ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ РІВНЯ – АСПІРАНТАМ

Інформаційні матеріали для здобувачів рівня доктора філософії
за спеціальністю 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Перші кроки здобувача освітньо-наукового ступеня

КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «Архітектура та містобудування»:

– КАФЕДРА МІСТОБУДУВАННЯ

– КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

– КАФЕДРА ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ

– КАФЕДРА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

– КАФЕДРА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

– КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ

– КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОЇ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВПИПРОБУВАНЬ (2021)

Правила прийому до відділу докторантури та аспірантури (2021)

Наказ про зарахування здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 2021- 2022 н.р.

Наказ про зарахування здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 2020- 2021 н.р.

Наказ про зарахування здобувачів третього (доктора філософії) рівня вищої освіти 2019–2020 н.р.

Наказ про зарахування здобувачів третього (доктора філософії) рівня вищої освіти 2018–2019 н.р.

Наказ про зарахування здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 2017- 2018 н.р.

ВІДДІЛ ДОКТОРАНТУРИ І АСПІРАНТУРИ КНУБА

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ

Теми дисертацій здобувачів ОНП, які в роботі станом на 2021 рік

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2021

СЕРТИФІКАТ про акредитацію освітньої програми, 2021-2027 рр.

Відомості про самооцінювання ОНП, 2021 р. 

Програма роботи експертної групи, червень 2021 р.

ЗВІТ експертної групи про результати акредитації

ВИСНОВОК галузевої експертної ради

РІШЕННЯ НАЗЯВО про акредитацію освітньої програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГАРАНТ ОНП – завідувач кафедри теорії архітектури, доктор архітектури, проф. КОВАЛЬСЬКА Г. Л.   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТАЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ” на 2016/2017 н.р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ” на 2017/2018 н.р

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ” на 2019-2020 н.р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» на 2020/2021 н.р.

Рецензії на освітньо-наукову програму на 2020/2021 н.р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» на 2021/2022 н.р. 

Рецензії на освітньо-наукову програму на 2021/2022 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» на 2016/2017 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» на 2020/2021 н.р. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» на 2021/2022 н.р. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Робочі програми (силабуси), а також відомості про викладачів обов’язкових дисциплін рівня PhD за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” можна переглянути запосиланням

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Робочі програми (силабуси), а також відомості про викладачів вибіркових дисциплін рівня PhD за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”, що пропонуються кафедрами архітектурного факультету, можна переглянути запосиланням

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З науково-дослідними лабораторіями університету, які використовуються при підготовці аспірантів за спеціальністю «Архітектура та містобудування» можна ознайомитись за посиланням

З архітектурною бібліотекою можна ознайомитись за посиланням.

Обладнання спеціалізованих кабінетів та матеріальне забезпечення дисциплін можна завантажити за посиланням.

Київський національний університет будівництва і архітектури та Graphisoft Center Ukraine (ArchiСАD) стали партнерами впровадження BIM в Українському освітньому просторі посилання

Електронний ресурс бібліотеки Київського національного університету будівництва та архітектури за посиланням

Електронний ресурс репозитарію Київського національного університету будівництва та архітектури за посиланням

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

 Інформація про засідання секцій круглого столу щодо модернізації освітньо-наукової програми на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «Архітектура та містобудування»:

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Анкета аспіранта (форма)

Проходження анкетування за посиланням 

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Збірники наукових праць:

Наукові фахові видання КНУБА за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» та вимоги до публікації в них можна завантажити за посиланням

Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету

Науково-практичні конференції КНУБА за спеціальністю 191 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ

Здобувачі приймають участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проектах, стажуванні закордном тощо. Приклади міжнародної дяльності:

Іноваційний захід EUROINVENT, Румунія 2021

Здобувач Ватаманюк Наталія

Здобувач Івашко Олександ (захист 2021 р.)

Здобувач Чан Пен (захист 2021 р.)

Державна реєстрація міжнародної науково-дослідної роботи

Звіт НДР міжнародної 1

Звіт НДР міжнародної 2

Інша інформація про міжнародну діяльність здобувачів представлена на сторінках кафедр

ГАЛЕРЕЯ ЗАХИСТІВ

ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ щодо вдосконалення навчального процесу і освітньо-наукової програми за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» просимо надсилати за адресою: kovalska.gl@knuba.edu.ua

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Етичний кодекс

Концепція стратегічного розвитку КНУБА на 2019–2023 роки

Стратегія інтернаціоналізації КНУБА на 2019–2024 роки

KNUCA INTERNATIONALIZATION STRATEGY

Положення про організацію навчального процесу

Положення про акредитацію освітніх програм
Положення про дуальну форму здобуття освіти
Положення про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін
Положення про педагогічну практику аспірантів
Накази про затвердження гарантів освітніх програм
Положення про омбудсмена
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУБА
Положення про академічну мобільність

Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату

Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності
Про доповнення Положення про атестаційну роботу
Положення про апеляцію результатів оцінювання знань

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів освіти

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про ЕНМКД та використання технологій дистанційного навчання

Положення про організацію моніторингу якості підготовки фахівців

Положення про організацію і проведення анкетування «Навчальний процес в КНУБА очима студентів»

Положення про відділ міжнародних зв’язків
Правила внутрішнього розпорядку КНУБА

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Положення про оформлення рукописів навчальної літератури та документації

Положення про наукову спілку студентів

Молодіжна наукова рада КНУБА

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про планування та щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання вчених КНУБА за особливі досягнення у науковій роботі

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Інші офіційні документи КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram