ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

професори – 3; Доценти – 5;   Асистент – 1; Інженер вищої категорії – 1; Старший лаборант – 1.

Гайдайчук Віктор Васильович

Вчене звання та ступінь: д.т.н., професор
Посада: Завідувач кафедрою
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: viktor_gaydaychuk@bigmir.net
У 1971 р. закінчив Київський інженерно – будівельний інститут та одержав диплом з відзнакою інженера – будівельника. Закінчив у 1976 р. навчання в аспірантурі на кафедрі будівельної механіки КІБІ. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1976 р. по 1992 р. працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій кафедри будівельної механіки КІБІ.

У 1992 р. захистив докторську дисертацію. З 1992 р. по 1995 р. працював старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником та головним науковим співробітником Науково-дослідного інституту будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. У 1994 р. присвоєно вчене звання професора. З 1995 р. по цей час працює завідувачем кафедри теоретичної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури. Є членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, членом редколегії наукового збірника «Опір матеріалів і теорія споруд», член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.

Є автором 3 монографій, більше 190 наукових статей та доповідей у провідних фахових виданнях, з яких 26 — за кордоном, 2 навчальних посібників. Був науковим керівником 2 кандидатських дисертацій.

Результати виконаних наукових досліджень використані при розв’язку наступних прикладних задач: математичне моделювання і проведення розрахунків космічного експерименту КРАБ, що пов’язано із створенням великогабаритної рамочної антени; математичне моделювання і проведення розрахунків космічного проекту СОФОРА, що пов’язано із створенням конструкції ферми для двигуна на орбітальній станції МИР (зокрема, для потреб «НВО Енергія»); динаміка спіральних змійовиків трубчастих теплообмінних апаратів корабельних атомних реакторів (зокрема, для потреб Горьковського суднобудівельного заводу).

Розробка і розрахунки геостаціонарної великогабаритної антени нового покоління, що трансформується, (зокрема, для потреб Європейської космічної агенції).

Розроблений системний підхід до моделювання штатних та позаштатних ситуацій функціонування вітроенергетичних установок (ВЕУ) підвищеної потужності. Створено обчислювальний комплекс для наукового моніторингу процесів проектування та функціонування ВЕУ. Встановлені можливі критичні стани конструкції ВЕУ, які пов’язані з порушеннями їх міцності, збудженням їх резонансних коливань, загальною втратою стійкості.

Виконана скінченно-елементна перевірка можливостей настання критичних станів в найбільш відповідальних несучих конструкціях шляхом розрахунку їх статичної і динамічної міцності, стійкості і коливань при самих несприятливих сполученнях сил попереднього напруження, статичних і динамічних навантажень власної маси, снігових, льодових, вітрових і температурних навантажень (зокрема, для Великої Лаврської дзвіниці, навісу над трибунами НСК «Олімпійський» та ТРЦ «Республіка»).

Створений обчислювальний комплекс дозволяє здійснювати моніторинг процесу буріння і виконувати такі технологічні процедури: прогнозувати і попереджати критичні статичні і динамічні режими буріння глибоких вертикальних свердловин; проектувати раціональні траєкторії криволінійних свердловин і технології їх проходки, що знижують вірогідність виникнення аварійних ситуацій, зменшують сили контактного і фрикційного взаємодії, зменшують знос колон; збільшують швидкість проходки.

Борисюк Олександр Андрійович

Вчене звання та ступінь: д.ф-м.н., член корреспондент НАН України
Посада: професор
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: aobor@ukr.net
У 1989 р. закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Киівського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.  У 1993 р. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а у 2006 р. – доктора фізико-математичних наук. У 2000 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника. З 1989 р. і дотепер працює в Інституті гідромеханіки НАН України, де з 2006 р. обіймає посаду провідного наукового співробітника. З 2007 працює за сумісництвом професором кафедри теоретичної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, де читає курс теоретичної механіки. У 2021 отримав звання член кореспонданта НАН. Автор більше 110 наукових і 2 методичних праць. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.196.01 при Інституті гідромеханіки НАН України, а також член Європейського товариства механіків (Англія) та Міжнародного наукового товариства серцево-судинної медицини (США). Стипендіат фонду Александра фон Гумбольдта (Німеччина) та Міжнародного наукового фонду Трієстського університету (Італія).  Наукові інтереси пов’язані з дослідженням взаємодії течій зі структурами, вивченням закономірностей формування та розвитку течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії, дослідженням генерації та поширення звуку у каналах з геометричними та фізичними неоднорідностями,  моделюванням та описом турбулентності.

Котенко Костянтин Едуардович

Вчене звання та ступінь: к.т.н.
Посада: 
доцент
Кімната: 
433
Тел. : 
241-55-36
E-mail: 
box9691@bigmir.net

У 1993 р. закінчив з відзнакою Київський інженерно – будівельний інститут та одержав диплом інженера – будівельника.

З 1993-го по 2004-й рік працював  інженером виробничого підприємства «Технічний центр». З 2004-го по 2006-й рік – ведучим фахівцем Архітектурно містобудівної асоціації «Поліс». З 2006-го по 2013-й рік – керівником інформаційно-аналітичного відділу Міжнародного виставкового центру демонстрації досягнень провідних галузей науки і техніки в Україні.

У 2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Динамічний моніторинг просторових споруд» (за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди).  По темі дисертації опубліковано 12 наукових праць, в тому числі 6 статтей  у фахових науково-технічних виданнях, 2 статті – у міжнародних виданнях. Три роботи – в збірниках міжнародних конференцій, одна у вітчизняному збірнику. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі Теоретичної механіки при КНУБА. На прикладі великорозмірної просторової споруди МВЦ створена скінченно-елементна модель оцінки настання критичних станів у відповідальних несучих конструкціях споруди шляхом розрахунку їх статичної і динамічної міцності; стійкості і коливань при найбільш несприятливих сполученнях навантажень. З 2018 року вчений секретар кафедри теоретичної механіки.

На даний час являється автором 17 наукових праць опублікованих у провідних фахових виданнях, з яких 5 опубліковані за кордоном (США, Канада, ЕС, РФ), учасник 7 науково-практичних конференцій та конгресів. Досягненням автора є розробка теоретично-експериментального  контролю технічного стану великорозмірних просторових будівель і споруд в процесі їх будівництва і експлуатації.

Сучасні дослідження автора включають розробку заходів забезпечення надійності конструкцій шарових оболонок. Сформульована доцільність прийняття відповідних конструкційних рішень при визначенні оптимальних співвідношень товщин внутрішньої і зовнішньої обшивок шарових оболонок. На даний час по даній тематиці опубліковано 7 наукових праць у періодичних виданнях, які включено до баз даних Scopus, Web of Science і Index Copernicus, Google Scolar. Результати цих досліджень включено у збірниках матеріалів 9 міжнародних закордонних науково-практичних конференцій.

Кошевий Олександр Олександрович

Вчене звання та ступінь: доктор філософії (PhD)
Посада: доцент
Кімната: 433
Тел. : 241-55-36
E-mail: a380982070137@gmail.com

В 2012 р. закінчив з відзнакою Київський коледж будівництва архітектури і дизайну за спеціальністю: Будівництво і експлуатації будівель і споруд. В 2016 році закінчив з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю: Промислове і цивільне будівництво. У 2020 року закінчив очну аспіранту на кафедрі теоретичної механіки під керівництвом д.т.н. проф., Гайдайчука В.В. З 2017 року асистент кафедри теоретичної механіки. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія на тему «Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонок обертання при сейсмічних впливах». З 2021 року працює доцентом на кафедрі теоретичної механіки. Проводить лекційні і практичні заняття.  Автор 15 наукових праць та 1 навчально-методичної. Наукові інтереси пов’язані з багатокритеріальною параметричною і  топологічною оптимізацією складних оболонок при комбінованому статичному і динамічному навантаженню.

Кошева Інна Савівна

Вчене звання та ступінь: асистент
Посада: асистент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: 380939339872@yandex.ua
В 1981 р. закінчила  Київський будівельний технікум за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. В 1989 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. В період з 1989 по 2009 рік працює на будівельному виробництві інженером будівельником. З 2009 року працює на кафедрі інженером вищої категорії. З 2010 року викладає практичні заняття з теоретичної механіки. Наукові інтереси пов’язані з складним напружено деформованим станом конструкції під впливом динамічним навантаженням. Автор 3 наукової праці.

Лук’янченко Ольга Олексіївна

Вчене звання та ступінь: д.т.н. професор
Посада: професор
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: lukianch0907@meta.ua

У 1978 році з відзнакою закінчила Миколаївський будівельний коледж за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”. В 1983 році з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”, Патонівська стипендіатка. В 1991 році закінчила очну аспірантуру по кафедрі будівельної механіки КНУБА під керівництвом д.т.н., професора Г.В. Ісаханова, після закінчення якої по цей час працює в Науково-дослідному інституті будівельної механіки КНУБА. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка. На кафедрі теоретичної механіки КНУБА працює з 2001 року. У 2003 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника, в 2005 році – доцента кафедри теоретичної механіки. У 2020 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка, науковий консультант – д.т.н., професор В.А. Баженов. У 2022 році отримала вчене звання професора кафедри теоретичної механіки. Має 124 публікації, з них 102 наукові (4 монографії, статті в Scopus − 14, Web of Science − 17) та 22 навчально-методичні (2 навчальні посібники).

Приймала участь в науково-дослідних роботах КНУБА, Державної установи Національний антарктичний науковий центр України (ДУ НАНЦУ). Напрям наукових досліджень: проектна і експлуатаційна надійність та безпека тонких оболонкових конструкцій з недосконалостями форми; чисельні методи дослідження нелінійних коливань і динамічної стійкості пружних систем від дії періодичних, параметричних та стохастичних навантажень; застосування вейвлет-аналізу до аналізу стохастичної поведінки каркасних будівель при сейсмічному впливі.

Паламарчук Дмитро Анатолійович

Вчене звання та ступінь: к.т.н. доцент
Посада: доцент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: palamarchuk-dima@ukr.net
Освіта: У 2006 році закінчив з відзнакою КНУБА і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію магістр з інженерної механіки. Під час навчання був стипендіатом Президента України. За відмінне навчання з нагоди 75-річчя КНУБА нагороджений відзнакою Голови Верховної Ради України.Після закінчення університету, в 2006-2009 роках навчався в очній аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури.Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 2011 по 2013 роки.31 травня 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу» за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» В 2015 році присвоєно вчене звання доцента. З 2017 р. член-кореспондент Академії будівництва України. Працює на посаді доцента кафедри теоретичної механіки КНУБА починаючи з 2020 року.

Напрями наукової діяльностіСфера наукових інтересів – дослідження та оптимізація режимів руху робочого обладнання будівельних машин. Поєднує наукову та викладацьку роботу з практичною конструкторською діяльністю.

Наукова робота:Автор 100 наукових та методичних праць, серед яких 3 навчальні посібники, 1 монографія, 12 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Нагороджений:У 2020 році Національна академія наук вищої освіти України нагородила Дипломом лауреата І премії за авторство

Палій Оксана Миколаївна

Вчене звання та ступінь: к.т.н. старший викладач
Посада: доцент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: paliy.oxana@gmail.com
В 1999р. закінчила НПУ ім. М. П. Драгоманова та здобула кваліфікацію магістра фізики.  З 2001 р працює на кафедрі теоретичної механіки. Викладає курс “Теоретична механіка” проводить лекційні та практичні заняття. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 Будівельна механіка. Автор 12 наукових і 3 методичних праць.  Наукові інтереси пов’язані з дослідженням стійкості оболонкових конструкцій.

Плохута Руслана Олександрівна

Вчене звання та ступінь: доктор філософії (PhD)
Посада: доцент
Кімната: 435
Тел. : 241-54-20
E-mail: rysics@ukr.net
В 2006 р. закінчила  будівельний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2006 р.  працює на кафедрі теоретичної механіки. Викладає курс “Теоретична механіка” проводить практичні заняття. З 2016 року аспірант кафедри технологія будівельного виробництва.  У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. Автор 3 наукових статей, 2 методичних праць, та 2 патентів на корисну модель. Наукові інтереси пов’язані з ремонтом та відновленням залізобетонних конструкцій просочуванням.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram