Кафедра українознавства

Історія створення кафедри українознавства.

         В 1991 році була створена кафедра української і російської мов на базі кафедри російської мови для іноземних студентів. Були запрошені на роботу викладачі української мови. Працюючі викладачі пройшли перекваліфікацію в Інституті українознавства.

На базі кафедри української і російської мов в 1996 році створена кафедра українознавства.

З 1986 року кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент Пащенко Нінель Іванівна.

Викладачі кафедри українознавства викладають:

1) українську мову за професійним спрямуванням;
2) українську і російську мови для іноземних студентів і аспірантів;
3) українознавство (факультатив).
 

Методичні розробки кафедри українознавства

(2001 – 2012 рр.)

1. Учебные задания к курсу «Украинская и зарубежная культура» для   студентов-иностранцев II курса; Пащенко Н.И. Репина И.Ю. – 2001р.
2. Ділова українська мова. Контрольні роботи для студентів І курсу всіх спеціальностей; Сметанська М.І.Плотникова Л.Ф. – 2001 р.
3. Українська мова. Частка як частина мови. Методичні рекомендації для слухачів факультету довузівської підготовки; Пащенко Н.І. Чілачава І.П.Дятленко О.М. – 2002 р.
4. Архетипи української культури. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять для студентів всіх спеціальностей; Сметанська М.І. Рєпіна І.Ю.Чілачава І.П. – 2002 р.
5. Українська мова. Синтаксис. Кома в простому реченні. Методичні вказівки для студентів всіх факультетів; Пащенко Н.І. Чілачава І.П. Дятленко О.М. – 2003 р.
6. Українська мова (за професійним спрямуванням). Завдання для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання; Плотникова Л.Ф. Сметанська М.І.-  2004 р.
7. Культура XX століття. Місце і роль культури у житті суспільства: історія і сучасність. Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей; Пащенко Н.І. Чілачава І.П. – 2005 р.
8. Культурологія. Теорія та історія вітчизняної і зарубіжної культури. Робоча програма та методичні вказівки для студентів І-ІІ курсів денної і заочної форм навчання; Пащенко Н.І. Чілачава І.П. – 2005 р.
9. Українська мова. Синтаксис. Найголовніші правила вживання розділових знаків. Посібник; Пащенко Н.І. Дятленко О.М. Скиб’юк С.І. Чілачава І.П. – 2005 р.
10. Архитектурные стили. Учебные задания по русскому языку для иностранных студентов архитектур-ного факультета. Галяко Т.Л. Скибюк С.И.-2005 р.
11. Культурологія. Теорія культури. Конспект лекцій; Пащенко Н.І.
Чілачава І.П. – 2006 р.
12. Українська мова за професійним спрямуванням. Матеріали для тестування студентів І курсу всіх спеціальностей;Сметанська М.І. Плотникова Л.Ф.-2006 р.
13. Українська мова (за професійним спрямуванням). Індивідуальні завдання (для поточного модульного контролю) для студентів всіх спеціальностей; Горова О.О. – 2007 р.
14. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх спеціаль-ностей денної і заочної форм навчання; Павловська Г.В. Плотникова Л.Ф. Рєпіна І.Ю. – 2008 р.
15. Українська культура. Методичні рекомендації та контрольні завдання для модульного поточного контролю для студентів І-ІІ курсів всіх спеці-альностей; Дикарева Л.Ю. – 2008 р.
16. Морфологічні засоби української мови у професійному спілкуванні. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання; Плотникова Л.Ф Рєпіна І.Ю. Павловська Г.В. – 2011 р.
17. Українознавство. Конспект лекцій частина І; Пащенко Н.І. Дикарева Л.Ю. Чілачава І.П. – 2012 р.
18. Русский язык. Задания для практических занятий иностранных студентов
I-II курсов. Галяко Т.Л. – 2012 р.
19. Українська мова за професійним спрямуванням. Граматичні категорії у професійному мовленні; Павловська Г.В. Плотникова Л.Ф Рєпіна І.Ю. – 2012 р.
20. Українознавство. Конспект лекцій (ч. 2); Дикарева Л.Ю. Пащенко Н.І. Чілачава І.П. – 2012 р.
21. Українська мова в таблицях для іноземних студентів; Маковій М.Г.- 2012 р.
22. Навчальні завдання з української мови для іноземних студентів (СНД); Полторак С.О. – 2012 р.

Про підсумки наукової діяльності кафедри українознавства у 2012 р.

1. Розвиток української мови в сучасному світовому (глобалізаційному) процесі (наукова стаття); Плотникова Л.Ф. – Збірник наукових статей Інституту українознавства, К.,2012 р.
2. Трипільські символи у сучасному мистецтві (наукова стаття);
Дикарева Л.Ю. – Міжнародна конференція, НДУ Ніжин, 2012 р.
3. Шляхи продуктивного виховання духовної культури молоді України. (Доповідь на Міжнародній конференції; Київ, 2012 р., тези доповіді);
Маковій М.Г. – Міжнародна конференція, КНТУ ім. Драгоманова, 2012 р.
4. Етнопедагогіка і проблеми духовної культури сучасності. (Доповідь на Міжнародній конференції, Київ, 2012 р., тези доповіді);
Пащенко Н.І. – Міжнародна конференція. Київ, НАУ, 2012 р.
5. Духовно-ціннісний вимір освіти і виховання. (Доповідь на Міжнародній конференції; Київ, 2012р., тези доповіді);
Чілачава І.П. – Міжнародна конференція, КДУ ім. Т.Шевченка
6. Стаття
«Шляхи продуктивного виховання духовної культури молоді України»; Маковій М.Г. – Збірник наукових статей, КДУ  ім. Т.Шевченка, 2012 р.
7. Стаття
«Драматургія І.Карпенка – Карого з погляду рецептивних інтересів молоді»; Маковій М.Г. – Українська літ-ра в загально-освітній школі № 10.
8. Стаття
«Концептуальні засади сучасної драми для юнацтва й про юнацтво»;
Маковій М.Г. – Літературознавчі студії. Випуск № 35. ВПЦ «Київський університет», 2012 р.
9. Стаття
«Неологізми: їх поява, шляхи проникнення в сферу професійного спілкування»; Маковій М.Г. – КНУБА, 2012 р.
10. Стаття
«Норма літературної мови – синтез внутрішньомовних і позамовних чинників»; Плотникова Л.Ф. – Збірник наукових статей з українознавства. Інститут українознавства, К., 2012 р.
11. Стаття
«Інтернаціональна суспільно-політична лексика у викладанні української мови як іноземної»; Пащенко Н.І. – Збірник наукових робіт з методики викладання мов. Київ, НАУ, 2012 р.
12. Стаття
«Мовно-культурні проблеми глобалізованого світу»; Чілачава І.П. – Збірник Міжнародної конферен-ції, КДУ ім. Шевченка 2012 р.
13. Стаття
«Роль українознавчих знань у формуванні сучасного громадянина України»; Чілачава І.П. – Збірник наукових робіт Інституту філології, К. 2012 р.
14. Стаття
«Роль українознавства у подоланні викликів глобалізованого світу»; Чілачава І.П. – Збірник наукових робіт Інституту філології, К. 2012 р.
15. Стаття
«Формування особистості студента на матеріалах вивчення курсу з українознавства»; Чілачава І.П. – КНУБА, 2013 р.
16. Навчальний посібник
«Українознавство»; Чілачава І.П. – КНУБА, 2013 р.

 

Викладачі кафедри

Пащенко Н.І. – завідувач кафедри, доцент.

Галяко Т.Л. – ст.викл., Дикарева Л.Ю. – доцент, Дятленко О.М. – ст.викл., Маковій М.Г. – ст.викл., Павловська Г.В. – ст.викл.,

Половинкін Ю.Е. – викладач, Полторак С.О. – ст.викл., Плотникова Л.Ф. – доцент, Рєпіна І.Ю. – доцент, Скиб’юк С.І. – ст.викл., Сметанська М.І. – доцент, Чілачава І.П. – ст.викл., Жовнір О.М. – викладач, Гапонова Є.О. – ст.лаборант, Дергач В.О. – ст.лаборант, Орел Є.М. – ст.лаборант.

Контактна інформація

а. 454, 456  тел. 241 55 77
ukrajinoznavstvakaf@ukr.net