Звіт ректора 2019

ЗВІТ

РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 

КУЛІКОВА ПЕТРА МУСІЙОВИЧА 

ПРО РОБОТУ ЗА 2019 РІК

 

ЗВІТ

РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КУЛІКОВА ПЕТРА МУСІЙОВИЧА

за період

з 1.01.2019 по 31.12.2019 рік

 

Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах:

 1. Загальні відомості та навчальний процес;
 2. Виховна робота. Студентське самоврядування. Спортивно-масова робота;
 3. Науково-дослідна робота;
 4. Міжнародне співробітництво;
 5. Господарська діяльність;
 6. Соціальний захист співробітників;
 7. Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництва в університеті;
 8. Виконання інших видів робіт організаційного та наукового характеру.

 

Наш університет функціонує відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», матеріалів колегій МОН України, нормативних та розпорядних документів МОН України та Статуту університету який був затверджений МОН.

Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації університет здійснює відповідно до рішення ДАК України та ліцензії виданої МОН України.

Сьогодні ми традиційно у грудні місяці зібралися в цій залі на щорічну конференцію трудового колективу Університету, під час якої я повинен відзвітувати перед вами про роботу на посаді ректора за минулий рік.

2019 рік для Університету, як для усіх вищих навчальних закладів України, був важким, що пов’язано як з економічними труднощами в державі, змінами керівництва держави та міністра, так й запровадженням ключових положень основних Законів України, «Про вищу освіту», «Про освіту» стосовно усіх складових діяльності закладів вищої освіти.

Звісно хочу висловити подяку всьому колективу університету, що довірив мені керівництво нашим закладом ще на 5 років. Загальна підтримка 82% на виборах ректора свідчить, що ми йдемо вірним шляхом розвитку університету.

У 2019 році колектив університету продовжував виконувати основні свої завдання, про що свідчать позитивні загальні результати діяльності за всіма напрямками роботи (організаційна, навчально-методична, наукова, кадрова, соціально-гуманітарна та фінансово-господарська), які ми протягом року достатньо ретельно обговорювали, а їх основою є наполеглива праця та наші надбання за останні роки.

Важливим напрямком своєї роботи вважаю осучаснення управлінської діяльності в університеті. Протягом звітного періоду ми вдосконалювали структуру університету, уточнювали  обов’язки ряду посадових осіб, нам вдалося подолати певну “замкнутість у собі” окремих структурних підрозділів, розвинути колегіальні засади в управлінні університетом, зробити ряд кроків у напрямку посилення контролю за виконанням прийнятих рішень.

Тут доречно буде сказати, що з формуванням нового складу Наглядової ради ми спільними зусиллями вперше за багато років налагодили системну і конструктивну взаємодію з радою.

Найважливіший наш продукт – це знання і компетенції, якими ми озброюємо наших студентів. Саме тому в системі управління університетом головне місце належить менеджменту якості основних послуг, які надаються університетом. Протягом року ми спільно з консультантами провели велику роботу з удосконалення системи менеджменту та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів.

Попри скептицизм і навіть певну протидію з боку частини персоналу на початку цього шляху, на сьогодні я можу констатувати, що більшість колективу зрозуміла користь від проведеної роботи. Принаймні, ми  проаналізували сильні та слабкі сторони у діяльності університету, визначили очікування споживачів наших послуг та інших заінтересованих сторін, визначили ризики та заходи з їх мінімізації, сформулювали нашу політику у сфері якості та розробили Настанову з якості – документ, яким повинен керуватися кожен працівник університету, якщо ми хочемо досягти належної якості нашої роботи.

Наразі завершився сертифікаційний аудит університетської системи менеджменту якості по підтвердженню сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO:9001. Завершено розробку стратегічного плану розвитку університету в цілому. А далі – постійне відслідковування ходу виконання цих планів і вжиття у разі відставання відповідних коригувальних дій.

Підвищенню якості нашої роботи сприятиме запровадження з минулого року  рейтингового оцінювання роботи факультетів. Метою рейтингування є створення системи об’єктивного аналізу якості кадрового забезпечення усієї діяльності університету,  підготовка до підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, пошук та реалізація механізмів нарощування й ефективного використання потенціалу, впровадження  дієвих форм поєднання науки та освіти.

Щодо місця університету в міжнародних та національних рейтингах, то я вже доповідав, що минулого року ми дещо поліпшили свої позиції (Додаток 1).

Позиція університету в різних рейтингах суттєво залежить від відкритості і доступності інформації про нього. Завдяки декільком авторитетним науково-практичним конференціям, виставкам,  а також суттєвому покращенню роботи сайту КНУБА, нам вдалося підвищити рівень присутності університету в інформаційному полі.

Ті, хто постійно користується  сайтом нашого університету, не могли не помітити суттєвих позитивних змін як у зовнішньому  вигляді, так і в контенті. Забезпечується оперативне та об’єктивне інформування про всі значущі події життя університету та його підрозділів.

Як результат, значно підвищився якісний рівень матеріалів, що розміщуються на сайті, їх тематика суттєво розширилася. Зокрема, впорядковано розміщення інформації про наукові публікації вчених університету, що сприяє підвищенню індекса їх цитування. Транслюються зняті студентами ФАІТ та ГІСУТ рекламні ролики «Чому я навчаюсь в КНУБА» та показ інтерв’ю з відомими особистостями університету.  На сайті працює інтерактивний канал зв’язку, через який кожен бажаючий може поставити питання керівництву університету чи висловити свої побажання і пропозиції. Все це, безумовно, сприяє формуванню позитивного іміджу університету, підвищенню його конкурентоспроможності.

Якщо ж говорити загалом про інформатизацію роботи університету, то тут у нас, як кажуть, ще непочатий край роботи. Ми суттєво відстаємо з впровадженням сучасних інформаційних автоматизованих систем в управління навчальним процесом, документообігом, іншими сторонами нашої діяльності. На найближчі півроку я ставлю завдання здійснити суттєвий прорив на цьому напрямі, інакше ми ризикуємо на багато відстати.

Вже починаючи з наступного навчального року у повному обсязі мають запрацювати автоматизовані системи управління у навчальному процесі, документообороті, організації контролю виконання прийнятих рішень тощо. Саме з цією метою ми реорганізували колишній інформаційно-обчислювальний центр у центр інформаційних систем та комунікацій. Але це завдання стоїть не тільки перед центром, а й перед першим проректором Чернишевим Д.О., іншими проректорами, керівниками всіх підрозділів, адже найперше, що слід зробити, – це подолати психологічну неготовність до сприйняття та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Ці технології, до речі, мають охоплювати не тільки управлінські та організаційні функції, а й проникати у саму суть навчального процесу, змінювати його методологію і практику.  Ми маємо йти шляхом інтеграції традиційних з електронними та іншими сучасними технологіями навчання. Вважаю, що для того, щоб не відстати від життя, в нашому університеті освітня програма, що реалізується здобувачем вищої освіти, повинна бути змішаною та базуватися на поєднанні традиційного навчання з альтернативними формами взаємодії учасників навчального процесу або зі способами зарахування окремих освітніх компонентів (дисциплін, розділів дисциплін тощо).

І ще про одне – формування корпоративного духу, корпоративної культури, або, як я це  називаю, – “університетського патріотизму”. Я роблю і робитиму все для того, щоб весь колектив, а найперше – керівники всіх рангів щодня відчували відповідальність за долю нашого університету, працювали на його благо і його майбутнє, піклувалися про його репутацію. Тільки це може стати запорукою високих рейтингів нашого закладу, стабільного попиту на отримання освіти у ньому і, як наслідок, – стабільного фінансового стану.

Інша сторона цієї справи – формування у наших студентів почуття поваги до своєї alma mater, гордості за свій навчальний заклад.

До речі, ми повинні по прикладу кращих університетів світу підтримувати постійні зв’язки з ними і після закінчення вузу, формувати на базі якнайширшого кола наших випускників спільноту друзів КНУБА. В цьому не тільки репутаційна складова, а й фінансова. Наприклад, у спільноті Стенфордського університету, переважну частину якої складають його випускники різних років, налічується 76 тис. великих і дрібних донорів, які щорічно поповнюють його бюджет більше ніж на 1млрд. дол. Випускники університету мають особливий пожиттєвий статус та доступ до університетських ресурсів. Університет пишається успіхами тих, хто тут колись вчився. Всі будівлі і левова частка аудиторій мають імена, як правило, на честь видатних випускників і донорів. Такий приклад вартий наслідування.

З огляду на сказане вважаю зовсім не зайвою розпочату нами недавно роботу із збирання інформації про працевлаштування наших випускників. Як державний заклад, ми повинні чітко розуміти, наскільки державні кошти,  вкладені в навчання студента КНУБА, приносять віддачу   розвитку країни.

В силу ж різних причин,  останніми роками суттєво послабилася увага до працевлаштування наших випускників. Зараз ми готуємось до активізації діалогу з потенційними роботодавцями, підтримання зв’язків з нашими випускниками після закінчення навчання.

 

 1. Загальні відомості та навчальний процес.

 

Київський національний університет будівництва і архітектури – це один з провідних технічних університетів України, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність.

Із початку 2019 року навчально-виховну роботу в університеті забезпечують сім факультетів (будівельний, архітектурний, інженерних систем та екології, автоматизації та інформаційних технологій, будівельно-технологічний, геоінформаційних систем і управління територіями та новий факультет урбаністики та просторового планування), один  навчальний інститут (інноваційної освіти) та підготовче відділення. Окрім цього до складу КНУБА входять чотири коледжі (Миколаївський будівельний коледж, Вінницький коледж будівництва та архітектури КНУБА, Київський індустріальний коледж, Житомирський технологічний коледж), сформовані на базі відповідних технікумів. Таке збільшення відокремлених структурних підрозділів, відповідає основному завданню університету, а саме стати – дослідницьким університетом.

Із врахуванням останніх змін види діяльності університету з підготовки кадрів суттєво розширились: крім підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр, Магістр та підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі (які, безумовно, залишаються основними для університету), відтепер в університеті здійснюватиметься й підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст. Таким чином, ураховуючи інтенсифікацію діяльності наукового парку, можна констатувати, що університет робить впевнені кроки на шляху формування потужного навчального-наукового комплексу.

З урахуванням останніх структурних змін, на рівні вищої освіти університет пропонує програми підготовки:

за 27 спеціальностями підготовки на освітньому рівні «бакалавр»;

за 24 спеціальностями  на освітньому рівні «магістр»;

а також забезпечує перепідготовку за рівнями «бакалавр» і «магістр».

В цьому році було відкрито п’ять нових спеціальностей  за рівнем бакалавр – 052 „Політологія”, 081 „Право”, 121 „Інженерія програмного забезпечення”, 161 „Хімічні технології та інженерія”, 194 „Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. За рівнем магістр відкрито одну спеціальність – 022 „Дизайн”.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

за освітньому рівнями «бакалавр» «магістр» на спеціальності за спеціалізаціями:

„Будівництво та цивільне будівництво”(„промислове і цивільне будівництво”, „міське будівництво та господарство”, “теплогазопостачання і вентиляція”, „водопостачання та водовідведення” , „технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”, „автомобільні дороги і аеропорти”).

„Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”

„Теплоенергетика” („теплоенергетика” (за видами)).

„Політологія”.

„Право”.

„Менеджмент” („менеджмент організацій і адміністрування”).

„Геодезія та землеустрій” („землевпорядкування та кадастр”, „геодезія”, „геоінформаційні системи і технології”, „оцінка землі та нерухомого майна”, „космічний моніторинг землі” ).

«Туризм» („туризмознавство” (за видами)).

„Галузеве машинобудування” („підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”).

„Прикладна механіка” („інженерія логістичних систем”).

„Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” („автоматизоване управління технологічними процесами” ).

„Комп’ютерні науки” ( „інформаційні управляючі системи та технології”, „інформаційні технології проектування”).

„Інженерія програмного забезпечення”.

„Хімічні технології та інженерія”.

„Комп’ютерна інженерія” ( „комп’ютерні системи і мережі”).

„Кібербезпека” („кібербезпека” ).

„Комп’ютерні технології”.

„Професійна освіта” („професійне навчання. Машинобудування” за „професійне навчання. Комп’ютерні технології”).

„Екологія” ( „екологія та охорона навколишнього середовища”).

„Технології захисту навколишнього середовища”.

„Товарознавство і торговельне підприємництво” ( „товарознавство і комерційна діяльність”).

„Хімічні технології та інженерія”.

„Економіка” ( „економіка підприємства”).

„Облік і оподаткування” ( „облік і аудит”).

„Архітектура та містобудування” ( „архітектура будівель і споруд”, „містобудування”, „дизайн архітектурного середовища”).

„Дизайн” („дизайн”).

„Образотворче  мистецтво” ( „образотворче і декоративно-прикладне мистецтво”).

Будучи головою Вченої ради КНУБА протягом 2019 року провів 10 засідань, розглянула понад 100 питань. з яких прийнято конкретні рішення.

 

 

 

1.1. Прийом студентів. Виконання планів держзамовлення і контрактної підготовки.

 

Прийом на навчання до університету у 2019 році здійснювала приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2019 році, Правил прийому до КНУБА у 2019 році та з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

При організації роботи приймальної комісії в 2019 р. слід відзначити, що   це повністю виконано державне замовлення на всі форми навчання. На держзамовлення в розрізі напрямів найбільш слід звернути увагу на: спеціальність «Будівництво та цивільне будівництво» в 2019р. – 278 чоловік; спеціальність «Архітектура та містобудування»  – 105 чоловік (на контрактну форму – 180). В порівнянні з 2018 р. збільшення держзамовлення склало на деякі спеціальності 10-15%.

1.2. Ліцензування та акредитація, створення нових спеціальностей

 

За рахунок нових спеціальностей, які відкрили в минулому навчальному році збільшили кількість студентів, що навчатимуться  за державним замовленням та контрактом. В цьому році ми відкрили дві нові спеціальності.

В умовах сьогодення постає принципова задача щодо поліпшення та впорядкування інфраструктури. Треба продовжити роботу по оптимізації потоків, курсів та груп; концентрації споріднених спеціальностей в одному структурному підрозділі. На нашу думку, це надасть можливість значною мірою поліпшити якість вищої освіти, наукової діяльності та організацію навчального процесу.

В 2020  році плануємо відкриття однієї спеціальності «Професійна освіта. Будівництво та зварювання».

 

1.3. Діяльність з профорієнтації у 2019 році

 

Відділення довузівської підготовки здійснює підготовку молоді до ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів з конкурсних предметів та предметів творчого конкурсу для вступу до КНУБА, а також подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді та займається рекламно – агітаційною політикою КНУБА.  А також координує роботу регіонального центру з проведення зовнішнього незалежного тестування, яке кожен рік проводиться на базі КНУБА.

Профорієнтаційна робота

 • Планування, організація і контроль проведення профорієнтаційної роботи викладачами і студентами КНУБА:
 • підготовка наказу «Про організацію профорієнтаційної роботи у Київському національному університеті будівництва і архітектури протягом 2019-2020 н. р.»,
 • проведення інструктажів із відповідальними за профорієнтаційну роботу на факультетах, на кафедрах, у групах щодо порядку проведення профорієнтаційних заходів серед учнів і студентів навчальних закладів та участі у професійно орієнтованих заходах,
 • розподіл навчальних закладів для проведення профорієнтаційної роботи між кафедрами факультетів,
 • розроблення форм звітності викладачів і студентів.
 • Організація і проведення заходів «День відкритих дверей» КНУБА.
 • Проведення виїзних «Днів відкритих дверей».

3) Підписання договорів із навчальними закладами України про співпрацю і сумісну профорієнтаційну роботу, з них.

 • зі школами, ліцеями, гімназіями м. Києва,
 • зі школами, ліцеями, гімназіями інших міст України,
 • із коледжами м. Києва,
 • із коледжами інших міст України,
 • про створення профільних класів КНУБА.
 • Робота із учнями, батьками профільних 10 – 11 класів і допрофільних 8 – 9 класів КНУБА на базі 10 навчальних закладів м. Києва:
 • Організація і проведення поточного і підсумкового контролю знань учнів профільних класів КНУБА.
 • Участь у ярмарках професій у містах України. Організація розповсюдження рекламно-агітаційної продукції через викладачів і студентів
 • Організація і проведення профорієнтаційних заходів «Знайомство з КНУБА» на базі шкіл, ліцеїв, гімназій, ПТУ, технікумів, НВК та коледжів України із демонстрацією слайд-презентації і відеоролика про КНУБА та роздаванням друкованої рекламної продукції.

Рекламно-агітаційна робота

 • Зйомка та показ рекламних роликів на телевізійних каналах.
 • Підготовка інформації та розміщення  рекламних статей в засобах масової інформації:
 • Розміщення інформації про КНУБА на освітньому сайті Osvita.ua.
 • Регулярне оновлення інформації на сайті КНУБА у стрічці «Новини» та на сторінці відділення довузівської підготовки.
 • Розроблення макетів та виготовлення рекламної, інформаційної, роздаткової та сувенірної продукції з логотипом КНУБА, а саме: оголошень, буклетів, флаєрів, лінійок, кишенькових календарів, настільних календарів, прозорих

 

1.4. Державна атестація студентів

 

Державна атестація студентів здійснюється державними екзаменаційними комісіями після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному  рівні  з  метою  встановлення  фактичної відповідності рівня освітньої підготовки     вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видання державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті.

У 2017 / 2018 н. р. було сформовано 22 екзаменаційні комісії; їх очолювали голови з числа провідних вчених університету, вищих навчальних закладів м. Києва, інших установ та організацій. Загальна кількість голів ЕК складала 22 особи, у т. ч. 17 докторів наук, професори, що дорівнює 75% від загальної кількості голів ДЕК.

Протягом 2015 – 2019 навчальних років кількість захищених дипломних робіт зменшилась на 15,0%; кількість дипломів з відзнакою зменшилась на 10,0%; кількість випускників, рекомендованих до аспірантури зменшилась на 40%.

 

1.5. Кадрове забезпечення.

 

Основна увага у 2019 році та у подальші роки буде приділена кадровому забезпеченню навчального процесу. Професорсько-викладацький склад КНУБА дивись Додаток 1.

Відомчими нагородами у 2019 році відзначено 22 чоловіка, а державними відзнаками 6 чоловік і ще 2 присвоєно почесне звання.

 

1.6. Видання навчальної, навчально-методичної літератури та робота бібліотек

 

Видання навчальної та навчально-методичної літератури є одним із показників навчально-методичної роботи в університеті.

У 2018 / 2019 н. р. видано 12 навчальних посібників, 18 навчально-методичних посібників, інших навчально-методичних видань 24; загалом 57 одиниць (Додаток 1).

 

 

 

 

 1. Виховна робота. Студентське самоврядування. Спортивно-масова робота.

2.1. Виховна робота.

Виховна система – це комплекс організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на забезпечення формування і розвитку всебічно розвиненої та гармонійної особистості студентської молоді.

Над  плідним  функціонуванням цієї системи працюють такі підрозділи університету:

Організаційно-методичний відділ з виховної роботи

Основні функції відділу направлені на організаційно-методичне забезпечення виховного процесу, а також організацію і спрямування роботи заступників деканів з виховної роботи, кураторів академічних груп студентів, рад  студентського самоврядування на факультетах університету; ведеться робота з надання допомоги радам студентського самоврядування в організації роботи серед студентів.

На всіх факультетах університету працюють  куратори академічних груп, 7 голів рад студентського самоврядування факультетів (РСС). В РСС університету входять 6 департаментів, в які входять студенти різних факультетів:

Науковий департамент;

Спортивний департамент;

Соціальний департамент;

Культурно-масовий департамент;

Інформаційний департамент;

Профорієнтаційний департамент.

Організаційно-методичний відділ з виховної роботи, заступники деканів з виховної роботи, куратори академічних груп та ради студентського самоврядування постійно вдосконалюють виховну роботу в університеті, гуртожитках, працюють над актуальними проблемами та інноваційними формами і методами їх вирішення, ведуть пошук нових активних форм організації дозвілля студентської молоді, сприяють створенню належних умов та координації творчої і культурної діяльності студентства КНУБА.

 

 • Студентське самоврядування.

 

Студентське самоврядування в КНУБА є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету, що представляє самостійну громадську діяльність осіб, які навчаються, щодо захисту їх прав та інтересів, а також участі в управлінні вищим навчальним закладом.

За погодженням з органами студентського самоврядування приймалися рішення щодо вручення іменних стипендій студентам КНУБА; відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, їх поновлення на навчання та поселенн6 році Рада студентського самоврядування організувала та приймала участь у таких заходах:

 1. Участь в урочистому заході «Свято першого дзвоника».
 2. КВЕСТ «Першокурсника»
 3. Активна участь в проведені «Дня факультетів»
 4. Вибори голови РСС факультетів
 5. Виставка «Освіта і кар’єра»
 6. Участь в «Спартакіаді КНУБА»
 7. День відкритих дверей
 8. Проведення тижня «KNUCA CG Week».

 

 • Центр культури та дозвілля

 

Центр культури та дозвілля студентів та співробітників університету продовжує свою діяльність у традиційних напрямках, маючи за мету проведення виховної та культурно-просвітницької роботи зі студентською молоддю та співробітниками університету, організацію їх дозвілля. З цією метою Центр: сприяє розвитку організаційних та творчих здібностей, формування в молоді високих моральних якостей, естетичного смаку; створює умови для організації самодіяльних об’єднань, клубів, колективів художньої творчості; проводить концерти та спектаклі, танцювальні вечори, творчі конкурси, турніри КВК, свята, посвячення в студенти, «Дні факультетів».

Протягом року було проведено 7 Днів факультетів, «Свято Першокурсника», «День студента», «Вручення дипломів випускникам КНУБА».

В рамках загальноуніверситетського конкурсу «Кубок факультетів КНУБА» організовано та проведено вокальний, танцювальний та гумористичний конкурси.

Щороку проводяться лінійки-реквієми та вечори пам’яті («Голодомор. Пам’ятаємо.», «Дзвони Чорнобиля», «День Перемоги», «День пам’яті жертв політичних репресій»).

Структурні підрозділи виховної системи університету для більш продуктивної та креативної роботи потребують збільшення фінансової підтримки, ремонту в актовій залі тощо.

 

 • Спортивно-масова робота.

 

Всі без винятку викладачі кафедри приймають безпосередню участь у організаційно-виховній роботі зі студентами всіх факультетів університету. До участі в різних організаційних, спортивних, показових та інших заходах кафедри ФВіС, факультетів, університету, району та міста було залучено понад 500 студентів. Крім того, біля 30 студентів брало участь у заходах республіканського та міжнародного рівнів.

 

 1. Науково-дослідна робота.

Особлива увага при виконанні НДР приділялась науковим дослідженням, що вносять значний вклад у вітчизняну науку і відповідають цілям економічного розвитку держави. Потрібно підкреслити, що для виконання цих досліджень університет використовував багатоканальну систему їх фінансування. Серед джерел фінансування наукових досліджень в 2018 році заплановано державний бюджет за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України та спеціальний фонд за рахунок коштів інноваційних фондів зацікавлених міністерств і відомств та підпорядкованих їм підприємств і організацій.

У наукових дослідженнях брали участь 102 особи професорсько-викладацького складу, в т.ч. 22 докторів наук, професорів, 41 кандидатів наук та 66 штатних працівників наукових установ.

За 2019 рік співробітниками, аспірантами та здобувачами КНУБА захищено 6 докторських  і 14 кандидатських дисертацій.

За 2019 рік видано понад  1400 друкованих праць, в тому числі підручники, навчальні посібники, монографії, 1220 статей та тез доповідей, публікацій в міжнародних журналах  та збірках тез міжнародних конференцій.

За звітній період університетом одержано 2 патенти України, подано 15 заявок на винаходи і корисні моделі.

Враховуючи значний внесок в розвиток вищої освіти і науки, ряд співробітників університету відзначено урядовими нагородами та стипендіями.

В університеті діють редколегії 18 наукових збірок, які зараховані Міністерством освіти і науки України як фахові. Крім того співробітниками університету спільно з Асоціацією інженерів енергоефективних технологій України видається фаховий журнал «Нова тема» , технічний журнал «Цемент Інтернешнл», який видається російською мовою спільно з Німеччиною і розповсюджується у країнах СНД, журнал «MOTROL» (спільно     з Люблінською політехнікою) та міжнародний журнал «Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія»

В І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 23 навчальних дисциплін та 12 спеціальностей взяли участь 185 студентів, 8 студентів посіли І, ІІ та ІІІ місця в І етапі олімпіади та взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 8 навчальних дисциплін та спеціальностей

6 студентів університету отримують стипендії Президента України, 2 студенти – стипендію Верховної Ради України, 8 студенти – іменні стипендії.

 

 1. Міжнародне співробітництво.

 

Для підсилення цього напряму роботи було призначено нового проректора з міжнародної діяльності, та створено відділ з міжнародної діяльності.

В 2019 році було направлено за програмою академічної мобільності студентів до Німеччини та до Польщі. Представники КНУБА були направлені на проходження наукового стажування до Словаччини, Польщі, Венгрії та Литви.

Кількість Договорів про партнерство з зарубіжними ЗВО складе 87 договорів.

На сьогодні в КНУБА здобувають освіту  418 іноземців  22 країн Світу.

Збільшення контингенту стало можливим внаслідок розповсюдження інформаційних матеріалів англійською мовою та визнання нашого Університету країнами Близького Сходу.

Також на сайті університету було оновлено сторінки з інформацією, про навчання іноземних громадян на підготовчому факультеті та безпосередньому навчанні в Університеті.

В 2019 році значна зросла кількість міжнародних конференцій у КНУБА.

 

 1. Господарська діяльність.

 

Протягом звітного терміну виконано великий обсяг робіт:

Триває програма відновлення покрівель:

Виконано ремонт із заміною покриття на метало профіль частини покрівлі гуртожитку №4, ремонт покрівлі головного навчального корпусу;

Виконано утеплення фасаду гуртожитку №4, навчального корпусу на Освіти, 4 та спорткомплексу;

Проведено роботи з оновлення аудиторій першого поверху, третього та четвертого поверху;

Відкрито нові навчальні приміщення для підготовчого відділення іноземних громадян та кафедр на Освіти, 4;

Замінене дорожнє покриття біля лабораторного корпусу та гуртожитків.

Разом з тим триває  ремонт приміщень корпусів та гуртожитків згідно наданих заявок.

Виконано ремонт коридорів, місць загального користування, гуртожитків;

Виконано ремонт кімнат для приїзжих в гуртожитку №1.

 

 1. Соціальний захист співробітників.

 

Виконання умов колективного договору є предметом постійної уваги як з боку ректора, так і профкому університету. Стан виконання колективного договору регулярно аналізується впродовж року, про його результати щорічно на загальних зборах представників трудових колективів університету звітує як ректор, так і голова профкому.

Діяльність профкому співробітників КНУБА

Напрямки стратегічного розвитку університету будуть обговорюватися та узгоджуватися на спільних засіданнях ректорату і профкому.

 

 1. Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництва в університеті.

 

Університетом постійно проводиться робота щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування. З метою ефективної боротьби з корупцією та хабарництвом в університеті здійснюються наступні заходи:

спрямовуються основні зусилля на реалізацію профілактично- попереджувальних заходів;

звертається увага на підвищення ролі і відповідальності служб університету в частині ретельної перевірки відомостей щодо кандидатів на заміщення вакантних посад з метою недопущення прийому на роботу осіб, які звільнені з посад за вчинення корупційних діянь або скоєння злочинів;

проводиться перевірка та аналіз повідомлень громадян щодо випадків зловживань в університеті;

забезпечується функціонування консультаційного телефону (телефону довіри) під час проведення семестрових, випускних та вступних екзаменів;

забезпечується прозорість вступної кампанії і висвітлення її у засобах масової інформації, на спеціальних стендах, доступних широкій громадськості.

надається на запити своєчасно та повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно до закону;

проводяться збори абітурієнтів, роз’яснюється їм порядок роботи та повноваження приймальної комісії, порядок і терміни подання апеляцій, тощо;

посилена відповідальність керівників структурних підрозділів університету за дотримання вимог при проведенні навчальних занять, практики, семестрових і державних екзаменів та виконанні курсових і дипломних робіт (проектів), тощо;

посилений контроль за виконанням договорів оренди щодо ефективного використання державного майна.

Також університет постійно працює над забезпеченням системного підходу та ефективною організацією діяльності щодо запобіганням та протидії корупції в галузі освіти і науки України (проводяться засідання кафедр, на яких обговорюються накази МОНУ щодо випадків корупції в закладах освіти, посилено контроль з боку ректорату деканатів і зав кафедрами за ходом семестрового контролю знань студентів, усунено суб’єктивізм з боку викладача при складанні студентами екзаменів шляхом використання комп’ютерних технологій (в Центрі тестування тощо)).

 

 1. Виконання інших видів робіт організаційного та наукового характеру.

 

За звітний період виконував такі роботи:

Голова ради ректорів київського регіону.

Голова та член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Виконував постійні та тимчасові доручення на рівні Міністерства освіти і науки України.

Як керівник наукової школи підготовлено до захисту і захищено 1 кандидатську дисертацію.

 

 

 

 

Ректор                                                                         П.М. Куліков