ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Гончаренко Тетяна Андріївна

в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій, доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології», член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2023 р.), експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 121, 122, 126.
У 1995 р. закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління» та здобула кваліфікацію «інженер-системотехнік», диплом з відзнакою спеціаліста КН № 900756. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову» у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури, науковий керівник – д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Міхайленко Віктор Мефодійович, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики КНУБА. У грудні 2020 р. вступила до докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології», науковий консультант –Міхайленко В.М. 
Диплом кандидата технічних наук № 051400 від «05» березня 2019 р. за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».
Атестат доцента кафедри інформаційних технологій № 003535 від «16» грудня 2019 р.
Науково-педагогічний стаж – 10 років.
Виробничо-професійний стаж за спеціальністю – 15 років.
Автор понад 80 опублікованих наукових та методичних праць, має 21 наукову працю, проіндексовану в базі SCOPUS та 3 праці в WoS, індекс Гірша – 8.

Публікації 2023 р.


 • Honcharenko T., Akselrod R., A. Shpakov , O. Khomenko, Information system based on multi-value classification of fully connected neural network for construction management, IAES International Journal of Artificial Intelligence, 2023, № 12(2), Р.593-601 https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21864   (SCOPUS Q2) 
 1. D. Chernyshev, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, H.Petrenko,  I. Chupryna,  N. Reznik, Digital Administration of the Project Based on the Concept of Smart Construction, Lecture Notes in Networks and Systems, vol.495 LNNS, pp. 1316–1331, 2023, International Conference on Business and Technology, ICBT 2021 https://www.springerprofessional.de/en/digital-administration-of-the-project-based-on-the-concept-of-sm/23260428   (SCOPUS)
 2. Савенко В. І., Демидова О. О., Шатрова І. А., Гончаренко Т. А., Лященко Т. О. «Еволюція розвитку організації і кадрового менеджменту», Управління розвитком складних систем. Київ, № 53, с. 91–99, 2023, https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-53/91-99.pdf  (Фахове видання категорії Б)
 3. G.Ryzhakova, T. Honcharenko, K. Predun, N. Petrukha, O. Malykhina, O. Khomenko, Using of Fuzzy Logic for Risk Assessment of Construction Enterprise Management System, 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2023, рр. 208-213, https://ieeexplore.ieee.org/document/10223560 (SCOPUS)
 4. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Savenko, O. Balina, I. Bezklubenko, T. Liashchenko, Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology: A Multi-Stage Approach, 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2023, рр. 174-179, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10223543 (SCOPUS)

 

Публікації 2022 р.

 

  1. Т.А. Гончаренко. Метод визначення рівнів деталізації просторових об’єктів у складі тривимірної інформаційної моделі міської території, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. 2022,  № 1−2 (7−8), с. 30–43 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/270097  (Фахове видання категорії Б)
 • D. Chernyshev, S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Sapaiev and M. Delembovskyi.  “Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems”, CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3039, стр. 267–279, 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2022,  http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf   (SCOPUS)
 1. D. Chernyshev; S. Dolhopolov; T. Honcharenko; H. Haman; T. Ivanova; M. Zinchenko. Integration of Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the Construction Site, 2022 IEEE 17th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 36-39, 2022. DOI: 10.1109/CSIT56902.2022.10000717 (SCOPUS)
 2. Т.А. Гончаренко, О.М. Шутовський «Застосування технології Big Data для створення  розумного цифрового міста, ХXІІ міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2022)», 9-14 листопада 2022 р., м. Харків https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/0b1bcbf3-a41f-457d-8434-651f49230059/content 
 3. Т.А. Гончаренко. «Сучасні інформаційні технології для моделювання міського середовища та розробки цифрових двійників міських об’єктів», Управління розвитком складних систем, № 51, с. 87–93, 2022. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/87-93.pdf   (Фахове видання категорії Б)
 4. Савенко В. І., Гончаренко Т. А., Нестеренко І. С., Шатрова І. А., Демидова О. О. «Якість управління, його вимірювання і поліпшення», Управління розвитком складних систем. Київ, № 50, с. 52–59, 2022, http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-50/52-59_0.pdf  (Фахове видання категорії Б)
 5. G. Ryzhakova, O. Malykhina, V. Pokolenko, O. Rubtsova, O. Homenko, I. Nesterenko, T. Honcharenko, “Construction Project Management with Digital Twin Information System”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, Vol. 12, Issue 10, pp. 19-28. https://doi.org/10.46338/ijetae1022_03 (SCOPUS)
 6. Savenko V.I. Vysotska L.M., Kushchenko I.V., Honcharenko T.A., Tkachuk V.M.”Innovative ecoprotection of metals against corrosion in metalintensive structures with the help of the contrrust rust modifier”, XIІ міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Т. 2, pp. 89-91, 2022.
 7. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, S. Dolhopolova, O. Riabchun and M. Delembovskyi “Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, DOI: 10.1109/SIST54437.2022.9945752 (SCOPUS
 8. T. Honcharenko, H. Shpakova, K. Predun, M. Zinchenco, M. Liashchenko and V. Savenko “Smart Information System for Creating Digital Twins of Construction Project”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, DOI: 10.1109/SIST54437.2022.9945785  (SCOPUS)
 9. T. Honcharenko, O. Terentyev, I. Gorbatyuk. «Mathematical Modeling of Information System Designing Master Plan of the Building Territory Based on OLAP Technology», Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 344, р.3-15,   DOI: 10.1007/978-3-030-89902-8_1 (SCOPUS)
 10. R. Akselrod, A. Shpakov, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, I. Chupryna, H. Shpakova. «Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling», International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, 1, pp. 40-50. DOI: 10.46338/IJETAE0122_05 (SCOPUS)  
 11. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій: монографія. 2-ге вид. перероб. та доп./ під заг. ред. Савенка В. І., Плугіна А. А., Кущенка І. В., Гончаренко Т.А. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 326 с. 
 12. Савенко В., Гончаренко Т., Нестеренко І., Шатрова І., Пальчик С. Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій, THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING collective monograph,   Boston : Primedia eLaunch, 2022. 543 р. DOI –10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.
 13. М. Liashchenko, Т. Honcharenko, Т. Liashchenko. «BIM development for the healthcare centres», IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, March 2022, pp. 42-43. http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/IX_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%A2_2022.pdf Публікації 2021 р.

 

 1. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Управління знаннями в системі університетської освіти. // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 9-10 липня 2021 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. – С 59-62.
 2. Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Впровадження соціальної практики як освітнього та виховного засобу у закладі вищої освіти. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції,Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 199-203. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 3. Руденко М.В., Гончаренко Т.А. Здоров’язбергігаюча компетентність куратора навчальної групи як умова оптимізації освітнього процесу ЗВО. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 220-224. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 4. Гончаренко Т.А., Кричильський О.Ю. КВАДРОКОПТЕРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ,  ІІ міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2021.
 5. T. Honcharenko, K. Kyivska, O. Serpinska, V. Savenko, D. Kysliuk and Y. Orlyk. «Digital transformation of the construction design based on the Building Information Modeling and Internet of Things», CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3039, стр. 267–279, 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2021 http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf  (SCOPUS)
 6. K. Kyivska, Y. Borodavka, S. Tsiutsiura, T. Honcharenko. «Information technology of automation of life cycle of construction objects», Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.13(2021), 152-158, https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/8267/6445 
 7. Т.А. Гончаренко. «BIM-технології як інструментарій для створення інформаційної моделі життєвого циклу об’єкта будівництва», Управління розвитком складних систем, № 47, с. 83–88, 2021. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.47.83-88 
 8. Honcharenko, T., Kyivska, K., Liashchenko, M., Terentyev O., Gorbatyuk, I., Dolya, E. Mathematical Modeling of Online Transaction Processing System for Design of Building Territory, 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2021 – Proceedings, 2021, pp. 552–556, https://ieeexplore.ieee.org/document/9575215 (SCOPUS)
 9. T. Honcharenko, O. Terentyev, O. Malykhina, I. Druzhynina, I. Gorbatyuk. «BIM-Concept for Design of Engineering Networks at the Stage of Urban Planning», International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(5), 2021, pp. 1306-1312, http://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1&article_id=13687 (SCOPUS)
 10. Т. А. Гончаренко, В. М. Міхайленко, О.В. Доля, «Інваріантність інформаційного моделювання прибудинкової території протягом життєвого циклу», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання ,  № 1 (5), 2021, с. 6-15 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/243127 (Фахове видання категорії Б)
 11. Honcharenko T., Savchenko K Information technologies in the educational process based on integration google classroom with moodle. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.71-72 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 12. Honcharenko T., Kovalskyi D. Analysis of possibilities of using cloud technologies in education. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.73-74 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf 
 13. Honcharenko, T., Tsiutsiura, S., Kyivska, K., Balina, O., Bezklubenko, I. Transform approach for formation of construction project management teams based on building information modeling, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851,  11–21 (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper2.pdf
 14. Honcharenko, T.Mihaylenko, V.Borodavka, Y.Dolya, E.Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, стр. 22–33, (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper3.pdf 
 15. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T.: “Integrated processing of spatial information based on multidimensional data models for general planning tasks”, International Journal of Computing, vol. 20 (1), 55—62, 2021.   https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2092 (SCOPUS) 
 16. Savenko V., Honcharenko T., Nesterenko I., Klyuyeva V. «Organizational genetics and synergetic approach to the effective development of production systems», VII International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom,10-12 February 2021, pp. 180-190. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-10-12.02.21.pdf 
 17. Гончаренко Т.А., Грішин М.В., Осадчий В.С. Кібербезпека за допомогою систем штучного інтелекту. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. C.47-48 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 18. Гончаренко Т.А., Рачек Д.Р., Ладигін Д.Ф. Інформаційне суспільство, шлях у майбутнє. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.53-54 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 19. T. Honcharenko, G. Ryzhakova, Ye. Borodavka, D. Ryzhakov, V. Savenko, O. Polosenko. Method for representing spatial informationof topological relations based on a multidimensional data model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 16, Issue 7, 2021, pp. 802-809, http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2021/jeas_0421_8555.pdf (SCOPUS)
 20. Гончаренко Т.А.,  Дем’янов Н.В., Власюк В.В. Моніторинг мов програмування для розробки сучасних програмних продуктів. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С. 33-34. http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf 
 21. T. Honcharenko, T. Lyashchenko, M. Liashchenko. APPLICATION OF SOFTWARE TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF URBAN PLANNING DESIGN (ПИМ-2021): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2021, с. 54-56.
 22. Honcharenko T.Mihaylenko V.The basic structure of the BIM platform for digitalization of the smart construction, International Scientific-Practical Conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2021, рр. 332-333. https://www.bmc-conf.com/ua 

 

Публікації 2020 р.

 

 1. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Інструменти інформаційного забезпечення визначення прихованого потенціалу розвитку міських територій для реалізації проєктів генерального планування комплексної житлової забудови», Управління розвитком складних систем, № 44, с. 70–77, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.44.70-77 (Фахове видання категорії Б)
 2. Т.А. Гончаренко. «Структура методології CIM для інформаційного моделювання міського середовища на основі інтеграції BIM та GIS технологій», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання ,  № 2 (4), 2020, с. 42-53. DOI: 10.20998/2411-0558.2019.28.02 (Фахове видання категорії Б)
 3. Гончаренко Т.А. «Інтеграційна модель життєвого циклу території будівлі на основі BIM», Управління розвитком складних систем, № 43, с. 83–90, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.43.83-90 (Фахове видання категорії Б)
 4. Гончаренко Т.А. «Кластерний метод формування метаданих багатовимірних інформаційних систем для розв’язання задач генерального планування», Управління розвитком складних систем, № 42, с. 93–101, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.42.93-101 (Фахове видання категорії Б)
 5. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Метод багатоаспектної класифікації для верифікації багатовимірних інформаційних моделей об’єктів генерального планування», Управління розвитком складних систем, № 41, с. 61–67, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.41.61-67 (Фахове видання категорії Б)
 6. T. Honcharenko, Y. Chupryna, I. Ivakhnenko, M. Zinchenco and T. Tsyfra. “Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology”, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(8), August 2020, pp. 4166-4172 https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020
 7. P. Kulikov, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, D. Ryzhakov, O. Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and  Engineering, 9(5),  2020, pp. 8670-8676, http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf 

 https://doi.org/10.30534/ ijatcse/2020/254952020 

 1. T. Honcharenko, V. Mihaylenko, S. Tsiutsiura, K. Kyivska, O. Balina, I. Bezklubenko. Information Simulation of Life Cycle of Building Territory at Master Planning Based on BIM-model, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(10), October 2020, pp. 7337-7343, https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/254952020 
 2. T. Honcharenko, Y. Borodavka, E. Dolya, O. Fedusenko, I. Domanetska. Comprehensive Information Support of Urban Planning on BIM-based Design, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and  Engineering, 9(5), 2020, pp. 9197- 9203, https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/328952020 
 3. G. Ryzhakova, D. Chernyshev, M. Druzhynin, H. Petrenko, T. Savchuk, T. Honcharenko, Methodological Regulation of Business Processes Reengineering in the Modern Construction Development System, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-5, January 2020, pp. 5046-5052, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E6947018520.pdf 
 4. T. Honcharenko, V. Mihaylenko. VERIFICATION OF BIM-MODELS FOR LIFECYCLE OF CONSTRUCTION SITE, SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 1-3 April 2020, pp. 36-41
 5. T. Honcharenko, V. Mihaylenko, T. Lyashchenko. Integration of BIM and CALS technologies for information modeling in construction, ХVI Міжнародна науково-практична конференція “PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія

 

Публікації 2019 р.

 1. Y. Riabchun, T. Honcharenko, V. Honta, K. Chupryna, O.Fedusenko. “Methods and means of evaluation and development for prospective students’ spatial awareness”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Volume 8, Issue 11, September 2019, pp. 4050-4058, https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11/K15320981119.pdf (SCOPUS)
 2. Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, Multidimensional Space Structure for Adaptable in ‘International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)’, ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-3, September 2019, Page No. 7753-7758. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6318098319.pdf (SCOPUS)
 3. V. Mihaylenko, T. Honcharenko, K.Chupryna, Yu.Andrashko, S. Budnik, Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects in ‘International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)’, Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No. 3934-3940.  URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf (SCOPUS)
 4. T. Honcharenko, Yu. Andrashko, O. Fedusenko, I. Domanetska, N. Olkhova. The Method of Generalizing Spatial Information into a Single Multidimensional Data Model, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, pp. 8426-8432, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D9419118419.pdf  
 5. G. Ryzhakova, D. Ryzhakov, S. Petrukha, T. Ishchenko, T. Honcharenko. The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, pp. 4024-4033, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8356118419.pdf 
 6. Гончаренко Т.А. «Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування», Управління розвитком складних систем. К.: КНУБА, 2019. – Вип. 38. – С. 64–70. (Фахове видання категорії Б)
 7. Гончаренко Т.А. Верифікація інформаційних моделей об’єктів будівництва // Управління розвитком складних систем – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 39. – С. 65–70. (Фахове видання категорії Б)
 8. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Застосування методів багатовимірного аналізу даних для моделювання території під забудову», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання ,  № 28 (1353), 2019, с. 5-15. DOI: 10.20998/2411-0558.2019.28.02 (Фахове видання категорії Б)
 9. A. Kuchansky, A. Biloshchytskyi, Yu.Andrashko, S. Biloshchytska, T. Honcharenko, V.Nikolenko. “FRACTAL TIME SERIES ANALYSIS IN NON-STATIONARY ENVIRONMENT”, 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings, 2019, pp. 236-240. (SCOPUS) 
 10. В. Міхайленко, Т. Гончаренко, Т. Лященко, М. Лященко. Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології), BUILD-MASTER-CLASS-2019: International conference, Kyiv, 2019, pp. 450-451
 11. T. Honcharenko, T. Lyashchenko, M. Lyashchenko. INFORMATION TECHNOLOGIES FOR 3D MODELING FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE, Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp.80-82.
 12. Т.А. Гончаренко. Інформаційна технологія створення інтегрованої цифрової моделі території під забудову, ХXVІІ Міжнародна Науково-практична Конференція «Microcad-2019», Харків 2019, с. 137-138. 
 13. T. Honcharenko. Information modeling and software for Implementation Bim-technology in the construction industry, Materials of the  XV International scientific and practical Conference Modern european science-2019 June 30-July 7, 2019, SHEFFIELD, UK.

Публікації 2018 р.

 1. Kuchansky А, Andrashko Yu., Biloshchytskyi А., Danchenko O., O. Ilarionov O., Vatskel I.,  Honcharenko T. “The method of the educational environment subjects evaluation based on calculation of m-simplex volumes”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 92, рр. 15-25, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126287 (SCOPUS) 
 2. Honcharenko T., Mihaylenko V. “Comparative method adopted by triangulating models of surfaces for solving the planning tasks on construction site”, Natural and Technical Sciences, № 179, рр. 29-33, 2018. Режим доступу: https://doi.org/10.31174/send-nt2018-179vi21-07. 
 3. Міхайленко В.М. , Гончаренко Т.А , “Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову”, Містобудування та територіальне планування, № 67, с. 289-297, 2018. 
 4. Гончаренко Т.А. “Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 115–120, 2018.
 5. Гончаренко Т.А., Міхайленко В.М. “Теоретико-множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову”, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, № 24, с. 147–157, 2018. DOI: 10.20998/2411-0558.2018.24.13
 6. Гончаренко Т.А. “Застосування BIM-технології для створення інформаційної моделі території під забудову”, Управління розвитком складних систем, № 33, с. 138–145, 2018. 
 7. Міхайленко В.М., Гончаренко Т.А., “Методи побудови цифрових моделей поверхні на основі об’єктно-орієнтованих моделей просторових об’єктів”, на Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2018): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2018, с. 54-56. 
 8. Honcharenko T.A. “Bim-technology for creation information model of the construction site”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.11.
 9. Honcharenko T., Klevtsov N., Pasichnyk B. “Modern methods for determining the volumes of excavation”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р. 14-15.
 10. Honcharenko T., Sarafinyk V. “Methodology of 3D computer simulation in construction for technical education”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.16-17.

 

Публікації 2017 р.

 

 1. Гончаренко Т.А, Пороховниченко І.А. “Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову”, Управління розвитком складних систем, № 31, с. 138-144, 2017.
 2. Гончаренко Т.А. “Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання  рельєфу будівельного майданчика”, Управління розвитком складних систем, № 29. с. 116-120, 2017. 
 3. Honcharenko T. “Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory”, in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 369-370.
 4. Honcharenko T., Tarandyuk M. “Methods of calculating the volume of excavation on the construction site”, in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 391.
 5. Honcharenko T. “Information modeling of the construction territories sites”. in Management of the development of technologies: Fourth international scientific-practical conference, Kyiv, 2017, р.9.

 

Публікації 2016 р.

 

 1. Гайна Г.А., Єрукаєв А.В., Гончаренко Т.А. “Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу”, Управління розвитком складних систем, № 27, с. 116-120, 2016. 
 2. Гайна Г.А., Гончаренко Т.А., Єрукаєв А.В. “Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві”, Управління розвитком складних систем, № 25, с. 96-103, 2016. 
 3. Honcharenko T., Lysytska Y. “Modern information systems of planning in building”, in BUILD-MASTER-CLASS-2016: International conference, Kyiv, 2016, pp. 216-217. 
 4. Honcharenko Т. “Information technologies 4D of modeling in landscape design”, in  BUILD-MASTER-CLASS-2016: International conference, Kyiv, 2016, pp. 217-218. 

Єрукаєв Андрій Віталійович

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій. В 2013 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, факультет автоматизації інформаційних технологій, кваліфікація за дипломом – “спеціаліст з комп’ютерних наук”. З 2016 року працює на кафедрі інформаційних технологій. У 2018 році присуджений науковий ступінь кандидата техн. наук. Область основних наукових інтересів – машинне та глибоке навчання, прогностичні мережі.

orcid.org/0000-0002-9956-3713

кімната 373

Київський національний університет будівництва і архітектури, свідоцтво №CC02070909120-17, 21 квітня 2017 «Кмп`ютерні технології тестування та дистанційного навчання»

Підвищення кваліфікації 2021

 1. Yerukaiev Andrii, Kodomancev Nikita, and Baka Volodymyr, “The principles of artificial intelligence in autopilot”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 15-17.
 2. Dmytrychenko Andrii, Yerukaiev Andrii, and Vlasenko Myroslava, “Application software orange for data visualization in the race «Formula 1» using machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 29-31.
 3. Єрукаєв А.В., Гоц В.В., та Ващук І.Є., “Вплив інформаційних технологій і розвиток комп’ютерної графіки в сучасній спільноті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 51-53.
 4. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 5. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus)
 6. Andrii Yerukaiev, and Ivanna Vashchuk, “Research of stages of designing and management of IT-projects”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 432-433.
 7. Andrii Yerukaiev, Viktoria Rudyk, Ivan Kuchko, and Valentyn Homych, “Investigation of artificial neural network of mobile robot instrument system”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 448-449.
 8. V. Yerukaiev, “Review of methods of artificial intelligence, that is used for determination of subjective estimation of man”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 19-21.
 9. V. Yerukaiev, Ya.O. Kotsar, and O.S. Tyshchenko, “Purpose and functions of database management systens”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 24-25.
 10. V. Yerukaiev, and Y.R. Kozak, “Object-oriented model for building databases and its aspects of use in modern information systems introduction”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 25-27.
 11. V. Yerukaiev, and R.V. Ballo, “The development of artificial intelligence as a motive for inhibition of human intelligence”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 27-29.
 12. А.В. Єрукаєв, та В.Ю. Стольникова, “Штучний інтелект. Кіно, від ідеї до реальності”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 103-104.
 13. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.
 14. М.І. Цюцюра, та А.В. Єрукаєв “Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 71-75, 2018.
 15. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 48-50.
 16. А.В. Єрукаєв, та Ю.Д. Піха, “Розробка веб застосування “Інтернет форум””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 68-69.
 17. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Reasoning of the upholstered model of assessment of factors influence on land facilities”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 356.
 18. Andrii Yerukaiev, and Olena Fedusenko, “A set-theoretic approach describing the choice of land for multi-family homes”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 7-8.
 19. Andrii Yerukaiev, Maksim Zaluzhniy, and Yevheniia Iskra, “Cloud technologies in information management”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 24-25.
 20. Єрукаєв А.В. Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 96-103 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/96-102_gayna_i_dr_25.pdf
 21. Єрукаєв А.В. Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 26. . – С. 111-118 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/15.pdf
 22. Єрукаєв А.В. Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 106-111 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-27/18.pdf
 23. Єрукаєв А.В. Нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів вільних міських територій. Нові технології в будівництві : зб. наук. пр. – К. : ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. – С. 13-19 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC))
 24. Єрукаєв А.В. Застосування продукційних правил для реалізації генетичного алгоритму. Natural and Technical Sciences : зб. наук. пр. – Будапешт : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. – Вип. 110. – С. 31-34 (Index Copernicus, Global Impact Factor (Gif), Inno Space Scientific Journal Impact Factor, Isi (International Scientific Indexing) Impact Factor, Google Scholar, Directory Of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union Of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu)
 25. Єрукаєв А.В. Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 22. – С. 95-101 – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/95-100.pdf
 26. Єрукаєв А.В. Теоретичний аналіз складових житлового будівництва. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2014. – Вип. 20. – С. 116-120 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-20/23.pdf

Хроленко Володимир Миколайович

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. В 1972 р. закінчив Таганрогський радіотехнічний інститут, спеціальність автоматизовані системи управління, кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента присвоєно в 1989 р. Область основних наукових інтересів – управління проектами, автоматизовані системи в банківській сфері, інформаційні технології в атомній енергетиці.

КНУБА. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Комп’ютерні технології тестування і дистанційного навчання». №226 від 18.05.2016 р.

 1. Volodymyr Khrolenko, Myroslava Vlasenko, Valeria Zhuravlova, Mytko Karyna, and Falshovnyk Vladlena, “Cloud platforms”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 438-439.
 2. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84.
 3. Khrolenko, and S. Saminskii, “Informational technology for the development of navigation application based on android” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 43-44.
 4. В.М. Хроленко, та І.М. Доманецька, “Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 104-106.
 5. Volodymyr Khrolenko, and Boris Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 10-11.
 6. Khrolenko, and B. Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372.
 7. Хроленко В.М.  Автоматизована система планування природоохоронних заходів, їх фінансування та аналізу виконання. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» 16-20 березня 2015 р, м. Черкаси С.79-80
 8. Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями. ХІ международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария – 2015, Международный научный журнал ActaUniversitatisPonticaEuxinus. Специальный выпуск Варна – 2015, с. – 495-500с
 9. Хроленко В.М. Моделі та методи теорії несилової взаємодії в СППР банківського кредитування. ІІ міжнародна науково-практична конференція «IT&I Інформаційні технології та взаємодії», м.Київ,nt 3-5 листопада 2015, 225-226 с.
 10. Khrolenko V, Harholinsyy B.  Models predict results of football matches. . International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2017”, 28.11 – 01.12. 2017, Kyiv: KNUCA. с. 372.
 11. Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівнитві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник– №.57(2), 2014, с.51-57.
 12. Доманецька И.М., Хроленко В.М., Головатюк В.О. ГІС як інструмент підвищення якості вирішення задач менеджменту в банківській сфері.Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку ”. – Черкаси, 17-21 березня 2014 – С.62-63.
 13. Хроленко В.М. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/83-89.pdf
 14. Доманецька И.М., Хроленко, В.М. Формування внутрішньоуніверситетського інформаційного простору навчально-методичного забезпечення на базі пірінгової мережі.Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – 230 с., с.130-132
 15. Доманецька И.М., Хроленко В.М., Федусенко О.В., Федусенко А.О.Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.30. – К.:КНУБА, 2013, с.100-111.

Лисицін Олексій Борисович

доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури у 1991 році. Кваліфікація за дипломом – “інженер-електромеханік”. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 “Управління проектами і програмами (технічні науки)”. Тема роботи “Методи і моделі продуктово – орієнтованого планування девелоперських проектів”.

lysytsin.ob@knuba.edu.ua

кімната 370

 ORCID 0000-0003-3520-9990

Наказ КНУБА № 629/1 від 05.07.19р. за підсумками осіннього і весняного семестрів 2018-2019: стажування в Українській асоціації управління проектами “Укрнет”.

 1. Зачко О.Б., Лисицін О.Б., та Балло Р.В., “Інформаційні технології в сфері пожежної безпеки”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 45-47.
 2. О.Б. Лисицін, І.В. Русан, та Т.М. Мединська, “Інформаційні системи управління та автоматизації складський робіт роботи на галузевих підприємствах та в установах”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 21-24.

Попович Наталія Леонтієва

Доцент кафедри інформаційних технологій. В 1984 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю автоматизовані системи керування в будівництві. Кваліфікація за дипломом – “інженер-системотехнік”.

https://orcid.org/0000-0002-0485-8464

кімната 370

Наказ КНУБА № 629/1 від 05.07.19р. за підсумками осіннього і весняного семестрів 2018-2019: КНУБА. Свідоцтво про підвищення кваліфікації, «Комп’ютерні технології тестування і дистанційного навчання». №226 /1 від 18.05.18 р.

 1. Попович Н.Л., Голенков В.Г., та Лyзiнa Ю.В., “Шифpувaння бaзи дaниx”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 69-71.
 2. Nataliia Popovych, and Olga Popovych, “Dialog management for chatbots in the industry”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 29-31.

Голенков Володимир Геннадійович

старший викладач кафедри інформаційних технологій. У 1991 році закінчив Київський інженерно–будівельний інститут, факультет автоматизації будівельного виробництва, кваліфікація за дипломом – інженер–системотехнік. Область основних наукових інтересів – динаміка пружних маніпуляторів.

https://orcid.org/0000-0001-9882-8065

кімната 376

Сектор підвищення кваліфікації викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури, 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №7136, тема «Комп’ютерні технологій тестування та дистанційного навчання»
Підвищення кваліфікації 2021

 1. Попович Н.Л., Голенков В.Г., та Лyзiнa Ю.В., “Шифpувaння бaзи дaниx”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 69-71.
 2. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84.
 3. Володимир Голенков, та Ольга Чуб, “Інфологічна модель системи управління міською логістичною інфраструктурою”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 422-423.
 4. В.Г. Голенков, “Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора з вантажем на кінці”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 62-64.
 5. Golenkov, “Mathematical modeling of the two-section elastic link manipulators’ dynamics with weight on the end”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 361.
 6. Tsiutsiura S., Golenkov V. Mathematical modeling of the one-section elastic link manipulator’ dynamics. International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, P. 218-219. (Index Copernicus)

Поплавський Олександр Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальностями: «Системи управління та автоматики» (2007 рік) та «Менеджмент організацій» (2011 рік). Вільно володіє англійською мовою. Є фахівцем з питань мережевого розвитку та прогнозування даних. Співпрацює з провідними науковими інституціями США, Португалії, Польщі, Німеччини. З 2004 член міжнародної організації SPIE (International Society for Optics and Photonics). Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2013. Стипендіат стипендії Президента України, 2006-2007. Лауреат Національної Академії Наук України, 2012. Переможець XII International Scientist Competition, 2009. Має більше 60 публікацій в міжнародних наукових журналах в т.ч. статей що опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS –  понад 15, три патенти на наукові винаходи та 2 авторські права на твір. Має значний досвід роботи в державному секторі, досвід корпоративного управління, а також роботи з іноземними компаніями, фондами та освітніми інституціями.

https://orcid.org/0000-0003-0465-6843

Scopus Author ID: 6505738125

кімната 376

 1. Поплавський О.А., “Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень при роботі на біржових ринках”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 109-111.

Бородавка Євгеній Володимирович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій. Закінчив КНУБА в 2003 р., спеціальність „Інформаційні технології проектування”, кваліфікація „Магістр комп`ютерних наук”. Отримав диплом з відзнакою та занесенням до книги пошани університету. Працює в КНУБА з 2005 р. Автор 1 патента, 2 самовчителів, 1 підручника, 7 методичних та 40 наукових праць.

https://orcid.org/0000-0002-7476-9387

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QMt-9L0AAAAJ&hl=uk

(044) 241-54-02, кімната 366в

 1. Терентьєв О.О. «Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель» // Навчальний посібник / О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Бородавка, Є.В. Горбатюк, К.І. Київська / К.: Компрінт, 2019. – 121 с. ISBN 978-966-929-895-9.
 2. Yevgeniy Borodavka. The Hardware Adapted Ray Tracing Algorithm [Текст] / Yevgeniy Borodavka, Oleksandr Lisovyi, Dmytro Deineka // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2016. Vol. 7, Issue 4. – pp. 1–7. (Google Scolar)
 3. Svitlana Tsiutsiura. Building Lifecycle Modeling [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka // International Journal of Science and Research. – 2017. – Vol.6, Issue 9. – pp. 1625–1628. (Index Copernicus)
 4. Svitlana Tsiutsiura. Implementation of Data Structure for Digital Representation of Building Model [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka, Vladyslav Kvasnevskyi // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2017. Vol. 8, Issue6. – pp. 1–3. (Google Scolar)
 5. Квасневський В.М. Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій / В.М. Квасневський, Є.В.Бородавка // The Scientific Heritage.  – 2018. -Vol. 24, р. 56-62.

Горда Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1980 р., спеціальність „математика”, кваліфікація „викладач”. Працює в КНУБА з 1994 р. понад 60 опублікованих науково-методичних праць.

https://orcid.org/0000-0001-7380-0533

(044) 241-54-02, кімната 367

Стажування НДІ Будівельного виробництва №258 від 30.06.2017 р.

Білощицький Андрій Олександрович

професор кафедри інформаційних технологій. В 2001 році закінчив Інженер-педагог в галузі інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність – автоматизація будівельного виробництва, кваліфікація – інженер-системотехнік.

https://orcid.org/0000-0001-9548-1959

кімната 4087

Київський наці-ональний уні-верситет будів-ництва і архітек-тури. Свідоцтво про підвищення ква-ліфікації, серія 12 СПК №723696 від 11 червня 2015 р.

 1. Biloshchytskyi, A., Lizunov, P., Kuchansky, A., Andrashko, Y., and Biloshchytska, S., “Improvement of the method for scientific publications clustering based on N-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 4, Issue 4, p. 6-14, 2019. (Scopus)
 2. O. Biloshchytskyi, O.Y. Biloshytska, and D.S. Lysenko, “Secure electronic document management system”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 63-65.
 3. А. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Paliy, S. Biloshchytska, S. Bronin, Y. Andrashko, Y. Shabala, and V. Vatskel, “Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №2-92, pp. 4-13, 2018. (Scopus)
 4. А.Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, and O. Bielova, “Learning space conceptual model for computing games developers”, in IEEE 13th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies, CSIT 2018 – Proceedings, Lviv, 2018, pp. 97-102. (Scopus)
 5. А. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, A. Dubnytska, and V. Vatskel, “The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity results”, in 4th International scientific-practical conference problems of infocommunications science and technology, PICS and 2017 – Proceedings, Kharkiv, 2018, pp. 69-72. (Scopus)
 6. А. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, V. Vatskel, S. Biloshchytska, O. Danchenko, and I. Vatskel, “Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring”, in IEEE 4th International symposium on wireless systems within International conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems, IDAACS-SWS 2018, Lviv, 2018, pp. 125-130. (Scopus)
 7. А. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, A. Kuchansky, O. Bielova, and Y. Andrashko “Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology”, in 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings, Lviv-Slavske, 2018, pp. 200-203. (Scopus)
 8. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, and A. Kuchansky, “Trends in management development in the sphere of educational institutions”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 9-11.
 9. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, and V. Vatskel, “Iot system for the environment state monitoring” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 34-36.
 10. Honcharenko, A. Kuchansky, Y. Andrashko, A. Biloshchytskyi, O. Danchenko, O. Ilarionov, and I. Vatskel, “The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-92, pp. 15-25, 2018. (Scopus)
 11. А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, С.В. Білощицька, та О.І. Кузка, “Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 163-168, 2017
 12. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017.
 13. А.О. Білощицький, та Ю.В. Андрашко, “Автоматизація збору вхідних даних для технології оцінювання результатів наукової діяльності”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 28-29.
 14. А.О. Білощицький, В.Ю. Вацкель, І.Ю. Вацкель, “Телематика транспортних засобів для автопарків міських комунальних підприємств”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 29-30.
 15. А.О. Білощицький, та М.А. Тарасенко, “Концептуальна модель отримання та обробки даних з соціальних мереж”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 30-31.
 16. А.О. Білощицький, та О.Ю. Кучанський, “Виявлення неповних дублікатів у рукописах дисертаційних досліджень”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 36-37.
 17. Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 139-143.
 18. Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // III міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2016. – С. 66-69.
 19. Білощицький А.О., Миронов О.В. Систематизація стандартизаційних підходів щодо підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ [Текст] // II всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2016. – С. 213-214.
 20. Білощицький А.О., Миронов О.В. Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет [Текст] // XII міжнародна наукова конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – 2015. – С. 179-180.
 21. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // II міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2015. – С. 66-67
 22. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23(1). – С. 147-152.
 23. Білощицький А.О., Миронов О.В. Математична модель механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів [Текст] // XI міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами». – 2015. – С. 183-184.
 24. Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – 2015. – С. 42-43
 25. Білощицький А.О., Миронов О.В. Формалізація критеріїв оптимізації контенту представлення суб’єктів наукометрії у web-просторі [Текст] // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії». – 2015. – С. 190-192.
 26. Білощицький А.О., Миронов О.В. Властивості та функції метаданих наукометричних суб’єктів в мережі інтернет [Текст] // I всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2015. – С. 192

Лященко Тамара Олексіївна

cтарший викладач кафедри інформаційних технологій. У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, будівельний факультет (промислове та цивільне будівництво) кваліфікація за дипломом – інженер-системотехнік. Працює в КНУБА з 2000 року. З 2012 року є технічним редактором збірника наукових праць КНУБА «Управління розвитком складних систем», що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України. Автор понад 60 наукових публікацій та науково-методичних робіт. Область основних наукових інтересів – інформаційні технології в освіті; створення систем дистанційної освіти.

https://orcid.org/0000-0001-9092-0297

Scopus Author ID: 57196297466

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f4x6cX4AAAAJ&hl=en

(044)-241-54-07, кімната 4087

 1. Лященко Т.О., Цикановська В.С., та Кулеба М.Б., “Порівняльний аналіз методів розпізнавання облич”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 111-113.
 2. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus)
 3. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus)
 4. Віктор Міхайленко, Тетяна Гончаренко, Тамара Лященко, та Марія Лященко, “Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології)”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 450-451.
 5. Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, and Mariya Lyashchenko, “Information technologies for 3D modeling for construction and architecture”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80-82.
 6. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “Гейміфікація як сучасний підхід в освіті”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 462-463.
 7. Т.О. Лященко, М.В. Гришуніна, та В.Р. Пічкур, “Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу”, Управління розвитком складних систем, №35, с. 153-162, 2018.
 8. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 36-38.
 9. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017.
 10. Tamara Lyaschenko, and Maryna Hryshunina, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 15-16.
 11. Lyashchenko, and M. Hryshunina, “Remote training: his advantages and lacks”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 374-375.
 12. Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26
 13. Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.
 14. Кучанський О.Ю., Ніколенко В.В., Лященко Т.О. Використання наївних та трендових моделей для ідентифікації моментів зміни тенденцій часових рядів. Третя міжнародна наук.-практ. конф. “Управління розвитком технологій”, 13-14 травня / Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 48-50.
 15. Лященко Т.О., Кущенко О.І. Computer graphics, its types and application (Комп’ютерна графіка, її види та застосування). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 229-230.
 16. Лященко Т.О., Гришуніна М.В. The introduction of distance learning in the learning process (Впровадження дистанційного навчання в організацію навчального процесу). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 211-212.
 17. Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.
 18. Лященко Т.О. Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій.  Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 75 – 83.
 19. Лященко Т.О. Перетворення файлів різних типів до єдиного формату. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №18, Київ, КНУБА, 2014. – С 140-144 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-18/25.pdf
 20. Лященко Т.О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №14, Київ, КНУБА, 2013. – С 148-155 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/1_0.pdf

Тихонова Ольга Олексіївна

асистент кафедри інформаційних технологій. У 1981 році закінчила Київський політехнічний інститут, спеціальність – електронні обчислювальні машини, кваліфікація за дипломом – інженер – системотехнік. Працює в КНУБА з 2005 року, з 2021 року на кафедрі інформаційних технологій.

https://orcid.org/0000-0002-2568-0992

кімната 368

 1. Тихонова О.О., Комп’ютерна безпека інформаційних систем. Kyiv, КNUCA, 2017, p.47. Тези доповідей четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти.
 2. Тихонова О.О.,. Хмарні технології та збереження інформації. Kyiv, КNUCA, 2018, p.103. Тези доповідей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти.
 3. Тихонова О.О.,. Проблеми створення бази облікових записів у Moodle. Kyiv, КNUCA, 2019, p.55. Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти.
 4. Тихонова О.О., Кузнецова О.О., Сірук О. М. Інтернет-магазини. Kyiv, КNUCA, 2021, p.20.Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції «Розподілені програмні системи і технології». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти
 5. Тихонова О.О., Оринянська А.А. Електронна оплата. Kyiv, КNUCA, 2022, p.56 Тези доповідей дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти.
 6. Тихонова О.О., Шульга Р.Л. Сервери та дата-центри. Kyiv, КNUCA, 2022, p.60. Тези доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції «Розподілені програмні системи і технології». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти.

Рябчун Юлія Володимирівна

доктор філософії, доцент кафедри інформаційних технологій. 

У 2010 р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Професійна освіта» та здобула кваліфікацію «інженер-педагог». 

У 2020 р. закінчила аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки».

Диплом доктора філософії зі спеціальності 122 – «Комп`ютерні науки» ДР №002123 від 29.06.2021 р. 

Область основних наукових інтересів – ідентифікація здібностей, інформаційні технології в освіті.  Науково-педагогічний стаж з 2020 р.

https://orcid.org/0000-0002-8320-4038

кімната 373

 1. Публікації за 2023 рік

  1. Вища математика: Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та векторний аналіз. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: методичні вказівки  до виконання самостійних та  індивідуальних робіт / уклад.: О.В. Доля, О.В. Забарило, Ю.А. Коротких, Ю.В. Рябчун. – К.:  КНУБА, 2023.– 94 с. 
  2. Горда О.В., Рябчун Ю.В. Визначення ройових часток метафоричної оптимізації у когнітивних технологіях будівництва. Міжнародний науково-технічний журнал “Проблеми керування та інформатики”, 2023, № 4, 56-68 (SCOPUS)
  3. N. Kostyshyna, D. Chernyshev, S. Tsiutsiura, A. Yerukaiev, V. Hots, Y. Riabchun. Evaluation of the Comfort of an Apartment Building Using Different Modeling Methods. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (SCOPUS)
  4. Sakhno O., Riabchun Y. Using system analysis for project management in the software industry. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023.
   С. 16-17

  Публікації за 2022 рік

  1. Рябчун Ю., Середа Д., Зозуля Н., Поляков М. Формування інженерних компетентностей випускників вищої освіти галузі знань 13 «Інженерна техніка». Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 2022. C. 49-55 (Index Copernicus)
  2. Середа Д., Рябчун Ю. Розвиток просторового інтелекту за допомогою доповненої реальності. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022.
  3. S. Terenchuk, Y. Riabchun, M. Delembovskyi. Identification of entrant’s abilities on the basis of Sugeno-type fuzzy inference systems. AVIATION, 2022. Vol. 26 Issue 3, 169-175 (Web of Science, SCOPUS)
  4. Poliakov M., Mezzane Daud, Terenchuk S., Riabchun Y., Rusnak P. Biloshytska S. Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification. 2022 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 28-30 April, 2022, Nur-Sultan, Kazakhstan (SCOPUS)
  5. S.Terenchuk, Yu. Riabchun, N. Poltorachenko, M. Poliakov and V. Levashenko. Information technology of adolescents` professional self-identification. 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2022) Khmelnytskyi, Ukraine, May 25 – 27, 2022. (SCOPUS)

  Публікації за 2021 рік

  1. Тerenchuk S., Riabchun Y., Poltorachenko N., Aznaurian I., Levashenko V., Mezzane Daoud. Identification of Entrant’s Abilities on the Basis Fuzzy Inference Systems. The 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2021) November 16-18, 2021. Ternopil, Ukraine (SCOPUS)
  2. Рябчун Ю.В., Скрипак Р.А., Азнауряд І.О., Рябчун О.В. Застосування нейро-нечітких моделей в системах оцінки професійних здібностей абітурієнтів. Управління розвитком складних систем. – 2021.  № 45. – С. 107-113. (Index Copernicus)
  3. Yeremenko B., Riabchun Y., Ploskiy V., Aznaurian I., Daoud Mezzane, Kryvinska N. Intelligent information technologies implementation to the process of professional self-identification. IntelITSIS’2021: 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security, March 24–26, 2021, Khmelnytskyi, Ukraine. P. 168-177 (SCOPUS)
  4. Терентьєв О.О., Серпінська О.І., Рябчун Ю.В. Застосування нечіткої логіки для оцінки технічного стану об`єктів будівництва. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти». К: КНУБА, 2021. С. 45.

  Публікації за 2020 рік

  • Скрипак Р., Рябчун Ю., Теренчук С. Методи ідентифікації здібностей абітурієнтів закладів вищої освіти будівельної галузі. BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”. November 2020, Kyiv, Ukraine. С. 304-305
  1. Рябчун Ю.В. Аналіз засобів оцінки просторової уяви абітурієнтів. Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Київ, 13 – 14 листопада 2020 – К.: КНУБА, 2020. С.15.

  Публікації за 2019 рік

   1. Khaddad А., Riabchun Y., Terenchuk S., Yeremenko B. Моdeling of the Intelligent System of Searcfing Associative Images. 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). P. 439-442 (SCOPUS)
  • Riabchun Yu., Honcharenko T., Honta V., Chupryna K., Fedusenko O. Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’at, Vol.8, Issue-11, September 2019. P. 4050-4058. (SCOPUS)
  1. Рябчун Ю.В. Інтелектуалізація системи підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання. Управління розвитком складних систем. – 2019.  № 39. – С. 95- 99. (Index Copernicus)
  2. Рябчун Ю.В., Макаров Б.О., Сорока О.І., Гавриш Б.В. Особливості 3D моделлера ALLPLAN. «Управління розвитком технологій»: шоста міжнародна науково-практична конференція. – м. Київ, 29-30 березня 2019 року. С. 104-105
  3. Хлапонін Ю.І., Рябчун Ю.В., Демянчук П.С. Стан кібербезпеки у Франції. Можливості співпраці. Бизнес и безопасность, № 2, 2019 (науково-популярна публікація, електронне видання)
  4. Рябчун Ю.В. Впровадження ігрових мобільних додатків в систему оцінки просторової уяви абітурієнтів. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI`2019): матеріали м. н. к. – Херсон (Залізний порт): 21-25 травня 2019. – С. 162-163 
  5. Пашко А.О., Доманецька І.М., Рябчун Ю.В., Теренчук С.А. Модель оцінювання професійних здібностей абітурієнтів. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI`2019): матеріали м. н. к. – Херсон (Залізний порт): 21-25 травня 2019. – С. 141-143 


Саченко Ілля Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. У 2004 році закінчив КНУБА за напрямком підготовки  –  „Комп’ютерні науки”. У 2005 році закінчив КНУБА за  спеціальністю –  „Інформаційні технології проектування” диплом з відзнакою.

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-3716-0249

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=U-y62xsAAAAJ

sachenko_ia@knuba.edu.ua

кімната 376

 1. Андрій Касянчук, Світлана Цюцюра, Ілля Саченко, Владислав Гоц “Інформаційна система з перешкоджання несанкціонованих дій з банківськими картками”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. Переглянути публікацію

Білощицька Світлана Василівна

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій.. Закінчила КНУБА у 2001 р., спеціальність «Комп’ютерні системи проектування», кваліфікація «інженер-системотехнік ». Працює в КНУБА з 2001 р. Автор понад 120 друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі 4 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографії, 34 статті у фахових виданнях України, 20 публікацій, зареєстрованих у наукометричній базі Scopus (h-індекс – 13)

orcid.org/0000-0002-0856-5474

Scopus Author ID: 57194208505

biloshchytska.sv@knuba.edu.ua

кімната 367

1. S. Biloshchytska, P. Lizunov, A. Biloshchytskyi, А. Kuchansky, Yu. Andrashko “The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020.

2. S. Biloshchytska, A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Yu. Andrashko “Use of the link ranking method to evaluate scientific activities of scientific space subjects”, Scientific Journal of Astana IT University, 2020

3. S. Biloshchytska, A. Bondar, S. Bushuyev, N. Malaksiano “Structure of the project-oriented organization energy entropy”, Scientific Journal of Astana IT University, 2020.

4. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Paliy, S. Biloshchytska, S. Bronin, Y. Andrashko, Y. Shabala, and V. Vatskel, “Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №2-92, pp. 4-13, 2018. (Scopus)

5. A. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, A. Dubnytska, and V. Vatskel, “The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity results”, in 4th International scientific-practical conference problems of infocommunications science and technology, PICS and 2017 – Proceedings, Kharkiv, 2018, pp. 69-72. (Scopus)

6. A. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, V. Vatskel, S. Biloshchytska, O. Danchenko, and I. Vatskel, “Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring”, in IEEE 4th International symposium on wireless systems within International conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems, IDAACS-SWS 2018, Lviv, 2018, pp. 125-130. (Scopus)

7. A. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, A. Kuchansky, O. Bielova, and Y. Andrashko “Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology”, in 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings, Lviv-Slavske, 2018, pp. 200-203. (Scopus)

8. A. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, and A. Kuchansky, “Trends in management development in the sphere of educational institutions”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 9-11.

9. O. Myronov, A. Kuchansky, A. Biloshchytskyi, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, and Y. Shabala, “Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-91, pp. 32-42, 2018. (Scopus)

Гоц Владислав Володимирович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив КНУБА у 2010 р. отримавши диплом магістра з відзнакою, за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». У 2014 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій. Свою робочу діяльність розпочав в КНУБА з 2006р. на посаді техніка, а в подальшому інженер центру інформаційних технологій. З 2012 р. Автор 35 наукових праць.

 

orcid.org/0000-0003-4384-4011

gots.vv@knuba.edu.ua

 1. S. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram