Кафедра філософії

Завідувач кафедри: проф.
Рижко В.А.

Завідувач кафедри: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор В.А.Рижко.

Кафедра заснована в 1959 році. Завідувачами кафедри були: професор А.І.Клєвцов, професор М.С.Свідло. З 1999 року кафедрою керує професор В.А.Рижко. Ведучими викладачами кафедри в різні роки були: професори: А.І.Клєвцов, М.С.Свідло, А.К.Бичко, Ю.О.Федів, Л.А.Соловей; доценти: І.С.Ларіонова, М.К.Іванова, Ю.Д.Скворцов, А.М.Пекарик, В.М.Максименко.
На кафедрі працюють 14 штатних викладачів, у тому числі 2 професори (д.філос.н. І.В.Чорноморденко, к.філос.н. В.О.Мітіна), 9 доцентів (к.філос.н. К.М.Покотило, к.філос.н. Т.В.Євдокимова, к.філос.н. О.Д.Завгородня, к.філос.н. В.Д.Хавроненко, к.філос.н. О.А.Гринько, к.філос.н. Н.М.Лакуша, к.філос.н. А.В.Шарипін, к.філос.н. Г.П.Таран, к.філос.н. О.С.Галушко), 2 старші викладачі (Т.В.Пугачова, О.Й Сторіжко), асистент С.О.Силкіна. Залучаються спеціалісти з академічних установ та ВНЗ (д.філос.н., проф. Ю.М.Вільчинський, д.філос.н, проф. Л.В.Рижко).
Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:

Філософія.
Філософія та логіка.
Релігієзнавство.
Основи психології та педагогіки.
Психологія.
Естетика товарів та дизайн.
Етика та естетика.
Теорія і історія педагогіки
Педагогіка і психологія вищої школи.
Філософія творчості.
Філософія та методологія науки: стан та проблеми (для слухачів ФПК).
Прикладні питання педагогіки та психології вищої школи (для слухачів ФПК).

Науково-методичні праці викладачів
• Філософія. Навчальний посібник. (Колектив авторів. За ред. проф.Свідла М.С.)., КДТУБА, 1996.
• Мітіна В.О. Естетика і мистецтво: Навчальний посібник. -К.: КНУБА, 2003.
• Пекарик А.М. Філософія. Підручник. Харків: Едена, 2004.
• За.ред.Рижко В.А. Філософія науки, техніки та архітектури: постмодерний проект. Колективна монографія. -К.: КНУБА, 2002.
• Босенко А. О другом: симуляция пространств культуры (красота как мера целесообразности развития вообще). Киев ТОО «Век+», 1996.
• Мітіна В.О. Крізь призму знака. -К.: Самватас, 1995.
• Чорноморденко І.В. Проблема існування знання за межами науки: монографія. -К.: КНУБА, 2005.
• Рыжко В.А. Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография. СПб: Издательский дом «Мірь», 2009.
• Чорноморденко І.В.Позанаукові знання і культуротворчий процес.: Монографія.-К.: КНУБА, 2009.
• Вільчинський Ю.М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності.-К.: Поліграфкнига, 2009.
• Рижко Л.В. Топологія науки.-К., Національна Академія Науки України. Центр осліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва, 2009.
• Рижко В.А.Концепція як форма наукового знання. -К.: 1995.
• Босенко А. Случайная свобода искусства. -К.: 2009.
• Естетика: навчальний посібник для педагогів (Андрущенко Т.І., Покотило К.М., Шарипін А.В. та ін.). – К., 2014
• Рижко В.А. Неоконцептологія. – К.: Логос, 2016
• Лакуша Н.М., Пугачова Т.В. Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів. – К., 2017

Наукова діяльність
Наукову діяльність на кафедрі проводиться по двом напрямам:
1. «Проблеми когнітивного пізнання» (керівник – д.філос.н.,проф.Рижко В.А.);
2. «Філософія і культура в контексті часу» (керівник – к.філос.н., проф. Мітіна В.О.)
Кафедра спільно з Центром Гуманітарної освіти НАН України, Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України розробляє актуальну тематику із сучасної філософії і методології науки, проблем гуманітарної освіти, прогнозування соціокультурних перетворень в Україні.
Керівництво науковою роботою аспірантів здійснюють: проф. Рижко В.А., проф. Чорноморденко І.В., проф. Мітіна В.О., доц. Покотило К.М. За 2000-2011рр. було захищено 7 кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри успішно керують науковою роботою студентів, більше 50 студентів щорічно приймають участь у щорічній НПК КНУБА.

2018 рік
Гринько О.А., кандидат філос.н., доц.
1. Релігія та сучасне українське суспільство // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2018. – Випуск 127 (1).

2017 рік
Лакуша Н.М., кандидат філос.н., доц.:
1. Ідея сталого розвитку та почуття екзистенціальної відповідальності // Totallogy, №34, Київ, 2017.
2. Філосовські засади глобалізації // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. II Всеукраїнська конференція 26-27 травня 2017 р. м. Дніпро. – Дніпро, 2017
3. Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с. У співавторстві з Пугачова Т.В.
Покотило К.М.кандидат філос.н., доц.:
1. Філософія “сродної праці” – складова майбутнього вищої освіти (праксеологічний прогноз) // Переяславські Сковородинські студії. Збірник наукових праць. “Філологія. Філософія. Педагогіка”, м.Ніжин, 2017. – Вип.4
2. Дизайн простору сучасних філософських методів // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (м.Львів, 21-22 квітня 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.105-109
Пугачова Т.В., ст. викладач:
1. Людина та людське! // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. II Всеукраїнська конференція 26-27 травня 2017 р. м. Дніпро. – Дніпро, 2017
2. Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с. У співавторстві з Лакуша Н.М.
Рижко В.А., доктор філос.н., проф.:
1. Вчений: професія? покликання? // Збірник: Наукові і освітянські методики та практики. – Випуск 8-9, К., 2017. – С.7-16
2. Концептуалізація як філософський агон // Totallogy, №34, Київ, 2017.
3. Історія як навчальна дисципліна: від номадології до концептології // Збірник “Філософські діалоги, 2017 р. Традиції та новації в наукових розвідках Інституту філософії”. – К., 2017
Сторіжко О.Й., ст. викладач:
1. Становление как форма творчества // Міжнар. науково-практ., конференція, КПІ, травень 2017. – К., 2017
2. Становление как форма творчества // Міжнар. науково-практ., конференція, НПУ ім. Драгоманова, квітень 2017. – К., 2017
Хавроненко В.Д., кандидат філос.н., доц.:
1. Філософія дун джуншу в історії класичного конфуціанства // Дні науки філософського факультету – 2017 р. Міжнародна наукова конференція (2017 р. Київ). – С.57-58
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф.:
1. Комунікативний поворот в філософії і проблема позаннаукового знання // Філософія гуманітарного знання. Чернівецький національний університет, 2017. – ВИпуск №726-727
2. Наукова і позанаукова методологія в системі комунікацій // ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці. Матеріали міжнар. наук. конф. 6-7 жовтня 2017 р. – Чернівці, 2017
3. Освіта в Україні: проблеми і перспективи // Міжнародна науково-теоретична конференція “Глобалізований світ: Випробування людського буття”. ЖДУ ім. І.Франка 2017. – Житомир, 2017
Шарипін А.В., кандидат філос.н., доц.:
1. Интенциональний узел: от нейрофеноменологии к геометрическим инвариантам // КИСЭ – 2017. Материалы Всероссийской конференции по когнитивной науке. Казань, 30 октября – 3 ноября 2017 г. – Казань, 2017

2016 рік
Євдокимова Т.В., кандидат філос.н., доц.:
1. Фундаменталізм як релігійний і ідеологічний феномен// Альманах Культура і сучасність вип.2.- К. 2016.
2. Релігія і політика в період трансформації суспільства: можливості і межі взаємодії.// Матеріали XXI міжнар. науково-практичної конф. професорсько-викладацького складу «Україна в світових і європейських інтеграційних процесах: стратегія і практика» 16 березня 2016р. Вип.24. — Г.1. — К.,2016. – С.94-97.
Лакуша Н.М., кандидат філос.н., доц.:
1. Світ екобезпеки людини: глобалізаційні виклики. Монографія.-К,-Логос, 2016 .- 264 с.
2. Розвиток та майбутнє вищої освіти України// II Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації – м. Дніпро. 28-29 жовтня, 2016
Покотило К.М., кандидат філос.н., доц.:
1. Засади створення міждисциплінарного інтерактивного курсу методології науки // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти,- Варшава: Fundacja “Instylut Altes Liberales”, 2016. Стаття в колективній монографії
Рижко В.А., доктор філос.н., проф.:
1. Неоконцептологія. Монографія. – К.- Логос. 2016 .- 604 с.
Силкіна С.О., асистент:
1. Посмодерна критика модерної парадигми гуманізму як чинник сучасного гуманістичного дискурсу// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць , вип.№65. – Запоріжжя, 2016.
Сторіжко О.Й., ст-викл.:
1. О творческой сущности философии// Конференція в КПІ, Травень 2016 р.-К., 2016.
2. Информационное общество: операциональная сущность виртуальных коммуникаций// Конференція (Дрогобицький національний педагогічний університет). Жовтень, 2016.-Дрогобич, 2016.
Хавроненко В.Д.. кандидат філос.н., доц.:
1. Релігія і політика в період трансформації суспільства: можливості і межі взаємодії// Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції Дні науки філософського факультету 2016 р. – Ч.І.
Чорноморденко І.В доктор філос.н.. проф.:
1. Методологія наукових і позанауковнх знань//Київ, Вісник ИАУ, 2016.
2. Теоретико-методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації// Гілея: Науковий вісник (збірка наукових праць). -К.. 2016. -Випуск 105, №2

2015 рік
Галушко О.С., кандидат філос..н., доц..:
1. Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів// Tottallogy. Постнекласичні дослідження. – К., ЦГО НАН України, № 33.- 2015.
Гринько О.А., кандидат філос. н., доц.:
1. Соціальна адаптація нерелігійних рухів на прикладі Церкви останнього заві ту// Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали п’ятої всеукраїнської наукової конференції м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-ти частинах. -Ч.2.- с.34-36.
Євдокимова Т.В.. кандидат філос..н., доц..:
1. Глобальний етос і діалог релігій// Матеріали XX міжнародної НПК «Європейський вибір України в контексті без пекових викликів та сучасних реалій. 14 березня 2015 р. -К., 2015.-Т.І, ВИП..23. -с.103-105.
Лакуша Н.М., кандидат філос..н., доц.:
1. Культурна глобалізація вищої освіти перспектива чи загроза?// Tottallogy. Постнекласичні дослідження. – К., ЦГО НАН України, № 33.- 2015.
Покотило К.М., кандидат філос. н., доц.:
1. Сучасні методологічні засади дослідження сфери естетичного Колективна монографія// Естетична освіта педагога: колективна монографія/ [Андрушенко 1., Грицаєнко П.М., Дорога А.Є., та ін.] за ред. Андрушенко Т.І. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.
2. Методологічні парадигми в сучасній естетиці // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів Інституту філософської освіти та науки 6-10 квітня 2015 року / Ред. рада І.І. Дробот (голова) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.
3. Категоричний імператив та лідерство в освіті // International Scientific Journal оf Universities and Leadership – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
Рижко В.А., доктор філос.н., проф.:
1. Філософія і навчання: проблема концептуальності// Tottallogy. Постнекласичні дослідження. – К.. ІДГО НАН України, № 33.- 2015.
2. Концепція // Енциклопедія сучасної України. – К., 2015. – т.14.
Сторіжко О.Й., старший викл.:
1. Інформаційні технології в контексті культури// Матеріали міжнародної конференції.-К.: КПІ, листопад 2015.
Хавроненко В.Д., кандидат філос. н., доц.:
1. Логіко-семантичний аналіз конфуціанського принципу (чжен мін)// Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2015 р.» (21-22 квітня 2015 р.).- К., 2015.- Ч. І.
Чорноморденко І.В доктор філос.н., проф.:
1. Методологія в системі наукових і позанаукових знань// К.: Вісник НАУ, Філософія.
2. Культурологія, 2015. – №1(21).
3. Соціальне кіно як предмет філософування: основні засади, структура і функції// Філософія гуманітарного знання .- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015 р. Випуск №726, 727.

Виховна робота кафедри
Кафедра активно займається виховною роботою зі студентами: в лекціях, на семінарських заняттях, консультаціях особлива увага приділяється теоретичним і практичним питанням наукового світорозуміння, формуванню високих моральних якостей студентів як громадян України, майбутніх інтелектуалів, організаторів виробництва, формуванню у студентів активної громадянської позиції, відповідальності за сучасне і майбутнє України. Поза навчальним часом кафедра організувала для студентів і викладачів «Клуб інтелектуального кіно» (доц. К.М.Покотило та ін.), функціонують студентські гуртки. Учасники «клубу» та студентських гуртків обговорюють актуальні дискусійні питання духовного стану сучасної людини, її цінностей, естетичних уподобань, колізії існування в сучасному глобалізованому світі.

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к.401) і має навчально-методичний кабінет (к.404).

Контактні дані:
Контактний телефон: 044-241-55-85
Електронна адреса: filkaf.kisi@ukr.net

Професор кафедри філософії Чорноморденко В.І. проводить заняття