Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського національного університету будівництва  та  архітектури заснована 29 квітня 1977 року.

З часу її створення кафедру очолювали: к.т.н., доцент О.О.  Журавель (1977-1983), д.т.н., професор В.М. Міхайленко (1983-2001). З 2001 року кафедра стала випускаючою і її очолював к.т.н., доцент В.В. Демченко, з 2012 р. завідувачем кафедрою знову став д.т.н., професор В.М. Міхайленко.

Кафедра готує бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки”, спеціалістів (7.05010102) і магістрів (8.05010102) за спеціальністю “Інформаційні технології  проектування”. На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями 05.13.12 “Системи автоматизації проектувальних робіт” та 05.13.06 “Інформаційні технології”.

Навчальна діяльність підрозділу

На кафедрі викладається 23 дисципліни, з них 4 природничо-наукової  підготовки і 19  професійної та практичної підготовки. 

Навчальні дисципліни

природничо-наукової  підготовки

 1. Вища математика.
 2. Дискретна математика.
 3. Теорія ймовірності.
 4. Основи системного аналізу.

Навчальні дисципліни

професійної та практичної підготовки

 1. Чисельні методи в інформатиці.
 2. Геометричне моделювання і комп’ютерна графіка.
 3. Методології і технологія розробки САПР.
 4. Статистика якості.
 5. Моделювання систем.
 6. Інформаційні технології в машинобудуванні.
 7. Комп`ютерна графіка.
 8. Теорія алгоритмів.
 9. Методи і засоби комп’ютерних технологій.
 10. Діалогові системи та лінгвістичне забезпечення.
 11. Інформаційні технології проектування та розрахунку об’єктів будівництва (архітектурні підсистеми).
 12. Статистика.
 13. (МБ) Елементи теорії випадкових процесів.
 14. CASE  – технології  в проектуванні та розробці інформаційних систем.
 15. Числові методи і моделювання на ЕОМ.
 16. (МБ) Дискретний аналіз.
 17. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 18. (МБ) Алгоритмічні  моделі складних систем.
 19. Технології комп’ютерного проектування.

Методична діяльність підрозділу

 1. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Практикум з вищої математики. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. – К.: Кондор, 2010. – 246с. (друге видання).
 2. Міхайленко В.М., Теренчук С.А., Кубайчук О.О. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Збірник задач: Навч. посібник. 2-ге видання перероблене і доповнене. К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 116 с.
 3. Міхайленко В.М., Кубайчук О.О. Курс алгебри та аналітичної геометрії. Навчальний посібник. – К.: Університет Україна, 2013. – 181 с.
 4. Турчанінова Л.І., Доля О.В. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до

КНУБА. Навч.-метод. посібник.– К.: КНУБА, 2014. – 186 c.

 1. Турчанінова Л.І. Basic foundation of elementary mathematics (manual for

english – speaking foreign students). Навчальний посібник. – К.: ТОВ

«Фірма «Антологія», 2015. – 67 c.

 

Наукова діяльність підрозділу

Основні напрямки наукової роботи кафедри – математичне моделювання об’єктів і процесів, моделювання  та оптимізація  процесів управління в багатовимірних  комунікаційних мережах, розробка інформаційних технологій проектування і управління, інструментальні  та прикладні програмні засоби, комп’ютерна графіка і геометричне моделювання, геоінформаційні системи і технології.

Науковий потенціал кафедри використовується для створення прикладного програмного забезпечення різноманітного призначення. Зокрема,  за участю викладачів кафедри розроблені і впроваджені: програмні засоби бортової авіаційної системи для попередження зіткнень літаків (розробка НДІ “Буран”), сумісно з ДНДІАСБ для Українського гідрометеоцентру та його філій розроблена геоінформаційна система “ГІС-Інформатор  гідропрогнозиста”.

Кожного року на кафедрі проводяться засідання підсекції щорічної науково-практичні конференції КНУБА, в яких приймають участь викладачі, аспіранти та студенти кафедри, а також представники інших установ та організацій.

В 2015 році викладачами кафедри ІТППМ було опубліковано більш, ніж 40 наукових і науково-дослідних робіт, серед яких:

 1. Міхайленко В.М., Терентьєв О.О., .Цюцюра М.І. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель. Монографія. – К: ЦП «Компринт», 2015. – С. 162.
 1. Білощицький А.О., Григоровський П.Є., Терентьєв О.О. Моделі і методи системи діагностики технічного стану будівель. Монографія. – К: ЦП «Компринт», 2015. – С. 232.
 1. Купрієнко О.С., Теренчук С.А. Розробка підсистеми формування інформаційної моделі збірних каркасних будівель промислового призначення. Сборник научных трудов: Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении // Вып.78. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014. С. 150- 154.
 1. Бородавка Є.В. Modified R-Tree. International Journal of Science and Research. – 2015. – Vol.4, Issue 1. – pp. 1725-1727.
 1. Григоровський П.Є., Терентьєв О.О., Кошарна Ю.В. Дослідження ланцюгів  логічного виведення роботи експертної системи при обстеженні технічного стану будівель. Будівельне виробництво ДП. – К.: НДІБВ,  2015. – С.

Викладацький та допоміжний склад підрозділу

MihaylenkoМІХАЙЛЕНКО Віктор Мефодійович (нар. 1937)
професор, доктор техн. наук
професор, завідувач кафедри
Соровський професор (1996р.), Академік академії будівництва України (з 1993р.),
Професор кафедри
Закінчив Харківський ін.-т радіоелектроніки в 1963 р. за спеціальністю „Автоматизація технологічних процесів”, Донецький університет в 1974 р. за спеціальністю „математика”.
В КНУБА – з 1977р. (професор кафедри вищої математики). 1978-1982 – зав. кафедрою вищої математики КІБІ. 1982-2000- зав. кафедрою прикладної математики, а з 2000р.- професор цієї кафедри.
Автор 9 підручників, 15 посібників, 6 монографій та 300 наукових публікацій. Підготував 65 кандидатів та 7 докторів наук.
Відмінник освіти та науки України (1997, 2000, 2001); нагороджений грамотою Ради міністрів УРСР (1996р.), свідоцтвом та іменними годинником від прем`єр-міністра України (2001р.)

ФЕДОРЕНКО Наталія Дмитрівна ( нар. 1945 )
доцент, канд. техн. наук
професор кафедри
Закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. Островського в 1967 р., спеціальність – „математика”.
Працює в КІБІ з 1968 р.
Понад 100  опублікованих науково-методичних праць
Відмінник освіти України, ветеран університету

БАЛІНА Олена Іванівна ( нар. 1954 )
доцент, канд. техн. наук
доцент, вчений секретар кафедри,
Закінчила Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка в 1976 р., спеціальність – „математика”.
Працює в КІБІ з 1979 р.
79 опублікованих науково-методичних праць.
Співавтор 6 навчальних посібників з грифом МОН України.

БЕЗКЛУБЕНКО Ірина Сергіївна ( нар. 1956 )
доцент, канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1979 р., спеціальність – „математика”.
Працює в КІБІ з 1979 р.
67 опублікованих науково-методичних праць.  Співавтор 6 навчальних посібників з грифом МОН України.
Почесна грамота МОН України.

ДОЛЯ Олена Вікторівна ( нар. 1961 )
доцент, канд. фіз.-мат. наук
Соросівський Учитель, учитель-методист.
доцент кафедри
Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Галана в 1987 р., спеціальність –„математика”, кваліфікація „викладач математики”.
Працює в КНУБА з 2004 р.
Понад 30 опублікованих науково-методичних праць
Грамота Управління науки і освіти КМДА; грамота ректора

ПОЛТОРАЧЕНКО Наталія Іванівна  ( нар. 1965 )
доцент, канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчила КІБІ в 1988 р., спеціальність – „Системи автоматизованого проектування”, кваліфікація – ”інженер-системотехнік”
Працює в КІБІ з 1988 р.
Понад 40 опублікованих науково-методичних праць

ТЕРЕНЧУК Світлана Анатоліївна ( нар. 1964 )
доцент, канд. фіз.-мат. наук
доцент кафедри
Закінчила Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка в 1987 р., спеціальність – „фізика”, кваліфікація – „викладач молекулярної фізики”.
Працює в КНУБА з 2005 р.
41 опублікованих науково-методичних праць
Відмінник освіти України (2000 р.)

ТУРЧАНІНОВА Людмила Іванівна ( нар. 1945 )
доцент, канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1967 р., математик за спеціалізацією „Теорія ймовірностей і математична статистика”
Працює в КІБІ з 1976 р.
94 опублікованих науково-методичних праць
1.Медаль «В память 1500-летия Киева» 04. 1983 р.
2. Медаль «Ветеран труда» 12.1988 р.
3. Відмінник освіти України

ШУТОВСЬКИЙ Олег Михайлович ( нар. 1946 )
доцент,  канд. фіз.-мат. наук
доцент кафедри
Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко в 1970 р. Cпеціальність – „математика”, кваліфікація – „математик”.
Працює  в КІБІ з 1970 р.
47 опублікованих науково-методичних праць

БІЛОЩИЦЬКА Світлана Василівна ( нар. 1979 )
доцент, канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчила КНУБА в 2001р., спеціальність „Комп’ютерні системи проектування”, кваліфікація „інженер-системотехнік”
Працює в КНУБА з 2002 р.
35 опублікованих науково-методичних праць

БОРОДАВКА Євгеній Володимирович ( нар. 1981)
доцент, канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчив КНУБА в 2003 р., спеціальність „Інформаційні технології проектування”, кваліфікація „магістр комп`ютерних наук”.
Працює в КНУБА з 2005 р.
16 опублікованих науково-методичних праць

ГОРДА Олена Володимирівна ( нар. 1958 )
доцент, канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1980 р., спеціальність „математика”, кваліфікація „викладач”.
Працює в КНУБА з 1994 р.
26 опублікованих науково-методичних праць
Почесні грамоти КНУБА.

КОРОТКИХ Юлія Анатоліївна ( нар. 1971 )
асистент кафедри
Закінчила Слов`янський педагогічний університет в 1993 р., спеціальність – „математика”, кваліфікація – „вчитель математики, інформатики і ОТ”.
Працює в КНУБА з 2005 р.
5 опублікованих науково-методичних праць

КОШАРНА Юлія Володимирівна ( нар. 1980 )
канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчила Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова в 2002 р., спеціальність –„Математика, інформатика”, кваліфікація –  „Викладач математики, вчитель інформатики”.
Працює в КНУБА з 2008 р.
11 опублікованих науково-методичних праць

МАРТИНЮК Ольга Григорівна ( нар. 1953 )
асистент кафедри
Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1975 р., математик.
Працює в КІБІ з 1980 р.
30 опублікованих науково-методичних праць

Єременко Богдан Михайлович
канд. техн. наук
доцент кафедри
Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури в 2011 р., спеціальність „Інформаційні технології проектування”, кваліфікація „магістр комп`ютерних наук”.
Працює в КНУБА з 2015 р.
Понад 10 опублікованих науково-методичних праць

ПАЩЕВСЬКИЙ Олександр Анатолійович ( нар. 1951 )
провідний фахівець
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1975р.,
спеціальність – „Автоматизовані системи управління”,
кваліфікація – „інженер-електрик”.
В КНУБА з 2006 р.

Серпінська Ольга Ігорівна ( нар. 1968 )
інженер-програміст 1-ї категорії
Закінчила КІБІ в 1990 р., спеціальність –  „Автоматизовані системи управління”, кваліфікація
„інженер-системотехнік”
Працює в КНУБА з 2013 р.

Рябчун Юлія Володимирівна ( нар. 1984 )
інженер-програміст 1-ї категорії
Закінчила КНУБА в 200  р., спеціальність –  „Професійне навчання. Комп`ютерия”, кваліфікація
„інженер ”
Працює в КНУБА з 20

ЗАГАЙНА Лілія Семенівна ( нар. 1952 )
оператор ЕОМ
В КНУБА з 2003 р.

Контактні дані:

кімнати

Назва

 приміщення

Телефон

Електронна пошта

365

Кабінет зав. кафедри

 

241-55-76

kpm_knuba@ukr.net

366 в

Кімната викладачів

241-54-02

367

Кімната викладачів і лаборантів

 

241-54-02

369

Кімната викладачів

 

241-54-02

363

Кабінет курсового та дипломного проектування

 

244-96-70