ПАТРАКЕЄВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Patra-300x300

ПАТРАКЕЄВ Ігор Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії (з 2014 р).
Закінчив Харківський військовий університет в 1995 році за спеціальністю “Інженерна оперативно-тактична, автоматизовані системи управління”.
Працює в КНУБА з 2014 року.
Автор 110 наукових та навчально-методичних праць.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.12 – Системний аналіз, моделювання бойових дій і систем військового призначення, комп’ютерні технології у військовій справі
Освіта
1982 – закінчив Харківське військове авіаційне командне училище зв’язку за спеціальністю командна тактична, автоматизовані системи управління з кваліфікацією інженер з експлуатації радіоелектронних засобів;
1995 – закінчив Харківський військовий університет.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 30 років:
1990 – 1995 рр. –  викладач Харківського військового авіаційного училища радіоелектроніки.
1995 – 2003 рр. – доцент кафедри стрільби та управління вогнем ППО Сухопутних військ  Харківського військового університету.
2003 – 2014 рр. – доцент, завідувач кафедри геоінформаційних систем і геодезії Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова.
З 2014 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді доцента.
Перелік навчальних дисциплін
– Основи системотехніки;
– Планування та управління ГІС проектів;
– Інфраструктура просторових даних;
– ГІС в містобудування;
Методи інтелектуального аналізу геопросторових даних (дисципліна вільного вибору за програмою PhD)

Сфера наукових інтересів
Геоінформоційний моніторинг, просторовий аналіз та оцінювання стану міського середовища.
Напрями наукової роботи
Розроблення геоінформаційних моделей, методів та технологій оцінювання стану міського середовища.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
1. Патент на корисну модель № 64692 “Аналізатор сигнатур паралельного потоку даних” Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.11.2011 р. Патракеєв І.М., Лосєв М.Ю., Шостак А.В., Рисований О.М.
2. Патент на корисну модель № 74159 “Аналізатор сигнатур паралельного потоку даних” Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012 р. Патракеєв І.М., Лосєв М.Ю., Глушенков С.О., Євсюков М.С.
Стажування, курси підвищення кваліфікації
09.2015 – 12.2015  –  Підвищення кваліфікації в ННК “Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку” за програмою “Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних”.
Сертифікати професійної діяльності

Громадська діяльність

Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Наукова робота
Опубліковано понад 110 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 3 монографії (1 одноособова та 2 у співавторстві), 2 навчальних посібника ( 1 рекомендовано МОН України, лист №1/11-7213 від 14.05.2014), 2 патенти на корисну модель. Основні теми публікацій: геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану міського середовища.
Основні публікації за категоріями:
Монографії:

  1. Патракеєв І.М. Шипулін В.Д., Древаль І.В.,Завальний О.В. та інші. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища. Монографія. Хар. нац. ун-т міськ.госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 216 с. ISBN 978-966-695-326-4 – Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/38933/
  2. Патракеєв И.М. Геопространственные технологи в моделировании градостроительных систем. Монография. Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. – 208 с. ISBN 978-966-695-339-4 Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/38963/ 3. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів; за заг. Ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченко, В.І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019. 603 с. ISBN 978-617-7669-24-0 Режим доступу : http://www.tsatu.edu.ua/etem/naukova-dijalnist/monohrafiji/

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

  1. I. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel. Methods of evaluation of the state and efficiency of the urban environment. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-5/W1, 2017 Geospace 2017, 4–6 December 2017, Kyiv, Ukraine: 43-49. DOI: 10.5194 / isprs-annals-IV-5-W1-43-2017 Режим доступу : https://doi.org/10.5194/isprs-annalsSCOPUS, WoS
  1. I.Patrakeyev, V.Ziborov Using fuzzy sets in the estimation system of the efficiency of urban environment metabolism (on the example of cities of Ukraine) Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University) ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009, 2019 Volume 45 Issue 3: 102–109 , DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2019.7699 Режим доступу :  https://doi.org/10.3846/gac.2019.7699SCOPUS
  1. Igor Patrakeyev, Victor Ziborov, Oleksii Mikhno (2020). Intelligent technology for estimating of urban environment quality. Geographia Technica (Romania), Volume 15, Issue 2, 2020, pp. 147-160. Режим доступу:  http://doi.org/10.21163/GT_2020.152.15 , SCOPUS, Web of Science, GeoBase.
  1. Patrakeyev, I., Ziborov, V., & Mikhno, O. (2020). Estimation of metabolic flows of urban environment based on fuzzy expert knowledge. Geodesy and Cartography46(1), pp.8-16. https://doi.org/10.3846/gac.2020.8560 , SCOPUS, Web of Science
  2.  Lyashchenko A., Patrakeyev I., Ziborov V., Datsenko L. & Mikhno O. (2021). Assessment and management of urban environmental quality in the context of Inspire requirements. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, May 2021,Volume 16, Issue 2, p.55—71. View PDF: http://um.ase.ro/no162/4.pdf

  

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

1. Патракеєв I.М ., Денисюк Б.І. Теоретико-множиний підхід до формалізації основних елементів геоінформаційного моніторингу [Текст]. // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N 70, Київ, КНУБА, 2019, с. 465 – 481.  Режим доступу:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201970.pdf , Index Copernicus

2. Патракеєв I.М ., Денисюк Б.І. Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі експертних знань [Текст]. Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – Київ: КНУБА, №39, 2019, С. 160-168, DOI: 10.6084/m9.figshare.98567, Режим доступу:  http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-39 Index Copernicus

3. Патракеєв I.М. Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища [Текст]. Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – Київ: КНУБА, №37, 2019  С. 185-194. DOI: 10.6084/m9.figshare.9783242Режим доступу :  http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-37 Index Copernicus

4. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища [Текст]  // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N69, Київ, КНУБА, 2019, с. 211 – 225. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf , Index Copernicus.

5. Патракеєв I.М., Міхно О.Г. Методика оцінювання якості міського середовища. [Текст]. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Військово-спеціальні науки. Наукове видання. –  2(39)/2018, С. 29-39, Режим доступу:

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/viyskovi_39_2018.pdf ,Google Scholar 

6. Патракеєв I.М., Міхно О.Г. Концепція метаболізму міського середовища [Текст]. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Військово-спеціальні науки. Наукове видання. Київ., КНУ ім.Тараса Шевченко, випуск 1(36), 2017. С. 30-37 Режим  доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/viyskovi_36_2017.pdf,  Google Scholar 

7. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Прагматичний підхід до використання концепції метаболізму міського середовища [Текст]. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник/ Відпов.ред. М. М. Осетрін.- К. КНУБА, 2017. – Вип. 64. С. 258-272 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201764.pdfIndex Copernicus

8. Патракеєв I.М., Зiборов В.В., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоiнформацiйний монiторiнг як засіб мiждисциплiнарного переносу знань [Текст]. Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N62, частина 1, Київ, КНУБА, 2016, С. 469 – 476. Режим доступу:  http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/32574/mod_resource/content/1/1.pdfIndex Copernicus

9. Патракеєв І.М. Метаболізм як метод комплексної оцінки стану міського середовища [Текст] / Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – Київ: КНУБА, №25, 2016 С. 178-185. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Index Copernicus

10. Патракеєв І.М. Онтологічне дослідження міського середовища [Текст] / І. М. Патракеєв // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. ‒ 2015. ‒ Частина 1, №23. ‒ С. 159 – 168. DOI: 10.13140/RG.2.1.1300.6809. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-23/159-168.pdfIndex Copernicus

11.Патракеєв І.М. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних [Текст] / А.А. Лященко, І.М. Патракеєв// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. нау. пр. – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – с. 174 – 177 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2015_1_42

 

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

1. I. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel. Determination of anthropogenic changes on the urbanized territories by facilities of GIS. GEOSCIENCE ENGINEERING Vol. LXIII (2017), No.1 p.8-14, DOI:10.1515/gse-2017-0002 Режим доступу : http://gse.vsb.cz/ojs/index.php/GSE/article/view/140 Index Copernicus

2. Ziborov Victor, Patrakeyev Igor, Ziborova Yelyzaveta (2020). Features of forecasting the demand for tourism services based on a linear model. Zenodo Repository, Geneve, Switzerland, p p. 1 – 8. https://zenodo.org/record/3718957 Indexed in OpenAIRE (CERN). http://doi.org/10.5281/zenodo.3718957

3. Igor Patrakeyev, Victor Ziborov, Yuliia Maksymova, Tetiana Yeremenko (2021). Integrated Modeling of Complex Objects of Geoinformational Monitoring. Видавництво: New Delhi, Quest Journals. Journal of Architecture and Civil Engineering, 2021, Volume 6, Issue 7, pp. 28—36. http://www.questjournals.org/jace/papers/vol6-issue7/E06072836.pdf

Журнал входить до баз даних Google Scholar, Index Copernicus та iншiх: http://www.questjournals.org/indexing.html

 Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

1. Патракеев И.М. Геопространственное моделирование развития градостроительных систем на основе теории однородных структур / Интеграция науки и практики как меха-низм эффективного развития современного общества. Материалы XI международной научно-практи-ческой конференции, г. Москва, 9-10 апреля 2014 г. // Науч.-инф. издат. Центр “Институт стратегических исследований”. – Москва: Изд-во “Спецкнига”, 2014.С.107 – 115. ISBN 978-5-91891-387-1
2. Патракеев И.М. Картографирование киберпространства: визуализация и анализ виртуального мира. Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в Україні: Зб. наук. праць.- Київ., 2011. – С.110-114
3. Патракеев И.М., Толстохатько В.А., Аль-Манасра Рами Анвар Агентная модель движения транспорта на перекрестке. Восточно-Еврорпейский журнал передовых технологий. №3/4 (51), УГАЖТ, Харьков, 2011 г. С. 63-68
4. Патракеев И.М., Андрющенко Е.О., Жуков В.Е. Геоинформационное обеспечение пространственно-планировочных решений в условиях неопределенности Восточно-Еврорпейский журнал передовых технологий. 3/6 (45), УГАЖТ, Харьков, 2010 г., С. 45-50.
5. Патракеев И.М., Міхно О.Г.,Шаульский Д.В Геоінформаційне забезпечення прийняття просторово-планувальних рішень при управлінні урбанізованими територіями в умовах невизначеності Науково-виробничій журнал “Вісник геодезії та картографії”, №6, 2010р., С. 29-33.
6. Шипулин В.Д., Серединин Е.С., Патракеев И.М. Анализ распределения транспортных средств в Харькове. ArcReview №2 (41) ООО DATA +. – Москва, 2007, С.13-16

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram