ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-наукової ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)

ГАРАНТ

Доктор технічних наук, професор.

e-mail: kochetov.gm@knuba.edu.ua

https:// orcid.org/0000-0003-0041-7335

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

Закінчив хімічний факультет і аспірантуру Київського університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю фізична хімія. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю –  Фізична хімія, у 2007 – докторську за спеціальністю – Водопостачання, каналізація.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 46 років. Науково-педагогічний стаж 33 років.

З 1988 року працює на кафедрі хімії КНУБА асистентом, доцентом (з 1993 року), професором (з 2008 року). Готує аспірантів на кафедрі водопостачання та водовідведення.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Органічна хімія. (192 «Будівництво та цивільна інженерія», «Товарознавство та комерційна діяльність»).

Голова комісії із спортивної та культурно-масової роботи профкому КНУБА.

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 160 наукових праць, з них: 1 монографія, 11 авторських свідоцтв і патентів, 12 статей у наукометрічній базі Scоpus, 8 методичних праць.

Керував 4-ма НДР, які фінансувались Міністерством освіти і науки України та Українським науково-технологічним центром,  а також 8ма міжнародними науково-дослідними проектами, спільних  з вченими США, Узбекистану, Німеччини, Словенії.  Вільно володіє англійською мовою. Має трьох захищених аспірантів.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.056.07  при КНУБА і Д 26.002.05 при НТТУ КПІ.

Експерт  МОНУ з фахового напряму “Технології будівництва, дизайн та архітектура”.

Головний редактор науково-технічного збірника КНУБА «Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки», що входить у категорію «Б» фахових  видань України.

Напрямки наукової діяльності: розробка методів і споруд очищення промислових стічних вод, технологій утилізації відходів виробництв та їх використання в будівельних матеріалах та виробах.

Основні праці:

«Recovery of copper as zero-valent phase and or copper oxide nanoparticles from wastewater by ferritization» (2016), «Electroerosion dispersion, sorption and coagulation for complex water purification» (2019), «Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters (2019), «Development of technology of utilization of products of ferritization processing of galvanic waste in the composition of alkaline cements» (2020), «Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів, монографія» (2020).

Публікації:

2021

 1. Kochetov G., Prikhna T., Samchenko D., Prysiazhna O., Monastyrov M., Moshchil V., Mamalis A. Resource-efficient ferritization treatment for concentrated wastewater from electroplating production with aftertreatment by nanosorbents. Nanotechnology – 2021, Vol. 17, Is. 1, Р. 9 – 18.
 2. G. Kochetov, D. Samchenko, Т. Arhatenko. Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2021. ‒ 4/10 (112). ‒ Р 24 – 30.
 3. Yemchura  B., Kochetov G., Samchenko D., Prikhna T. Ferritization-Based Treatment of Zinc-Containing Wastewater Flows: Influence of Aeration Rates, Environmental Science and Engineering.  – 2021, 258519, Р. 171 – 176.
 4. Д.М. Самченко, Л.І. Потапенко, Г.М. Кочетов, О.Ю. Ковальчук, А. Васильєв, О.М. Нечипор. Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2021. Вип.39, №3. С.76 ‒ 87. DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.76-87.
 5. Ємчура Б. М., Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д. Дослідження впливу сили електромагнітного поля на якість очистки води від важких металів методом феритизації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/232913.
 6. А. Кравчук, Г. Кочетов, О. Кравчук Визначення коефіцієнтів бусінеска і коріоліса для трубопроводів, що працюють з приєднанням витрати вздовж шляху.Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 11-17. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/issue/view/14088
 7. Д. Самченко, М. Монастирьов, Г. Кочетов, А. Снитко, Б. Ємчура Дослідження очистки стічних вод від іонів Zn2+ наносорбентом, який отримано методом електроерозійного диспергування. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 56-61. – DOI: 10.32347/2524-0021.2021.36.56-61
 8. Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д. Феритизаційна очистка стічних вод від сполук хрому (VI): використання електромагнітної імпульсної активації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.38. С…  друкується
 9. B. Yemchura, G. Kochetov, D.Samchenko, O Kovalchuk  Дослідження швидкості аерації та способу активації феритизаційної переробки цинквмісних стічних вод. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2021. ‒ 4/10 (112). ‒ Р … друкується
 10. Кочетов Г.М., Самченко Д.М, Чернишев Д. О., Колодько А.О. Патент України на винахід№ 123030  “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ” від 03.02.2021 р.
 11. Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Ємчура Б.М. Патент України на винахід№ 146240  “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ (ІІ) ” від 03.02.2021 р.

2020

 1. Г.М. Кочетов, Д.М. Самченко. Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів: монографія — Київ : КНУБА, 2020. — 196 с. ISBN 978-966-627-227-3
 2. D. Samchenko, G. Kochetov, A. Vasiliev Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.35, №3. С.30 ‒ 43 http://es-journal.in.ua/
 3. B. Yemchura, G. Kochetov, A. Vasiliev, D. Samchenko Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.34, №2. С.30 ‒ 42 http://es-journal.in.ua/
 4. G. Kochetov, O. Kovalchuk, D. Samchenko Development of technology of utilization of products of ferritization processing of galvanic waste in the composition of alkaline cements, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2020. ‒ 5/10 (107). ‒ Р 6 – 13. DOI: https:// https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215129/ http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215129/215341
 5. Самченко Д., Кочетов Г., Ємчура Б., Пахомов Д. Вилучення сульфат-іонів з розчинів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Науковий вісник будівництва, ‒ 2020, №2 (100). С.237‒242. DOI:10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒237‒242 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_100_2020/38.pdf.
 6. Кравчук А., Кочетов Г., Кравчук О. Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху/ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб., 2020 р., Вип.33, C. 34-40. DOI: 10.32347/2524-0021.2020.33.34-40, http://wateruse.org.ua/article/view/216312/217910
 7. Г. Кочетов, Д. Самченко, Д. Чернишев, А. Колодько. № a 2019 06087 від 26.10.2020; за нею прийняте рішення про видачу патенту на винахід; “Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів”
 8. Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Ємчура Б.М. № u 2020 04848 від 29.07.2020 р. Рішення про видачу патенту на корисну модель; “Спосіб очищення стічних вод від іонів цинку (ІІ)”
 9. Kravchuk, G. Kochetov, O. Kravchuk Improvement of collecting perforated pipelines calculation for treatment structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Vol. 6, NO 10 (108), 2020. Р 23-28. doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/216366
 10. G. Kochetov, T. Prikhna, D. Samchenko, O. Prysiazhna, M. Monastyrov, V. Moshchil, A. Mamalis. Resource-efficient ferritisation treatment for concentrated wastewater of electroplating production with aftertreatment by nanosorbents. Nanotechnol. Perceptions Vol. 16 NO 4 (2020)
 11. Kravchuk, G. Kochetov, O. Kravchuk Improvement of collecting perforated pipelines calculation for treatment structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Vol. 6, NO 10 (108), 2020. Р 23-28. doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/216366
 12. Kovalchuk O., Kochetov G., Samchenko D. Study of service properties of alkali-activated cement using wastewater treatment residues, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019,Vol.708, Is. 1, Номер статьи 012087. DOI: 10.1088/1757-899X/708/1/012087. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012087

2019

 1. Polyakov, A. Kravchuk, G. Kochetov, O. Kravchuk Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters / Eureca “Physics and engineering” Tallin, Estonia – 2019, 1(20). – P. 28 – 35 http://eu-jr.eu/engineering/article/view/827/819
 2. Kovalchuk, G.Kochetov, D.Samchenko, A.Kolodko Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkaline­activated materials /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2019. ‒ 2/10 (98) (2019). ‒ Р 27 – 34. (Scopus). DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160959 / http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160959
 3. Monastyrov, T. Prikhna, B. Halbedel, G. Kochetov, F. MarquisA. MamalisO. Prysiazhna   / Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification; electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders / Nanotechnology Perceptions. – 2019. – 15. – P. 48–57. http://www.colbas.org/ntp/abstracts/N24MO18A-abs.pdf
 4. G. Kochetov, T. Prikhna, D.Samchenko, O. Kovalchuk Development of ferritization processing of galvanic waste with energy saving electromagnetic pulse activation of the process Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2019. ‒ 6/10 (102). ‒ P. 6‒14 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/184179
 5. Kovalchuk O. Kochetov G., Samchenko D. Study of service properties of alkali-activated cement using wastewater treatment residues/IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ‒ 2019. ‒ 708/1. ‒ Номер статьи 012087. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012087/pdf
 6. Пахомов Д., Кочетов Г., Самченко Д., Ємчура Б. Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. ‒ 2019. Вип.31. С.34 ‒ 42. https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/argatenko_tv_knuba_edu_ua/ETlkE95VIqdGnSFUcYO7Cq8BEDDAG-0TdDsLgEY7F1txYQ?e=t9eyDB

2018

 1. G. Kochetov, T. Prikhna, O. Kovalchuk, D. Samchenko Research of the treatment of depleted nickel-plating electrolytes by the ferritization method / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – 3/6 (93). – P. 52 – 60. doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133797/ http://journals.uran.ua/eejet/article/view/133797;
 2. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод/ Енергоефективність в будівництві і архітектурі: Наук.-техн. зб., 2018 р., Вип.10, C. – 0,2 др. арк..
 3. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Енергоефективна переробка промислових стічних вод / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб., 2018 р., Вип.28, C. 201-208
 4. Ємчура Б., Кочетов Г.,  Самченко Д. Феритна очистка стічних вод від іонів цинку: вплив швидкості аерації / Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб., 2018 р., Вип.29
 5. Kochetov G.M., Samchenko D.M., Kolodko A.O., Kovalchuk O.Yu., Pasko A.V. Development of technology of industrial wastes treatment products utilization by ferritization in the matrix of alkali activated cement/ Technology audit and production reserves – 2018. – 3/6(44). – P. 28-45
 6. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод/ Енергоефективність в будівництві і архітектурі: Наук.-техн. зб., 2018 р., Вип.10, C. 36– 46.  http://energy.nzeb.com.ua/article/view/138723
 7. Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Колодько А.О., Ковальчук О.Ю., Пасько А.В. Розробка технології утилізації продуктів очистки промислових стоків методом феритизації у матриці лужних цементів / Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Вип. 6 (2). http://journals.uran.ua/tarp/issue/archive.

2017

 1. Олександренко О.П., Удосконалення очищення відпрацьованих електролітів від сполук хрому методом феритизації Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. 2017 р. Вип.26, C. 113-118.
 2. Г.М. Кочетов, A.О. Колодько Енергоефективна переробка промислових стічних вод Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – 2017. – Вип. 9. – С. 110–114
 3. Кочетов Г.М., Колодько A.О., Пасько А.В. Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. – 2017. – Вип. 28. – С. 180–186
 4. Yermakovych I,  Samoilenko N., Kochetov G. Mårtensson Wastewater treatment of medical establishments 9th Eastern European Water Professionals Conference 24-27 May 2017 Budapest, Hungary, p/ 235 -240
 5. Юрков А.Д., Кочетов Г.М., Юрков Е.В. Совершенствование существующих методов обезжелезивания воды Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. Зб, 2017, Вип.26, C. 391-395

2016

 1. Heuss-Aßbichler, J. Melanie, D. Klapper, Kochetov G. Recovery of copper as zero-valent phase and/or copper oxide nanoparticles from wastewater by ferritization // Journal of Environmental Management 2016, № 10 p. 33 -41.
 1. Кочетов Г.М., Колодько А.О. Дослідження стійкості  відходів феритного очищення стічних вод. Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. р. Вип.26, C. 113-118.
 2. Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Потапенко Л.І Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. 2016.р. Вип.26, C. 118-122.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram