Кафедра охорони праці та навколишнього середовища

зав._каф.Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Волошкіна Олена Семенівна
Наша кафедра готує фахівців з унікальною комбінацією освітніх знань та практичних умінь. По-перше, професія еколога не тільки відповідає нагальним вимогам сучасності в Україні, але й користується невпинно зростаючим попитом у будь-якій розвинутій країні світу. По-друге, наші студенти отримують фундаментальну інженерно-технічну підготовку, що забезпечує працевлаштування в широкому спектрі підприємств та організацій. По-третє, будівельна галузь активно функціонує за будь-яких соціальних та економічних умов, а екологічна складова у цій сфері з кожним роком набуває все більшого значення.

БУДІВНИЦТВО +ЕКОЛОГІЯ + ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГРУНТТЯ = УНІКАЛЬНИЙ ФАХІВЕЦЬ!

Кафедра здійснює навчання фахівців за спеціальністю 101 Екологія, спеціалізацією “Екологія, та охорона навколишнього середовища” та 183 Технології захисту навколишнього середовища за спеціалізацією Технології захисту навколишнього середовища” освітніх ступенів “Бакалавр” і “Магістр”

Спеціальність – “Екологія та охорона навколишнього середовища” (ЕК),
Галузь знань – Природничі науки
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр, магістр
Терміни навчання на денній формі:
– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 4 роки;
– магістр на основі ОКР бакалавра – 1,5 роки.
Терміни навчання на заочній формі:
– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 5 роки;
– магістр на основі ОКР бакалавра – 1,5 роки.
Профіль фахівця: забезпечення екологічних вимог при проектуванні, спорудженні та експлуатації будівель та споруд різного призначення.

Спеціальність – “Технології захисту навколишнього середовища” (ЕК),
Галузь знань – Виробництво
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр
Терміни навчання на денній формі:
– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 4 роки;
Терміни навчання на заочній формі:
– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 5 років.
Профіль фахівця: системна підготовка з питань технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в галузі будівництва та цивільної інженерії.

Фахівці можуть здійснювати проектування, розробку та нагляд за експлуатацією природоохоронних заходів та устаткування на інженерних комунальних мережах, будівельних майданчиках, а також здійснювати вирішення прикладних завдань у природоохоронній сфері, екологічного аудиту, екологічного менеджменту. З метою мінімізації техногенного навантаження на довкілля та сталого природокористування робота фахівців направлена на вирішення питань техногенно-екологічної безпеки об’єктів будівництва та інженерних мереж, а також працювати у природоохоронній сфері на промислових підприємствах, природозахисних організаціях органів державної влади, органах екологічної інспекційної діяльності, установах по проектуванню інженерних систем і технологій захисту навколишнього середовища.

ЧИМ ПИШАЄТЬСЯ НАША КАФЕДРА

Високий рівень освіти
Висококваліфікований професорсько-викладацький склад представлений 4 докторами наук та 15 кандидатами наук. На кафедрі працюють дві аспірантури для підготовки кадрів за спеціальностями «Екологічна безпека» та «Цивільний захист». До освітнього процесу залучаються експерти з різних країн світу та вітчизняні фахівці для інтеграції теорії та практики. Викладання навчального матеріалу проводиться за сучасною педагогічною технологією світового рівня на засадах ECTS (European Credit Transfer System), що передбачає модульну побудову навчального матеріалу та спрямовано на адаптацію підготовки фахівців за вимогами Болонського процесу. Організація безперервного і цілісного навчально-виховного процесу практичного напрямку дозволяє студентам отримати міцні компетентні знання та навички. У процесі навчання, учбової, виробничої та переддипломної практик, студенти набувають теоретичних та практичних навичок діяльності у різних сферах спеціальності, в тому числі на базі матеріально-технічного оснащення випускаючої кафедри. Завдяки цьому наші випускники можуть компетентно обіймати керівні посади на підприємствах, а також в органах адміністративного управління.

Теорія тісно пов’язана з практикою

Ми уважно стежимо за сучасними тенденціями у професійній сфері і надаємо нашим студентам саме ті знання, які потребують потенційні роботодавці. Студенти беруть участь у реальному виробництві та проектуванні. Особлива увага приділяється еколого-економічним розрахункам замкнених циклів для підвищення ефективності діяльності підприємств, розширення і реконструкції діючих виробництв, а також для проектування, будівництва і експлуатації нових об’єктів. Фахівці можуть здійснювати розробку прикладних екологічних програм, екологічну експертизу, аудит і консалтинг, моніторинг та оцінку впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище. Випускники готуються для проведення екологічних досліджень сировини, готової продукції, умов праці, поводження з відходами. Вони компетентні у розробці заходів запобігання забрудненню навколишнього середовища шкідливими речовинами та вирішення питань екологічної безпеки заражених і порушених територій. Студенти в процесі навчання мають змогу ознайомитися з основними засадами формування екологічної політики на регіональному рівні, екологічним нормуванням та іцензуванням, вивчити систему національних стандартів з екологічного управління, зокрема в будівельній галузі, напрямки розвитку природоохоронних технологій. Робота фахівців направлена на визначення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на виробництві та зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників. Саме тому наші випускники обіймають інженерні та керівні посади на підприємствах широкого спектру діяльності, у державних установах, наукових організаціях та контролюючих органах, діяльність яких пов’язана з виконанням вимог законодавства у галузі охорони навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів.

Міжнародне співробітництво

Кафедра має великий досвід міжнародного співробітництва в різних країнах світу – Білорусь, Велика Британія, Німеччина, Польща, КНР, Словаччина, Швеція, Франція та ін. Ми готуємо екологів-інженерів та фахівців з охорони праці, використовуючи найкращий міжнародний досвід та адаптуючи його до вітчизняних умов. Кафедра тісно співпрацює з провідними університетами, науковими центрами, підприємствами та компаніями в Україні та за кордоном. Наші співробітники, студенти та аспіранти регулярно приймають участь у міжнародних конференціях, конгресах, проектах та грантових програмах. Викладачів нашої кафедри запрошують для проведення лекцій та воркшопів у Великій Британії, Франції, Італії, КНР та Японії. Співробітники кафедри приймають участь у роботі Міжнародної спілки охорони природи та Міжнародної системи сертифікації зеленого будівництва LEED. Наші студенти мають змогу проходити ознайомчу практику В Білостокськім та Люблінськім політехнічних університетах ( Польща), приймати участь в програмах подвійних дипломів у вищезазначених закладах(для студентів магістерської підготовки), також приймати участь у міжнародних студентських конференціях.

Наукова діяльність

Науковий потенціал кафедри реалізується викладачами на основі власних розробок та багаторічної співпраці з філіями в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах та на провідних підприємствах, у тому числі, за кордоном. Матеріально-технічна база випускаючої кафедри включає 2 оснащені лабораторії.
Для талановитих студентів, які відмінно навчаються та цікавляться наукою на кафедрі існує можливість реалізувати свої амбіціозні мрії в науковій діяльності за такими напрямками:

 • Управління екологічною безпекою територій та акваторій – створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах України, проблеми сучасної екології, моніторинг навколишнього середовища, управління в екологічній діяльності, екологічний та техногенний ризики на регіональному та місцевому рівні.
 • Енергоефективність та екологічна безпека будівництва – зниження рівня споживання енергетичних та матеріальних ресурсів протягом всього життєвого циклу будівлі; підвищення якості споруди та її внутрішнього середовища; зниження негативного впливу будівництва на оточуюче середовище та людей.
 • Роль біооб’єктів в екологічній безпеці будівництва – використання живих організмів для очистки навколишнього середовища та покращення інфраструктури навколо будівельних споруд, створення мікроклімату приміщень з використанням біооб’єктів, захист будівельних матеріалів та споруд від біодеструкцій.
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення – технології захисту навколишнього середовища, їх ефективність; моніторинг атмосферного повітря від викидів автомобільним транспортом на урбанізованих територіях; визначення рівня екологічної безпеки та екологічних відбитків територій та об’єктів.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів. За ініціативою кафедри було відкрито при пеціальній вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури спеціальність 101 – «Екологія», спеціальність 263 – «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» для захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Активне студентське життя

Окрім навчання, студентство університету живе багатогранним, творчим життям. Для підтримки і зміцнення здоров’я студентів, аспірантів і викладачів, університет має свій фізкультурно-оздоровчий комплекс, до складу якого входять: 3 спортивні зали, плавальний басейн, тренажерні зали, футбольний стадіон. Функціонують секції з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, боротьби, гімнастики, греблі та ін. Студенти КНУБА проживають в комфортабельних гуртожитках, що розташовані поряд з університетом, навколо – розвинена інфраструктура.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ АБІТУРІЄНТАМ

Для вступу необхідні такі документи:

документ про повну загальну середню освіту – оригінал або його завірена ксерокопія;

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – копія або оригінал, з трьох предметів:

 1. українська мова та література,
 2. математика,
 3. (на вибір) географія / історія України / біологія;

 

 • ксерокопію паспорта, (військовий квиток або посвідчення про реєстрацію – для військовозобов’язаних, свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • ксерокопії встановлених законодавством документів, що дають право на пільги (за наявності);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Фінансування:
Фінансування освітньої діяльності КНУБА проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України (державне замовлення) та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на контрактній основі (за договором)
Прийом документів проводиться з 11 по 27 липня

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Викладаються в трьох напрямках:
Напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», «Технології захисту навколишнього середовища»:

 • «Загальна екологія»
 • «Біогеохімія»
 • «Основи екології»,«Техноекологія»
 • «Очистка вентиляційних викидів»
 • «Екотоксикологія»
 • «Заповідна справа»
 • «Екологічна безпека»
 • «Моніторинг довкілля»
 • «Біологія»
 • «Хімія навколишнього середовища»
 • «Екологія людини»
 • «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище»
 • «Інженерні методи захисту біосфери»
 • «Моделювання і прогнозування стану довкілля»
 • «Організація управління екологічною діяльністю»
 • «Екологічна експертиза»
 • «Фізика поверхневих явищ»
 • «Біотехнології»
 • «Збалансоване природокористування»
 • «Фізика та хімія багатокомпонентних систем»
 • «Математичні методи в екології»
 • «Інженерні методи та технології в рішенні екологічних проблем»
 • «Процеси та апарати»
 • «Інформаційні технології в наукових дослідженнях»
 • «Методологія та методика наукових досліджень»
 • «Техногенез і здоров’я людини»
 • «Автоматизація робочого місця еколога»
 • «Менеджмент ризику»
 • «Очистка вентиляційних викидів»
 • «Мікробіологія»
 • «Збалансоване природокористування»
 • «Системний аналіз якості навколишнього середовища»
 • «Організація та управління в природоохоронній діяльності»
 • «Інженерне забезпечення будівель і споруд»
 • «Основи промислової екології»
 • «Геоінформаційні системи в екології та ДЗЗ»

Напрям «Охорона праці»:

 • Охорона праці в галузі;
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці

Напрям «Правознавство»:

 • «Правознавство»
 • «Господарське та трудове право»
 • «Основи конституційного права»
 • «Підприємницьке право»
 • «Трудове право»
 • «Трудове законодавство»
 • «Цивільне та публічне право»
 • «Комерційне право»
 • «Конфліктологія»
 • «Екологічне право»
 • «Адміністративне та трудове право»
 • «Страхування»
 • «Правове регулювання захисту прав споживача»

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра Охорони праці і навколишнього середовища була заснована в 1971 на базі галузевої лабораторії під назвою «Наукової організації праці та ергономіки». Кафедру очолив к.т.н. доцент Ожогін В.Я. (1961-1984рр.), 1984 – 1989 роках кафедрою керував к.т.н. доцент Литвиненко Є.О.
Сучасну назву кафедра отримала в 1988 році. З 1989 року по 2013 рік кафедру очолював д.т.н. професор Трофімович В.В. З 2013 року по теперішній час кафедру очолює д.н.т. професор Волошкіна О.С.
Наукова діяльність кафедри була спрямована на розвиток програмованого навчання, використання технічних засобів і активних методів в учбовому процесі, вивчення і поліпшення умов праці в будівництві, в т.ч. АЕС, захист працюючих від електроструму і електромагнітного випромінювання, освітлення робочих місць. З 1984 кафедра забезпечує екологічну освіту в університеті, а з 1995 року стає випускаючою, починає готувати спеціалістів «Охорона праці і екологія в будівництві» (випускники з 2000 – 2002рр.). З 1998 року готує спеціалістів «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Екологія будівництва» (випуски почалися з 2003 року).
В цей період кафедра виконує обсяг робіт по створенню нормативно-правової та науково-медичної бази спеціальностей.
Важливу ролі в діяльності кафедри відіграє філія «Прикладна екологія» створена в 1996 р. на базі Державного екологічного комплексу (ДЕІК) під керівництвом д.х.н. проф. Заграя Я.М.

За ініціативою кафедри було відкрито при спеціальній вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури Д 26.056.05 спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека для захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Наукові і науково-методичні здобутки кафедри опубліковані в більш ніж 400 працях.

У 2014 році, під час реорганізаційних заходів Університету, до кафедри охорони праці та навколишнього середовища була приєднана Секція дисциплін цивільного захисту.

Цикл Цивільної оборони був створений у 1965 році і входив до складу військової кафедри університету. Головна концепція Циклу цивільної оборони – підготовка особового складу невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони з метою захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї. Основою професорсько-викладацького складу Циклу стали офіцери запасу Збройних Сил.

У 1980 році Цикл цивільної оборони реформовано у базовий підрозділ КІСІ з питань навчання і методичної роботи з дисципліни “Цивільна оборона”. Створюється зразкова учбова матеріальна база, підготовлено та видано 16 посібників з методичного навчання.

З 1995 року ведеться підготовка студентів за двома навчальними дисциплінами: “Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій” та “Цивільна оборона”, а з 1 вересня 2011 року вивчаються нормативні дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». В цей період викладачами Циклу підготовлено та надруковано 38 наукових та методичних робіт.

В січні 2010 року Цикл цивільної оборони був реорганізований в “Секцію дисциплін цивільного захисту” при кафедрі охорони праці та навколишнього середовища Санітарно-технічного факультету КНУБА.

На Секції щорічно навчалося біля 140 – 145 груп студентів загальною чисельністю біля 4000 чоловік.

У 2014 році, під час реорганізаційних заходів Університету, Секцію дисциплін цивільного захисту ліквідовано, а професорсько-викладацький склад введено до штату кафедри охорони праці та навколишнього середовища Факультету інженерних систем і екології КНУБА.

На сьогодні викладачі Секції успішно поєднують навчальну і педагогічну роботу з військово-патріотичним вихованням студентської молоді .

Завідувачами Циклу з часу його існування та Секції були:

1965 – 1989 роки, полковник запасу Власов А.П.;1989 – 1999 роки, полковник запасу Ярусов А.С.;1999 – 2014 роки, полковник запасу Влох П.С.

У різні періоди часу на Циклі та Секції працювали викладачами Литвиненко П.І., Рудяк К. О., Лєдовських Ф.Г., Патрікєєв О.Г., Стефанович І.С., Корінний В.І., Стефанович П.І.

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

IMGP8041_2Верхній ряд зліва направо: інж. Дедечек О.Г., ст. викл. Щербакова О.М., доц. Василенко Л.О., доц. Кривомаз Т.І., зав. лаб. Пугачов О.С.,  доц. Дзюбенко В.Г., ас. Дроздов А.С., доц. Кравчук В.Т., доц. Журавська Н.Є., ас. Березницька Ю.О., ст. викл. Петренко Д.В., доц. Кравченко М.В., проф. Волошкіна О.С.,  доц. Котовенко О.А., доц. Клімова І.В., проф. Касьянов М.А., доц. Вільсон О.Г., доц. Федоренко С.В., пров. інж. Гапула О.В., проф. Сімонов І.М., доц. Ткаченко Т.М., ас. Оніщенко О.П., ст. викл. Савченко А.М., інж. Наумець Н.М., ас. Семенцова І.О., проф. Трофімович В.В., проф. Удод В.М., ас. Цибка М.М., ст. викл. Мірошниченко О.Ю.

 Секція дисциплін Цивільного захисту:

сектор_ГОВикл. Патрікєєв О.Г., ст. викл.Стефанович І.С., доц. Влох П.С., викл. Корінний В.І.

 

лаб._1лаб.2

лаб._3

ДЕ НАС ЗНАЙТИ

Кафедра розташована в головному корпусі університету (каб. 247, 241, 243).
Контактні дані:
тел. (044) 241-54-91, 241-55-58,
електронна адреса: kaflab241ecolog@gmail.com
Завідувач кафедри – професор Волошкіна Олена Семенівна
Адреса деканату
факультету інженерних систем та екології:
03037, м Київ, проспект Повітрофлотський, 31, каб 166
Тел. (044) 245-48-44
Адреса приймальної комісії:
03037, м Київ, проспект Повітрофлотський, 31, каб 108
Тел. (044) 245-46-90
Підготовчі курси:
Тел. 241-54-36, 248-30-46

Схема проїзду
Схема проїзду
просп. Повітрофлотський, 31