Оліферук Сергій Леонідович

Оліферук Сергій Леонідович – старший викладач кафедри економіки будівництва КНУБА

oliferuk.sl@knuba.edu.ua

sigurd8181@ukr.net

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 423

Матеріали конференцій:

Григор О.В., Оліферук С.Л. Оцінка конкурентоспроможності при антикризовому управлінні підприємством: тези доповіді: IV Міжнародна студентська науково-практична конференція “Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнесу в умовах шокових збурень” 30-31 березня 2023 року, Львів: видавництво Львівської політехніки, 2023, секція 4, с. 87-88.

Фахові видання:

Оліферук С.Л. Техніко-економічний аналіз в якості допоміжного засобу контролю виконання планових показників виробництва. Електронний журнал «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України No 975 від 11.07.2019). Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292. “Ефективна економіка”. 2022. No 7 https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/169/168

Матеріали конференцій:

Оліферук С.Л. Методи управління ефективністю і конкурентоспроможністю підприємства. тези у IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”

Фахові видання:

Оліферук С.Л. Комплексна оцінка рівня інноваційного розвитку підприємства Збірник «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – К.КНУБА, 2021 р. – Вип. № 48 (економічний).

Матеріали конференцій:

Оліферук С.Л. Використання критеріальних показників ефективності виробничих ресурсів для запобігання банкрутства будівельного підприємства. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: ІІ міжнародна науково-практична конференція 4-5 листопада 2021 року.

Оліферук С.Л. Сукупність економічних механізмів забезпечення інноваційного розвитку виробництва. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: міжнародна науково-практична конференція, м.Дніпро, 5 листопада 21 року.

Оліферук С.Л. Засоби підвищення ефективності власного фінансування діяльності будівельних підприємств. Ефективні технології в будівництві: VI Міжнародна науково-технічна конференція. Київ: КНУБА, 26-27 жовтня 21 року.

Оліферук С.Л. Техніко-економічний аналіз як засіб контролю виконання планових показників виробництва. Буд-Майстер Класс 2021: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, Київ: КНУБА, 1-3 грудня 2021 року.

Навчально-методичні праці:

Оліферук С.Л. Економіка підприємств будіндустрії: конспект лекцій (2 частина) Київ: КНУБА, 2021 рік, 49 с.

Оліферук С.Л. Економіка підприємств будіндустрії: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни. Київ: КНУБА, 2021 рік, 37 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1. Оліферук С.Л. Структуризація собівартості з метою зниження витрат підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 65-71.

Матеріали конференцій:

3. Оліферук С.Л. Економічні засоби підвищення ефективності самофінансування розвитку і поточної діяльності будівельних підприємств. Тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” Київ, КНУБА 2020 р.

4. Крикун К.В., Оліферук С. Л., Шевчук К. І.Техніко-економічний важелі і невід’ємна складова процесу управління. Тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”Київ, КНУБА 2020 р.

5. Оліферук С.Л. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів// Тези доповіді. Міжнародна науково-практична конференція “BUILD – MASTER – CLASS – 2020” – Київ, КНУБА, 2020 р. – Секція 6.

6. Оліферук С.Л. Управління ефективністю і конкурентоспроможністю підприємства // VIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 18-20 жовтня 2020 року Стокгольм, Швеція. с. 423-426https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Економічні засоби підвищення ефективності самофінансування розвитку і поточної діяльності будівельних підприємств. Всеукраїнський фаховий журнал “Вісник Хмельницького національного університету”, Хмельницький, 2019 р. № 1 С. 165-168, Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ. DOI: 10.31891/2307-5740-2018-266-1-140-143 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=32

2. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С., Сердюченко Н.Б. Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств. Збірник «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» К.КНУБА, 2019 р. —

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.45-50 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196261

3. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Структуризація статей і елементів собівартості як елемент техніко-економічного аналізу з метою оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства. Науково-технічний збірник “Управління розвитком складних систем”, Київ, КНУБА, 2019 р. c. 139-142 DOI: 10.6084/m9.figshare.9788609 http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-38

4. Оліферук С.Л. Техніко-економічний інструментарій підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у процесі будівництва.Збірник «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» Зб. №42(економічний) К.КНУБА, 2019 р. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.77-84 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195650

Матеріали конференцій:

5. Участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» 23-24 травня 2019 р. КНУБА в якості члена Секретаріату конференції.

6.Оліферук С.Л., Крикун К.В. Показники ефективності використання виробничих ресурсів. Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 312с.

7. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С., Сердюченко Н.Б. Підвищення ефективності самопланування основних результатів діяльності будівельних підприємств. Тези доповіді. Міжнародна науково-практична конференція “Ефективні технології в будівництві” Київ, КНУБА. 2019 р.

Навчально-методичні праці:

1. Оліферук С.Л.,Крикун К.В., Економіка підприємств будіндустрії. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за всіма формами навчання. (перевидання) К.КНУБА, 2018. 24с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

2. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Сердюченко Н.Б. Засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. К.: «Ефективна економіка» № 5, 2018 р. (МНБ IndexCopernicus ICV 2016:43.30) http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6307

3. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів, як засіб попередження банкрутства будівельного підприємства. «Scientific research: global and local perspectives», Dublin, Ireland, 2018 р. http://conferencii.com/ru/conferences

4.Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Стратегія повного госпрозрахунку як основа економічної стабільності і конкурентоспроможності виробництва (підприємства). Зб.наук.праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». Вип.36.К.:КНУБА, 2018.с.70-73. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.70-73

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196518

5.Крикун К.В., Оліферук С.Л., Шевчук К.І., Сердюченко Н.Б.Економічні інструменти управління ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва (підприємства). «Будівельне виробництво».Вип.64. К.:БП НДІБВ, 2018.

Матеріали конференцій:

6. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Структуризація статей і елементів собівартості з метою зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 червня 2018 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. 63 с. Http://www.economics.in.ua/

7. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С., Сердюченко Н.Б. Економічні механізми забезпечення отримання необхідного прибутку підприємства. Міжнародна науково-практична конференція “Build – Master – Class 2018”, Київ, КНУБА 2018 р.

Монографії:

1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / СорокінаЛ.В., СтеценкоС.П., ГойкоА.Ф., ІзмайловаК.В., Оліферук С.Л. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. (автором розроблено розділ 2.6. «Інноваційні техніко-економічні засоби дослідження рівня конкурентоспроможності підприємства-виробника будівельних матеріалів» у співавторстві з Крикуном К.В., Запєчною Ю.О. – особисто автора – 10 с.).

Навчально-методичні праці:

2. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С.. Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних занять з дисципліни «Економіка підприємств будіндустрії» для студентів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» усіх форм навчання. Укладачі: К.: КНУБА. 2017. 20с

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

3. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Запєчна Ю.О., Сердюченко Н.Б. Вдосконалення управління витратами виробничих ресурсів на забезпечення якості у будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. вип.35. 2017. С.54-58.

Матеріали конференцій:

4. Krikun K., Zapechna Yu., Oliferuk S., Ryazanov A. Economic mechanism of calculating the expenses as a means of providing earnings.International scientific-practical conference of young scientists, Kyiv, Ukraine, 2017 build master class

Матеріали конференцій:

  1. Zapechna Yu., Oliferuk S., Ryazanov A. Techno-Economic Analysis as a Means of Monitoring the Targets and Imporove Production Efficiency.International scientific-practical conference of young scientists, Kyiv, Ukraine, 2016 build master class
  2. Оліферук С.Л., Крикун К.В. Комплексна ефективність витрат виробничих ресурсів як основа забезпечення їх рентабельності. Програма та тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології у будівництві» Київ, 2016
  3. Інноваційні техніко-економічні засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічнихсистем в умовах трансформаційної економіки» секція 2 частина 2, Дніпропетровськ. 2016.

2015 р.

Навчально-методичні праці:

1. Оліферук С.Л., Крикун К.В., Рязанов А.С. Економіка будівництва: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – Київ: КНУБА, 2015.– 48 с.

2014 р.

Навчально-методичні праці:

1. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» 3 частина К.: КНУБА, 2014

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

2. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві // Науковий журнал «Бізнес-Інформ», Вип. 10. Харків – 2014 – 395 с. – С. 186-191.

2013 р.

Навчально-методичні праці:

1. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» 2 частина К.: КНУБА, 2013

2012р.

Навчально-методичні праці:

1. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» 1 частина К.: КНУБА, 2012

2. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка підприємств будіндустрії» К.: КНУБА, 2012

2011 р.

Навчально-методичні праці:

1. Крикун К.В., Оліферук С.Л. Методичні рекомендації до виконання економічного розділу дипломних проектів К.: КНУБА, 2011

2008 р.

Навчально-методичні праці:

1. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Черноморденко Г.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка праці” К.: КНУБА, 2008.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram