Додаткова інформація О.А. Корнієвський

У 1980 році закінчив з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка (сучасна назва – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) за спеціальністю «історія».

 

Доктор політичних наук (2011), професор зі спеціальності 21.01.01 – основи національної безпеки держави (2016), Заслужений діяч науки і техніки України (2013). За здобутки у дослідженні та науковому обґрунтуванні стратегічних пріоритетів розвитку держави, особистий внесок у зміцнення творчої співпраці з науковими колективами Національної академії наук України та високопрофесійну роботу нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України (2012).

Входить до складу спеціалізованої вченої ради у Національному інституті стратегічних досліджень із захисту кандидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальності 21.01.01 — основи національної безпеки держави (політичні науки).

Член редколегії щоквартального науково-практичного журналу НІСД «Стратегічна панорама».

 

Дисципліни, які викладає в КНУБА:

Політологія;

Загальна теорія політики;

Громадянське суспільство.

 

Науково-дослідна діяльність:

У 1993 р. захистив у Київському університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему: «Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х – початок 90-х років)». У 2011 р., в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистив докторську дисертацію на тему: «Громадські об’єднання у системі національної безпеки України» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Має понад 180 наукових публікацій. Входив до складу редакційної колегії науково-популярних енциклопедичних видань: «Україна – Європа: хронологія розвитку» (2008–2011), «Україна і Світ» (2009–2011).

 

Основні праці:

 • Громадські об’єднання у системі національної безпеки держави : монографія. – К. : Альтерпрес, 2010. – 396 с.
 • Молодiжний рух та полiтичнi об’єднання в сучаснiй Українi : [монографія]. – К. : Київське братство, 1997. – 132 с. (співавтор – В. М. Якушик).
 • Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні: навч. посібник. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 260 с.
 • Історичний нарис становлення та розвитку громадянського суспільства на теренах України ; Розвиток вітчизняного громадянського суспільства на початку ХХІ ст. // Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток: Навч. посібник / кол. авт.: Михненко А. М., Кравченко С. О., Пантелейчук І. В. та ін. – К. : УкрСІЧ, 2015. – С. 27-37; 246—255.
 • Non-Governmental Organizations as Actors of Ukrainian Politics of Memory // Przegląd Strategiczny (Strategic Review). Познань (Республіка Польща), 2019. Issue 12. P. 379-391 (співавтор – О. М. Розумний).
 • Праворадикальні об’єднання в суспільно-політичному житті сучасної України //Evropsky politicky a pravni diskurz (Європейський політико-правовий дискурс). Прага (Чеська республіка), 2019. Svazek 6. vydani. C.100-107.
 • Deliberative component of stable sustaining of ukraine’s political system // Стратегічні пріоритети. – 2018. – №2. – с. 5–11 (співавтор – В. О. Нечипоренко).
 • Open Government: Implementation in Ukraine // Building Democracies: Ukraine and Japan’s Democratization. Assistance to Ukraine in 2015 / ed. by R. Shizatory, M. Rozumny, K. Hashimoto. – Kyiv : «Proenix» ; NISS, 2016. – 411–424.
 • Зміна ролі та функцій держави у глобалізованому світі // Глобалізація та управління суспільними процесами : навч. посібник/ кол. авт.: Кравченко С. О., Карлова В. В., Корнієвський О. А. та ін. – К. : УкрСіч, 2016. – С. 102–108.
 • Розвиток громадянського суспільства в Україні // AUSPICIA: міжнародний чесько-український випуск (Чеська Республіка) : рецензований науковий журнал для суспільних та гуманітарних наук. –– С. 84–88.
 • Стратегічні пріоритети інституціонального забезпечення державно-громадської взаємодії в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. –– № 3. – С. 148-158.
 • Мережева громадська самоорганізація та її вплив на державне управління в умовах глобалізації // Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття: зб. матеріалів міжн. наук. конф. (Київ, 22 серп. 2011 р.). — К. : НІСД, 2011. — С. 36-46.
 • Актуальні проблеми історії України на шпальтах «неофіційної преси» // Філософська і соціологічна думка. –– № 12. – С. 3-12.

 

Основні напрями наукової діяльності:

Світові практики самоорганізації громадськості та інституалізації громадської активності, становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні, суб’єктно-об’єктні аспекти місця та ролі громадського /третього/ сектору в системі національної безпеки держави.

 

Джерела:

 • Корнієвський Олександр Анатолійович: до 60-річчя від дня народження: біобібліограф. покажч. – К: НІСД. – 2019. – 48 с.
 • Корнієвський Олександр Анатолійович // Стратегії, що творять світ : інформаційно-презентаційне видання / За заг. ред. О.С. Власюка ; НІСД. – К. : ПП «Вид-во Фенікс», 2017. – С. 337.
 • Корнієвський Олександр Анатолійович // Державні нагороди та нагороджені в Україні. Енциклопедичне видання / уклад.: Войналович О. М. – К. : Видавничий дім «Новий Час», 2014. – С. 221.
 • Корнієвський Олександр Анатолійович [автор статті – Парахонський Б. О.] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2001– Т. 14 : Кол – Кос / редкол.: І. М. Дзюба та ін., 2014. – С. 519.