НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Навчальна діяльність кафедри:

Основний напрямок діяльності кафедри – підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

На кафедрі працює 12 викладачів, у тому числі 2 професори, 3 доцентів, 6 асистентів.

Наукові дослідження впродовж звітного періоду проводились викладачами і аспірантами кафедри з активним залученням студентів згідно плану наукової роботи кафедри.

Співробітники кафедри автоматизації технологічних процесів в плані наукової роботи за звітний період брали участь у науково-практичних конференціях.

Основною тематикою наукової діяльності кафедри є “Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами”.

Тема кафедрального науково-технічного звіту – Теоретичні і практичні основи автоматизації технологічних процесів в галузі будівництва.
Мета дослідження – моделювання та формалізація оптимальних алгоритмів керування в системах АСУТП (автоматизовані системи управління технологічними процесами), вдосконалення механізмів обробки інформації.

Результати дослідження – моделі керування технологічними процесами, моделі обробки інформації, алгоритми керування, алгоритми обробки інформації.
Галузь застосування – автоматизовані системи управління технологічними процесами в: промисловості (зокрема у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів), житлово-комунальному господарстві, учбовому процесі.

Проф. Мислович М.В. є:
1) членом спецради з захисту дисертаційних робіт з електротехніки і електроенергетики;
2) вченим секретарем секції «Енергетика» Державного комітету України з премій в галузі науки і техніки;
3) членом редколегій наукових журналів:
– «Технічна електродинаміка»;
– «Електронне моделювання»;
– «Відновлювальна енергетика».

Доцент к.т.н. Іносов С.В. є:
1) членом редколегії наукового журналу «Управління розвитком складних систем».
2) членом комісії по плагіату КНУБА.

Навчальні дисципліни кафедри:

Комп’ютерні технології та програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування (АКІТ)
Обчислювальна техніка та програмування (ЕЕЕ)
Основи систем автоматизованого проектування (АКІТ, ЕЕЕ)
Автоматизація і управління систем ТГПіВ
Вимірювання, регулювання та управління. Автоматизація.
Програмно-техничні комплекси (АКІТ)
Проектування систем автоматизації (АКІТ, ЕЕЕ)
Технічні засоби автоматизації та їх програмування (АКІТ)
Автоматизація технологічних процесів,установок і комплексів (АКІТ, ЕЕЕ)
Основи збору, обробки та передачі інформації (АКІТ)
Системний аналіз складних систем управління
Теорія автоматичного керування (АКІТ)
Виробнича практика (АКІТ)
Електроніка і мікросхемотехніка (АКІТ, ЕЕЕ)
Метрологія, технологічні вимірювання і прилади (АКІТ, ЕЕЕ)
Автоматизація експериментальних досліджень (АКІТ, ЕЕЕ)
Ідентифікація і моделювання технологічних процесів (АКІТ)
Спецкурс. Автоматизовані системи контролю і діагностики будівельних машин і конструкцій.
Елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів (АКІТ)
Автоматизовані системи управління підприємством
Автоматізация технологічних процесів будівництва і об’єктів жітлово-комунального господарства (АКІТ)
Основи комп’ютерно-інтегрованого управління (АКІТ)
Основи побудови промислових мереж (АКІТ)
Сучасні програмні комплекси (ЕЕЕ)
Аналіз великих даних в автоматизованих системах (АКІТ)
Вступ до фаху (АКІТ)
Інтелектуальні системи та їх ПЗ
Сучасна комп’ютерна техніка
Числові методи і моделювання в розрахунках на ЕОМ
Автоматизація виробництва

Навчальні посібники

  1. Алимов О.П., Кулєшов Ю.Є., Іносов С.В., Пристайло Т.Ю. Контролери та їх програмне забезпечення. Дискретне перетворення Фур’є. Швидке перетворення Фур’є: навчальний посібник. – К КНУБА, 2015. – 56 с.
  2. Пух А.П., Тімінський О.Г., Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О. Основи проектування систем автоматизації. Проектування локальних систем автоматики: навчальний посібник. – К КНУБА, 2012.- 168с. ISBN 978-966-627-163-4.
  3. Шикалов В.С. Технологічні вимірювання. Навчальній посібник – К: Кондор, 2007- 168 с., ISBN 978-966-351-140-5.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram