Михальова Марія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Гарант  освітньої програми «землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «бакалавр»
Вчений секретар кафедри землеустрою і кадастру
 
Нагороджена Почесною грамотою Київського національного університету будівництва і архітектури, 2017 рік, Подякою Міністерства освіти і науки України, 2020 рік.
Рівень володіння англійською мовою – B2 (підтверджений міжнародним сертифікатом British C

Освіта

2006-2011 – Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність: Землевпорядкування та кадастр.

2011-2014 – Аспірантура, кафедра землеустрою і кадастру, Київський національний університет будівництва і архітектури.

2011-2014 – Відокремлений структурний підрозділ «Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування.

Вчені ступені і звання

2017 – Кандидат технічних наук (Кадастр та моніторинг земель). Тема дисертації: «Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб».

2019 – доцент кафедри землеустрою та кадастру.

Напрям наукової діяльності – Обмеження у використанні земель як механізм забезпечення екологічної стабільності та соціальної справедливості, уніфікація містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою забезпечення сталого розвитку територіальних громад

Автор 42 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Каб. №428, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: mykhalova.myu@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:

 • Основи землеустрою і кадастру
 • Містобудівний кадастр
 • Землевпорядні вишукування і проектування
 • Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність (для підготовки PhD студентів)

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій»

Член АЕК за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма “Землеустрій та кадастр”

Підвищення кваліфікації:

Публікації та участь у конференціях

2022 р:

 1. Михальова М.Ю.  НОВАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ Містобудування та територіальне планування К.: КНУБА №79, 2022, c. 249-257 https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2022/202279.pdf

2021 р:

 1. Petrakovska O, Mykhalova M, Reutova O Stakeholders of land&property development process Conference proceedings International scientific and practical conference «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS» May 20-21, 2021 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine pp.6-8 URL
 2. Petrakovska O, Mykhalova M, Reutova O, Bohatyr D. Land use limitations as object of cadastral system Conference proceedings  XX International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects» May 11-14, 2021Kyiv, Ukraine URL
 3. Михальова М.Ю. Роль методів землеустрою і просторового планування при розвитку міських земель «LAND & PROPERTY DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS» May 20-21, 2021 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine http://land.knuba.edu.ua/?page_id=923
 4. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Джерела фінансування розвитку міських земель в Україні Містобудування та територіальне планування К.: КНУБА №77, c. 388-397 http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/238431/237033
 5. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Еволюція розвитку обмежень у використанні земель // Збірник тез доповідей. Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 листопада 2021 року). – К. ДКС Центр, 2021.
 6. Mariia Mykhalova. Regulation of land use restrictions by urban planning and land legislation, BMC-2021 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021” 01-03 December 2021, Kyiv, Ukraine
 7. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Законодавче регулювання механізмів просторового розвитку територіальних громад. Тези доповіді на II Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у плануванні територій», Одеса, 2021
 8. Михальова М.Ю., Свиридовська С.М. Методи забезпечення суспільних потреб: відчуження та вилучення земельних ділянок. Тези доповіді ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ» 11-12 листопада 2021 р. м. Харків

2020 р:

 1. Михальова М.Ю. Ідентифікація об’єктів державного земельного та містобудівного кадастрів // Збірник тез доповідей. Матеріали II-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26-27 листопада 2020 року). – К. ДКС Центр, 2020. 212 с– C.94-96. URL
 2. Михальова М.Ю. ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ // Збірник тез доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції
  «Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам», 17 – 20 вересня 2020 р.с. 178-181.
 3. Mariia Mykhalova. ON FILLING OF INFORMATION STATE CADASTRAL SYSTEMS, BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”   25-27 November 2020, Kyiv, Ukraine URL
 4. Petrakovska O., Mykhalova M. The main stakeholders of the compulsory purchase process “SCIENTIFIC PROBLEMS OF ENGINEERING ECONOMICS OF CONSTRUCTION
  AND REAL ESTATE MANAGEMENT, REGIONS AND TERRITORIES DEVELOPMENT ICEREE’2019” Organized within 61 TH International Scientific Conference of Riga Technical University 1 – 3 October 2020 Riga, Latvia BOOK OF ABSTRACTS p.19 URL
 5. Petrakovska O., Mykhalova M. Land Use Limitations: Environmental and Socioeconomic Impacts. Journal “BALTIC SURVEYING” – 2020 – №13 pp.49-54 DOI: 10.22616/j.balticsurveying.2020.vol13.007 URL 
 6. Petrakovska O., Mykhalova M. Financing Instruments for the Urban Land Development in Ukraine. EUROPEAN ACADEMY OF LAND USE AND DEVELOPMENT Methods and Concepts of Land Management. Diversity, Changes and New Approaches pp.283-292 ISBN 978-3-7281-4026-5. 10 р. URL

2019 р:

 1. Михальова М.Ю.  Регулювання обмежень у використанні земель містобудівним та земельним законодавством // Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві»,  26-27 березня 2019 року, м. Кременчук, с. 178-181. URL  
 2. Михальова М.Ю., Руденко Д.О.  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ТА МІСТОБУДІВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  Наукова
  весна – 2019: матеріали десятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2019 року). – Д. НТУ “Дніпровська політехніка” 2019. –  с. 6-32-6-33 URL
 3. Михальова М.Ю. Значення містобудівної діяльності при регулюванні землекористування // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2019, № 70, с. 226-234. URL
 4. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Види обмежень у використанні земель та їх вплив на просотровий розвиток // Збірник тез доповідей. Матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10-11 жовтня 2019 року). – К. ІІНО КНУБА, 2019. – C.124-126. URL
 5. Петраковська О.С., Реутова О.Г., Михальова М.Ю., Передача земель об’єднаним територіальним громадам: задачі та реальність Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура,  урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн.  і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 252-254 URL

2018 р: 

 1. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Методика забезпечення необхідними земельними ресурсами при будівництві об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури// Інженерна геодезія вип. 65. – Київ, КНУБА, 2018. – с. 84-92. URL
 2. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Problem of spatial planning for the territory development//Influence of the bioecoomy of spatial planning of territory//p. 87-90, 2018 Збірник праць міжнародної науково-технічної конференції «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій»
 3. Petrakovska Olga, Mykhalova Mariia Socio-economic and ecological aspects of land management 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENVIRO 2018 PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DEVELOPMENT 16-18 May 2018, Krakow, Poland URL
 4. Petrakovska Olga Mykhalova Mariia Sustainability Factors in Land Compulsory Purchase DecisionsOpportunities and Constraints of Land Management in Local and Regional Development Integrated Knowledge, Factors and Trade-offsISBN: 978-3-7281-3928-3DOI: 10.3218 / 3928 URL
 5. Петраковська О.С. Тацій Ю.О. Михальова М.Ю. Проблеми використання земельних ресурсів об’єднаних територіальних громад. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика», 23 листопада 2018 року, КНУБА, Україна
 6. Петраковська О.С. Тацій Ю.О. Михальова М.Ю. Роль містобудівного права при регулюванні землекористуванняДруга Міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики» 6 грудня 2018 року, КНУБА, Україна
 7. Petrakovska Olga, Mykhalova Mariia SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF LAND MANAGEMENT  ACTA Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus Zeszyt 17 (4) 2018
 8. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Михальова М.Ю. Застосування геоінформаційних технологій при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 120-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ДНЮ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА В УКРАЇН «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ І СУЧАСНА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА НАУКА» 14 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ. URL
 9. Тацій Ю.О. Михальова М.Ю. Інтероперабельність містобудівного кадастру з інформаційними державними кадастровими системамиІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ,ЛІСОВПОРЯДКУВАННІ ТАПРИРОДОКОРИСТУВАННІ» 4-6 жовтня 2018р. м. Ужгород
 10. Yuriy Tatsiy, Mariia Mykhalova, Iryna Lytvynenko. Types of land easements, which ensure the engineering and transport infrastructure functioning, BMC-2018 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”   November 2018, Kyiv, Ukraine, 152-154

2017 р:

 1. Petrakovska O., Mykhalova M. Land resources for the construction of transport facilities. URL
 2. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Гармонізація законодавства щодо просторового розвитку територій // Геопростір 2017. Збірник тез доповідей. Матеріали IIІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 4-6 грудня 2017 року). – К. КНУБА, 2017. – C.82-84.  URL

2016 р:

 1. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Значення містобудівної документації в процесі відчуження земель для суспільних потреб // Науково-технічний збірник “Містобудування та
  територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2016, № 58, с. 405-414
 2. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Фактори що впливають на обгрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земель для суспільних потреб // Науково-технічний збірник
  “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2016, № 60, с. 281-286.
 3. Петраковська О.С., Михальова М.Ю. Структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земель для суспільних потреб // Науково-технічний
  збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2017, № 64, с. 290 – 296. URL
Please follow and like us:
Pin Share
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram