МАКСИМОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

народилася у м. Києві
Кандидат технічних наук за спеціальністю 5.24.04 – Кадастр та моніторинг земель
Освіта
У 2009 – закінчила середню загальноосвітню школу №3 м. Києва;
2014 – закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури(«Геоінформаційній системи і технології», магістр, інженер-дослідник (науковий співробітник) із геоінформатики);
2017 – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 5 років:
2014-2015 рр. –  молодший науковий співробітник в Науково-дослідному інституті геодезії та картографії.
У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Геоінформаційні моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів».
2016-2018 р.р. – Участь в українсько-японському проекті зі створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні (НІГД) в складі групи по стандартизації, участь в підготовці проектів національних стандартів з географічної інформації.
2017 – 2020 р.р. старший науковий співробітник ДП «УРКНДПІЦИВІЛЬБУД».
З 2015 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента.
Перелік навчальних дисциплін
– Основи геоінформатики;
– Дистанційне зондування землі;
-Методологія туристичного супроводу;
– Логістика в туризмі.
Сфера наукових інтересів
Геоінформатика, ГІС-технології, просторовий аналіз.
Напрями наукової роботи
Розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, містобудівного кадастру, екології.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір База даних “База даних геопросторових даних обєктів генеральних планів населених пунктів (QGISgp)” Максимова Ю.С., Лященко А.А. Зареєстровано в Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 97239. Дата реєстрації 15.04.2020.
Стажування, курси підвищення кваліфікації
09.2016 – 12.2016  –  Підвищення кваліфікації в ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» за програмою «Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних».
09.2017 – 12.2017 – Підвищення кваліфікації в ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» за програмою «Менеджмент інформаційних систем для інфраструктури просторових даних».
Сертифікати професійної діяльності

Громадська діяльність


Рівні володіння мовами

Українська, російська – С2;
Англійська – B1.
Наукова робота
Опублікувала 14 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 13 публікації (одноособові та у співавторстві), 1 свідоцтво про державну реєстрацію авторського права. Основні теми публікацій: геоінформаційне забезпечення містобудівної діяльності.
Основні публікації за категоріями:
Монографії:

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

 

 

 

 

 

1. Максимова Ю. С. Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development / Ю. С. Максимова. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. − Л.: НУ «Львівська політехніка», − №87. – с. 75 − 83.

2. Максимова Ю. С. Аналіз засобів моделювання наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації в ГІС / Ю. С. Максимова. // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. – К.:КНУБА, 2016. – №59. – С. 304–313.

3. Максимова Ю. С. Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації / Ю. С. Максимова. // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. – К.:КНУБА, 2016. – №62. – С. 367−376.

4. Максимова Ю. С. Об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану населеного пункту / Ю. С. Максимова // Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, 2017. – № 31. – С. 92 – 100.

5. Максимова Ю. С. Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру / Ю. С. Максимова. // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. – К.:КНУБА, 2017. – №65. – С. 342−349.

6. Максимова Ю. С. Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів / Ю. С. Максимова. // ScienceRise. / – Х.:НВП ПП «Технологічний центр», 2017. – №7 (36). – С. 48–53.

 

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

7. Igor Patrakeyev, Victor Ziborov, Yuliia Maksymova, Tetiana Yeremenko (2021). Integrated Modeling of Complex Objects of Geoinformational Monitoring. Видавництво: New Delhi, Quest Journals. Journal of Architecture and Civil Engineering, 2021, Volume 6, Issue 7, pp. 28—36. http://www.questjournals.org/jace/papers/vol6-issue7/E06072836.pdf
Журнал входить до баз даних Google Scholar, Index Copernicus та iншiх: http://www.questjournals.org/indexing.html

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

8. Максимова Ю. С. Геоінформаційне забезпечення формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів міст / Ю. С. Максимова. // Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція ГеоПростір (27 – 29 жовтня 2016 року). – Київ: КНУБА, 2016. – С. 68–69.

9. Максимова Ю. С. Шляхи та принципи створення уніфікованої системи підготовки наборів профільних геопросторових даних в складі містобудівної документації / Ю. С. Максимова. // Збірник тез. Всеукраїнська науково-практична конференція «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П. Г. Черняги» (9 – 10 листопада 2016 року). – Рівне: НУВГП, 2016. –С. 69–71.

10. Максимова Ю. С. Загальні вимоги до об’єктно-орієнтованої моделі генерального плану / Ю. С. Максимова. // Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції «Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку» (4 – 6 жовтня 2017 року). – Одеса: ОДАБА, 2017. –С. 140–144.

11. Maksymova Yu., Realization of automated preparation system of settlements master plans geospatial profile data sets / Yu. Maksymova. // Working program and proceedings. International scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2017» (Kyiv, 28.11 – 1.12.2017). – Kyiv:KNUCA, 2017. – С. 129.

12. Максимова Ю. С. Методика створення системи умовних позначень для випуску містобудівної документації / Ю. С. Максимова. // ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «ГеоПростір 2017» (4 – 6 грудня 2017 року). – Київ:КНУБА, 2017. – С. 63–65.

13. Лященко А. А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А. А. Лященко, Д. В. Горковчук, Ю. С. Максимова, М. М. Шматько. // Вісн. геодез. та картогр. – К.:ДНВП «Картографія», 2015. – №4(97). – С. 31 – 37.

14. Лященко А. А. Шляхи удосконалення системи умовних картографічних позначень для автоматизації підготовки містобудівної документації в ГІС / А. А. Лященко, Ю. С. Максимова. // Інженерна геодезія: наук.-тех. зб. – К.:КНУБА, 2018. – № 65. – С. 104−114.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram