017 ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОЗЕРОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Київського національного університету будівництва і архітектури. Закінчила Український державний університет фізичного виховання і спорту, 1998 р., спеціальність “Фізичне виховання і спорт”, кваліфікація “викладач фізичного виховання, тренер з плавання”; Національний університет фізичного виховання і спорту України у 1999 р., спеціальність “Фізична реабілітація”, кваліфікація “спеціаліст з фізичної реабілітації”. Працює в КНУБА з 1999 р. Автор біля 50 опублікованих науково-методичних праць.

0000-0002-6004-5556

Eleati@ukr.net

OZEROVA OLGA ANATOLIYVNA

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, specialty24.00.01 – Olympic and professional sports, Associate Professor of physical education and sports Kyiv National University of Construction and Architecture. She graduated from Ukrainian State University of Physical Education and Sports in 1998, specialty “Physical education and sports”, qualification “physical education teacher, swimming coach”; National University of Physical Education and Sport of Ukraine in 1999, specialty “Physical rehabilitation”, qualification “physical rehabilitation specialist”. Has been working at KNUBA since 1999.  Has about 50 published scientific and methodological works.

0000-0002-6004-5556

Eleati@ukr.net

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Озерова О.А. Методика підвищення рівня тактичної підготовленості кваліфікованих плавців: Навчальний посібник для тренерів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. – К.: КНУБА, 2006. – 48 с.

2. Озерова О.А. Оцінка ознак тактичної підготовленості кваліфікованих плавців та орієнтація тренувального процесу // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 6. – Л., 2002. – С. 167-170.

3. Озерова О.А. Значення дистанційної спеціалізації у процесі тактичної підготовки плавців високого класу // Молода спортивна наука Донбасу: Матеріали І Регіон. наук. конф. – Донецьк, 2003.

4. Озерова О.А. Тактична майстерність, як фактор підвищення рівня кваліфікації плавців різної дистанційної спеціалізації // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – Т.3. – С. 291-294.

5. Озерова О.А. Динаміка відносного часу подолання відрізків змагальних дистанцій спринтерами і стайерами // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 8. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2004. – Т.1. – С. 286-289.

6. Озерова О.А. Визначення психологічного типу особистості плавця // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 9. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. – Т. 4. – С. 303-307.

7. Озерова О.А. Особливості побудови тактичних схем подолання дистанції плавцями високого класу // Проблеми фізичної культури молоді в період оновлення суспільства: Матеріали Всеукр. наук. конф. – Одеса: Техносервіс, 2001. – С. 182-186.

8. Озерова О.А. Цветовой фон в подготовке пловцов высших разрядов // Молода спортивна наука Донбасу: Матеріали Регіон. наук. конф. – Донецьк, 2004. – С. 51-56.

9. Озерова О.А. Особливості побудови тактичних схем подолання дистанції плавцями високого класу // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики та освіти: Зб. наук. праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 206-207.

10. Озерова О.А. Використання диференційних підходів при виявлені лімітуючих ланок підготовленості плавців // Проблеми фізичного виховання студентів: Матеріали наук. конф. – Дніпропетровськ, 2003.

11. Озерова О.А. Використання раціональних підходів у підготовці плавців на останніх етапах багаторічного тренування // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти: Зб. наук. праць IX Міжнародної наук. конференції – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.- С. 161-163.

12. Озерова О.А. Деякі особливості підготовки плавців різної дистанційної спеціалізації на останніх етапах багаторічного тренування // Теорія і практика фізичного виховання: Науково-методичний журнал №1-2. – Донецьк: Донецький національний університет, – 2007. – С 54-59.

13. Озерова О.А., Канішевський С.М Організаційно-методичні особливості проведення навчально-тренувального процесу студентів КНУБА // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання: Матеріали Всеукраїнської НПК, Ч.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 3-8.

14. Озерова О.А., Канішевський С.М., Петрушевський І.І., Патент на винахід: Лідер спортсмена плавця. №83254, від 25.06.2008.

15. Озерова О.А., Канішевський С.М., Петрушевський І.І., Патент на винахід: Лідер плавця. №83385, від 10.07.2008.

16. Озерова О.А. Роль деяких компонентів змагальної діяльності на дистанціях різної довжини у плавців високого класу // Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: ВІСНИК, Вип. 55, Т.1, – Чернігів: Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2008. С. 318-321.

17. Озерова О.А. Деякі особливості використання кольору в спортивному плаванні //Фізичне виховання студентів вищих аграрних закладів освіти: проблеми, пошуки та шляхи вирішення: Матеріали Всеукраїнської НПК, присвяченої 110-ій річниці Національного аграрного університету та 70-річчю кафедри фізичного виховання. – Ніжин: В-во “Міланік”, 2008. С 120-123.

18. Озерова О.А. Особливості використання кольорового чиннику в підготовці плавців // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали IV Міжнародної електронної наукової конференції / Харк нац пед ун-т Г.С. Сковороди / за редакцією О.М. Худолія. – Харків: “ОВС”, 2008. – С. 67-69.

19. Озерова О.А. Вплив занять плаванням на професійну підготовку студентів технічних вузів // Фізичне виховання – здоров’я студентів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”. – 2009. – С. 106-108.

20. Озерова О.А. Підвищення рівня професійної підготовки студентів технічних вузів засобами плавання // Теорія і практика фізичного виховання: Науково-методичний журнал №1. – Донецьк: Донецький національний університет, – 2009. – С 185-188.

Наказ №59 від 25.02.21 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram