Каталог вибіркових освітніх компонент

Каталог вибіркових освітніх компонент

Здобувачі вищої освіти КНУБА мають право на вибір навчальних дисциплін, передбачений Законом України «Про вищу освіту» (п. 15, ч. І ст.62): “Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ECTS, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу…”.

Вибір здобувачами навчальних дисциплін створює умови для здобуття або поглиблення
результатів навчання за загальними компетентностями та поглиблення професійних (фахових) компетентностей в межах спеціальності або споріднених спеціальностей, галузей знань.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram