ПЕТРЕНКО Д.В.

Петренко Діана Володимирівна 

– старший викладач кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища»  Київського національного університету будівництва і архітектури.

  Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=af9jwBcAAAAJ&hl=ru

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4711-6767
    Репозитарій КНУБА:  http://repositary.knuba.edu.ua/ 

Petrenko.diana@ukr.net

Petrenko.dv@knuba.edu.ua

просп. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 247
тел.: +38 (044) 241-54-41;  +38 (044) 241-54-91; +38 (095) 531 70 97  

Освіта. 

У 1990 р. закінчила Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» за спеціальністю правознавство. За фахом – юрист. 

Підвищення кваліфікації

  •  Всеукраїнська мережа практикумів ТОВ «Ліга Закон»   –     за темою «Нове законодавство про ТОВ і ТДВ». Сертифікат від 14.08.2018 р.
  • Всеукраїнська мережа практикумів ТОВ «Ліга Закон»  –     за темою «Земельні правовідносини підсумки 2019, тенденції 2020». Сертифікат від 20.01.2020 р.
  • Всеукраїнська мережа практикумів ТОВ «Ліга Закон»  –     за темою «50 аспектів договірної роботи на підприємстві». Сертифікат від 21.01.2020 р.
  • ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці». Онлайн-тренінг «Організація та проведення періодичних медичних оглядів працівників». Сертифікат від 23.06.2020 р.
  • Центр дослідження європейських реформ. Велике герцогство Люксембург. Програма підвищення кваліфікації за спеціалізацією «Цивільне та трудове право. Актуальні питання корпоративної нормотворчості комерційних організацій». Сертифікат від 25.09.2020 р. 

Загальна інформація

З 1990 р. – член Київської міської колегії адвокатів. У 1990-2015 рр. працювала юрисконсультом, адвокатом. Здійснювала юридичний супровід підприємств, установ та організацій у галузі будівництва та торгівлі. З 2015 р. працює в КНУБА старшим викладачем кафедри «Охорони праці та навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва і архітектури. Автор 6 наукових та науково-методичних праць.

Перелік навчальних дисциплін

  • Адміністративне і трудове право ( 073«Менеджмент. Управління проектами», 122 «Комп’ютерні науки. Управління проектами»)
  • Цивільне публічне право (193 «Геодезія та землеустрій»). 
  • Правознавство ( 073 «Менеджмент»;  051 «Економіка підприємства»;    071 «Облік і аудит»;  076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 144 «Теплоенергетика»; 191 «Архітектура та містобудування»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво. Теплогазопостачання і вентиляція»; 101 «Екологія»;  183 «Технології захисту навколишнього середовища»).

Науково-методична робота

Автором опубліковано методичні вказівки до вивчення дисципліни «Договірне право» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»  у співавторстві.

 Напрями наукової діяльності

Господарське право. 

Трудове право. 

Екологічне право.

Вибрані публікації

  1. Петренко Д.В. Деякі аспекти реалізації права на адміністративне оскарження у сфері державної реєстрації / Будівельне право: проблеми теорії і практики: матеріали ІІ Міжнародної н.-пр. конф. – (Київ, 6 грудня 2018 р.) / Мін-во освіти та науки України, Київ.нац. ун-т будівн. І архіт-ри та ін. Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. –   с. 133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5616
  2. Петренко Д.В.  Інститут прав людини в аспекті проблематики глобалізаційних загроз зміни клімату/ Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 5-6 квітня 2019 р.. Тернопіль: Економічна думка. 2019.- Т.2 с.88[Електронний ресурс ]. – Режим доступу:  URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5533

Петренко Д.В.  Зміна клімату як загроза глобальній екологічній безпеці  /Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р. м. Дніпро /Наук.ред. О.Ю.Висоцький . – Дніпро: СПД “Охотнік”, 2019. – с.87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5617 

2020. Петренко Д.В. Кодекс корпоративної етики як регулятор соціальних відносин у сфері праці / Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 трав. 2020 р. – Одеса: Гельветика, 2020. – Т.2. – с. 186 . [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:  URI: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/5682

Сертифікати, стажування

Петренко 1
Петренко 2
Петренко 3

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram