Кафедра основ і фундаментів

Кафедра основ і фундаментів забезпечує підготовку бакалаврів і спеціалістів на всіх факультетах університету. Готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Промислове і цивільне будівництво” Завідувач кафедри Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України і Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор І.П. Бойко

Перелік дисциплін кафедри основ і фундаментів:
Iнженерна геологiя , Основи механiки грунтiв, Геоекологiя, Основи i фундаменти , Iнженерний захист та пiдг. територій, Випробування будiвельних конструкцiй  , Будiвельнi норми України, ДЦП ОiФ:Фундаменти спец споруд i пiдземне будiвництво , Спецкурс  за вибором кафедри ОiФ, Основи наукових дослiджень (магiстри), Iнженернi вишукування, Основи  геології, Конструкцiї будiвель i споруд, Конструкцiї будiвель i споруд, Учбовий практикум – регiональна архітектура, Спец.Iнженернi питання реконструкцiї (для 54 гр.), Геологiя i геоморф, Грунтознавство, Органiзацiя безпечноi експлуатацii будiв.та споруд, Iнформ.технолог.проектування розрах.об`ект.буд., Лекцii ФПК.

Науково-методичні праці викладачів:
Зусиллями співробітників кафедри підготовлені підручники, наукові праці та монографії: «Інженерна геологія» та «Гідрогеологія» А. М. Дранникова;«Інженерно-геологічна характеристика порід ле­сової формації України» В. Ф. Краєва; «Пальові фундаменти» М. С. Грутмана;«Прогресивні методи проектування основ та фунда­ментів на ЕОМ» І. П. Бойка;«Спеціальні питання геоморфології та геології для геодезистів» В. І. Хазіна;«Розрахунок плитних фунда­ментів» і «Підземне будівництво» С. Й. Цимбала;«Ґрунтознавство» Г. П. Степаненко;«Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд» І. П. Бойка, М. В. Кор­нієнка та ін. за редакцією О. А. Тугая і В. М. Гарнеця та інші видання.Кафедра брала участь у підготовці тритомника «Розвиток будівельної науки і техніки в Українській РСР» (проф. Г. М. Петренко, проф. І. П. Бойко, 1989–1990).1968 року при кафедрі засновано міжвідомчий науково-техніч­ний збірник «Основания и фундаменты», з 1999 року його видання продовжено – під назвою «Основи і фундаменти». Відповідальним редактором збірника до 1970 р. працював проф. А. М. Дранников, від 1970 р. – проф. С. О. Слюсаренко, а нині – проф. І. П. Бойко. Відповідальними секретарями редколегії були Г. М. Петренко, І. П. Бойко, М. О. Глотова, нині – доц. Е. Ю. Петренко.

Наукова діяльність кафедри
Наукові напрямки, за якими  працює кафедра:
проф. І. П. Бойко – розробка прогресивних конструкцій та тех­нології влаштування пальових фундаментів; розробка методів роз­ра­хунку фундаментів, які взаємодіють з нелінійно-деформованою осно­вою, в яких поєднано вимоги першого та другого граничних станів матеріалів та ґрунтів; проф. М. В. Корнієнко – розроблення приладів і методик дослід­ження властивостей просідаючих лесових ґрунтів при статичному та динамічному навантаженні, методів розрахунку фундаментів негли­бокого закладання та пальових фундаментів на лесових основах; проф. Г. П. Степаненко– дослідження впливу технологічних факторів намиву пісків та розроблення методів будівництва на намивних територіях великих міст України; проф. С. Й. Цимбал – розрахунок напружень в основі пальових фундаментів, розрахунок фундаментів неглибокого закладання в неоднорідних ґрунтах з врахуванням анізотропних властивостей;  проф. О. М. Трофимчук – дослідження взаємодії плитних фунда­ментів з шаруватою в’язкопружною основою при динамічних наван­таженнях; доц. А .О. Олійник – основи і фундаменти при реконструкції, визначення деформаційних характеристик в польових умовах;  доц. Е. Ю. Петренко – дослідження природних та техногенних  зсувних явищ на території України, механіки їх утворення та розроблення методів розрахунку стійкості на ЕОМ з урахуванням дії підземних і поверхневих вод (активних і пасивних факторів їх утворення); доц. О. В. П’ятков – розробка методів проектування фунда­ментів на лесових територіях; доц. В. О. Сахаров – розробка методів та проведення досліджень розподілу напружено-деформованого стану в фундаментних кон­струкціях при зведенні будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах та сейсмічно небезпечних районах від статичних та динамічних навантажень; доц. О. О. Арешкович – розробка методів розрахунків стійкості ґрунтових масивів з використанням геотехнічних моделей при ста­тичних і динамічних навантаженнях на зсувонебезпечних територіях та морських узбережжях; ст. викл. Т. В. Диптан – дослідження властивостей лесових ґрунтів в лабораторних умовах; ст. викл. А. М. Ращенко – ефективні конструкції фундаментів при статичних і динамічних навантаженнях; ас. Н. В. Комягіна – вдосконалення методики визначення пара­метрів ґрунтів; ас. В. В. Жук – взаємовплив елементів системи «каркасна будівля – фундамент – нерівномірно просідаюча лесова основа»;  ас. В. С. Носенко – дослідження взаємовпливу сусідніх фунда­ментів; ас. В. Л. Підлуцький – обґрунтування раціональних розмірів паль та їх ефективного розміщення в складі фундаментів; ас. А. Л. Грабовський – прогресивні конструкції анкерних сис­тем для огородження котлованів; аспірант Н. М. Богославець – анізотропні властивості лесових ґрунтів;  ас. О. В. Малишев – раціональні форми поперечного пере­різу паль для глинистих ґрунтів; аспірант Л. О. Скочко – вдосконалення геотехнічних моделей для розрахунків комплексних підпірних стін на зсувонебезпечних територіях; аспірант І. А. Клименко – дослідження ефективності демпфер­них систем для захисту будівель в сейсмічних районах;  аспірант О. В. Гаврилюк – взаємодія фундаментів із буронабив­них паль з несучим піщаним шаром основи; аспірант Д. М. Кіперман – напружено-деформований стан основ із шарами ґрунтів з особливими властивостями.Кафедра має зв’язки з університетами: Штутгарта (проф. П. Вермеєр, проф. Смольчик), Ваймара – Bauhaus-Universit?t, Карлсруе (проф. Г. Гудехус), Цюриха, Гренобля (проф. М. Булон), Парижа (проф. Р. Франк), Ґданська (проф. Е. Дембиць­кий, проф. Сікора), Варшави (проф. Топольниць­кий), Софії (проф. Ів. Сакарев), Любляни, Белграда, Праги (проф. М. Долежалова), Братиславським технічним університетом (проф. Ґула, проф. П. Турчек), Будапештським технічним університетом (професори А. Кезди, Г. Петрашович, Б. Фаркош), університетом м. Печ (проф. Йозеф Мечі), університетом Сани, Йемен, Нью-Йоркським міським університетом (доц. В. І. Хазін), Мічіґанським університетом (проф. Роман Гриців)

Викладацький та допоміжний склад кафедри
Завідувач кафедри  Бойко Ігор Петрович, Професор Корнієнко Микола Васильович, Професор КНУБА  Степаненко Галина Петрівна, Професор КНУБА  Цимбал Сергій Йосипович, Доцент Олійник Анатолій Остапович, Доцент Петренко Едуард Юрійович, Доцент Пятков  Олександр Васильович, Доцент Сахаров

Володимир Олександрович, Доцент Арешкович Ольга Олегівна, Старший викладач Ращенко  Андрій Миколайович, Старший викладач Диптан Тетяна Василівна, Асистент Жук Вероніка Володимирівна, Асистент Підлуцький Василь Леонідович, Асистент Носенко Віктор Сергійович, Асистент Грабовський

Андрій Леонідович, Асистент Комягіна Ніна Василівна, Асистент Гаврилюк Олександр Володимирович,

Асистент Малишев Олег Вікторович, Асистент Новіков Костянтин Геннадійович, Асистент Голікова Нінель Антонівна, Старший викладач Голуб Володимир Павлович, Професор Трофимчук Олександр Миколайович.

Контактні дані:
241-55-03  – Завідувач кафедри Бойко Ігор Петрович,
241-55-25 – Кімната викладачів,
241-55-13 – Кімната викладачів
oif@knuba.org.ua – каф. ОіФ