Науково-дослідний інститут будівельної механіки

Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ) заснований в 1961 році за ініціативою д.т.н., проф. Вайнберга Д.В. (1905-1973) як Науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій при кафедрі будівельної механіки Київського інженерно-будівельного інституту; з 1966 р. – Проблемна науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій, з 1991 р. – НДІБМ. За час існування підрозділу захищено 30 докторських і 174 кандидатські дисертації, сформована потужна наукова школа, яка стала джерелом наукових і науково-педагогічних кадрів для кафедр металевих і дерев’яних конструкцій, основ і фундаментів, теоретичної механіки, основ інформатики, нарисної геометрії в КНУБА.

В теперішній час НДІБМ проводить фундаментальні та прикладні дослідження із теорії і методів розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій під дією зовнішніх впливів різної фізичної природи і створення на цій основі проблемно- та об`єктно орієнтованого програмного забезпечення.

Результати досліджень, виконаних в НДІБМ, були відзначені Державними преміями України у галузі науки і техніки:

1991 р. ‑ «Теорія, методи математичного моделювання та чисельний аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій;

2003 р. ‑ «Наукові дослідження, розробка та впровадження низькоенергоємних технологій і техніки у будівництві».

У 2013 р. за цикл робіт «Створення інноваційно-зорієнтованої моделі та умов підготовки фахівців будівельної галузі з урахуванням можливостей сучасних матеріалів і технологій» була присуджена Державна премія України у галузі освіти.

Керівники підрозділу:

Директор – Лізунов Петро Петрович доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України та Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Заступник директора – Солодей Іван Іванович доктор технічних наук, професор.

Штатний склад наукового підрозділу:

доктори наук, професори –  7
доктори наук                         3
кандидати наук                     17

Напрями науково-дослідних робіт спрямовані на розв’язання практичних задач із визначення несучої здатності конструкцій та їх окремих вузлів у будівництві, авіабудуванні, машинобудуванні, енергетиці, приладобудуванні, військовій й оборонній сфері, ракетно-космічній та іншій техніці на основі комп’ютерного моделювання процесів їх деформування в умовах складних зовнішніх впливів. Використання цих результатів дозволяє провести заміну тривалих і високовартісних експериментальних досліджень, необхідних для визначення несучої здатності конструкцій, комп’ютерним моделюванням. Це дозволяє знизити вартість і трудомісткість отримання результатів, а також передбачувати аварії й інші нештатні ситуації, які можуть виникати в ході експлуатаційного навантаження. Вирішення зазначених питань є важливим з точки зору економічної ефективності процедур проектування нових зразків техніки та технічного супроводу процесів експлуатації. У цілому застосування результатів дозволить вийти на новий рівень аналізу міцності елементів конструкцій при довготривалих статичних (сталих і циклічних) навантаженнях та визначення їх несучої здатності.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
Проведення розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість будівель і споруд та відповідальних елементів конструкцій, що працюють в різних галузях техніки.

Науково-дослідні роботи, що виконуються
НДІБМ проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження в напрямку створення нових і удосконалення існуючих методів розв’язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях з урахуванням дії теплових, електромагнітних та  інших фізичних полів, та розв’язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.

Науково-технічні послуги
Проведення розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість відповідальних конструкцій та їх окремих елементів, що працюють в будівництві, транспортному і енергетичному машинобудуванні, в різних галузях техніки.

Результати наукових досліджень (загальні).

В останній час найсуттєвіші результати були досягнуті за наступними напрямками:

 1. Створена і реалізована на основі методу скінченних елементів методика обчислення параметрів лінійної і нелінійної механіки руйнування та моделювання росту тріщин у просторових тілах. Вирішено проблему отримання достовірних інваріантних (незалежних від контуру інтегрування) величин J-інтеграла Черепанова-Райса, в тому числі при змішаному руйнуванні. Це дозволяє проводити розрахунки на тріщиностійкість і визначення несучої здатності просторових та кругових вісесиметричних тіл при довільному розташуванні початкових тріщин і передбачати час розвитку тріщин, що дозволяє попереджати можливе руйнування конструкцій;
 2. Розроблено і реалізовано методику скінченноелементного моделювання еволюційних задач тривалого деформування просторових тіл в умовах повзучості з урахуванням континуального руйнування (накопичення пошкодженості матеріалу) і визначення ресурсу при тривалому навантаженні в умовах високих температур. Це дозволяє проводити визначення ресурсу експлуатації роторів та лопаток парових та газових турбін, паропроводів та іншого обладнання енергетичного і транспортного призначення, яке працює в умовах тривалих навантажень при високих температурах. Впровадження цих розробок проводилось на Державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект»»;
 3. Проведено розробку і реалізацію методик скінченноелеметного дослідження невстановлених температурних полів та пружнопластичного деформування просторових тіл та дослідження геометрично-нелінійного деформування, стійкості масивних, тонкостінних та комбінованих вісесиметричних конструкцій при термосиловому навантаженні,при термосиловому навантаженні. Це в комплексі створює чисельний апарат для розв‘язання задач деформування таких об‘єктів як посудини і балони високого тиску, тонкостінні ємності різного призначення, а також технологічних задач обробки матеріалів, що супроводжуються суттєвим зміненням форми (обробка тиском – ковка, витяжка, штамповка). Це дозволяє, зокрема, прогнозувати і удосконалювати технологічні режими виготовлення різноманітних виробів;
 4. Розроблені і чисельно реалізовані методи дослідження складних режимів коливань елементів конструкцій різної вимірності та геометрії. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці методик, що застосовуються при аналізі протікання вібраційних процесів у віброударних системах різної конфігурації при зовнішніх навантаженнях стохастичної та ударної природи в будівництві, авіабудуванні, машинобудуванні та інших галузях техніки, де в якості конструктивних елементів використовуються масивні та тонкостінні тіла складної форми, що можуть зазнавати впливу стохастичних та ударних навантажень. Впровадження результатів передбачається, зокрема, в наукову та інженерну практику таких установ, як ДП НДІ будівельних конструкцій. Результати використані у спільних розробках із Українським Антарктичним центром. Зокрема, визначені динамічні характеристики складної оболонкової конструкції, необхідні для розрахунку на дію стохастичного вітрового навантаження паливного резервуара із захисною ємністю, який забезпечує безперебійну роботу української станції в Антарктиці;
 5. Розроблено нову модифікацію ізопараметричного просторового багатошарового скінченного елемента, можливості якого збільшені за рахунок введення додаткових змінних параметрів. На основі єдиної розрахункової моделі, що дозволяє розглядати тонкі оболонки складної форми з геометричними та фізико-механічними неоднорідностями, розроблено та реалізовано скінченноелеметну методику дослідження геометрично нелінійного деформування, втрати стійкості, закритичної поведінки та коливань різних класів пружних неоднорідних оболонок при дії силових і температурних навантажень. Побудований алгоритм дає змогу проводити повний аналіз процесів втрати стійкості та закритичної поведінки оболонки, розглядати різні режими комбінованої дії температурних і силових навантажень, отримувати повну інформацію про напружено-деформований стан оболонки на будь-якому кроці навантаження, визначати точки розгалуження розв’язків, враховувати залежність термомеханічних властивостей матеріалів оболонки від температури, досліджувати вплив початкових недосконалостей форми оболонки на стійкість і міцність конструкції, виконувати модальний аналіз оболонок ускладненої геометричної структури при дії термосилових навантажень та визначати момент втрати стійкості за динамічним критерієм. До кола об’єктів, що досліджуються, відносяться обтічники та фюзеляжні частини літаків (як підкріплені ребрами так і послаблені виїмками оболонки, які знаходяться під впливом термосилових навантажень); елементи лопаткового апарату газових турбін; тонкостінні резервуари та цистерни, що можуть мати початкову недосконалість і дефекти форми та експлуатуватись при наявності різких змін природно-кліматичних умов (наприклад в Антарктиці); покриття та перекриття великопрогонових споруд, що можуть бути підкріплені ребрами та послаблені з технологічних причин каналами, виїмками, отворами, мати злами серединної поверхні; різні оболонкові конструкції пріоритетних галузей техніки (ракетно-космічна, нафтогазова, будівельна, оборонна та ін.), які можуть знаходитись в екстремальних умовах експлуатації;
 6. Побудовано нові універсальні математичні та розрахункові моделі для комплексного підходу до розв’язання задач динамічної механіки руйнування при використанні коректних формулювань J-інтеграла як часткового випадку T* та Г інтегралів до визначення параметрів динамічної механіки руйнування. Розроблено новий спеціальний скінченний елемент для моделювання процесів деформування тіл з тріщинами та розвитку тріщини в масивних просторових тілах під дією динамічного навантаження, на основі якого побудовано нові розрахункові алгоритми напіваналітичного методу скінченних елементів. Це дозволяє досліджувати поведінку конструкції в умовах інтенсивного пластичного деформування та враховувати зміни граничних умов на берегах тріщини.

Перелік фундаментальних досліджень, які виконуються.

«Створення комп’ютерних технологій дослідження несучої здатності просторових тіл складної форми з тріщинами на основі енергетичних критеріїв руйнування» (наук. керівник д.т.н., проф. Пискунов С.О.)

«Чисельні методи дослідження та прогнозування нелінійних коливань, динамічної стійкості та кризових явищ і хаотичної поведінки пружних систем» (наук. керівник д.т.н., проф. Максим’юк Ю.В.)

«Теорія і методи чисельного дослідження динамічного фізично та геометрично нелінійного деформування просторових тіл» (наук. керівник д.т.н. Вабіщевич М.О.)

«Розробка методології пошуку оптимальних проектних рішень тонкостінних стержневих систем із холодногнутих профілів з урахуванням їх закритичної роботи» (наук. керівник д.т.н., проф. Іванченко Г.М.)

«Нелінійне деформування, стійкість, закритична поведінка та коливання оболонкових конструкцій спеціальної техніки в екстремальних термосилових умовах експлуатації» (наук. керівник к.т.н., проф. Ворона Ю.В.).)

«Створення теорії і методів дослідження нелінійного деформування і руйнування конструкцій машин і споруд при їх контактній взаємодії із пружнопластичним середовищем» (наук. керівник д.т.н., проф. Солодей І.І.)

Перелік прикладних досліджень, які виконуються.

«Розробка комбінованих методів ідентифікації неповних дублікатів та виявлення повноти висвітлення наукових результатів дисертаційних досліджень, опублікованих автором» (наук. керівник д.т.н., проф. Лізунов П.П.)

Інформація про виконання державних цільових програм.

НДІ БМ виконав і виконує ряд проектів по програмі Державного замовлення (проекти «Створення комп’ютерної методики оцінки стану матеріалу та  визначення ресурсу відповідальних елементів конструкцій газотурбінних двигунів», «Створення комп’ютерної методики визначення несучої здатності і ресурсу роторів парових турбін за наявності дефектів»), Державній науково-технічній програмі «Ресурс» (проекти «Напружено-деформований стан корпусів реакторів атомних електростанцій при складному термосиловому навантаженні», «Визначення ресурсу роторів парових турбін на основі чисельного дослідження процесів повзучості та накопичення пошкодженості»), науково-дослідним програмам Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України (проект «Дослідження достовірності і можливості застосування методики чисельного дослідження процесів в’язкопружнопластичного деформування і континуального руйнування просторових тіл»).

Колектив інституту брав активну участь в роботах, пов‘язаних із стабілізацією конструкцій та споруд об‘єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС.

Науково-методична та освітня діяльність.

НДІ БМ являє собою базу з підготовки фахівців вищої кваліфікації в галузі будівельної механіки і механіки деформівного твердого тіла. На базі НДІ БМ підготовлено 30 докторів і 174 кандидати наук. За період існування інституту опубліковано велику кількість наукових робіт з класичних і чисельних методів розв’язання задач будівельної механіки та використання комп’ютерних технологій. Серед них монографії, статті у вітчизняних і зарубіжних віданнях, підручники і навчальні посібники.

За останні 7 років (2016-2022 рр.) опубліковано:

Монографії в іноземних виданнях

 1. Bazhenov, V., Pogorelova, O., & Postnikova, T. (2022). Analysis of Intermittent and Quasi-Periodic Transitions to Chaos in Vibro-Impact System with Continuous Wavelet Transform. Nonlinear Physical Science, 33–53, Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4169-5_3
 2. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Nonlinear Events in Dynamic Behavior of Unusual Vibro-impact System – Platform-vibrator with Shock. – LAP LAMBERT Academic Publ //GmbH and Co. KG Dudweiler, Germany. – 2021. – 100 p.
 3. Bazhenov V.A., Kozub Yu.G., Kozub G.O., Solodei I.I., Stryhun R.L. Thermoelasticity of consrtuctions from elastomers and elastomer composites with initial stresses – LAP LAMBERT Academic Publ // GmbH and Co. KG Dudweiler, Germany. – 2021. –310 р.
 4. Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T. (2021) Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. In: Volchenkov D. (eds) Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. (pp. 21-46). Nonlinear Physical Science. (Vol. 1). Springer, Singapore. ISBN: 978-981-15-9033-7 (print) 978-981-15-9034-4 (online)
 5. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2021) Crisis-induced Intermittency and Other Nonlinear Dynamics Phenomena in Vibro-impact System with Soft Impact. 11 Chapter in book “Nonlinear Mechanics of Complex Structures: From Theory to Engineering Applications” (Edited by Prof. Altenbach H., Prof. Amabili M., Prof. Mikhlin Yu.) in the Springer Book Series “Advanced Structured Materials”. Book 157. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-030-75889-9 (print), 978-3-030-75890-5 (eBook) DOI 10.1007/978-3-030-75890-5
 6. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2021) Analysis of Intermittent and Quasi-periodic Transitions to Chaos in Vibro-impact System with Continuous Wavelet Transform. Chapter in book: Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.).  (Vol. 3). Springer. In press. 21 pages.
 7. Lukianchenko O., Kostina O. Finite element modeling of thin-walled shell structure with cracks. Technical Research and Development: collective monograph / O. Lukianchenko, O. Kostina. − International Science Group. − Boston: Primedia eLaunch. − 2021, Pp.126-130.
 8. Bazhenov V.A., Shishov O.V., Vorona Yu.V. Application of Information Technology in Teaching Structural Mechanics. – Chapter 18 in book Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System: A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching. NewYork: Nova Science. (2016).
 9.  Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Stability and Discontinious Bifurcations in Vibroimpact Systems. Numerical Investigations. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbruken, Deutscland, 2017. – 120 p.
 10. Bazhenov V., Perelmuter A., Vorona Yu. Structural mechanics and theory of structures. History essays. – LAP LAMBERT Academic Publishing. Beau Bassin, Mauritius, 2017. – 580 p.
 11. Bazhenov V.A., Krivenko O.P. Buckling and Natural Vibrations of Thin Elastic Inhomogeneous Shells. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2018 – 97 p.
 12. 5.Lukianchenko O., Kostina O. The Finite Element Metod in Problems of the Thin Shells Theory. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019 – 134 p.
 1. Bazhenov V.A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Intermittent and Quasiperiodic Routes to Chaos in Vibroimpact System. Numerical simulation. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019. – 95 p.
 2. Bazhenov V.A., Pyskunov S.О., Solodei І.І. Continuum Mechanics: Semi-analytical Finite Element Method – Cambridge Scientific Publisher, 2019, – 241 p.
 3. Lukianchenko O., Kostina O. Curvilinear Finite-Element Modeling in Stability Problems of Thin Shells with Shape Imperfections. In Scientific foundations of modern engineering: monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – p. 81-96.
 4. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. Chapter 3 in book Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.). (2020) – Vol. 1. Springer, pp 21-46.
 5. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Crisis-induced intermittency and other phenomena of nonlinear dynamics in unusual vibro-impact system with soft impact. Chapter in book “Nonlinear Mechanics of Complex Structures: from Theory to Engineering Applications” (Eds. Prof. H. Altenbach, Prof. M. Amabili, Prof. Yu. Mikhlin) in the Springer Book Series “Advanced Structured Materials”. 2020. 15 р. Current Status: Under Review.
 6. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2020) Analysis of Intermittent and Quasi-periodic Transitions to Chaos in Vibro-impact System with Continuous Wavelet Transform. Chapter in book: Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.).  (Vol. 3). Springer. In press. 21 pages.

Монографії у вітчизняних виданнях

 1. Баженов В.А., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії. – Київ: Каравела, 2016. – 428 с.
 2. Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування тіл з тріщинами. – Київ: Каравела, 2017. – 208 с.
 3. Баженов В.А., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельне дослідження процесів нелінійного статичного і динамічного деформування неоднорідних просторових тіл. – Київ: Каравела, 2017. – 30 с.
 4. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В., Отрашевська В.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії. – Київ: Каравела, 2018. – 924 с.
 5. Баженов В.А., Вабішевич М.О., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Солодей І.І. Комп’ютерні технології розрахунку просторових конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях. – Київ: Каравела, 2018. – 312 с.
 6. Баженов В.А., Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В. Метод скінченних елементів у задачах деформування та руйнування тіл обертання при термосиловому навантаженні. – Київ, Каравела, 2018. – 316 с.
 7. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях. – Київ: Каравела, 2019. – 240 с.
 8. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Хаос та сценарії переходу до хаосу у віброударній системі. – Київ: Каравела, 2019. – 146 с.
 9. Іванченко Г.М., Ворона Ю.В. Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах. – Київ: Каравела, 2019. – 150 с.
 10. Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій. – Київ: Каравела, 2019. – 224.
 11. Лук’янченко О.О. Розв’язання проблем надійності і безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки. – Київ: Каравела, 2019. – 197 с.
 12. Лізунов П.П., Недін В.О. Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень. – К.: Каравела, 2022. – 152 с.Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В. Київська школа теорії споруд (Bazhenov B.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V. Kyiv school of the theory of structures) – Київ: Каравела, 2020. – 180 с. Книга видана 2 мовами.
 13. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Ворона Ю.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку. Київ: Каравела, 2020. – 420 c.
 14. Баженов В.А., Кривенко О.П. Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях. – К.: Каравела, 2020. – 186 с
 15. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях – Київ: Каравела, 2020. – 200 c.
 16. Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів. – Київ: Каравела, 2020. – 310 с.
 17. Криксунов Е.З., Лізунов П.П., Вабіщевич М.О. Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів – Київ: Каравела, 2020.–120 с.
 18. Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Коливання параметрично збуджених пружних систем – К.: Каравела, 2021. обсяг 330 стор.
 19. Баженов В.А., Максим’юк Ю.В Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В. Напіваналітичний метод скінченних елементів у просторових задачах деформування, руйнування та формозмінення тіл складної форми – К.: Каравела, 2021. обсяг 250 стор.
 20. Баженов В.А., Гераймович Ю.В. «исельні методи розрахунку будівель і споруд на сейсмічні впливи – К.: Каравела, 2021.  обсяг 120 стор.
 21. Лізунов П.П., Недін В.О. Коливання пружних елементів конструкцій, що обертаються, з урахуванням гіроскопічних навантажень. – К.: Каравела, 2022. – 152 с.
 22. Лізунов П.П., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Прогнозування та діагностика критичних станів у незвичайній віброударній системі з м’яким ударом. – К.: Каравела, 2022. – 122 с.

Наукові публікації у міжнародних і вітчизняних виданнях, що індексуються у наукометричніх базах Scopus, Web of Science Core Collection та у виданнях, що входять до Переліку фахових наукових видань України

1Bazhenov, V. A., Lizunov, P. P., Pogorelova, O. S.,  Postnikova, T. G.Numerical Bifurcation Analysis of Discontinuous 2-DOF Vibroimpact System. Part 2: Frequency-Amplitude responseJournal of Applied Nonlinear DynamicsScopus2016. – Vol. 5. №. 3. P. 269-281.DOI:10.5890/JAND.2016.09.002Скачать
2Bazhenov V.A., Luk’yanchenko O.O., Kostina O.V., Gerashchenko O.V.Nonlinear Bending Stability of a Long Flexible Cylindrical Shell with Geometrical ImperfectionsStrength of Materials ScopusVolume 48, Issue 2 (2016), pp. 308-314.Скачать
3Luk’yanchenko O.O., Kostina O. V.,Bouraou N. I.,Kuz’ko O. V.Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Complex Thin-Walled Shell Structure with CracksStrength of MaterialsScopusVolume 48, Issue 3 (2016), pp. 401–410Скачать
4Bazhenov, V.A., Sakharov, A.S.,Maksimyuk, Y.V.,Shkryl’, A.AA Modified Method for Evaluating the Invariant J-Integral in Finite-Element Models of Prismatic BodiesInternational Applied MechanicsScopus2016, Vol. 52, Issue 2, pp 140–146Скачать
5Bouraou N., Lukianchenko O.Vibration condition monitoring of the vertical steel tanksVibrations in Physical SystemsScopus(2016). – Vol. 27. – pp. 55-60Скачать
6Bouraou N.,Rupich S.,Lukianchenko O., Kostina O.Monitoring of the Crack Propagation in Welded Joint of the Tank Using Multi-Class RecognitionVibrations in Physical SystemsScopus(2018), Volume 29, pages : 125-132Скачать
7Bazhenov V.A.Luk’yanchenko O.A. Vorona Y.V.,Kostina E.V.Stability of the Parametric Vibrations of a Shell in the Form of a Hyperbolic Paraboloid.International Applied MechanicsScopus(2018), Volume 54, Issue 3., Pp. 274-286SNIP = 1,03Скачать
8Bazhenov V.A.,Gulyar A.I.,Piskunov S.O.,Shkryl’ A.A.Validity of a Modified Method of Evaluating the Invariant J-integral for Elastoplastic Deformation of Prismatic SolidsInternational Applied MechanicsScopus(2018), Volume 54, Issue 4, p. 378-383SNIP = 1,03Скачать
9Bazhenov V. A.Vabishchevich M.O.Solodei I. I.Chepurnaya E. A.Semianalytic Finite-Element Method in Dynamic Problems of Linear Fracture MechanicsInternational Applied MechanicsScopus(2018), Volume 54, Issue 5. p. 519-530SNIP = 1,03Скачать
10Vabishchevich M.O.Solodei I.I., Chepurnaya E.A.  Determining the Parameters of Linear Fracture Mechanics in Dynamic Problems Based on Semianalytical Finite-Element MethodInternational Applied MechanicsScopus(2018), Volume 54, Issue 6, p. 653-659SNIP = 1,03Скачать
11Баженов В.А., Максим’юк Ю.В.Напружено-деформований стан і формозмінення в тілах обертання складної структуриОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102. – С. 3–12. Скачать
12Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.Тransitional regimes under route to chaos in vibroimpact system.Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2019. – Issue 102. – P. 37-45Скачать
13Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А.Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних спорудОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник2019. – Вип.102, С. 139-149.Скачать
14Лук’янченко О.О., Бурау Н.І., Костіна О.В., Геращенко О.В.Модальний аналіз захисної ємності резервуара з урахуванням послідовного виникнення дефектів у зварних швах стінкиОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102, С. 159-170. Скачать
15Баженов В.А., Кривенко О.П., Ворона Ю.В.Аналіз власних коливань тонких параболічних оболонокОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102. – С. 171-179.Скачать
16Лізунов П.П., Криксунов Е.З., Фесан, О.М.Напружено-деформований стан замкнених конічних оболонок при складному обертанніОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102. – С. 191 – 198.Скачать
17Палій О.М., Лук’янченко О.О.Частотний аналіз відгуку гіперболічного параболоїда на періодичне повздовжнє навантаженняОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102, С. 199-206.Скачать
18Ворона Ю.В., Кара І.Д.Обчислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружностіОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102. – С. 220-231.Скачать
19Козуб Ю.Г., Солодей І.І.Використання МССЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шинОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019.– № 102. – С. 232-242.Скачать
20Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л.Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плосодеформівних тілОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 102. – С. 252-262.Скачать
21Лук’янченко О.О., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Палій О.М.Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями формиВісник КПІ. Серія Приладобудування2019. Вип. 58 (2). С. 34-40.Скачать
22Bazhenov V.A., Krivenko O.P., Vorona Yu.V.Effect of heating on the natural vibrations of thin parabolic shellsStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2019. – Issue 103. – Pp. 3-16Скачать
23Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.Четверта міжнародна конференція “Recent Advances in Nonlinear Mechanics” RANM2019Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник . – К.: КНУБА2019. – Вип. 103. – С. 33-42.Скачать
24Пискунов С.О., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В.Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних силОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 103, – С. 57-62.Скачать
25Solodei I.I., PetrenkoE.Yu., Zatyliuk Gh. A.The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parametersStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2019. – Issue 103. – Pp. 63-70.Скачать
26Solodei І.І., Vabishchevich М.О., Stryhun R.L.The efficiency of using a semi-analytical finite elements method in geometrically nonlinear problems of elastic-plastic deformationStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2019. – No. 103. – PP. 71-81.Скачать
27Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В.Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівельОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 103. – С. 131-144.Скачать
28Палій О.М., Лук’янченко О.О.Вплив геометричних характеристик конічних оболонок на їх динамічну стійкістьОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2019. – Вип. 103. – С. 235-252.Скачать
29Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л.Постановка еволюційної геометрично нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тілОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – С. 3-13.Скачать
30Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., PostnikovaT.G., Lukianchenko O.O.Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behaviorStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2018. – Issue 101. – P. 14-25Скачать
31Кривенко О.П., Ворона Ю.В.Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаженняОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 26-37.Скачать
32Krivenko O.P.Еffect of static loads on the natural vibrations of ribbed shellsStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2018. – Issue 101. – P. 38-44.Скачать
33Лук’янченко О.О., Палій О.М.Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизниОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 45-59.Скачать
34Пискунов С.О., Шкриль О.О.Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженніОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 60-66.Скачать
35Баженов В .А, Шишов О.В.Застосування інформаційних технологій для контролю знаньОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 67-82.Скачать
36Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В.Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкціїОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 83-102.Скачать
37Валер В.В., Пискунов С.О.Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкційОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 103-110.Скачать
38Баженов В .А., Максим’юк Ю.В.Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозміненняОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 101. – C. 111-120.Скачать
39Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.Invariant torus break-down in vibroimpact system – route to crisis ?Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 100. – С. 3-17.Скачать
40Bazhenov V.А., Lukianchenko O.O., Kostina О.V.Definition of the failure region of the oil tank with wall imperfections in combined loadingStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2018. – Issue 100. – P. 27-39Скачать
41Ворона Ю.В., Кара І.Д., Щербій В.І.Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалуОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 100. – С. 59-70.Скачать
42Іванченко Г.М., Пікуль А.В.Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2018. – Вип. 100. – С. 172-180.Скачать
43Максим’юк Ю.В.Визначення тріщиностійкості вісесиметричних тіл з урахуванням формозміненняОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2018. – Вип. 100. – С. 202-213.Скачать
44Баженов В.А. , Ворона Ю.В., Лізунов П.П., Пискунов С.О., Шишов О.В.Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектуриОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2017. – Вип. 99. – С. 3-32.Скачать
45Bazhenov V.A., Pyskunov S.О., Shkryl О.О.A methodology of determining of parameter J* in discrete models of finite element methodStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2017. – Issue 99. – P. 33-44.Скачать
46Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Чепурна О.О.Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементівОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 99. – С. 58-70.Скачать
47Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact systemОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 99. – С. 90-105.Скачать
48Гужевський І.В., Солодей І.І.Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглобаОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 99. – С. 106- 122.Скачать
49Чибіряков В.К., Кривенко О.П., Легостаєв А.Д., Гречух Н.А.Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантаженьОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 99. – С. 123-141.Скачать
50Максим’юк Ю.В.Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученостіОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 99. – С. 151-159.Скачать
51Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В.Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливіОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 99. – С. 160-180.Скачать
52Kara І.D.Numerical solution of the problem of porous solids vibrationStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2017. – Issue 99. – P. 193-202.Скачать
53Баженов В.А., Кривенко О.П.Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структуриОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 98. – С. 3-15.Скачать
54Баженов В.А., Шишов О.В.Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механікиОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 98. – С. 16- 30.Скачать
55Шкриль О.О.Визначення G-інтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакційОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 98. – С. 31-42.Скачать
56Кривенко О.П., Легостаєв А.Д., Гречух Н.А.Аналіз власних коливань оболонок неоднорідної структури з використанням редукованої скінченноелементної моделіОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 98. – С. 72-88.Скачать
57Pogorelova O.S., Postnikova T.G., Gerashchenko O.V.Research Infrastructures in Contemporary European ScienceStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2017. – Issue 98. – P. 119-127.Скачать
58Ворона Ю.В., Лук’янченко О.О., Костіна О.В.Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїдаОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 98. – С. 150-162.Скачать
59Пискунов С.О., Гуляр О.І., Максимюк Ю.В., Мицюк С.В., Сизевич Б.І.Дослідження напруженого стану зварного ротору на основі моментної схеми МСЕОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2017. – Вип. 98. – С. 163-172.Скачать
60Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.“Nonlinear Dynamics – 2016” ConferenceStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2016. – Issue 97. – P. 3-15.Скачать
61Пискунов С.О., Шкриль О.О., Мицюк С.В., Сизевич Б.І.Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженніОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 16-27.Скачать
62Пискунов С.О., Аль-Хуссейн К.Аналіз напружено-деформованого стану фундаментної плити багатоповерхового будинкуОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 79-89.
63Кривенко О.П.Вплив попереднього нагріву та зміни умов комбінованого закріплення контуру на стійкість і власні коливання пологих панелей при дії тискуОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 107-120. 
64Ворона Ю.В., Щербій В.І.Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основиОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С.135-144. 
65Солодей І.І., Затилюк Г.А.Визначення навантажень від масиву грунтових сипучих порід при проектуванні підземних спорудОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 145-154. 
66Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В.Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуараОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 155-174. 
67Максим’юк Ю.В.Постановка задачі про вплив геометричної нелінійності на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тілОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 186-193. 
68Пискунов С.О., Валер В.В.Достовірність визначення нелінійного напружено-деформованого стану плоских та вісесиметричних тілОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 194-204. 
69Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Чернявський Д.О.Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на паляхОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 205-213. 
70Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Кузьмін Б.В.Особливості розрахунку пальових опор морських стаціонарних платформ на сейсмічні впливиОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА2016. – Вип. 97. – С. 214-224. 
71Yurchenko V.V., Peleshko I. D.Searching for optimal pre-stressing of steel bar structures based on sensitivity analysisArchives of Civil EngineeringVol. 66, No. 3, 2020. – Pр. 525-540.
72Yurchenko V., Peleshko I.Improved gradient projection method for parametric optimisation of bar structuresMagazine of Civil Engineering2020. 98(6). Article No. 9812
73Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S.The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.2020. – № 4/4 (106) – Pр. 14-20.
74Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T.Creation of mathematical model of platform-vibrator with shock, designed for concrete products compaction and moldingStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – No. 104. – Pр. 103-116.
75Bazhenov V., Kozub Yu., Solodei I.Thermoelasticity of elastomeric constructions with initial stressesStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pp. 71-81
76Perelmuter A.V.Strength analysis in regulatory design documents and computational softwareStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – P. 89-102.
77Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T.Creation of mathematical model of platform-vibrator with shock, designed for concrete products compaction and moldingStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – No. 104. – Pp. 103-116
78Bazhenov V., Krivenko O.Buckling and vibrations of the shell with the hole under the action of thermomechanical loadsStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pp. 136-146
79Maksimyuk Yu., Pyskunov S., Shkril’ А., Maksimyuk О.Basic relations for physically and geometrically nonlinear problems of deformation of prismatic bodiesStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pp. 255-264
80Bazhenov V., Kozub Yu., Solodei I.Thermoelasticity of elastomeric constructions with initial stressesStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – No. 104. – Pp. 299-308
81Lukianchenko O.Application of stiffness rings for improving of operating reliability of the tank with shape imperfectionsStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pp. 242-254
82Peleshko I., Yurchenko V.An improved gradient-based method to solve parametric optimisation problems of the bar structuresStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – P. 265-288.
83Vorona Yu.V., Kozak A.A.Boundary element approaches to the problem of 2-D non-stationary elastic vibrationsStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pр. 321-327
84Bazhenov V.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V.Kyiv school of the theory of structuresStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pp. 3-88
85Nedin V.O.The parametric oscillations of rotating rods under action of the axial beat loadStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2020. – Issue 104. – Pp. 309-320.
86П.П. Лізунов, В.О. НедінСтійкість валів, що знаходяться під дією періодичних поздовжніх навантаженьОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник2021. – Вип. 107. – С. 258-265.
87Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Скорук О.М. Вібраційний моніторинг стану збереження історичних спорудОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник2021. – Вип. 107. – С. 120-132
88Котляров В.П., Волощенко О.І., Кузнєцов О.А., Кушніренко М.Г. Моделювання режимів биття під час обертально-коливального руху складної аеродинамічної конструкції із визначенням умов їх виникнення // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірникОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник2021. – Вип. 107. – С. 289-301.
89O.P. Krivenko, Yu.V. Vorona,
 A.A. Kozak
Finite element analysis of nonlinear deformation, stability and vibrations of elastic thin-walled structures Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles2021. – Issue 107.–P. 20-34
90Y.V. Vorona, Yu.V. Maksimyuk, I.Yu. Martyniuk,
О.V. Maksimyuk
Reliability of results obtained by semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles 2021. – Issue 107.–P. 184-192
91V.A. Bazhenov, O.S. Pogorelova, T.G. PostnikovaCoexisting Regimes in Hysteresis Zone in Platform-Vibrator with ShockStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles2021. – Issue 107. – P. 3-19
92Г.М. Іванченко, Ю.В. Максим’юк, А.А. Козак, І.Ю. МартинюкПобудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної формиУправління розвитком складних систем:Наук.-техн. збірн. 2021 – Вип.46 – С. 55-62.
93Ю. Максим’юк, А. Козак, І. Мартинюк, О. Максим’юк Особливості виведення формул для обчислення вузлових реакцій і коефіцієнтів матриці жорсткості скінченого елемента з усередненими механічними і геометричними параметрамиБудівельні конструкції теорія і практика.2021. – Вип. 8. – С. 97–108.
94Bazhenov V.A., Krivenko O.P., Kozak A.A.Modal analysis of a complex shell structure under operational loads Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. 2021. – Вип. 106. – С. 5-13.
95Pyskunov S.О., Shkryl O.O., Maksimyuk Yu.V.Determination of crack resistance of a tank with elliptical crackОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. 2021. – Вип. 106. – С. 14-21.
96Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.Transient Chaos in Platform-vibrator with ShockОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. 2021. – Вип. 106. – С. 22-40.
97Gezentsvey E.I., Olevskyi V.I., Volchok D.L., Olevskyi O.V.Calculation of the improved steel beams of buildings and structures of the mining and metallurgical complexОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. 2021. – Вип. 106. – С. 54-67
98Bazhenov V.A., Horbach M.V., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V. Convergence of the finite element method and the semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parametersОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. 2021. – Вип. 106. – С. 92-104
99Vabishchevich M.O., Zatyliuk Gh.A.Analysis of the stressed-strained state of the foundation-shell at interaction with the elastic-plastic medium Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.2021. – Вип. 106. – С. 105-112.sd
100Lizunov P.P., Nedin V.O. The stability of rotating rods under the action of vibro-impact load Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.2021. – Вип. 106. – С.113-121
101Okhten I.O.,
Lukianchenko O.O.
Some aspects of consideration of initial imperfections in the calculations of stability of thin-walled elements of open profileОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.2021. – Вип. 106. – С.122-128.
102Волощенко О.І., 
Кушніренко М.Г., 
Черних І.В.
Удосконалення методики розрахунку конструкцій покриття закритих польових фортифікаційних споруд для забезпечення живучості військ у сучасному збройному конфліктіОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник.2021. – Вип. 106. – С.282-295.
103Bazhenov, V.A., Pogorelova, O.S., Postnikova, T.G., & Otrashevska, V.V.Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 1.Dependence on Exciting Frequency. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity,2022-11(4), 705–722
104Bazhenov, V.A., Pogorelova, O.S., & Postnikova, T.G. (2022). Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 2. Interior crisis. Crisis-induced intermittency. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity,2022-11(1), 705–722
105Lizunov, P.P., Pogorelova, O.S., & Postnikova, T.G.Dynamic behaviour of the platform-vibrator with soft impact. Part 3. effect of stiffness parameters. transient chaos.The Interdisciplinary Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity2022
106Lizunov, P.P., Pogorelova, O.S., & Postnikova, T.G.Prediction and diagnostics of crises and critical states in an unusual vibro-impact system with soft impact parameters. transient chaosThe Interdisciplinary Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity2022
107Lizunov, P.P., Pogorelova, O.S., & Postnikova, T.G.Forecasting and diagnostics of critical states in platform-vibrator with shock. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity Nonlinearity and Complexity2022
108Perelmuter A.V.Theory of structures and design codes Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles,2022. – Issue 108. – P. 3–16.
109Chernyshev D.O., Maksymiuk Yu.V., Krasylnyk Yu.S., Korchova H.L., Rudenko M.V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 108. – P. 35-62.
110Lizunov P.P., Pogorelova O.S., Postnikova T.G.Choice of the Model for Vibro-Impact Nonlinear Energy Sink Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 108. – Р. 63-76
111Pyskunov S.О., Goncharenko M.V., Shkryl O.O.Assesment of the temperature loading influence on crack resistance of a tank with a semi-eliptical crackStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 108. – Р. 87-96
112Maksimyuk Yu.V., Chuprina Yu.A., Kozak O.V., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V.Investigation of the influence of flange thickness on the nature of the development of zones of plasticity in casing detailStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 108. – P. 97-106.
113Krivenko O.P., Vorona Yu.V. Comparative analysis of nonlinear deformation and buckling of thin elastic shells of step-variable thickness Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 108. – P. 107-118
114Перельмутер А.В. До розрахунку сталевих конструкцій із тонкостінних стержнів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. 2022. – Вип. 108. – С. 119-130
115Pyskunov S.O., Trubachev S.I., Onyshchenko Ye.Ye., Kolodezhnyi V.A.Influence of foundation stiffness on deformation of layered building structures Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles,2022. – Issue 108. – P. 145-155.
116Perelmuter A.V., Yurchenko V.V., Peleshko I.D.Optimization cross-sectional dimensions for cold-formed steel lipped channel columns Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 108. – P. 156-170.
117Вабіщевич М.О., Сторчак Д.А. Розв’язання нелінійних контактних задач деформування вузлових з’єднань сталевих конструкцій Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн2022. – Вип. 108. – С. 178-188.
118Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Палій О.М.Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тискуОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.2022. – Вип. 108. – С. 255-266.
119Perelmuter A.V. Assessment of robustness of hinged-bar systemsStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109.
120Lizunov P.P., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Dynamics of primary structure coupled with single-sided vibro-impact nonlinear energy sinkStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
121Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В.Розрахунок рамного вузла і порівняльний аналіз результатів із застосуванням програмного засобу Idea StatiCa Connection з ручним розрахунком по різним нормативним документам Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022.Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
122Солодей І.І., Затилюк Г.А. Дослідження достовірності та ефективності використання моделей зміцнюваного ґрунту в рамках метода скінченних елементівОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
123Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П.Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженніОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
124Кривенко О.П., Лізунов П.П. Власні коливання обтічників ракетоносіїв конічної формиОпір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. 2022. – Вип. 109. (у процесі отримання DOI).
125Yurchenko V.V.,Peleshko I.D. Searching for a compromise solution in cross-section size optimization problems of cold-formed steel structural members Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
126Перельмутер А.В. Складання розрахункових поєднань впливів у відповідності до EN 1990Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
127Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Павленко В.М.Класифікація і причини виникнення зсувних процесів та методи розрахунку схилів Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
128Pyskunov S.O., Ostapenko R.M., Kara I.D.The Analysis of the Process of the Continuous Destruction Progress of the Steam-Turbine Rotor with the Local DefectStrength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI).
129Maksimyuk Yu.V., Kuzminets M.P., Martyniuk I.Yu., Maksimyuk О.V. Research of the stressed and deformed state of a metal strip in the broaching process Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI)
130Maksymiuk Yu.V., Chulinda L.I., Korchova H.L., Pochka K.I. Priority directions of international airport infrastructure development Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles2022. – Issue 109. (у процесі отримання DOI)
131Бєлов І.Д., Вабіщевич М.О., Дєдов О.П., Кривенко О.П.Випробування експериментальних дослідних зразків профільованих настилів на дослідному стенді Управління розвитком складних систем2022. – № 49. – C. 52-80.
132Lizunov P., Lukianchenko O., Kostina O. Modeling of progressive destruction of frame buildings from seismic impact (ukr). Scientific Collection «InterConf», (121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (August 19-20, 2022) at Umea, Sweden, 2022, pp. 374-384.

У ході виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” проведено роботи із створення електронного підручника з будівельної механіки обсягом 970 сторінок, який розміщено на WEB-сайті Київського національного університету будівництва і архітектури.

Наукове видання за науковим напрямом, засновником якого є НДІБМ КНУБА

На базі НДІБМ КНУБА здійснюються підготовка і видання наукового-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» (Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles) ISSN 2410-2547, який заснований у 1965 році. До редколегії збірника входять професори із університетів Польщі, В’єтнаму, США. За період 1965‑2020 рр. видано 105 номерів. У збірнику публікуються наукові статті, які підготовлені українською, англійською та іншими мовами і містять результати фундаментальних досліджень з актуальних проблем опору матеріалів, будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, теорії споруд, суміжних прикладних проблем міцності і надійності в машинобудуванні, будівництві та інших галузях сучасної техніки. Також висвітлюються питання викладання будівельної механіки та подається інформація про нові навчальні і наукові видання за тематикою збірника. Архів номерів збірника розміщений на сайті opir.knuba.edu.ua із дотриманням політики відкритого доступу в сенсі Будапештської Ініціативи «Відкритого доступу», що робить можливим поширення нових результатів наукових досліджень у кожній галузі та у кожній країні. Збірник індексується в науково-метричних базах WoS, Index Copernicus, DOAJ. З 2017 р. за рішенням Наукової ради Міністерства освіти і науки України збірник має особливий статус фахового видання для публікації результатів НДР, які виконуються в наукових установах України за рахунок держбюджетного фінансування за напрямом «Механіка». Збірник отримав категорію А відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Широта проблематики статей та сучасні засоби електронного розповсюдження матеріалів збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» роблять його корисним для дослідників, викладачів, аспірантів і студентів, інженерів-будівельників, інших фахівців в галузі механіки, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами механіки

Науково-організаційна робота.

Директор НДІ будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури д.т.н., проф., Лізунов П.П. є вченим секретарем секції «Технології будівництва, дизайн та архітектура» Наукової ради МОН України та вченим секретарем експертної ради МОН України з архітектури, будівництва та геодезії.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

З 2015 р. на базі КНУБА у співпраці з НПО «SCADSOFT» проводяться міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». Робота конференцій організована в двох секціях: «Фундаментальні і прикладні проблеми механіки деформівного твердого тіла» і «Сучасні проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій» і передбачає запрошення науковців з Литви, Німеччини, Польщі, Росії та інших країн.

Дані про дослідження оболонок і список основних праць співробітників підрозділу (д.т.н, проф. В.А. Баженов і к.т.н., ст.н.спів. О.П. Кривенко) включені до веб-сайту Shell_Buckling_People (http://shellbuckling.com), що створений проф. David Bushnell (США). Сайт об’єднує роботи вчених, які зробили (роблять) значний внесок в різні області наукового дослідження оболонок, і сприяє міжнародному співробітництву науковців усього світу.

Співробітниками підрозділу (к.ф.-м.н., ст.н.спів. О.С.Погорєлова та к.т.н., ст.н.спів. Т.Г.Постнікова) здійснюється рецензування статей, що надходять до журналу “Vibration Testing and System Dynamics” (Published by L&H Scientific Publishing). Зокрема у 2020 р. статті “Image details enhancement method via spectrum total variation” by Liu Chen, Zhi-Shuang Xue, Ming-Ju Chen. Editor in Chief Prof. D.Volchenkov (Associate Professor Texas Tech University Department of Mathematics and Statistics, Lubbock, United States).

Міжнародна діяльність.

НДІ БМ проводить широке міжнародне співробітництво в галузі виконання спільних наукових досліджень та підготовки кадрів з Сіанським металургійним та інженерно-будівельним інститутом (Китай), Технічним університетом міста Брауншвауг (Німеччина). Співробітники НДІБМ проходили стажування за кордоном, зокрема в університеті м. Інсбрук (Австрія), Бохумському технічному університеті (Німеччина). Також має місце наукове співробітництво з Інститутом досліджень звуку і вібрації (Англія), Хоуренським технологічним університетом, Нью-Йоркським міським університетом, університетом Ротжерс (США), Католицьким університетом (Бразилія), Університетом Ньюкастлу (Австралія).

Основні партнери.

НДІБМ співпрацює з науковими установами Національної академії наук України – Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка, Інститут проблем міцності ім. .Г.С. Писаренка, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, з науково-дослідними установами в галузі будівництва – Державний Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, з промисловими підприємствами машинобудування – Державні підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», «ЗМКБ Прогрес», АТ «Мотор-Січ», та іншими з питань проведення спільних наукових досліджень, впровадження і апробації фундаментальних і прикладних результатів.

Контактна інформація:

Адреса:
03037 м.Київ, пр.Повітрофлотський, 31, лабораторний корпус, 5 поверх
Тел. (044) 248-30-40, факс (044) 248-30-49
e-mail   lizunov@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram