Додаткова інформація Сердюк Н.А.

Освіта:

У 1991 р. закінчила Перше Київське медичне училище, кваліфікація: медична сестра.

У 2004 р. закінчила юридичний факультет, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація: магістр права.

26 травня 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Третейський суд в Україні у Х–ХVІІІ ст.” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

16 грудня 2019 р. – захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави”

 

 

Загальна інформація:

Голова Київської міської громадської організації «Асоціація українських правників». Є членом редколегії науково-практичного журналу «Соціологія права». Нагороджена Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019).

 

Перелік навчальних дисциплін:

Конституційне право України

Трудове право

Виробнича практика з фаху

 

Наукова робота:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких – дві одноосібні та дві колективні монографії

 

Основні праці:

 

 1. Сердюк Н. А. Плебсологічна оцінка категорії злочину – класичного феномену зі сфери генезисної парадигми. Плебсологічне осягнення різнорідних варіантів внутрішнього імперативу дефініції злочину у консонансі з модерною кримінально-правовою концепцією. // Феноменологія злочину (плепсологічний праксис) : монографія / М. І. Скригонюк, Ю. Г. Семенов, Л. І. Чулінда, Н. А. Сердюк ; за заг. ред. М. І. Скригонюка. – К., 2011. – Ч.1. – С. 250-282
 2. Сердюк Н. А. Формування системи покарань у стародавньому світі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 24. Т. 1. С. 95–100.
 3. Сердюк Н. А. Художня література як історичне джерело права (за творами А. П. Чехова). Порівняльно-аналітичне право. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2015 № 1. С. 31–34.
 4. Сердюк Н. А. Природа та зміст поняття «джерело права». Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2015, Випуск 1 (100). С. 66–69.
 5. Сердюк Н. А. Проблеми унітаризму та особливості політико-правового статусу територіальної автономії в Україні. Соціологія права. Науково-практичний журнал. № 1–2 (12–13). С. 116–121.
 6. Сердюк Н. А. Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження). Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. № 2 (18). С. 81–89.
 7. Сердюк Н. А. Норми права як інструмент формування соціальної держави. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2015. № 3–4 (14–15). С. 215–220.
 8. Сердюк Н. А. Поняття та ознаки правозастосовчої помилки як правової категорії. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). Науково-практичний журнал. 2016. № 1–2 (64–65).
 9. Сердюк Н. А. Проблеми реформування освіти і науки в процесі становлення соціальної держави в Україні. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2016. № 1–2 (16–17). С. 132–138.
 10. Сердюк Н. А. Становлення третейського суду як інститут соціальної держави в Україні: історико-правове дослідження (X–XVIII ст.) : монографія / Н. А. Сердюк – Київ, 2016. – 160 с.
 11. Сердюк Н.А. Збереження інтелектуальних ресурсів – стратегія розвитку країни і нації. World Science. Multidisciplinary Scientific Edition. Scientific Educational Center. Warsaw, Poland. Dezember 2017, № 12 (28). Vol. 2, S. 59–64.
 12. СердюкН. А. Сучасні індикатори соціальної правової держави. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2018. № 1–2 (24–25). С. 41–45. (
 13. СердюкН. А. Роль України в процесі консолідації нації. Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-Франківськ. 2018. № 2. Т.2. С.41–45.
 14. Сердюк Н. А. Перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. № 4 (32). С. 48–55.
 15. СердюкН. А. Сучасні завдання національної політики в Україні. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». № 6. С. 77–79.
 16. СердюкН. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави. Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-Франківськ. 2018. № 4 (25), Т. 1. С. 77–81.
 17. СердюкН. А. Особливості формування системи громадського контролю в сучасних умовах. Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. 2018/4. С. 62–65.
 18. Сердюк Н. А. Проблеми охорони здоров’я та довголіття. Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) [Текст]. Одеса: Фенікс, 2019. С. 110–113.
 19. Сердюк Н.А. Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 420 с.
 20. Сердюк Н.А. Social mentality – the Bases of National Security // State Security in the Contemporary World: Krakow: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura. 2019. 288 s.
 21. Сердюк Н. А. Вплив рівня соціального захисту жінки на становлення сучасної правової соціальної держави. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 1. С. 13–20.
 22. СердюкН. А. Реформування та розвиток Збройних сил України (виклики сучасності). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 54. С. 47–50.
 23. Сердюк Н. А. Економічна доктрина ідеології правової держави соціального спрямування. Конституційно-правові академічні студії. 2019. № 1. С. 94–101.
 24. СердюкН. А. Вдосконалення системи управління згідно вимог сучасного державотворення. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. № 1 (33). С. 81–89.

 

Основні напрями наукової діяльності:

Теорія держави і права, Правові проблеми реалізації влади, Застосування правових норм, Правові системи сучасності, Історико-правові проблеми формування правової, соціальної держави, Природоресурсне право