Кафедра іноземних мов

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів , магістрів та аспірантів з англійської, німецької, французької та іспанської мов за програмою «іноземна мова за професійним спрямуванням».

Загальною метою цієї програми є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню   у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Програма реалізується шляхом досягнення певних цілей:

Практична: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Освітня: формувати у студентів загальні компетенції та сприяти розвитку здібностей  самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр  пізнавальних здібностей.

Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації.

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціокультурна: досягти широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Програма дозволяє розробляти навчальні модулі, що відповідатимуть вимогам національної кредитно модульної системи, яку було запроваджено у вищій освіті як передумову для приєднання України до Болонського процесу.( Див. документи, пов`язані з Болонським процесом за адресою: http://www.bologna-bergen2005/no).

Кафедра підтримує зв’язки з Національним університетом  ім. Т. Г. Шевченка, Державним педагогічним університетом іноземних мов, Київським національним економічним університетом, Британською Радою.

Очолює кафедру професор, кандидат педагогічних наук Т. І. Петрова (к 460а)

На кафедрі працює 32 висококваліфікованих викладача, з яких 1 професор,   3 доценти та 10 старших викладачів.

Наукова робота кафедри направлена на удосконалення навчального процесу і  здійснюється за темою: « Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів технічних вузів» . У 2012 році викладач кафедри Короткая C. Г. отримала науковий ступень кандидату філологічних наук, на даний момент ще 5 викладачів кафедри працюють над своїми дисертаціями.

Методична робота включає:
– Корегування робочих програм відповідно до навчальних планів і загальних програм з курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням ”.
– Оновлення програм та завдань з іноземних мов для  вступного іспиту до магістратури .
– Оновлення програм та завдань з іноземних мов для вступного іспиту до університету.
– Поповнення та вдосконалення методичного забезпечення курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням ”.
– Підготовка комплексу методичного забезпечення практичних занять для студентів різних фахових напрямків.
– Підготовка методичних рекомендацій для студентів різних фахових напрямків та форм навчання.
– Розробка матеріалів для тестів з модульного контролю.
– Розробка матеріалів для індивідуальних завдань.
– Розробка навчальних матеріалів для самостійної роботи студентів.
– Підготовка до друку  підручника з англійської мови.

Електронна адреса: Kvalira98@gmail.com
Тел. кафедри      044- 241- 54- 60