Кафедра опору матеріалів

Кафедра опору матеріалів

Історія кафедри  читати далі

 

Монографії та підручники, видані до 2000 року

Наукові статті, авторські свідоцтва та інші публікації

Традиційним для кафедри є творче ставлення до навчального процесу, турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже  у всі роки існування кафедри її викладацький склад комплектувався з випускників аспірантури університету. Зараз більшість членів кафедри є колишніми аспірантами Шкельова Леоніда Тихоновича.

 Навчальна діяльність кафедри:

Викладачами кафедри студентам всіх факультетів університету викладаються дисципліни:

 • Опір матеріалів.
 • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
 • Основи опору матеріалів.
 • Основи теорії споруд.
 • Інформаційні технології (практикум)

 Методична діяльність:

Викладачі кафедри є авторами ряду навчально-методичних розробок, зокрема:

 • Сопротивление материалов: Общие управления и зависимости напряженно-деформируемого состояния упругого тела” та   “Сопротивление материалов:Напряженное и деформированное состояния стержня при учете ряда дополнительных факторов” Конспект лекцій Шкельов Л.Т. для студентів-іноземців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” (2003 р., 2006 р.)
 • Впровадження методу прямих для визначення напруженого та деформованого стану просторових і пластинчатих конструктивних елементів. Монографія. Шкельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В., Корбаков А.Ф. (2004р.)
 • Опір матеріалів., Шкельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В.“рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (2011р.);
 • Розрахунок різних напружено-деформованих станів прямолінійного стержня методом початкових параметрів. Навчальний посібник. (2012р. Л.Т.Шкельов, Д.В.Пошивач.)
 • Теорія пружності. Конспект лекцій. (2014р. Л.Т.Шкелев, А.Н.Станкевич.)

 Методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей:

– Розрахунок прямокутних пластин методом Бубнова-Гальоркіна (Шкельов Л.Т., 2002р.);

– Кільцева пластина (Пеклов М.О., 2003 р.)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ Плоска задача теорії пружності. (2003р. Ю.А.Морсков, В.С.Єременко, О.П.Кошевий, А.М.Станкевич).pdf)

–     Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт. (2004р. М.О.Шульга, В.Ф.Корнієнко)

– Плоска задача теорії пружності (Шкельов Л.Т., 2006 р.);

– Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності “Технологія будівельних. Конструкцій, виробів і матеріалів” (2008р. П.О.Іваненко.)
–  Розрахунок статично-визначуваних стрижневих систем. (2008р. М.О.Пеклов.)
–  Розрахунок статично-невизначуваних стрижневих систем. (2009р. М.О.Пеклов.)

–   Опір матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. (2010р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко.)

– Аналіз просторового напруженого стану. Методичні рекомендації і завдання до виконання розрах. графічних робіт.(2010р. М.О. Шульга, Л.О.Григор’єва.)

– Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Метод рекомендації, завдання та приклади до виконання розрах. –  граф.робіт. (2012р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– Повний розрахунок прокатної балки. Складний опір. Метод. рекомендації, завдання та приклади до виконання розрах. – граф.робіт. (2013р. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– Розрахунок вала на кручення та кручення зі згином. Метод. рекомендації, завдання та приклади виконання розрах. – графічних робіт. (2014р. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк.)

– Стійкість і стійка міцність прямих стержнів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. (2014р. М.О.Пеклов.)

– Розрахунок статично невизначуваних систем. Розрахунок стиснених і стиснуто-зігнутих стержнів. Метод. рекомендації завдання та приклади до виконання розрах. граф. робіт. (2015р.  А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський.)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ. Геометричні характеристики плоских перерізів (2015 Л.О.Григор’єва)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки. Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування»(2016р. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк, М.О.Янсонс)

– ОПІР МАТЕРІАЛІВ. Розрахунок статично невизначуваної (нерозрізної) балки методом сил. Методичні рекомендації, завдання та приклад виконання розрахунково-графічної роботи.(2016р. О.Ф.Корбаков)

Крім того, у навчальний процес впроваджено розроблений на кафедрі пакет прикладних програм для розрахунку графічних робіт з опору матеріалів на комп’ютерах. Кафедра має комп’ютерний клас забезпечений сучасними комп’ютерами.

Програма дистанційного навчання студентів

Наукова діяльність:

Наукові дослідження ведуться за напрямками

 • розробка метода статичних та динамічних розрахунків елементів конструкцій на силові, кінематичні та температурні впливи.
 • стаціонарні та нестаціонарні коливання п’єзокерамічних тіл канонічних форм (наук. керівник к.т.н., доц. Григор’єва Л.О.)

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже всі викладачі кафедри закінчили аспірантуру і підготували дисертації на кафедрі. Також на кафедрі здійснюється підготовка докторантів (доц. Григор’єва Л.О., к.т.н. Левківський Д.В.)

Асистенти та аспіранти кафедри взяли участь у Першій Всеукраїнській науково-практичній Конференції молодих вчених (БудМайстерКлас), яка відбулася 26-27 листопада 2015 р.

 

Наукові розробки останніх років.

читати далі

Наукові публікації 2018-2013 р.

читати далі

Всеукраїнська олімпіада з опору матеріалів 2011 рік

II етап Всеукраїнської ол_мп_ади з опору матер_ал_в1II етап Всеукраїнської ол_мп_ади з опору матер_ал_в

 

 

 

 

 

 

 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з опору матеріалів, в читальному залі бібліотеки КНУБА

 

Навчальна механічна лабораторія

Навчальна механ_чна лаборатор_яНавчальна механ_чна лаборатор_я1

 

 

 

 

 

 

 

Викладацький та допоміжний склад підрозділу.
доценти – 6, ст. викладач – 1, асистент – 2
Допоміжний склад
зав.лаб. – 1., пров. інж – 3., інж 1 ї кат. – 1., інж. – 1., ст., лаб. – 1.

Кошовий Олександр Петрович

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: Завідувач кафедрою
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: koshevyi.op@knuba.edu.ua
Працює в університеті з 1986р. Закінчив Київський будівельний технікум у 1981 р. В 1986р. закінчив КІБІ, був аспірантом проф. Баженова В.А. на кафедрі опору матеріалів. В 1991 році захистив дисертацію кандидата технічних наук. З 1990р. працював зав. відділом НДІ Будівельної механіки при КНУБА. З 1993 року – асистент кафедри опору матеріалів. Викладає курс “Опір матеріалів” проводить лабораторні заняття з обчислювальної техніки. Наукові інтереси пов’язані з пружнім деформуванням струмопровідних пластин та оболонок при дії сильних електромагнітних полів.

Корбаков Олександр Федорович
Корбаков О.Ф.
Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: korbakov.of@knuba.edu.ua
В університеті з 1981р. В 1974р. з відзнакою закінчив КІБІ. До 1978р. працював інженером в проектному інституті «Гипроверфь». С 1978 по 1981р. навчався  в аспірантурі під керівництвом проф. Шкельова Л.Т. У 1986р. захистив кандидатську дисертацію.

Автор 24 науково-методичних розробок та ряду комп’ютерних програм, які використовуються в учбовому процесі. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням міцності та жорсткості пластин і пластинчатих систем, а також проблемам комп’ютерного навчання.

Іваненко Петро Олександович
_ваненко П.А.
Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: ivanenko.po@knuba.edu.ua
В університеті з 1981р. Закінчив Житомирський технікум в 1968р., а в1976 КІБІ.

Працював майстром, начальником будівельної дільниці на будівництві. Після закінчення аспірантури і захисту дисертації працює на кафедрі опору матеріалів: асистент, старший викладач, доцент. Викладає курс “Опір матеріалів” на трьох факультетах. Науковий напрямок пов’язаний з розрахунком, обстеженням та посиленням будівельних конструкцій.

Автор 22 наукових та методичних робіт.

Жупаненко Ірина В’ячеславівна

Жупаненко _.В.

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: zhupanenko.iv@knuba.edu.ua

 

В 2005 році закінчила з відзнакою будівельний факультет КНУБА, магістр будівництва. 2005-2009рр. – аспірант кафедри опору матеріалів.
В 2011 році захистила дисертацію кандидата технічних наук під керівництвом професора Чибирякова В.К.. В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри опору матеріалів. На кафедрі працює з 2008 року асистентом, а з 2011 і по теперішній час доцентом . Автор понад 20 наукових праць та 4 методичних розробок.

 

Руднєва Ірина Миколаївна

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь: к.т.н., доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: rudnieva.im@knuba.edu.ua
2003 р. – отримала ступінь Магістра з відзнакою, «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», Донбаська національна академія будівництва та архітектури (ДонНАБА), Україна.
У 2006 р. присвоєно вчений ступінь к.т.н. за фахом «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» та отримала посаду асистента на кафедрі «Теоретичної і прикладної механіки» в ДонНАБА, а з жовтня 2010 року приступила до посади доцента.
Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями особливостей просторової роботи висячого покриття утвореного системою жорстких ниток. У 2012 р. Присвоєно вчене звання доцента.
З 2013 р. по 2014 р. – відповідальна за впровадження інновацій в нормативно-правовій базі в навчальний процес (Eurocodes).
Грудень 2015 – травень 2016 р. Грант програми Erasmus Mundus, INFINITY проекту. Наукове стажування, University of Nova Gorica (Словенія) при співробітництві з University IUAV of Venice (Італія).
З 2007 року – практичний досвід в області обстеження, реконструкції та проектування цивільних і промислових будівель. Співавтор навчальних посібників “Обстеження і підсилення конструкцій промислових будівель”,”Обстеження та підсилення цивільних будівель».
26 наукових статей за темою наукових досліджень в місцевих і міжнародних виданнях опубліковані з 1999 року.
З 2014 року працює на посаді доцента кафедри «Опір матеріалів» Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Восени 2017 року, Руднєва Ірина Миколаївна працювала лектором в Хубейському Інженерному Університеті (Hubei Engineering University) у місті Сяогань, провінція Хубей, Китай. В Хубейському Інженерному Університеті Вчиться 23000 студентів. HBEU проводить міжнародні спільні освітні програми для підготовки трирічних і чотирирічних форм освіти студентів з іноземними університетами, такими як British Anglia Ruskin University, British University of Wolverhampton, і т. д. Саме в группах з типами навчання 4 + 1 (4 роки навчання в Китаї та 1 рік навчання в Британії) та 3 + 2 (3 роки навчання в Китаї та 2 роки навчання в Британії) з освітньою програмою British Anglia Ruskin University викладала Руднєва Ірина Миколаївна.

Дисципліни, які читалися:

Інженерна та будівельна механіка (Engineering and Building Mechanics),

Управління будівництвом та безпека на будівельному майданчику (Site Management and Safety),

Управління контрактами у громадянском будівництві (Civil Engineering Contract Administration).

Григор’єва Людмила Олександрівна

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь: к.ф.- м.н., доцент
Посада: доцент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: grygor’ieva.lo@knuba.edu.ua
В 2003 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Магістр механіки.
В 2003-2006 рр.– аспірант кафедри опору матеріалів КНУБА. Науковий керівник член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н. Шульга М. О.
2006-2008рр.– молодший науковий та науковий співробітник відділу електропружності Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ. В 2007 році захистила дисертацію на тему «Чисельний аналіз осесиметричного електропружного деформування п’єзокерамічних циліндрів при динамічних збуреннях» за спеціальністю 01.02.04 – «механіка деформівного твердого тіла».
На кафедрі працює з 2008р. В 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри опору матеріалів. Наукові дослідження Григор’євої Л. О. присвячені вивченню електромеханічного стану п’єзокерамічних тіл при динамічних навантаженнях. Автор 33 наукових та науково-методичних публікацій.
В співавторстві з професором Шульгою М.О. видано методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів будівельних спеціальностей “Опір матеріалів. Аналіз просторового напруженого стану” К.: КНУБА, 2010.
Викладає курс «Опір матеріалів» для студентів спеціальностей зПЦБс, зТВ, зВВ, ВВ.

Левківський Дмитро Володимирович

Кошовий О.П.

Вчене звання та ступінь:к.т.н.
Посада: ассистент
Кімната: 164
Тел. : 2415421
E-mail: levkivskyi.dv@knuba.edu.ua
В 2011 р. з відзнакою закінчив КНУБА, спеціальність «Міське будівництво і господарство».
З 2011 по 2015 р. навчався в аспірантурі під керівництвом доц. Станкевича А.М.
У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Модифікований метод прямих у задачах статики та динаміки товстих неоднорідних пластин».
Автор 20 наукових та 3-х методичних розробок.
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням статичного та динамічного напружено-деформованого стану товстих неоднорідних пластин.

 

Колектив кафедри опору матеріалів

Колектив кафедри опору матер_ал_в

Григор’єва Л.О., доцент; Жупаненко І.В., доцент; Сіренко Л.В., інженер 1к.; Корбаков О.Ф., доцент; Шкельов Л.Т., професор; Янсонс М.О., асистент; Корбач В.Г., доцент; Пошивач Д.В., ст. викладач; Іваненко П.А., доцент; Панчук Т.М., асистент; Олещенко О.Ю., ст.. лаборант; Тробюк О.М., асистент; Кошевий О.П., доцент; Станкевич А.М., доцент, зав.кафедри; Пеклов М.О., ст. викладач.

Контактні дані:

Кімната викладачів, методичний кабінет – к.164, тел.: 044-241-54-21.
Лабораторія – к. 160а, 157.
Лабораторія ком’пютерних технологій – к.155, тел.: 044-248-30-48.
Електронна пошта: sopromat@knuba.edu.ua