Документи

Для вступу до університету  іноземний громадянин надає наступні документи:

 1. Заяву-анкету/application form;
 2. Оригінал та копію документа про попередню освіту/original and copy of the previous education;
 3. Оригінал та копію документа (додатка до диплому про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін/original and copy of the document (Diploma supplement of education), which contains information about its academic performance on educational disciplines;
 4. Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру)/Certificate of recognition of a foreign certificate of education (during the first academic semester);
 5. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка)/academic certificate issued by higher educational establishment (in a case of transfer or recovery of education);
 6. Копію документа про народження/copy of birth certificate;
 7. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну/Medical certificate of health, certified by an official authority of the country’s health, from which came a foreigner, issued no later than two months before departure to Ukraine;
 8. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства/a copy of the foreigner’s passport or identity document of without citizenship;
 9. Дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги/valid medical insurance policy of Ukraine for emergency medical care;
 10. Флюорографію/fluorography;
 11. 14 фотокарток розміром 3,5х4,5 см/14 photos, size5х4.5 cm;
 12. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності)/copy of identity of the foreign Ukrainians (if available)

Увага! Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 6, 7, 8 мають бути перекладені українською мовою та засвідчені нотаріально.