ЗДОБУВАЧАМ I-ГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВРАТ)

«Галузеве машинобудування»

Кафедра будівельних машин спільно з кафедрою машин та обладнання технологічних процесів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ОП «Галузеве машинобудування» на бакалаврському рівні за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», є випусковими кафедрами

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Нормативні документи

Вступ

Навчальний план

Освітні компоненти

Обов’язкові

Перелік електронних навчально-методичних комплексів дисциплін розміщується на освітньому сайті КНУБА
за покликанням

Робочі програми дисциплін

Освітній процес

Захист атестаційних випускних робіт

Співпраця зі стейкхолдерами

Відомості про обговорення, самооцінювання освітньої програми

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram