НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009.

Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 240 с.

Ринкова економіка: теоретичні основи генезису Монографія./ Під. Ред. Федоренка В.Г. Київ, 2016 – 283с.

Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування у будівництві. Колективна монографія. / за заг.ред. В.М. Лича. КНУБА. К.: – 2017. – 196 с.

2021
Електронні наукові фахові видання 1. Štimac, M., Lych, V., & Yurchenko, Y.O. (2021). ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики(34), Р. 126-132. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215437  (Web of Science)
Роботи, які не мають електронного вигляду  
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях 2. Біла В.В., Головаш Б. Е. Удосконалення обліку фінансової звітності та оподаткування в будівництві. Міжнародної науково-практичної конференції. НАУ. Ніжин. 23.04.2021 р. 3. Головаш Б. Е.Циркулярна економіка: сучасні тенденції розвитку та нові виклики для України. Міжнародної науково-практичної конференції. НАУ. Ніжин. 23.04.2021 р.4. Головаш Б. Е., Коваленко А.В. Проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів. Міжнародної науково-практичної конференції. НАУ. Ніжин. 23.04.2021 р. 5. Одарченко Д. Т., Головаш Б. Е. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством. Міжнародної науково-практичної конференції. НАУ. Ніжин. 23.04.2021 р.6. Головаш Б. Е. Запровадження ЄС імпортного мита, відповідно до механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), та його вплив на економіку України. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – 308 с. –С. 31-34.7. Головаш Л. В., Лич В.М.   Інноваційна складова структурної трансформації економіки України. Міжнародної науково-практичної конференції. НАУ. Ніжин. 23.04.2021 р.8. Головаш Л.В. ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ. Тези доповідей II Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку циркулярної економіки» до 50-річчя кафедри економіки підприємства та інвестицій. 20–21 травня 2021 року, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С. 107.   – Режим доступу: https://lpnu.ua/tezy-dopovideymizhnarodnoyistudentskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferenciyi.
2020
Електронні наукові фахові видання1. Згалат-Лозинська Л. О. Інноваційна спроможність та інституційна готовність економіки України у міжнародних порівняннях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип.31. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/31-20202. Згалат-Лозинська Л. О. Перспективи імплементації міжнародного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. URL: http://bses.in.ua/uk/55-20203. Згалат-Лозинська Л. О. Концепція інноваційного розвитку будівельної галузі в умовах пандемії та економічної кризи збірник. Економічний простір. 2020. Вип. №157 URL: http://economicspace.pgasa.dp.ua/4. Згалат-Лозинська Л. О. Державно-управлінський механізм формування банку інтелектуально-інноваційного капіталу. Приазовський економічний вісник. [Електронний ресурс]. 2020. № 4(21).  URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-215. Згалат-Лозинська Л.О. Державне регулювання формування інтелектуально-інноваційного капіталу у будівництві. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 4(78). URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/78-20206. Згалат-Лозинська Л.О. Напрями удосконалення державного регулювання процесу управління інноваційними проектами в науковій сфері Підприємництво та інновації. 2020. №13 URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/issue/view/327. Згалат-Лозинська Л.О., Лич В.М. Державно-приватне партнерство як важіль державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 3 (59) URL:http://www.business-navigator.ks.ua/2020/59-20208. Згалат-Лозинська Л.О. Оптимізація функцій державного управління інноваційним розвитком в будівництві на основі реалізації концепції громадянського суспільства в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. Вип. №4 (115). URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/archive?id=1299. Згалат-Лозинська Л.О. Винахідницько-інноваційний потенціал людини як базис інноваційної діяльності: походження та умови розкриття, формування і реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. № 44/2020 URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/44-2020.10. Zinchenco M. Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology / M. Zinchenco, T. Honcharenko, Y. Chupryna, I. Ivakhnenko, T. Tsyfra // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research – Volume 8. No. 8, August 2020 – p. 4166-4172. Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf https://doi.org/10.30534/igeter/2020/22882020SCOPUS.11. Попко О.М., Головаш Б.Е. КОНТРОЛЬ ЯК    ЧАСТИНА    СИСТЕМИ    УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ ПРОЦЕСІВ. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 46. Економічний. – К.: КНУБА, 2020. – С. 155-162.http://ways.knuba.edu.ua/issue/view/1382712. Головаш Б.Е., Іванцов Д.Д., Головаш Л.В. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ  ПРОБЛЕМИ  ДЕТІНІЗАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇН. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 46. Економічний. – К.: КНУБА, 2020. – С. 176-187.http://ways.knuba.edu.ua/issue/view/1382713. Іванова Т.М. Облікова політика дебіторської заборгованості на будівельних підприємствах. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 46. Економічний. – К.: КНУБА, 2020. – С. 136-143. http://ways.knuba.edu.ua/issue/view/13827
Роботи, які не мають електронного вигляду 14. Головаш Б.Е. Головаш Л.В.  Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі : Монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; за заг. ред. А. І. Мокія. – Львів, 2020. – 872 с. (Розділ 6.1  Інноваційна складова стратегії економічних реформ в Україні С. 512-528).15. Головаш Б.Е. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності. Навчальний посібник під грифом МОН. За загальною редакцією д.ек.н. доц. І.Г. Бабець, д. ек.н., проф. А.І.Мокія – Запоріжжя-Львів. ЗІЕІТ-ЛІМ:. – 2020. – 499с. (переведання).16. Головаш Б.Е. Глобальна економіка: Підручник під грифом МОН. [Текст] / Б.Е.  Головаш [та ін.] За загальною редакцією Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя: ЗІЕІТ – ФОБ Мокшанов В.В. – 2017. – 612 с. (Параграф  2.2. С. 31-36). (переведання).17. Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О. Напрями підвищення обґрунтованості соціально-трудових нормативів як інструмент реалізації концепції гідної праці. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 49. С.141-145.18. Згалат-Лозинська Л.О.    Базова методологія підвищення конкурентоспроможності економіки на інноваційній основі. Системна модернізація державного управління в Україні: кол. монографія / За заг. ред. Г.А. Дмитренка. К.: ДСК-Центр, 2020. C. 73-149. ISBN 978-617-7300-55-6.19. Зінченко М.М., Дикий О.В., Іщенко Т.М., Омельяненко О.П., Некрутенко О.В. Оптимізація обліково-аналітичного планування виробничої програми девелопера на основі методу інноваційних керуючих впливів [Текст] / М.М. Зінченко [та ін.]  Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент та ефективність застосування): колективна монографія /  укладач І.І. Назаренко. Київ: «Видавництво Людмила», 2020 – 244с. С.129-139.
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях 20. Куликов П.М., Захарченко П.В., Лыч В.М. О принципах осуществеления публично-частного партнерства в Украине // Программа научно-практической конференции с международным участием «Качество и сертификация продуктов» посвящается 100 лет со дня основания Экономического университета в Варне, 13 марта 2020 года. 8c.21. Куліков П.М. Стратегічні напрямки розвитку освітніх послуг КНУБА [Текст] / П.М. Куліков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 26-28.22. Лич В.М. Теоретико-методологічні аспекти формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу [Текст] / В.М. Лич// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 28-32.23. Лич В.М., Іванова Т.М. Особливості аудиту в будівельних організаціях  [Текст] / В.М. Лич// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 153-154.24. Гаман Г.В., Пилипенко О.В. Державна політика щодо підготовки висококваліфікованих робітників як фактор розвитку людського капіталу у будівництві [Електронний ресурс] // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. – Том 31 (70). N 1. – Режим доступу: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/9.pdf 25. Гаман Г.В. Особливості інноваційного капіталу на макроекономічному рівні [Текст] / Г.В. Гаман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівн6ицтві» (27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 140-141.26. Гаман Г.В. Оподаткування заробітної плати: реалії та доцільність. реформування. [Текст] / Г.В. Гаман // Матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (28-29 травня 2020 р. – м. Дніпро) 2020. – Т.1. – С.236-238.27. Головаш Б. Е., Головаш Л. В. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ //  Творчий пошук молоді – курс на ефективність Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (31 березня 2020 р. – Хмельницький, 2020. – 186 с. С.– 12-14.28. Головаш Б.Е. Особливості податкової системи республіки Польща [Текст] / Б.Е. Головаш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 156-158.29. Головаш Б.Е., Головаш Л.В. Основні засади структурної трансформації економіки України [Текст] / Б.Е. Головаш, Л.В. Головаш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівн6ицтві» (27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 172-173.30. Головаш Б. Е., Єрмоліна В. В. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ ДО БЮДЖЕТУ //  Творчий пошук молоді – курс на ефективність Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (31 березня 2020 р. – Хмельницький, 2020. – 186 с. – С.– 14-15. 31. Єгорова О. А., Головаш Б.Е. ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ //  Творчий пошук молоді – курс на ефективність Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (31 березня 2020 р. – Хмельницький, 2020. – 186 с. – С.– 15-17. 32. Гончаров В.В. Інтелектуальний капітал: проблеми формування та використання в Україні. Тези на Міжнародної конференції “Innovative development of science and education”. 26-28 April 2020, ATHENS, Greece. с. 507-515.33. Гончаров В.В., Мостовенко О.О. Роль інтелектуально-інноваційного розвитку на сучасному етапі технологічного укладу [Текст] / В.В Гончаров, О.О. Мостовенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 49-50.34. Іванова Т.М. Особливості організації обліку витрат в будівельних організаціях  [Текст] / Іванова Т.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 160-161.35. Згалат-Лозинська Л.О.    Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в будівництві [Текст] / Л.О. Згалат-Лозинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівн6ицтві» (27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 143-144.36. Згалат-Лозинська Л. О., Клименко М. О. Економіко-технологічні аспекти впровадження інноваційного обладнання в промисловості будівельних матеріалів. Будівельне виробництво. 2020. №69.37. Згалат-Лозинська Л.О. Актуальні проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в реальному секторі економіки України Міжнародна наукова-практична конференція «Аспекти розвитку фінансово-економічної системи держави та регіонів», 31 липня 2020 р., м. Київ— К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2020. — С.56-59.38. Згалат-Лозинська Л.О. Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційно-інноваційної політики  в будівництві // IІI Міжнародна науково-практична конференція «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» ( м. Запоріжжя, 25 липня 2020 року) /  Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – С. 122-125.39. Згалат-Лозинська Л.О. Правові проблеми активізації інноваційної діяльності в Україні в умовах євроінтеграції // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.143-146.40. Згалат-Лозинська Л.О. Підходи до оцінки стану управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств // Тези доповіді на  Міжнародна науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 26 березня 2020 р. КНУБА. – С.158-159.41. Зінченко М.М. Інтелектуальний капітал: особливості розвитку в умовах інноваційної економіки [Текст] / М.М. Зінченко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 52-54.42. Зінченко М.М., Омельяненко О.П. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України [Текст] /М.М. Зінченко, О.П. Омельяненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 163-167.43. Мостовенко О.О., Зінченко М.М., Гончаров В.В.  Децентралізація – це нові можливості об‘єднаних територіальних громад [Текст] / О.О. Мостовенко, М.М Зінченко, В.В. Гончаров // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.42. (Економічний). –Київ: КНУБА, 2020. – С.73-79.44. Омельяненко О.П., Зінченко М.М. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України [Текст] / О.П. Омельяненко, М.М. Зінченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 164-167.45. Чернявська Ю.Б.  Ревізія і контроль діяльності будівельних підприємств [Текст] / Ю.Б. Чернявська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020.-С. 168-170.46. Бортнікова В.К., Іванова Т.М. Аналіз оборотних активів будівельного підприємства / В.К. Бортнікова, Т.М. Іванова // Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: Міжнар. наук.-практ.конф. : тези доп. – Київ. – 2020.47. Бортнікова В.К., Іванова Т.М. Облік виробничих запасів на будівельному підприємстві / В.К. Бортнікова, Т.М. Іванова // Ефективні технології в будівництві: V Міжнар. наук.-техн.конф. : тези доп. – Київ. – 2020.48. Бринкіна Є.С., Іванова Т.М. Фінансова звітність будівельного підприємства / Є.С. Бринкіна, Т.М. Іванова // Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: Міжнар. наук.-практ.конф. : тези доп. – Київ. – 2020.49. Грицько Д.М., Іванова Т.М. Фінансовий результат як економічна категорія / Д.М. Грицько, Т.М. Іванова // Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: Міжнар. наук.-практ.конф. : тези доп. – Київ. – 2020.50. Науменко І.В., Іванова Т.М. Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками / І.В. Науменко, Т.М. Іванова // Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: Міжнар. наук.-практ.конф. : тези доп. – Київ. – 2020.51. Науменко І.В., Іванова Т.М. Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / І.В. Науменко, Т.М. Іванова // Ефективні технології в будівництві: V Міжнар. наук.-техн.конф. : тези доп. – Київ. – 2020.52. Чернявська Ю.Б., БолілаН.В. Вибір амортизаційної політики як засіб впливу на фінансову стійкість підприємств будівельної галузі. / Ю.Б. Чернявська, Н.В. Боліла // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. –  №9(232). – С. 68-73.53. Головаш Б.Е., Головаш Л.В. Економічна політика Китаю на сучасному етапі. / Б.Е. Головаш,Л.В. Головаш // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної наукової конференції, (ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО НАН УКРАЇНИ , ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КИТАЄЗНАВЦІВ», НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»). 5 листопада 2020 р. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 496 с. С. 319-321.


Збірники наукових праць

Наукові публікації здобувачів за ОП «Облік і аудит»

2019
Електронні наукові фахові видання 1. Лич В.М. Іванова Т.М. Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства [Текст] / В.М. Лич, Т.М. Іванова //  Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Київ: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019 – Вип.3 (214) – С.58-64. (включено до міжнародних наукометричних баз даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), CyberLeninka, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). ISSN 2522-1620 (print)http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=frvu_2019_3_9
Роботи, які не мають електронного вигляду2. Лич В.М. Іванова Т.М. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні [Текст] / В.М. Лич, Т.М. Іванова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць.– Вип. 42, Економічний – Київ: КНУБА, 2019 – С. 26-34.3. Головаш Б.Е., Головаш Л.В. Особливості оцінки інтелектуального капіталу на Мікро- та Макро рівнях. [Текст] / Б.Е. Головаш, Л.В. Головаш та ін. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.40. (Економічний). – Київ: КНУБА, 2019. – С.51-57.https://naqa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlych_naqa_gov_ua/EatftT56EYRIkOXEEhiJKgsBtgfBwEVzC77OdOFCuz_nuw?e=veW17a4. Головаш Б.Е., Головаш Л.В.  Сучасні особливості розвитку теорії «інноваційних хвиль» [Текст] / Б.Е. Головаш, Л.В. Головаш та ін. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.42. (Економічний). –Київ: КНУБА, 2019. – С.144-120.5. Головаш Л.В. Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 39 – С.114-121. (Збірник входить до науковометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща)).6. Мостовенко О.О. Історія приватизації та реприватизації ПАТ «Укртелеком» [Текст] / О.О. Мостовенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.42. (Економічний). –Київ: КНУБА, 2019. – С.34-41.7. Мостовенко О.О., Зінченко М.М., Гончаров В.В. Децентралізація – це нові можливості об‘єднаних територіальних громад [Текст] / О.О. Мостовенко, М.М Зінченко, В.В. Гончаров // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.42. (Економічний). –Київ: КНУБА,2019. – С.206-213.8. Омельяненко О.П. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні: монографія // [Федоренко В.Г., Куліков П.М., … Омельяненко О.П. та ін.]; за ред В.Г.Федоренка.- К: «ДКС Центр», 2019. – 430с. особисто автора 60-80 с. (1,25 др.арк).  ISBN 978-617-7300-41-9.
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).9. Куліков П.М. Проблеми розробки стратегії інноваційного розвитку будівельних підприємств [Текст] / П.М. Куліков// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 247-248. https://naqa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vlych_naqa_gov_ua/EalgL6WhhrtAiyh3_rdcUoYBcHJcLx_1T9F1Pdi67DBEsg?e=KJibbE10. Лич В.М. Визначальні пріоритети генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу [Текст] / В.М. Лич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 239-240. https://naqa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vlych_naqa_gov_ua/EZCtm1XE52FOuFOh_G2isTMBBDAS21j-6xmon6bXagGM7Q?e=Azd3m711. Лич В.М., Омельяненко О.П. Вдосконалення державної регіональної політики та економічні аспекти сталого просторового розвитку територій [Текст] / В.М. Лич, О.П. Омельяненко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м. Київ). – Київ: Інститут інноваційної освіти. Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 96-98. https://iino.knuba.edu.ua/images/Vadim/Zbirnyk-2019.pdf12. Лич В.М. Проблеми формування сучасних обліково-аналітичних технологій будівельних організацій // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.13. Головаш Б.Е. Інтенсифікація інноваційного розвитку України [Текст] / Б.Е. Головаш// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 200-202.http://library.knuba.edu.ua/node/38032.14. Головаш Б.Е., Головаш Л.В. Проблема вдосконалення зовнішньоекономічної політики України. Тези доповіді всеукраїнського форуму з проблем міжнародних економічних відносин: «Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних дисбалансів». Житомирський державний технологічний університет. Житомир.11 квітня 2019 року. https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/171-1.pdf.15. Головаш Б.Е. Проблеми оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.16. Головаш Б.Е., Головаш Л.В.  Досвід організації спеціальних економічних зон у Польщі. Тези доповіді та участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференцї на тему: Тридцять восьмі економіко-правові дискусії [Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]. 24.06.2019 Львів. http://www.spilnota.net.ua/ua/conferencia/17. Головаш Л.В. Інноваційні хвилі розвитку економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 200-202. http://library.knuba.edu.ua/node/38032.18. Головаш Л.В. Закордонний досвід структурної трансформації національної економіки // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року. http://library.knuba.edu.ua/node/38032.19. Гончаров В.В., Мостовенко О.О. Проблеми інноваційних впроваджень в будівництві  [Текст] / В.В. Гончаров, О.О. Мостовенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 240-241. http://library.knuba.edu.ua/node/3803220. Гончаров В.В. Нормативно-правова база зовнішнього аудиту банків (доповідь) Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» // НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.21. Гаман Г.В. Трудова міграція вітчизняної молоді [Текст] / Г.В. Гаман// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 210-211.http://library.knuba.edu.ua/node/3803222. Гаман Г.В. Особливості оподаткування турагентів і туроператорів в сучасних умовах дії Податкового Кодексу України (доповідь). // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні». НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.23. Зінченко М.М., Омельяненко О.П. Інноваційний формат застосування теорії адаптогенезу в адмініструванні персоналу будівельних підприємств [Текст] / О.П. Омельяненко, М.М. Зінченко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 249-251.http://library.knuba.edu.ua/node/3803224. Зінченко М.М., Омельяненко О.П. Основні результати заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахункової палати України [Текст] / М.М. Зінченко, О.П. Омельяненко, // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 224-225.25. Іванова Т.М. Особливості надання звіту про управління підприємством в умовах сьогодення [Текст] / Т.М. Іванова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 236-237.http://library.knuba.edu.ua/node/3803226. Іванова Т.М. Облік як система інформаційного забезпечення управління будівельним підприємством // Conference program and proceedings «International scientific-practical conference of young scientists», Build-Master-Class, Kyiv, Ukraine, 27.11-29.11 – 2019. – P.368-370.27. Зінченко М.М. Різновид здійснення внутрішнього державного фінансового контролю в Україні та його законодавче підґрунтя // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.                                                                                                                                                                       28. Мостовенко О.О., Зінченко М.М. Інвестиційно-інноваційний розвиток – ключова детермінанта сталого розвитку регіону [Текст] / О.О. Мостовенко, М.М. Зінченко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м. Київ). – Київ: Інститут інноваційної освіти. Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 55-59.https://iino.knuba.edu.ua/images/Vadim/Zbirnyk-2019.pdf29. Мостовенко О.О., Зінченко М.М. Правові механізми забезпечення регулювання розвитку місцевого самоврядування в Україні [Текст] / О.О. Мостовенко, М.М Зінченко // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 143-145.30. Мостовенко О.О. Контроль виконання місцевих бюджетів  (доповідь) // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.  31. Омельяненко О.П., Зінченко М.М. Основні результати заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахункової палати України [Текст] / О.П. Омельяненко, М.М. Зінченко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 224-225.http://library.knuba.edu.ua/node/3803232. Омельяненко О.П., Лич В.М. Вдосконалення державної регіональної політики та економічні аспекти сталого просторового розвитку територій [Текст] / О.П. Омельяненко, В.М. Лич// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м. Київ). – Київ: Інститут інноваційної освіти. Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 96-98.33. Омельяненко О.П. Мобілізація коштів для фінансування соціального житла (доповідь) // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року. 34. Чернявська Ю.Б. Запозичення закордонного досвіду у впровадженні інновацій в будівельній сфері [Текст] / Ю.Б. Чернявська// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 197-198.http://library.knuba.edu.ua/node/3803235. Чернявська Ю.Б. Удосконалення підготовки спеціалістів будівельної галузі. [Текст] / Ю.Б. Чернявська// Ефективні технології в будівництві: ІV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К., 2019. –  с.143.36. Чернявська Ю.Б. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку туризму в Україні (доповідь) // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.   37. Філіппова Н.В. Проблеми своєчасного формування робочих місць на будівельних підприємствах в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] / Н.В. Філіппова// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019.-С. 292-293.http://library.knuba.edu.ua/node/3803238. Філіппова Н.В. Методологія обліку дебіторської заборгованості будівельних підприємств // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні» НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут м. Ніжин, 28 листопада 2019 року.39. Гаман Г.В. Трудова міграція: особливості та наслідки для економічного розвитку держави [Текст] / Г.В. Гаман // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2019. – Вип.6. Ч.1. – С.40-43. – Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_6/1/8.pdf
2018
Електронні наукові фахові видання1. Лич В.М. Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств/ В. М. Лич, О.С. Заєць // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – С. 86-94  (включено до міжнародних наукометричних баз даних: РІНЦ, ВІНІТІ РАН, ІSІ, UIF, Urlich’s Periodicals Directory) (0,6 др. арк.).2. Зінченко М.М. Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств [Текст] / М.М. Зінченко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2018. – Вип. 33 – С.172-178. (Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE(Німеччина), Index Copernicus (Польща)).
Роботи, які не мають електронного вигляду 3. Куліков П.М. Технологічні парки в транзитивних економічних системах: проблеми переходу на інноваційний тип розвитку. С.412-435. //Теоретико-методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б., Омельяненко О.П. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. – К.: “ДКС Центр”, 2018. – 444с.4. Омельяненко О.П. Загальний стан будівельного комплексу України :проблемні напрями та шляхи їх. с.400-411 //Теоретико-методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. – К.: “ДКС Центр”, 2018. – 444с.5. Чернявська Ю.Б. Система класифікаційних ознак технологічних парків. Поняття та сутність ІНВОП. С.298-314 //Теоретико-методологічні засади інноваційно-інноваційної діяльності в Україні: Монографія / [Федоренко В.Г., Курко М.Н., Куліков П.М., Чернявська Ю.Б. та ін.]; за ред. В.Г.Федоренка. – К.: “ДКС Центр”, 2018. – 444с.6. Іванова Т.М. Худолей В.Ю., Пономаренко Т.В., Іванова Т.М. Регіональні диспропорції малого бізнесу в Україні та шляхи їх усунення / В.Ю. Худолей, Т.В. Пономаренко, Т.М. Іванова // Науковий вісник Полісся. – 2018. – №2 (14). Частина 1. – С.186–195. 
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях
2017 р.
Електронні наукові фахові видання1. Лич В.М. Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств/ В. М. Лич, О.С. Заєць // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – С. 86-94  (включено до міжнародних наукометричних баз даних: РІНЦ, ВІНІТІ РАН, ІSІ, UIFUrlichs Periodicals Directory) (0,6 др. арк.).2. Головаш Б.Е. Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Українита Канади // Економіка і суспільство, №9. 2017. – С. 49-54. Режим доступу: http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/7.pdf. Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).3. Головаш Б.Е. Напрямки формування експортної стратегії України // Економіка і суспільство, №13. 2017. – С. 49-54. Режим доступу: http:// www.economyandsociety.in.ua. Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).4. Омельяненко О.П. Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельних організацій [Текст] / О.П. Омельяненко, О.В. Дикий, // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. –Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 32 – С.114-121. (Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща)).5. Юрченко Ю.О. Кругообіг грошових потоків підприємства по виробництву будівельних матеріалів /Юрченко Ю.О.// Економічний вісник університету ((Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Всеросійський інститут наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІРАН), International Scientific Indexing (ISI, AE), Universal Impact Factor UIF), Cite Factor, Google Scholar, Research Bible, CyberLeninka (Росія),  Index opernicus International (ICI), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського): зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2017. – Вип. 34/1. – С. 123  132.
Роботи, які не мають електронного вигляду6. Лич. В.М. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: Монографія. КНУБА. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К.; СПД Павленко, 2017. – 320с. (особисто автора 60 с.).8. Лич В.М., Шедяков В.Є. Продуктивні соціокультурні основи економіки інтелектуального капіталу [Текст] / В.М. Лич [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.7-18.9. Лич В.М., Кондратюк В. Інтелектуальний капітал будівельних підприємств: сутність і проблеми відтворення [Текст] / В.М. Лич [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.: КНУБА, 2017. – С.113-125.10. Куліков П.М. Критерії національної безпеки в освітній сфері: зарубіжний досвід та висновки для України [Текст] / П.М. Куліков [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.32-40.11. Куліков П.М.,Климчук М.М. Управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія, мотодологія, практика. Монографія/ П.М.Куліков, М.М. Климчук. – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2017, – 344с. – Бібліогр.:С.306-343.11. Головаш Б.Е. Методологія дослідження процесів глобалізації [Текст] / Б.Е.  Головаш [та ін.] // Глобальна економіка: Підручник під грифом МОН. За загальною редакцією Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя: ЗІЕІТ – ФОБ Мокшанов В.В. – 2017. – 612 с.  (Параграф 2.2. С. 31-36).12. Головаш Б.Е. Програми розвитку інтелектуального капіталу в країнах ЄС [Текст] / Б.Е. Головаш [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.93-101.13. Головаш Б.Е. Мікроекономіка Методичні вказівки, теми рефератів та індивідуальні завдання для проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання – КНУБА. К.: – 2017 . – 40 с.14. Гончаров В.В. Стан та тенденції розвитку інтелектуального капіталу в Україні. [Текст] / В.В. Гончаров [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві:кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.75-82.15. Заєць О.С. Інвестиції в трудовий потенціал як джерело збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств [Текст] / О.С. Заєць // Наукові праці Міжнародна академія управління персоналом – Вип. –  Київ: МАУП, 2017 – С.16. Заєць О.С. Використання освітніх стимулюючих функцій людського капіталу будівельних підприємств [Текст] / М.М. Зінченко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. – Київ: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2017 – Вип.12 (199) – С.115-121.17. Мостовенко О.О. Роль інтелектуального капіталу та інформаційних технологій в розвитку економіки [Текст] / О.О. Мостовенко [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. Монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.67-75.18. Скиценко В.Д. Роль інтелектуального капіталу підприємств будівельної галузі в становленні інноваційної економіки [Текст] / В.Д. Скиценко [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.136-146.19. Чернявська Ю.Б. Удосконалення функціонування державної служби зайнятості в Україні [Текст] / Ю.Б. Чернявська [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві:кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича -К.:КНУБА, 2017. – С.82-93.20. Юрченко Ю.О. Сутнісна характеристика стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств [Текст] / Ю.О. Юрченко [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С.155-166.22. Юрченко Ю.О. Типологія функціональних стратегій будівельних підприємств / Ю.О. Юрченко // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2017. – №63/2/2017. – С. 66-70.
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).23. Лич. В.М. Визначальні передумови формування економіки інтелектуального капіталу [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.16-18.24. Куліков П.М. Інноваційна неперервна освіта – найбільш важливий елемент економіки інтелектуального капіталу  [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.13-16.25. Головащ Б.Е. Україна – ЄС – Канада: угоди про вільну торгівлю і перспективи подальшої взаємодії [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.44-46.25. Гончаров В.В. Проблеми розвитку та реалізації інтелектуального капіталу в Україні. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування інтелектуального капіталу». 3-4 листопада 2017 року. – Київ, 2017.27. Скиценко В.Д. Шляхи формування портфеля наукових ідей на підприємстві [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.67-69.28. Скиценко В.Д. Інтелектуальний капітал підприємства як важливий об‘єкт стратегічного управління будь-яким підприємством (тези) до ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» 6-7 квітня 2017 року, м. Київ, В-во Ліра-К, 2017. – 216с.29. Омельяненко О.П. Інновації та їх вплив на  діяльність в будівництві  [Текст] / О.П. Омельяненко // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.56-59.30. Омельяненко О.П. EVELOPMENT OF THE NEWEST METHODS OF ANALYSIS AND FORECASTING IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS. Міжнародна наукова конференція CONDUCT OF MODERN SCIENCE, м. Шеффілд. – 2017.31. Мостовенко О.О. Умови формування людського капіталу в Україні  [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. І ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.54-58.32. Чернявська Ю.Б. Проблеми функціонування державної служби зайнятості та шляхи  їх вирішення   [Текст] / Ю.Б. Чернявська // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.75-77.33. Юрченко Ю.О. Сутність та призначення функціональних стратегій будівельних підприємств / Ю.О. Юрченко// Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві» (м. Київ, 2017). – Київ: Видавництво Ліра-ґк, 2017. – С.175-177.34. Юрченко Ю.О. Науково-методичні засади формування стратегічного управління на будівельному підприємстві [Текст] / В.М. Лич // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.79-82.35. Філіппова Н.В. Проблеми своєчасного формування робочих місць на будівельних підприємствах в умовах становлення інноваційного розвитку економіки [Текст] / Н.В. Філіппова // Програма та тези доп. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (03-04 листопада 2017 року, м. Київ). – Київ: КНУБА, 2017. – С.84-85.
2016
Електронні наукові фахові видання
Роботи, які не мають електронного виглядуРинкова економіка: теоретичні основи генезису Монографія. (параграфи 1.1; 5.3; 5.4; 12.4; 12.5) Під. Ред. Федоренка В.Г. Київ, 2016 – 283с.
Інші роботиВідгук на автореферат дисертації Стойки Сергія Олександровича на тему „Формування стратегії управління розвитком туристичної галузі в умовах економічної нестабільності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Київ, 2016.Відгук на автореферат дисертації Мисліцької Наталії Сергіївни «Формування конкурентного середовища (інституційне забезпечення)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Київ,  2016.Відгук на автореферат дисертації Дутчак Анни Василівни «Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Чернівці ,  2016. 
2015
Електронні наукові фахові видання
Роботи, які не мають електронного виглядуНавчальний посібник з курсу «Публічне адміністрування» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад. Куліков П.М., Лич В.М., О. О. Мостовенко, О.П. Омельяненко, Зінченко М.М. – К.: КНУБА, 2015. – 166 с. 
Інші роботиСоціально-економічні передумови переходу до формування економіки інтелектуального капіталу. Тези доповіді ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу України” Київ, КНУБА. 4-5 листопада 2015.
Інші роки
Електронні наукові фахові видання
Роботи, які не мають електронного виглядуЕкономічна теорія. Посібник для студентів неекономічних спеціальностей Київ: КНУБА, 2009. – 168 с.Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009. – Ч.1. – 224с.Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009. – Ч.2. – 236с.«Основи зовнішньоекономічної діяльності». Навчальний посібник / В.М. Лич, Б.Е. Головаш, О.О. Мостовенко / Видавництво КНУБА. К.: – 2011. – 96 с.Економічна теорія. Основи економіки. Методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання. / Головаш Б.Е., Лич В.М., Мостовенко О.О., Чернявська Ю.Б. та інші. – Видавництво КНУБА. К.: – 2013. – 36 с.Навчальний посібник «Регіональна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / колективу авторів: Гончаров В.В., Куліков П.М., Лич В.М., Мостовенко О.О., Омельяненко О.П.К.: КНУБА, 2014. – 202 с.
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо).Деякі проблеми становлення економіки людського капіталу. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» м. Сімферополь, 2010-451с.Перспективи формування економіки людського капіталу в Україні Матеріали 72-ї науково-практичної конференції 22-25 березня 2011 року, Київ: КНУБА, 2011.Лич В.М., Шедяков В.Є. Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин в процесі модернізації суспільства // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. –  Вип.5(132) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012. – С.61-73.Лич В.М., Малихіна О.М. Сутнісна характеристика мотиваційного механізму ефективного використання людського капіталу будівельного підприємства // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. Випуск 28, К.: КНУБА, 2012. – 268 с. 61-68 С.Безперервна економічна освіта як необхідна умова формування економіки інтелектуального капіталу (доповідь) на 74-й науково-практичній конференції КНУБА, квітень 2013р.Проблеми формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств. (доповідь) на 75-й науково-практичній конференції КНУБА, 2014.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram