Кафедра філософії

Завідувач кафедри: проф.
Рижко В.А.

Завідувач кафедри: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор В.А.Рижко.

Кафедра заснована в 1959 році. Завідувачами кафедри були: професор А.І.Клєвцов, професор М.С.Свідло. З 1999 року кафедрою керує професор В.А.Рижко. Ведучими викладачами кафедри в різні роки були: професори: А.І.Клєвцов, М.С.Свідло, А.К.Бичко, Ю.О.Федів, Л.А.Соловей; доценти: І.С.Ларіонова, М.К.Іванова, Ю.Д.Скворцов, А.М.Пекарик, В.М.Максименко.
На кафедрі працюють 14 штатних викладачів, у тому числі 2 професори (д.філос.н. І.В.Чорноморденко, к.філос.н. В.О.Мітіна), 9 доцентів (к.філос.н. К.М.Покотило, к.філос.н. Т.В.Євдокимова, к.філос.н. О.Д.Завгородня, к.філос.н. В.Д.Хавроненко, к.філос.н. О.А.Гринько, к.філос.н. Н.М.Лакуша, к.філос.н. А.В.Шарипін, к.філос.н. Г.П.Таран, к.філос.н. О.С.Галушко), 2 старші викладачі (Т.В.Пугачова, О.Й Сторіжко), асистент С.О.Силкіна. Залучаються спеціалісти з академічних установ та ВНЗ (д.філос.н., проф. Ю.М.Вільчинський, д.філос.н, проф. Л.В.Рижко).
Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:
• Філософія.
• Філософія та логіка.
• Релігієзнавство.
• Основи психології та педагогіки.
• Психологія.
• Естетика товарів та дизайн.
• Етика та естетика.
• Теорія і історія педагогіки.
• Педагогіка і психологія вищої школи.
• Філософія творчості.
• Філософія та методологія науки: стан та проблеми (для слухачів ФПК).
• Прикладні питання педагогіки та психології вищої школи (для слухачів ФПК).

Науково-методичні праці викладачів
• Філософія. Навчальний посібник. (Колектив авторів. За ред. проф.Свідла М.С.)., КДТУБА, 1996.
• Мітіна В.О. Естетика і мистецтво: Навчальний посібник. -К.: КНУБА, 2003.
• Пекарик А.М. Філософія. Підручник. Харків: Едена, 2004.
• За.ред.Рижко В.А. Філософія науки, техніки та архітектури: постмодерний проект. Колективна монографія. -К.: КНУБА, 2002.
• Босенко А. О другом: симуляция пространств культуры (красота как мера целесообразности развития вообще). Киев ТОО «Век+», 1996.
• Мітіна В.О. Крізь призму знака. -К.: Самватас, 1995.
• Чорноморденко І.В. Проблема існування знання за межами науки: монографія. -К.: КНУБА, 2005.
• Рыжко В.А. Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография. СПб: Издательский дом «Мірь», 2009.
• Чорноморденко І.В.Позанаукові знання і культуротворчий процес.: Монографія.-К.: КНУБА, 2009.
• Вільчинський Ю.М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності.-К.: Поліграфкнига, 2009.
• Рижко Л.В. Топологія науки.-К., Національна Академія Науки України. Центр осліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва, 2009.
• Рижко В.А.Концепція як форма наукового знання. -К.: 1995.
• Босенко А. Случайная свобода искусства. -К.: 2009.

Наукова діяльність
Наукову діяльність на кафедрі проводиться по двом напрямам:
1. «Проблеми когнітивного пізнання» (керівник – д.філос.н.,проф.Рижко В.А.);
2. «Філософія і культура в контексті часу» (керівник – к.філос.н., проф. Мітіна В.О.)
Кафедра спільно з Центром Гуманітарної освіти НАН України, Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України розробляє актуальну тематику із сучасної філософії і методології науки, проблем гуманітарної освіти, прогнозування соціокультурних перетворень в Україні.
Керівництво науковою роботою аспірантів здійснюють: проф. Рижко В.А., проф. Чорноморденко І.В., проф. Мітіна В.О., доц. Покотило К.М. За 2000-2011рр. було захищено 7 кандидатських дисертацій.
Викладачі кафедри успішно керують науковою роботою студентів, більше 50 студентів щорічно приймають участь у щорічній НПК КНУБА.

Виховна робота кафедри
Кафедра активно займається виховною роботою зі студентами: в лекціях, на семінарських заняттях, консультаціях особлива увага приділяється теоретичним і практичним питанням наукового світорозуміння, формуванню високих моральних якостей студентів як громадян України, майбутніх інтелектуалів, організаторів виробництва, формуванню у студентів активної громадянської позиції, відповідальності за сучасне і майбутнє України.
Поза навчальним часом кафедра організувала для студентів і викладачів «Клуб інтелектуального кіно» (доц. К.М.Покотило та ін.), функціонують студентські гуртки.
Учасники «клубу» та студентських гуртків обговорюють актуальні дискусійні питання духовного стану сучасної людини, її цінностей, естетичних уподобань, колізії існування в сучасному глобалізованому світі.

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к.401) і має навчально-методичний кабінет (к.404).

Контактні дані:
Контактний телефон: 044-241-55-85
Електронна адреса: filkaf.kisi@ukr.net

Професор кафедри філософії Чорноморденко В.І. проводить заняття