ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

доктор економічних наук, професор Лич Володимир Миколайович

Більше 200 наукових  праць

  • відмінник освіти України (2001р.);

  • нагороджений почесною відзнакою ІІІ ступеня «За сумлінну працю» Міністерством економіки України (2001р.);

  • нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2007р.);

  • Заслужений працівник освіти України;

  • нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України;

  • учасник бойових дій.

Тематика науково-дослідної роботи:

   • Інноваційний розвиток будівельних підприємств в умовах формування

економіки інтелектуального капіталу;

   • Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та оподаткування.

 Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

Економіка інтелектуально-інноваційного капіталу;

Розвиток людського капіталу будівельних підприємств;

Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 Дисципліни, які закріплені за викладачем:

   • Спецкурс: Обліково-аналітичні технології оподаткування будівельних організацій
   • Організація бухгалтерського обліку;
   • Інноваційний розвиток підприємства;
   • Економічна теорія.

Контактні дані:

Пошта: lych.vm@knuba.edu.ua

Телефон: 241-55-71


 

к.е.н., доц. Головаш Богдан Едуардович

   Тематика науково-дослідної роботи:

Формування ефективного інвестиційного механізму розширеного відтворення

благ та послуг в Україні;

Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та оподаткування.

    Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

 Глобальна економіка; Зовнішньоекономічна діяльність підприємств;

Міжнародні відносини;  Міжнародні економічні відносини; Міжнародний бізнес;

Інтелектуальна власність; Міжнародний   трансферт технологій;

Міжнародна валютно-фінансова діяльність;

Інформаційно-аналітична діяльність; та методика дослідження;

Організація інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку;

Міжнародна інноваційна діяльність; Оподаткування підприємств;

Трансформація економіки.

 Опубліковано більше 40 наукових праць.

 Дисципліни, які закріплені за викладачем:

Глобальна економіка;

Інтелектуальний бізнес;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

Докладніше

 Контактні дані:

Пошта: golovash.be@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77

 


к.е.н., доц. Іванова Тетяна Миколаївна

Тематика науково-дослідної роботи:

Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та оподаткування.

Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

Особливості організації обліку в будівельних організаціях;

Фінансова звітність будівельного підприємства;

Організація аудиторської діяльності в Україні.

Дисципліни, які закріплені за викладачем:

Організація бухгалтерського обліку;

Організація і методика аудиту;

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами;

Електронна податкова звітність;

Стратегічний управлінський облік;

Обліково-аналітичні технології оподаткування будівельних організацій.

Контактні дані:

Пошта: ivanova.tm@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77


к.е.н., доц. Гаман Галина Володимирівна

 Кількість наукових та навчально-методичних праць – 36;

Тематика науково-дослідної роботи:

Соціальний захист населення в процесі становлення ринкових відносин

Особливості обліку та оподаткування будівельних підприємств в умовах формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу.

 Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

 Оподаткування і облік заробітної плати: реалії та доцільність реформування;

Оподаткування будівельних підприємств.

 Дисципліни, які закріплені за викладачем:

 Облік і оподаткування за видами економічної діяльності

 Оподаткування господарських операцій за видами економічної діяльності

 Основи економічної теорії.

Контактні дані:

Пошта: haman.hv@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77


 

к.е.н., доц. Мостовенко Олексій Олександрович

Контактні дані:

Пошта: mostovenko.oo@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77


 

 

к.е.н., доц. Чернявська Юлія Борисівна

Тематика науково-дослідної роботи:

Особливості обліку та оподаткування будівельних підприємств.

Дисципліни, які закріплені за викладачем:

  • Ревізія і контроль,
  • Організація власного бізнесу: оподаткування та облік,
  • Калькуляція собівартості продукції, робіт, послуг,
  • Макроекономіка,
  • Економіка та організація інноваційної діяльності,
  • Економічна теорія.

Гарант ОПП “Облік і аудит”

Підвищення кваліфікації

Google Scholar

Докладніше

Контактні дані:

Пошта: cherniavska.iub@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77


к.е.н., доц. Зінченко Мирослава Михайлівна

Дисципліни, які закріплені за викладачем:

Державний фінансовий контроль;

Консолідація фінансової звітності.

 Контактні дані:

Пошта: zinchenko.mm@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77


 

 

д.е.н., доц. Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

Кількість наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років – 46, з них 1 навчальний   посібник, 1 колективна монографія, 3 статті в виданнях, індексованих в наукометричній базі даних   Scopus, 3 статті у міжнародних виданнях ЄС, 23 статті у періодичних журналах, що включені до   переліку фахових видань ДАК МОН України, 16 тез на всеукраїнських та міжнародних конференціях

Тематика науково-дослідної роботи: 

Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до   інноваційної моделі економіки (номер держ. реєстрації 0118U002244) 2018-2020 рр. (науковий  керівник – к.е.н, доц. Згалат-Лозинська Л. О.), триваюча;

Інноваційний розвиток будівельних підприємств в умовах формування економіки інтелектуального   капіталу.

 Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в будівництві;

Інноваційна діяльність;

Формування інтелектуально-інноваційного капіталу.

 Дисципліни, які закріплені за викладачем:

Управлінський контроль;

Основи економічної теорії;

Економічна теорія;

Планування і контроль на підприємстві;

Основи підприємництва і малого бізнесу.

Контактні дані:

Пошта: zgalatlozynska@gmail.com

Телефон: 241-54-77

Свідоцтва підвищення кваліфікації та сертифікати викладачів кафедри

https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EuH70xeJDwFLmnTwBZHtC0ABTD0ezL3Cc05dcAGhblXSmQ?e=YfLa64

 

 


к.е.н., доц. Шовківська Вікторія Васильєвна

Дисципліни, які закріплені за викладачем:   – Нормативна база оподаткування – Обліково-аналітичний бухгалтерський облік  – Макроекономіка – Міжнародні стандарти аудиту – Організація бухгалтерського обліку – Облік і аудит у будівництві – Облік у торгівлі – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту – Оподаткування підприємств туристичної галузі   Контактні дані:   Пошта: shovkivska.vv@knuba.edu.ua   Телефон: 241-54-77


     

 

 

к.е.н., доц. Корсун Інна Миколаївна

Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

Державні фінанси, Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери, Банківська справа, Фінанси підприємницьких структур.

Дисципліни, які закріплені за викладачем:

Фінансовий облік, Нормативна база оподаткування, Консолідація фінансової звітності, Істрія економіки та економічної думки.

Основні наукові досягнення та здобутки:

45 наукових праць, у тому числі, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, зокрема: 17 статей, 23 тез доповідей, 4 колективні монографії, 1 підручник (у співавторстві). Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science (4).

Профілі в бібліографічних базах даних:

https://orcid.org/0000-0002-4959-9056

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=kxmcmzEAAAAJ

  корпоративна електронна пошта: korsun.im@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77


 

асистент Головаш Лілія Вікторівна

Тематика науково-дослідної роботи:

Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та оподаткування.

Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

Організації обліку в будівельних організаціях;

Звітність підприємств;

Аудиторська діяльність;

Механізми структурних трансформацій економіки;

Інноваційний розвиток.

Дисципліни, які закріплені за викладачем:

Бухгалтерській облік.

Звітність підприємства;

Облік і аудит в будівництві;

Електрона податкова звітність;

Мікроекономіка;

Основи економічної теорії;

Внутрішній аудит будівельного підприємства.

Контактні дані:

Пошта: holovash_lv@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram