Кафедра фізики

Кафедра фізики

image001Кафедра фізики та електротехніки організована в 1938 році під керівництвом доцента Б.Н. Агаркова. З 1949 по 1965 роки об’єднану кафедру фізики та електротехніки очолювала доцент Г.А. Ушацька. З  1965 року кафедра фізики відокремилась в самостійну кафедру, яку очолювали: доцент

К.Д. Хмелюк (1965-1976), професор В.М. Казанський (1976-1992), доцент В.І. Клапченко (з 1992 року і до сьогодні).

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 15 викладачів, у тому числі 8 доцентів – к.т.н. В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян, к.пед.н. Н.Б. Бурдейна, к.ф.-м.н. В.Б. Долгошей, к.ф.-м.н. В.Є. Дугінов, к.ф.-м.н. Г.Ю. Краснянський, к.т.н. В.І. Тарасевич, к.ф.-м.н. Ф.Є. Хлистун; 6 асистентів – І.О. Кузнецова, Я.І.Бірук, О.В. Панова, Т.Б. Петруньок, О.Ю. Сапєльнікова та старший викладач Ю.І. Григораш, а також 4 працівників учбово-допоміжного складу.

Співробітниками кафедри було опубліковано 7 навчальних посібників, 5 монографій, отримано 10 авторських свідоцтв та 1 патент України. Серед видань: “Физика в прикладной геодезии” (А.Е. Денисов, Г.Д. Потапенко); “Фізика з використанням ЕОМ” (В.М. Казанський, В.І. Клапченко та ін.); “Фізика. Лабораторний практикум” під заг. ред. В.І. Клапченка.

Значну увагу кафедра приділяла науково-методичній роботі, приймаючи участь в підготовці методики та дидактичних матеріалів по контролю знань з допомогою машин “Ласточка” та “КИСИ 5”, в розробці нових технічних засобів навчання (проф. О.Є. Денисов).

З 1960 року починається співробітництво кафедри з лабораторією грунтосилікатів (нині Науково-дослідний інститут в’яжучих матеріалів). Наукова робота по вивченню процесів переносу тепла та вологи стала поєднуватись з вивченням теплофізичних властивостей будівельних матеріалів. За результатами спільної науково-дослідницької роботи захищені кандидатські дисертації співробітниками кафедри К.Д. Хмелюком,
В.П. Сіриком, І. Ю. Петренко, Т.П. Величко, В.І. Клапченком,
В.І. Тарасевичем та докторську – В.М. Казанським.

З 1997 році на кафедрі започатковано ще один напрямок наукових досліджень – з теоретичної фізики. З цієї тематики к.т.н., доцентом

В.І. Клапченко видано монографії: “Перколяційний квантовий релятивістський світ”, “Ноуменальна Фізика”.

Викладацький склад кафедри 

image002Клапченко Василь Іванович (1951 р.н.)

кандидат тех. наук, доцент,  завідувач кафедри фізики (з 1992 р.).

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченко. З 1977 року працює в КНУБА асистентом, доцентом (1985 р.).

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію. Напрям наукової діяльності – розробка фізичних методів діагностики стану будівельних матеріалів та вдосконалення технології виробництва будматеріалів, загальна теорія фазових переходів другого роду. Автор понад 170 наукових та науково-методичних робіт, серед них 4 монографії та 4 навчальних посібників –“Совершенствование тепломассообменных методов диагностики строительных материалов” (1983), “Фізика з використанням ЕОМ” (1993), “Фотонна теорія матерії’’ (2000), “Перколяційний квантовий релятивістський світ” (1999), “Ноуменальна фізика” (2003).

image003Азнаурян Ірина Олександрівна (1962 р.н.)

доцент кафедри фізики з 2006 року.

Закінчила в 1984 р. Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького. Працює в КНУБА на кафедрі фізики з 1987 року.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт. Співавтор монографії “Електрофізичні дослідження будівельних матеріалів”, навчальних посібників “Фізика. Практичний курс” та “Фізика. Початковий курс”. Є автором одноосібного навчального посібника під грифом Мінвузу “Фізика та фізичні методи дослідження”.

Напрямок наукової діяльності “Розробка нових та вдосконалення традиційних будівельних матеріалів”.

З 2005 року виконує обов’язки вченого секретаря кафедри фізики.

Отримала в 2005 р. „Подяку” від київського міського голови О. Омельченка за плідну педагогічну діяльність, вагомі здобутки та з нагоди 75-річчя від дня заснування КНУБА.

image004Бурдейна Наталія Борисівна (1979 р.н.)

канд. пед. наук, доцент кафедри фізики з 2002 року.

У 2001 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

З 1999 р. вчитель фізики Київської ЗОСШ № 78. З 2002 – асистент кафедри фізики КНУБА.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів». Напрямок наукової діяльності – теорія та методика навчання фізики студентів вищих навчальних закладів. Автор понад 20 наукових та науково-методичних робіт, з них навчального комплекту «Фізика. Коливальні та хвильові процеси» у 5-ти частинах, співавтор навчального посібника «Фізика. Лабораторний практикум». 

image005Долгошей Володимир Борисович (1977 р.н.)

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики

з 2007 року.

У 1999 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет. 2001 – 2002 р.р. пройшов стажування у Чехії. (м. Прага). З 2002 по 2004 р.р. провідний інженер, молодший науковий співробітник відділу теплофізики полімерів інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

З 2004 року асистент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2003 захистив кандидатську дисертацію.

Напрямок наукової діяльності – теплофізичні властивості та релаксаційна поведінка кополімерів.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних робіт.

image006Дугінов Віталій Євгенович (1946 р.н.)

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики

з 1991 року.

У 1969 році закінчив Луганський державний педінститут ім. Т.Г. Шевченко. З 1969 року аспірант Київського педінституту. З 1975 року асистент, старший викладач, доцент КНУБА.

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Напрямок наукової діяльності – дослідження механізмів формування структури в’яжучих матеріалів.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних робіт.

image007Краснянський Григорій Юхимович (1951 р.н.) канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики

з 1987 року.

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

З 1973 р. молодший науковий співробітник КДУ, а з 1983 року асистент, доцент кафедри. фізики КНУБА.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Напрямок наукової діяльності – розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних робіт. Співавтор монографії “Електрофізичні дослідження будівельних матеріалів” та навчального посібника “Фізика з використанням ЕОМ”.

image008Тарасевич Віталій Іванович (1957 р.н.)

кандидат тех. наук, доцент кафедри фізики

з 1998 року.

У 1983 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

З 1983 р. молодший співробітник інституту Фізики АН України, а з 1987 року асистент, доцент КНУБА.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію.

Напрямок наукової діяльності – дослідження механізмів формування структури в’яжучих матеріалів, розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

image009Хлистун  Федір  Єремійович (1946 р.н.)

Доцент, кандидат фізико-математичних наук з 1984 року.

У 1969 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г Шевченка, спеціальність за дипломом «Астроном», кваліфікація – астроном по спеціалізації астрофізика.

З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри фізики Київского Національного університету будівництва та архітектури.  Має 16 публікацій, з них 14 наукові (13 – у фахових виданнях) та  2 навчальних посібника (у співавторстві).

image010Григораш Юрій Іванович (1947 р.н.)

Старший викладач кафедри фізики з 1978 р.

У 1978 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

З 1970 р. старший механік КДУ, а з 1978 р. асистент, старший викладач кафедри фізики КНУБА.

Напрямок наукової діяльності – розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт. Співавтор учбових посібників  „Збірник задач з фізики” 1993- 2009 рр.

image011Кузнецова Ірина Олександрівна (1972 р.н.)

Асистент кафедри фізики з 2002 року.

Закінчила у 1995 р. Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», у 2005 р. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізика». Працює в КНУБА на кафедрі фізики з 1996 року.

Має 15 наукових та навчально-методичних робіт.

Виконує обов’язки куратора групи на СТФ та помічника вченого секретаря кафедри з 2015 р.

image012Панова Олена Василівна

Доцент, кандидат технічних наук з 2014р.

Народилася 16.04 1969 року в м.Києві.
З 1986 по 1993 навчалася в Київському Національному Педагогічному університеті ім.Драгоманова Факультет:фізико-математичний,спеціальність: фізика та астрономія.
З 2006 року працює в Київському національному університеті будівництва та архітектури .Доцент кафедри фізика.
Має 28 публікацій з яких 21 у ВАХ та 2 патенти України.
В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на звання кандидата технічних наук.

image012Бірук Яна Ігорівна
У 2014 р. закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Фізика, вчитель фізики, інформатики, астрономії” У 2013- 2014 р. працювала вчителем фізики. З вересня 2014 р.
займає посаду завідувача сектора профорієнтаційної роботи. З 2015 р. працює асистентом на кафедрі фізики

 

 

 

 

 

image013Петруньок Тетяна Броніславівна (1979 р.н.)
Асистент кафедри фізики з 2013 року.
1996 – 2001 р. навчалася у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю „Викладач фізики, вчитель астрономії та безпеки життєдіяльності”.
1999 – 2012 р.  працювала вчителем фізики . У 2012 р. вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З 2013 року займає посаду асистента кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.
Сапєльнікова Олена Юріївна (1984 р. н.)
Асистент кафедри фізики з 2008 р.
Закінчила у 2006 році фізико-математичний факультет НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю “Фізика”.
З 2005 року вчитель фізики, інформатики та астрономії В(з)Ш №7, ЗОСШ № 220, ЗОСШ № 85.

Навчальна діяльність кафедри:
Кафедра надає базові знання з фізики бакалаврам, спеціалістам, магістрам всіх факультетів університету та викладає професійно-орієнтовні спецкурси для окремих спеціальностей.
Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Фізика викладається студентам спеціальностей:
  • Автоматизоване управління технологічними процесами (АТП);
  • Екологія (ЕК);
  • Комп’ютерні науки (КН);
  • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО);
  • Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ);
  • Професійне навчання (ПН);
  • Водопостачання та водовідведення (ВВ);
  • Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ);
  • Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК);
  • Міське будівництво і господарство (МБГ);
  • Геодезія (ГД);
  • Геоінформаційні системи і технології (ГіСТ);Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ).
 • Фізичні основи будівельного виробництва викладаються студентам спеціальності Менеджмент організацій (МО).
 • Фізика атмосфери викладається студентам спеціальності Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ).
 • Основи фізики навколишнього середовища викладаються студентам спеціальності Екологія (ЕК).
 • Фізика та фізичні методи дослідження сировини і матеріалів викладаються студентам спеціальності Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД).

Заняття проводяться у 7 лабораторіях-аудиторіях, в 1 спеціалізованій та 2 науково-дослідних лабораторіях. 

Методична діяльність кафедри: 
 Методичне забезпечення

 1. Фізика в будівництві: навчальний посібник/ В.І.Клапченко, І.О.Азнаурян, Н.Б.Бурдейна та ін.. – К.: КНУБА, 2012. – 252 с.
 2. Фізика. Лабораторний практикум: Базовий цикл. Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. і доп. /В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян та ін. /За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2012. – 228 с.
 3. Фізика. Збірник задач: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей/ В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян та ін..; за заг.ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2009. – 252 с.
 4. Клапченко В.І. Основи фізики атмосфери та навколишнього середовища: навч. Посібник / В.І. Клапченко та ін.. – К.: КНУБА, 2015, – 140с.
 5. Фізика. Лабораторний практикум : Навч. посібник /За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2006.
 6. Розрахунково-графічні завдання до самостійної роботи з фізики: Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання КНУБА. За ред. В.І.Клапченка. – К.: КНУБА, 2002.
 7. Фізика. Методичні рекомендації до спецкурсів “Оптичні прилади та вимірювання в геодезії”, “Основи фізики навколишнього середовища”. Для студентів спеціальностей “Геодезія”, “Землеупорядкування та кадастр”, “Екологія в будівництві” / Укладачі В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, Ю.І. Григораш, І.О. Азнаурян. – К.: КНУБА, 2003, – 109 с.
 8. Фізичні основи виробництва. Методичні вказівки і програма до вивчення курсу фізики для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / Укладачі: Г.Д.Потапенко, Д.В.Гамов, І.О.Кузнецова. – К. КНУБА, 2001, – 95 с.
 9. Фізика. Програма, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / Укладачі: В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, І.О. Азнаурян, Л.І. Ткачова. – К.: КНУБА, 2001, – 46 с.
 10. Фізика. Збірник задач/Укладачі: В.І.Клапченко та ін. – К.: КНУБА, 2009.
 11. Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики. Частина 1./Укладачі: В.І. Клапченко, В.О. Клименко та ін. -К.КНУБА, 2000.
 12. Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з фізики. Частина 2./Укладачі: В.І. Клапченко, В.О. Клименко та ін. -К.КНУБА, 2000.
 13. Фізика: збірник задач: навч. посібник / В.І.Клапченко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ:  2009. – 251с. : іл. – Бібліогр.: 238 с.
 14. Бурдейна Н. Б., Потапенко Г.Д. Фізичні основи будівельного виробництва: Навчальний комплект.  Ч. І. Лекційний конспект. — К.: КНУБА, 2011. — 252 с.

 Рекомендована література 

Базова

Азнаурян І.О. Фізика та фізичні методи дослідження: Навчальний посібник. ? К.: КНУБА, 2008. ? 250 с.

 1. Фізика. Практичний курс: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей /Автори: В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, І.О.Азнаурян та ін. – К.: КНУБА, 2005, – 256 с.

Допоміжна

 1. Конспект лекцій з фізики (електрика та магнетизм) /Укл. В.І.Клапченко. – К.:КНУБА, 1999.Загальна фізика: Лабораторний практикум: Навч. посібник /За ред. І.Т.Горбачука. – К.: Вища шк., 1992.
 2. Денисов А.Е., Потапенко Г.Д. Физика в прикладной геодезии: Учеб. пособие. – К.: Вища шк., 1991.

 Інформаційні ресурси

 1. http://library.knuba.edu.ua/
 2. http://org.knuba.edu.ua/course/view.php?id=704
 3. http://org.knuba.edu.ua/course/view.php?id=63 

Наукова діяльність кафедри:

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

 • дослідження механізмів формування структури в’яжучих матеріалів, розроблення та удосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів (В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, В. І. Тарасевич, І. О. Азнаурян);
 • розроблення та вдосконалення методів діагностики пористої структури будівельних матеріалів, організація вимірювальних комплексів з використанням ЕОМ, розробка лабораторного практикуму на лінії з комп’ютером (В. І. Клапченко, В. Б. Долгошей);
 • дослідження в галузі теорії фазових переходів другого роду (В. І. Клапченко);
 • теорія та методика навчання фізики у вищих будівельних навчальних закладах (Н. Б. Бурдейна).

 

Допоміжний склад кафедри:
завідувач лабораторією О.М. Бесараб;
інженер С.В. Тихоненко;
лаборанти: О.В. Матченко, О.Ю. Ковальчук.

 

Контактні дані
Завідувач кафедри фізики
Клапченко Василь Іванович
тел. 248-30-37
ауд. 474

 

e-mail phis@knuba.edu.uaІ.
О.Азнаурян, Г.Ю.Краснянський, В.І.Тарасевич,
Ю.І.Григораш тел. 241-54-40
ауд. 461
Н.Б.Бурдейна, В.Б.Долгошей,
І.О.Кузнецова тел. 241-54-40
ауд. 465
В.Є.Дугінов, Ф.Є.Хлистун, О.В.Панова,
тел. 241-54-40
ауд. 471
О.М. Бесараб тел. 241-54-40
ауд. 484а