Л.Т., 2002р.);

– Кільцева пластина (Пеклов М.О., 2003 р.)
–     Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт. (2004р. М.О.Шульга, В.Ф.Корнієнко)

– Плоска задача теорії пружності (Шкельов Л.Т., 2006 р.);

– Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності “Технологія будівельних. Конструкцій, виробів і матеріалів” (2008р. П.О.Іваненко.)
–  Розрахунок статично-визначуваних стрижневих систем. (2008р. М.О.Пеклов.)
–  Розрахунок статично-невизначуваних стрижневих систем. (2009р. М.О.Пеклов.)

–   Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2010р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко.)

– Аналіз просторового напруженого стану. Методичні рекомендації і завдання до виконання розрах. графічних робіт.(2010р. М.О. Шульга, Л.О.Григор’єва.)

– Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Метод рекомендації, завдання та приклади до виконання розрах. –  граф.робіт. (2012р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– Повний розрахунок прокатної балки. Складний опір. Метод. рекомендації, завдання та приклади до виконання розрах. – граф.робіт. (2013р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– Розрахунок вала на кручення та кручення зі згином. Метод. рекомендації, завдання та приклади виконання розрах. – графічних робіт. (2014р. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк.)

– Стійкість і стійка міцність прямих стержнів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. (2014р. М.О.Пеклов.)

– Розрахунок статично невизначуваних систем. Розрахунок стиснених і стиснуто-зігнутих стержнів. Метод. рекомендації завдання та приклади до виконання розрах. граф. робіт. (2015р.  А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ. Геометричні характеристики плоских перерізів (2015 Л.О.Григор’єва)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки. Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування»(2016р. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк, М.О.Янсонс)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ. Розрахунок статично невизначуваної (нерозрізної) балки методом сил. Методичні рекомендації, завдання та приклад виконання розрахунково-графічної роботи.(2016р. О.Ф.Корбаков)

Крім того, у навчальний процес впроваджено розроблений на кафедрі пакет прикладних програм для розрахунку графічних робіт з опору матеріалів на комп’ютерах. Кафедра має комп’ютерний клас забезпечений сучасними комп’ютерами.

Наукова діяльність:

Наукові дослідження ведуться за напрямками

 • розробка метода статичних та динамічних розрахунків елементів конструкцій на силові, кінематичні та температурні впливи (наук. керівник к.т.н., доц.. Станкевич А.М.)
 • стаціонарні та нестаціонарні коливання п’єзокерамічних тіл канонічних форм (наук. керівник к.т.н., доц. Григор’єва Л.О.)

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже всі викладачі кафедри закінчили аспірантуру і підготували дисертації на кафедрі. Також на кафедрі здійснюється підготовка докторантів (доц. Станкевич А.М., доц. Григор’єва Л.О.). Асистент Левківський Д.В. підготував до захисту кандидатську дисертацію.

Асистенти та аспіранти кафедри взяли участь у Першій Всеукраїнській науково-практичній Конференції молодих вчених (БудМайстерКлас), яка відбулася 26-27 листопада 2015 р.

II етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалівII етап Всеукраїнської ол_мп_ади з опору матер_ал_в1II етап Всеукраїнської ол_мп_ади з опору матер_ал_в

 

 

 

 

2011рік II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з опору матеріалів, в читальному залі бібліотеки КНУБА.

Навчальна механічна лабораторія

Навчальна механ_чна лаборатор_яНавчальна механ_чна лаборатор_я1

 

 

 

 

Викладацький та допоміжний склад підрозділу.
доценти – 6, ст. викладач – 1, асистент – 2
Допоміжний склад
зав.лаб. – 2., пров. інж – 2., інж 1 ї кат. – 1., інж. – 1., ст., лаб. – 1.

Станкевич Анатолій Миколaйович
Станкевич А.М.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: завідувач кафедри
Кімната: 164
Тел. : 2415455
E-mail: sopromat@knuba.edu.ua

Закінчив у 1982 році КІБІ з відзнакою. З 1982 по 1987р.– голова профкому студентів КІБІ. З 1990-1993рр. – аспірант кафедри опору матеріалів, науковий керівник Шкельов Л.Т.

З 1987р. асистент, з 1996р. доцент кафедри. У 1996 році присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук, а у1998р. звання доцента. З 1997 року декан будівельного факультету. З 2004 р.- завідувач кафедри опору матеріалів. Дійсний член Академії будівництва України. Лауреат премії Академії будівництва України ум. акад.. Будніікова М.С.

Наукові дослідження присвячені проблемам міцності та жорсткості циліндричних оболонок та складених з них конструкцій. Автор та співавтор 18 наукових та методичних робіт.

З січня 2013р.– Проректор КНУБА з навчально-методичної роботи.

Корбаков Олександр Федорович
Корбаков О.Ф.
Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: sopromat@knuba.edu.ua
В університеті з 1981р. В 1974р. з відзнакою закінчив КІБІ. До 1978р. працював інженером в проектному інституті «Гипроверфь». С 1978 по 1981р. навчався  в аспірантурі під керівництвом проф. Шкельова Л.Т. У 1986р. захистив кандидатську дисертацію.

Автор 24 науково-методичних розробок та ряду комп’ютерних програм, які використовуються в учбовому процесі. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням міцності та жорсткості пластин і пластинчатих систем, а також проблемам комп’ютерного навчання.

Іваненко Петро Олександович
_ваненко П.А.
Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: sopromat@knuba.edu.ua
В університеті з 1981р. Закінчив Житомирський технікум в 1968р., а в1976 КІБІ.

Працював майстром, начальником будівельної дільниці на будівництві. Після закінчення аспірантури і захисту дисертації працює на кафедрі опору матеріалів: асистент, старший викладач, доцент. Викладає курс “Опір матеріалів” на трьох факультетах. Науковий напрямок пов’язаний з розрахунком, обстеженням та посиленням будівельних конструкцій.

Автор 22 наукових та методичних робіт.

Кошовий Олександр Петрович

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: sopromat@knuba.edu.ua
Працює в університеті з 1986р. Закінчив Київський будівельний технікум у 1981 р. В 1986р. закінчив КІБІ, був аспірантом проф. Баженова В.А. на кафедрі опору матеріалів. В 1991 році захистив дисертацію кандидата технічних наук. З 1990р. працював зав. відділом НДІ Будівельної механіки при КНУБА. З 1993 року – асистент кафедри опору матеріалів. Викладає курс “Опір матеріалів” проводить лабораторні заняття з обчислювальної техніки. Наукові інтереси пов’язані з пружнім деформуванням струмопровідних пластин та оболонок при дії сильних електромагнітних полів.

Жупаненко Ірина В’ячеславівна

Жупаненко _.В.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: sopromat@knuba.edu.ua

 

 

 

 

Колектив кафедри опору матеріалів

Колектив кафедри опору матер_ал_в

Григор’єва Л.О., доцент; Жупаненко І.В., доцент; Сіренко Л.В., інженер 1к.; Корбаков О.Ф., доцент; Шкельов Л.Т., професор; Янсонс М.О., асистент; Корбач В.Г., доцент; Пошивач Д.В., ст. викладач; Іваненко П.А., доцент; Панчук Т.М., асистент; Олещенко О.Ю., ст.. лаборант; Тробюк О.М., асистент; Кошевий О.П., доцент; Станкевич А.М., доцент, зав.кафедри; Пеклов М.О., ст. викладач.

Контактні дані:

Кімната викладачів, методичний кабінет – к.164, тел.: 044-241-54-21.
Лабораторія – к. 160а, 157.
Лабораторія ком’пютерних технологій – к.155, тел.: 044-248-30-48.
Детальніша інформація на sopromat-knuba.kiev.ua Електронна пошта:

sopromat@knuba.edu.ua