КРАВЧЕНКО М.В.

Кравченко Марина Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Тел.: 096-238-95-75, кімната 247

Освіта: 

У 2007 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». 

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2020 році пройшла стажування «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland» від Collegium Civitas (Poland, Warszawa) на загальну кількість кредитів – 4,0 ECTS.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи – 14 років. Науково-педагогічний стаж – 14 років.

В період 2007 – 2010 рр. працювала фахівцем ІІ категорії Державного інженерно-екологічного комплексу Київського національного університету будівництва і архітектури.

В період 2010-2013 рр. – молодший науковий співробітник Державного інженерно-екологічного комплексу Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2012 році захистила дисертацію «Розробка функціональної технології підготовки питної води на основі вдосконалення баромембранних процесів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.

З 2013 р. – доцент кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва та архітектури.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Основи екології (191 «Архітектура та містобудування»).
 • Екологія та безпека життєдіяльності (151 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 • Радіаційна безпека (183 «Технології захисту навколишнього середовища»).
 • Фізика та хімія багатокомпонентних систем (101 «Екологія»).
 • Фізика поверхневих явищ (101 «Екологія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 28 науково-методичних праць, в тому числі – 1 Патент України на винахід. Розроблено 4 електронних навчально-методичних комплекси дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Видана одна наукова стаття в журналі «Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020)», що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.

Навчально-методична література:

 1. Дослідження правових та організаційних основ законодавства України з охорони навколишнього середовища. Розрахунок екологічного податку: методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Основи екології» / уклад.: Гунченко О.М., Кравченко М.В. – Київ: КНУБА, 2020. – 32 с.
 2. Методика наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів усіх спеціальностей / уклад.: Гунченко О.М., Кравченко М.В. Київ: КНУБА, 2020. 36 с.
 3. Робоча програма з дисципліни «Екологія та безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
 4. Робоча програма з дисципліни «Екологія та безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».
 5. Робоча програма з дисципліни «Основи екології» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».
 6. Робоча програма з дисципліни «Фізика та хімія багатокомпонентних систем» для студентів спеціальності 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки».
 7. Робоча програма з дисципліни «Фізика поверхневих явищ» для студентів спеціальності 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки».
 8. Робоча програма з дисципліни «Радіаційна безпека» для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань 18 «Виробництво та технології».

Напрями наукової діяльності:

Дослідження баромембранних процесів при коригуванні складу питної води. Підготовка питної води методом зворотного осмосу. 

Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін.

Публікації 2020 рік:

 1. The conceptual framework of sustainable development and the role of environmental and technogenic safety in achieving it / O. Hunchenko, О. Voloshkina, І. Korduba, М. Kravchenko and P. Stefanovych // Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012080. – Р. 1-9. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012080.

 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012080/pdf

 1. Метод зворотного осмосу при підготовці води різного призначення: доцільність та шкідливість / Кравченко М.В. // ENVIRONMENT PROTECTION – 2020  : матеріали міжнар. наук.-практ. онлайн конф., присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, м. Київ, 5 червня 2020 р. Випуск 1. Київ : КНУБА, 2020. – С. 45-48. http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4619
 2. Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури / Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ВПДАБА, 2020. – №6. – С. 104-110. http://visnyk.pgasa.dp.ua/issue/viewIssue/13215/6960
 3. Взаємозв’язок забруднення атмосферного повітря урбоценозів з випадінням кислотних опадів / О.С. Волошкіна, В.В. Трофімович, М.В. Кравченко, А.В. Ковальова. Сучасні інформаційні  технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: тенденції 2020 року:  колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 06-07 жовтня 2020 р.). – С. 128 – 132. https://itgip.org/wp-content/uploads/2020/10/Збірка_2020_1.pdf
 4. Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури / Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В // Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті : тези допов. VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 листопада 2020). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 47-49.
 5. Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності / О.М. Гунченко, О.С. Волошкіна, М.В. Кравченко, В.І. Корінний // Екологічна безпека та природокористування: збірник наукових праць / Київський національний університет будівництва і архітектури; відп.ред. О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ: КНУБА, 2020. – Т. 36, №4. – С. 5 – 19. http://es-journal.in.ua/article/view/222671/222926

Публікації 2019 рік:

 1. Вплив змін клімату на якість атмосферного повітря урбоценозів / Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Кравченко М.В. // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Зелене будівництво» (Київ, 12 – 13 листопада 2019 р.). – Київ: КНУБА, 2019. – С. 121 – 123. http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2331/Зелене%20будівництво.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Публікації 2016 рік:

 1. Preparation of quality drinking water as a basis of the environmental safety and human health / Maryna Kravchenko // Environmental problems. – 2016. – Volume 1, number 1. – P. 57–60. – Bibliography: 12 titles. http://science.lpnu.ua/ep/all-volumes-and-issues/volume-1-number-1-2016/preparation-quality-drinking-water-basis

Публікації 2015 рік:

 1. Недоліки застосування локальних зворотноосмотичних установок на прикладі доочищення водопровідної води в готелі міста Києва / Кравченко М.В. // Екологічна безпека та природокористування. – № 1(17).- 2015. – С. 74-82. http://es-journal.in.ua/issue/viewIssue/9693/4239
 2. Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання / Кравченко М.В. // Екологічна безпека та природокористування. – №3(19).- 2015. – С. 52-61. http://es-journal.in.ua/issue/viewIssue/9691/4237

Публікації 2014 рік:

 1. Екобезпека питної води – як основа життєдіяльності і здоров’я людини / М.В. Кравченко // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали конференції XXI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського ; відп.ред. Щербатих О.В. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 171 – 173.
 2. Інтеграція підготовки магістрів Київського національного університету будівництва і архітектури до Європейської системи освіти / О.С. Волошкіна, В.В. Трофімович, М.В. Кравченко // Тези доповідей навчально-методичного семінару «Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів» (Херсон, 28 – 30 травня 2014 р.). – Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2014. – С. 67 – 72.
 3. Недоліки використання побутових зворотноосмотичних установок для підготовки питної води / М.В. Кравченко / Тези доповідей наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, 19 листопада 2014 р.). – К.: КНУБА, 2014.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram