Загальна інформація

У 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 році було перейменовано у Київський інженерно-будівельний інститут. У серпні 1993 року почався новий етап в історії інституту – на його базі було створено Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, якому 26 лютого 1999 року Указом Президента України надано статус національного з іменуванням його Київський національний університет будівництва і архітектури.

Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівництва. Його авторитет ґрунтується на поєднанні багатьох традицій та запровадженні новітніх здобутків педагогів та вчених університету. За роки свого існування університет підготував понад 80 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі – близько двох тисяч фахівців для 120 країн світу. Університет посідає перше місце серед будівельних вищих навчальних закладів у національних та міжнародних рейтингах вузів України, як то:

 • ” Рейтинг МОН України ”
 • ” Топ-200 Україна”
 • “Вебометрикс”
 • “Scopus”

Багаторічний досвід науково-дослідної роботи і взаємозв’язок вчених із науковими центрами України та інших держав сприяли створенню в університеті 15 наукових структурних підрозділів, із них: 6 науково-дослідних інститутів, 8 науково-дослідних лабораторій, випробувальний центр будівельних конструкцій.

Сьогодні роботу колективу університету спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні були б до самостійної творчої роботи. З урахуванням об’єктивних вимог нашого часу і змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті країни, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр. В університеті готують фахівців на семи факультетах: архітектурному, будівельному, будівельно-технологічному, автоматизації і інформаційних технологій, геоінформаційних систем і управління територіями, факультеті інженерних систем та екології та факультеті урбаністики та просторового планування.

Навчання в університеті надає можливість долучитись до високих здобутків професійної та загальнолюдської культури не тільки в аудиторіях, а й у центрі дозвілля та відпочинку, розширити ерудицію в університетській бібліотеці, зміцнити здоров’я в таборі відпочинку, спортивному клубі. У Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється підготовка фахівців із 20 спеціальностями 40 спеціалізаціями. Навчальну роботу проводять шість основних факультетів, підготовче відділення для іноземних громадян, Інститут післядипломної освіти. Профорієнтаційна робота організовується відділенням довузівської підготовки.

В університеті сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Із більш, ніж 600 викладачів до 20 % складають доктори наук, професори і до 70 % – кандидати наук, доценти. В університеті працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української Академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших обрано понад 60 викладачів університету.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації в університеті проводиться через аспірантуру та докторантуру.

Навчально-виховний процес в університеті організований і здійснюється відповідно до: Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, чинних нормативних документів. Київський національний університет будівництва і архітектури відіграє визначну роль у формуванні кадрового потенціалу інженерів-будівельників, архітекторів держави, є провідним закладом освіти в групі будівельно-художніх вузів України, широко відомий у світі, має творчі зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Словаччини, Болгарії, Бельгії, Польщі, Австрії, Китаю, країн СНД та багатьох інших країн світу.

Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних та наукових кадрів. В університеті діють дев’ять спеціалізованих рад із присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження, результатом чого є створення ефективних будівельних конструкцій і удосконалення методів їх розрахунку, удосконалення технології, організації, економіки та управління будівництвом нових та реконструйованих об’єктів, розробка ресурсозберігаючих технологій з виробництва будівельних матеріалів, створення, удосконалення та експлуатація будівельної техніки, удосконалення конструювання, проектування та управління в будівництві та інших галузях на базі обчислювальної техніки, охорона навколишнього природного середовища та інше.

 

КНУБА запрошує на навчання на 20 спеціальностей за 40 спеціалізаціями:

 

“Архітектура та містобудування”

 • Архітектура будівель і споруд (АБС)
 • Містобудування (МБ)
 • Дизайн архітектурного середовища (ДАС)

“Дизайн”

 • Промисловий дизайн (ДН)

“Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

 • Образотворче мистецтво (ОМ)

“ Будівництво та цивільна інженерія”

 • Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)
 • Водопостачання та водовідведення (ВВ)
 • Гідротехнічне будівництво (ГБ)
 • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)
 • Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)
 • Міське будівництво і господарство (МБГ)
 • Автомобільні дороги та аеродроми (АДА)

“Менеджмент ”

 • Управління проектами (УПМ)

“Економіка ”

 • Економіка підприємства (ЕП)

“Облік і оподаткування”

 • Облік і аудит (ОіА)

“Геодезія та землеустрій”

 • Геодезія (ГД)
 • Землеустрій і кадастр (ЗіК)
 • Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ)
 • Геоінформаційні системи і технології (ГіСТ)
 • Космічний моніторинг Землі (КМЗ)

“Екологія”

 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕКБ)

“Теплоенергетика”

 • Енергетичний менеджмент (ЕМ)
 • Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС)

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

 • Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)
 • Управління проектами (УПК)

«Комп’ютерна інженерія»

 • Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)

«Галузеве машинобудування»

 • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,, меліоративні машини і обладнання (БМО)

«Прикладна механіка»

 • Інженерія логістичних систем (ІЛС)

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)

“Кібербезпека ”

 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)
 • Інформаційні технології проектування (ІТЕП)

“Професійна освіта. Машинобудування” (ПНМ)

“Професійна освіта. Комп’ютерні технології” (ПНК)

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)

“Туризм”

 • Туризм

 

Також до КНУБА входять відокремлені структурні підрозділи:

– Інститут Інноваційної освіти КНУБА;

– Вінницький коледж будівництва і архітектури;

– Житомирський технологічний коледж;

– Київський індустріальний коледж;

– Миколаївський будівельний коледж.