КОТОВЕНКО О.А.

Котовенко Олена Андріївна
– доцент кафедри “Охорони праці і навколишнього середовища” Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук. Відзначена знаком «Изобретатель СССР», почесною грамотою Інституту кібернетики НАН УССР, почесною грамотою КНУБА.

https://orcid.org/0000-0001-6725-2112

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9kZNn9MAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=8c5878781759e4efa63cd0ad57cf5fff&sot=al&sdt=al&sl=23&s=AUTHLASTNAME%28Kotovenko%29&st1=Kotovenko&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=cafb72d9ac1a33eb72119084724d6910#

e-mail: kotovenko.oa@knuba.edu.uakotovenko_ea@ukr.net 

тел. (044)244-96-13, к.333 вул. Освіти,4

Освіта
закінчила у 1975 році році факультет кібернетики Київського державного університету ім.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю математика (спеціалізація – прикладна математика ). У 1997 році захистила дисертаційну роботу на наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» (диплом КН № 013850).
У 2019 році пройшла стажування на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів в НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»
Загальна інформація

Загальний стаж 51 рік, науковий стаж 45 років, науково-педагогічний стаж 33 роки.

З 1975 – 1987 р.р. – провідний інженер у Інституті кібернетики АН УРСР.
1987 -1999 р.р. – науковий співробітник на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ «КПІ». У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Разработка оптимальной системы автоматического управления потенциально-опасным объектом на примере блока конверсии метана агрегата синтеза аммиака из природного газа» за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» (диплом КН № 013850).

У 2003 році одержала вчене звання доцента ( атестат доцента ДЦ №008505).
З 1998 року працювала на кафедрі ОПНС на посаді доцента кафедри ОПНС за сумісництвом (основне місце роботи старший науковий співробітник, завідуючий лабораторією проблем моделювання в екології ДІЕК КНУБА). З 2013 р. у штаті кафедри ОПНС

Перелік навчальних дисциплін

 1. Системний аналіз якості навколишнього середовища (101 «Екологія»)

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1629 

 1. Математичні методи в екології (101 «Екологія»)

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1599   

 1. Інженерні методи і технології в рішенні екологічних проблем (101 «Екологія»)

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=2887

 1. Моделювання і прогнозування стану довкілля (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1602 

 1. Інженерні методи захисту біосфери (101 «Екологія») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1596 

 1. Технології захисту ґрунтів та надр (183 «Технології захисту навколишнього середовища»)

Науково-методична робота

Автор більше 100 наукових і науково-методичних праць, 4 авторських свідоцтв і 2 патентів. Має звання «Изобретатель СССР». Є співавтором монографії, 4-х посібників, один з яких має гриф МОНУ. Основні праці: монографія «Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми», 2009; навчальний посібник «Математичні методи в екології», 2019; навчальний посібник «Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем» 

У  2016-2018 роках – голова ДЕК із захисту дипломних робіт за напрямком підготовки 6.050202 (151) «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів)» НТУУ «КПІ ім. І Сікорського».

Керівник атестаційних робіт магістрів і дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія»

Напрями наукової діяльності

Раціональне безпечне природокористування. Дослідження та моделювання процесів, що проходять у складових навколишнього середовища.

Публікації

2020

 1. О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко Один із підходів до дослідження водних екосистем j. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(30), Issue: 244, Budapest,2020 Dec. p-ISSN 2308-5258e-ISSN 2308-1996

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_244_30.pdf 

 1. Kvitka O., Kotovenko O., Miroshnychenko O. Decompositional approach in solving the potentional hazard technological process problem control on methane conversion unit example. / Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку. Зб. наук. статей . – Київ: НТУУ, 2020. – 377-382

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34026/3/msct-2020_p377-382.pdf

 • Антон Маслюк, Олена Котовенко, Олена Мірошниченко Вплив на навколишнє середовище видобутку урану шахтним способом Build-Master-Class-2020: International scientific-practical conference of young scientists, 25–27 November, 2020: Proceedings. Kyiv: KNUCA, 2020.   с.216-217,  bmc-2020_articles-1.pdf 
 1. Лабур Н.В., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Екологічні наслідки функціонування підприємств з виробництва уранового концентрату / Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія». – Київ, 25-26 листопада 2020. Тези доповідей с. 37

http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf 

2019

 1. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Математичні методи в екології. Частина 1. Математичні методи наближеного обчислення і їх застосування в екології: навчальний посібник. – Київ: КНУБА, 2019.- 48.с
 2. Котовенко О.А., Мірошниченко О.ЮМетод функціональної прогностичної діагностики як інструмент попередження екологічних катастроф/ Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку. Зб. наук. статей . – Київ: НТУУ, 2019. – 285-289  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27901/1/msct-2019-285-289.pdf 
 3. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю  Функціонально-структурний аналіз в дослідженні системи «полімерна мембрана–вода» Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII(26), Issue: 215,  Budapest, 2019 Dec.

http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vii_215_26.pdf 

 • Маслюк Антон Васильович, Мірошниченко Олена Юріївна, Котовенко Олена Андріївна Проблема відходів з поліетилентерафталату (пет) і шляхи її вирішення , Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції «Зелене будівництво», 12-13 листопада 2019 р., с.216-218
 • Москаленко Р.В., Кравченко І.В., Котовенко О.А. Радіаційні ризики Дніпропетрощини /Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції «Зелене будівництво», 12-13 листопада 2019 р., с.130-131

2018

2017

 1. Zynych Ya., Kotovenko O., Miroshnychenko O. Predator-victim model as basis for research of the multicomponent developing system /Working program and proceedings: International scientific-practical conference of young scientists “Build-Master-Class-2017” 28.11-02. 12 2017, : Proceedings. Kyiv: KNUCA , 2017. p. 234

2016

  1. Е.А. Котовенко, Е.Ю. Мирошниченко Функционально-структурный подход и континуальный подход в исследовании техногенеза /Академический журнал Западной Сибири №1 (62), т.12, 2016. Материалы ежегодной научно-практичес-кой конференции «Науки о Земле: Опыт и инновации», 25-27 марта 2016., с. 36-37
 •  Котовенко О.А., Марченко І.В., Мірошниченко О.Ю.  Моделювання процесу забруднення атмосфери від палаючих і тліючих териконів вугледобування / Зб. наук. статей 5 міжнародної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку», Київ 19-20 травня 2016 р., с.193-198
 • Котовенко О.А., Хрутьба В.О., Мірошниченко О.Ю.  Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми Науково-технічний Вісник національного транспортного університету, №1(34)2016, Київ 2016, с.216-224
 • Marchenko I., Kotovenko O. Research of influence of coal heaps on the atmosphere International scientific-practical conference of young scientists “Build-Master-Class-2016” 16.11-18. 12 2016, : Proceedings. Kyiv: KNUCA , 2016, p.151.
 • Chupakova K-H., Marchenko I., Kotovenko O. Place iron ore industry in the overall technogenesis Ukraine. – “Build-Master-Class-2016” 16.11-18. 12 2016, : Proceedings. Kyiv: KNUCA , 2016, p.152.
 • Kondrushenko Yu., Kotovenko O., Miroshnychenko O. Enviromental issues the activities of the municipal enterprise “Vodokanal” in Shostka“Build-Master-Class-2016” 16.11-18. 12 2016, : Proceedings. Kyiv: KNUCA , 2016, p.163.
 • Волошкіна О. В., Котовенко О.А, Мандрик О.М., Мірошниченко О.Ю. Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем: Навчальний посібник. – Київ : КНУБА, 2016. – 103 с.

Сертифікати, стажування

Котовенко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram