Кафедра міського господарства

Кафедра міського господарства створена у 2003 році на базі частини спеціалістів кафедри міського будівництва і господарства. Завідувачем кафедри було обрано д.т.н., професора Осітнянко А.П. З грудня 2004 року кафедру очолив д.т.н., професор, Почесний працівник будівництва і архітектури України, Заслужений економіст України Клюшниченко Є.Є., який є дійсним членом Президії та головним вченим секретарем Української академії архітектури, іноземним членом Російської академії архітектури і будівельних наук, професором міжнародної академії архітектури, віце-президентом Спілки урбаністів України, членом Національної спілки архітекторів України.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 16 викладачів: 2 докторів наук, професорів (КлюшниченкоЄ.Є., Плешкановська А.М.), 1 кандидата технічних наук, професора (Крумеліс Ю.В.), 3 кандидати технічних наук, доценти (Мамедов А.М., Апостолова-Сосса Л.О., Лісниченко С.В.), 1 кандидата економічних наук, доцента (Денисенко Н.А.), 2 доцентів (Драпіковський О.І., Іванова І.Б.) та 6 асистентів (Айлікова А.В., Усова О.С., Атаманчук В.В., Замула А.О., Богаєвська О.В., Штепа К.О.). За останні п’ять років захистили дисертації і стали доцентами 4 випускники кафедри. Кадровий склад поновлюється за рахунок випускників аспірантури та докторантури за напрямом 05.23.20 ”Містобудування та територіальне планування”. До проведення занять залучаються провідні фахівці з підприємств галузі.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.092103 “Міське будівництво та господарство” за спеціалізацією “Комплексна реконструкція та експлуатація міських територій”.

Науково-дослідна робота кафедри

Наукова тематика кафедри пов’язана з удосконаленням  методів сучасного містобудівного і територіального планування, інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень в сфері міського господарства; удосконаленням системи підготовки інженерів в галузі міського господарства; розробкою Законів України в галузі містобудування, територіального планування та місцевого самоврядування; розробкою методів, направлених на вирішення містобудівних проблем енергозбереження сучасності шляхом підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Напрями наукових досліджень та наукові розробки
Створення методологічних основ формування житлового середовища і розробка принципів його містобудівної організації; філософські аспекти містобудування та архітектури; реконструкція міських територій і забудови, а також реконструкція та експлуатація; основні питання щодо змісту, функцій, завдань девелоперської діяльності та з існуючої вітчизняної та зарубіжної практики розвитку міської нерухомості, а також завдань оціночної діяльності та підходів, методів і техніки оцінки нерухомого майна; вивчення питань, пов’язаних з методологією менеджменту на міському рівні, розвинення здібностей та створення умов для використання методів ринкової економіки в вирішенні проблем управління містом; оцінка інвестиційної привабливості проектів; містобудівні аспекти оптимізації покриття теплових навантажень житлових утворень, направлених на мінімізацію тепловтрат в мережах шляхом впровадження нових наукових розробок та використання новітнього програмного забезпечення.

Наукові розробки: Концепція стратегічного розвитку м. Києва та приміської зони на період до 2025 р.; Генеральний план м. Києва та приміської зони на період до 2025 р.; Генеральний план розвитку м.Севастополя на період до 2025 р.; План зонування території м.Луцьк; Схема планування території Кременчуцького району Полтавської області та інші.

Навчальні дисципліни кафедри
Управління міським господарством; утримання міської забудови; управління розвитком міст; основи менеджменту і маркетингу; спецкурс з містобудування та територіального планування; оцінка земель та нерухомості; міські інженерні мережі; інформаційні технології наукових досліджень; методологія та методика наукових досліджень; професійне використання ПЕОМ; реконструкція міської забудови; реконструкція та експлуатація територій; ландшафтна екологія; міське зелене будівництво; спеціальні інженерні питання реконструкції; учбовий практикум з утримання міської забудови; міське комунальне господарство; комп’ютерні технології у містобудуванні; управління містом.

Наково-методичні праці викладачів кафедри

 1. Осітнянко А. П. Планування розвитку міста: Монографія – К.: КНУБА, 2001. – 460с.
 2. Клюшниченко Є.Є. Реконструкція житлової забудови. – К.: 2000. – 245 с.
 3. Клюшниченко Є.Є. Управління містом: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2003. – 260с.
 4. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 348 с.
 5. Фильваров Г.И. Социально-пространственная организация производственного комплекса крупного города // Градостроительство. – Киев, Будивельник, 1983.
 6. Экономия энергоресурсов в градостроительстве. Под ред. Г.И. Фильварова. К.: Будівельник, 1985. – 104с.
 7. Плешкановская А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. – К.: Логос, 2005. – 190 с.
 8. Плешкановськая А.М., Савченко Е.Д. Города и эпохи. – К.: Логос, 2011. – 230 с.
 9. Оценка недвижимости / Под ред. А. И. Драпиковского и И. Б. Ивановой – изд. 2-ое – Б.:, Изд-во «Ега-Басма», 2007. – 480 с.
 10. Драпіковський О.І., Іванова І.Б. Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози. Криза 2008-20??., Видавництво “Артек”, 2009.
 11. Драпіковський О.І., Іванова І.Б. Монографія “Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози. 2007-2013”, Видавець “Видавництво “АртЕкономі”, 2012.
 12. Житлово-комунальне господарство міст / За редакцією проф. Клюшниченко Є.Є. – К.: КНУБА, 2010 – 248 с.

Контактні дані
Телефон кафедри – (044) 244-96-41
Кабінет 438
Електронна адреса – kafedramg438@i.ua