ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

                                         

ШАМИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Київського національного університету будівництва і архітектури.

Доктор психологічних наук, професор. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

         Вчений розробив комплексну програму психологічного супроводу самореалізації паралімпійців, спрямовану на розвиток різних складових позитивного функціонування їх особистості — самопізнання, самоприйняття, самовираження, самоефективність, саморегуляцію, автономію, осмисленість життєвих та професійних цілей, інтеріоризацію цінностей саморозвитку та самореалізації. Невід’ємними складовими цієї програми є психологічна підготовка тренерів до роботи зі спортсменами з інвалідністю різних нозологій.  Олександр Шамич надає практичні рекомендації тренерам з організації, оптимізації та корекції індивідуальної та командної взаємодії зі спортсменами з інвалідністю, а також проводить тренінгові програми самореалізації паралімпійців як систему впливів, вправ, методів і технік, спрямованих на неперервний процес саморозвитку, самокорекції, самовдосконалення особистості. На даний час вчений здійснює психологічний супровід спортсменів-паралімпійців України, та не перестає працювати і розвиватися в даному напрямку.

           З 2003 року працював викладачем кафедри футболу Національного університету фізичного виховання і спорту України, з 2007 року старшим викладачем Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. З 2008 року доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2019 року завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2020 року вивів кафедру, якій виповнилось 75 років, на новий рівень, зробивши її випускаючою. А з 2022 року на кафедрі відкривається магістратура з психології спорту. Автор понад 100 навчально-методичних та наукових робіт в галузі педагогіки, психології, права, фізичної культури і спорту та історії спорту.  Автор  науково-історичного видання  “Київський футбол на межах часів. Люди, події, факти. Суддівство матчів (1913—2013 роки)”.  Член редакційної колегії журналу «Фізичне виховання в рідній школі». Протягом 7 років був ведучим уроку футболу на Першому Національному радіоканалі в дитячій ранковій радіопередачі «Школяда», де спонукав слухачів до постійних занять спортом та здорового способу життя.            У 2011 р. захистив дисертацію кандидата педагогічних наук в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України на тему «Формування громадської активності молодших підлітків в дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання». Автор визначення понять «Громадська активність» та «Громадська активність підлітка». У 2020 р. захистив дисертацію доктора психологічних наук на тему «Психологія самореалізації особистості в паралімпійському спорті». Захист відбувся в Інституті психології  імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Вчений розробив модель самореалізації особистості в паралімпійському спорті та розкрив психологічні особливості базових параметрів самореалізації особистості паралімпійців.

Основні наукові праці.

1. Шамич О.М. Психологічні основи самореалізації паралімпійців : [монографія] / О.М. Шамич. – К. : Талком, 2019. – 309 с.

2.  Шамич О.М. Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими  потребами: [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – № 11. – С. 75-92.

3.  Шамич О.М. Психологічні особливості самоорганізації особистості в паралімпійському спорті / О.М. Шамич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 17. – Київ 2017. – С. 150-158.

4. О.М.Шамич Самодетермінація особистості як психологічна основа її самореалізації / Л.З.Сердюк, О.М.Шамич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 13. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 164-173.

5. Shamych О. Psychological conditions of self-realization in sports of paralimpic athlets / О. Shamych // Український психологічний журнал: збірник наукових праць / гол. ред. І.В. Данилюк : КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2018. – №2(8). – С. 138-146. (Index Copernicus (IC))

6. O. Shamych Psychological characteristics of paralympic athletes’ self-realisation / Oleg Kokun, O. Shamych // Social welfare: interdisciplinary approach. –Vol 2. – No 6 (2016). – Р. 138-147. (база Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram