СІМОНОВ І.М.

Сімонов Ігор Миколайович
– доктор фізико-математичних наук, професор.

Загальна інформація
У 1967 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю – “теоретична ядерна фізика”. Працював в Інституті фізики АН УРСР, Інституті ядерних досліджень АН УРСР, Інституті колоїдної хімії та хімії води АН УРСР.
Сімонов І.М працював старшим науковим співробітником, завідуючим науково-дослідним відділом Київського технологічного інституту легкої промисловості (1982-1995 р.), заступником директора з науки державного інженерно-екологічного комплексу КНУБА (1996-2004 р.). Сімонов І.М. (з 1999 р.) на посаді професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища. Сімонов Ігор Миколайович приймає участь у науково-дослідній, організаційно-методичній роботі кафедри, є автор 3 навчально-методичних робіт, які використовуються в навчальному процесі, виступає на наукових конференціях.
Стаж педагогічної роботі у вищих навчальних закладах більше 20 років. Автор понад 100 наукових рабіт, в тому числі чотирьох монографий.
Член спеціалізованої ради Д 26.056.05 КНУБА за спеціальністю «Екологічна безпека».
Член редакційної колегії науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та каналізації».

Перелік навчальних дисциплін

 • Фізика поверхневих явищ
 • Фізика і хімія багатокомпонентних систем

Навчально-методична література

 • Бовтрук А.Г, Буйденко П.А, Симонов И.Н. Методические указания по физике для слушателей факультета заочного обучения КВВАИУ.Киев.1982
 • Котовенко О.А. Основи статистичного обліку в екології: методичні вказівки до виконання практичних робіт /Уклад. Заграй Я.М., Котовенко О.А., Сімонов І.М., Карасьова В.О. – К.: КНУБА, 2001. – 30с.
 • Заграй Я.М., Котовенко О.А, Сімонов І.М. Інженерні методи і технології в рішенні екологінних проблем, – К.: КНУБА, 2001. – 27с.

Наукова робота

  • Кандидат фізико-математичних наук з 1974 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді інституту фізичної хімії АН СРСР. Старший науковий співробітник з 1988р. Доктор фізико-математичних наук з 1996р. Дисертацію по темі «Методи континуальної теорії поля та дослідження самоузгоджених іонних систем» захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету.

 

  • Сімонов І.М. започаткував новий науковий напрямок “континуальна електродинаміка самоузгоджених систем”.

 

  Отримані Сімоновим І.М. рівняння континуальної електродинаміки дозволили йому вирішити ряд принципових задач теоретичної фізики, які не знаходили розв’язку по цей час. Побудував польову теорію структурних частинок матерії – протона та електрона і як слідство – хвильову природу взаємодії. Розвинуто польову концепцію самоузгодженості (на відміну від корпускулярної ); ідею єдиного континуального електромагнітного поля; запропонована континуальна теорія архітектури структурних частинок матерії. Розвинуті ідеї впливу самоузгоджених континуальних полів водних розчинів електролітів на формування складових живої матерії. Жива матерія може розглядається як дворівнева самоорганізована система на відміну від первинної, яка є однорівневою системою. Наукові інтереси знаходяться в області фундаментальної фізики, теорії континуальних систем, теорії електролітів, взаємодії фізичних полів зі складовими екосистеми.

Напрями наукової діяльності

  • Вплив континуальних полів на формування живої матерії.

 

  • Самоузгоджені поля водних розчинів електролітів.

 

  Можливості створення теорії єдиного континуального фізичного поля.

Вибрані публікації

 • Заграй Я.М., Симонов И.Н., Сигал В.Л. Физико-химические явления в ионообменных системах. Київ,<Вища школа>1988 с.253
 • Симонов И.Н., Заграй Я.М. Самосогласованные ионные системы. Київ,<Вища школа>1992. с.120
 • Симонов И.Н. Континуальная электродинамика. К.:УкрИНТЭИ.2001.256 с.
 • Симонов И.Н. Континуальная теория самосогласованных систем. К.:Издательско-полиграфический центр “Киевский университет”, 2008. 311с.
 • Симонов И.Н. Динамическая архитектура структурных частиц материи: вещество, самосогласованные системы водных сред// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2016. Вип.27. С.318–338
 • Симонов И.Н. Формирование живой материи в водных средах: факторы гравитации, гидродинамики и континуальной электродинамики // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К., 2016, вип.№ 27.–С.338-345.
 • Симонов И.Н. О континуальном гравитационном поле водных сред в контексте формирования самоорганизованных структур (живой материи) // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2018. Вип.29. С.20–36.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. Особенности формирования живой материи и влияние континуальных электромагнитных полей окружающей среды// Зб. наук. праць “Екологічна безпека та природокористування” КНУБА К., 2015. – Вип.1 8. – C. 76–87.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. Особенности формирования живой материи и влияние континуальных электромагнитных полей окружающей среды// Зб. наук. праць “Екологічна безпека та природокористування” КНУБА К., 2015. – Вип.1 8. – C. 76–87.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. О некоторых особенностях воздействия электромагнитных полей на живую материю // Екологічна безпека та природокористування.– К., 2012.– Вип.9,– С. 154–163.
 • Симонов И.Н. Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии // Екологічна безпека та природокористування.– К., 2014.– Вип.14,– С. 154–167.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии // Екологічна безпека та природокористування.– К., 2013.– Вип.12,– С. 114–122.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. Самосогласованные поля живой материи // Екологічна безпека та природокористування.– К., 2012. ¬–Вип.11.–174–186.
 • Симонов И.Н. О полевой концепции вещества и возможном механизме взаимодействия живой материи и водных сред //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013, вип.21.С.44¬–57
 • Симонов И.Н. Полевая концепция нелокальной самосогласованности водных систем //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012, вип.18.– С.112-123.
 • Симонов И.Н. Полевая концепция формирования самосогласованного нелокального поля на неоднородностях в открытой водной системе //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012, вип.20.–С.15-32
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. О некоторых особенностях воздействия электромагнитных полей на живую материю // Екологічна безпека та природокористування.– К., 2012.– Вип.9,– С. 154–163.
 • Колесник Е.Ю., Симонов И.Н. Сопоставление и анализ экспериментальных и теоретических данных зависимости коэффициентов активности от концентрации водных растворов одновалентных электролитов. // Екологічна безпека та природокористування.–К., 2010.– Вип.5,– С. 160–172.
 • Панова Е.В., Симонов И.Н. Техногенное воздействие и составляющие экосистемы // Екологічна безпека та природокористування.–К., 2010.– Вип.6,– С. 66–77.
 • Симонов И.Н. Континуальная теория и вопросы взаимодействия ионов в водных растворах электролитов. // Екологічна безпека та природокористування.–К., 2010.– Вип.6,– С. 95–103.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В. Современная интерпретация экологии как науки в контексте исследования форм движения живой материи// Екологічна безпека та природокористування.– К., 2011.– Вип.8,– С. 166–176.
 • Симонов И.Н, Панова Е.В. Роль самосогласованных (континуальных) полей водных систем в формировании живой материи //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2011, вип.16.–.6-13
 • Симонов И.Н. Континуальная теория поля и корпускулярная идея строения материи. //Науково-практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних сітуацій.Вип.5.К.2001.
 • Сімонов І.М., Заграй Я.М., Котовенко О.А. Нова парадігма екології як науки. //Вісник Академії будівництва України. Вип.10.К.2001.
 • Сімонов І.М. Коефіцієнти активності іонів у розчинах. // Вимірювальна та обчислюва-льна техніка в технологічних процесах. Вип.8.К.2000
 • Симонов И.Н., Заграй Я.М., Довгуша П.И. Магнитные моменты ионов в водных растворах электролитов. // Вопросы химии и химической технологии. Спец. вып. Электрохимия №1,1999
 • Симонов И.Н. Магнитные свойства самосогласованных систем. // Сучастні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабеспечення людини. К.:ФАДА ЛТД.1998 – Вип.3 книга 5.
 • Симонов И.Н. Проблемы активности водных растворов электролитов. //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Вип.7.К.2000
 • Симонов И.Н. Функции самосогласованности в континуальной теории электричества. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Вип.5.К.1999.

Контакти

  • вул. Освіти 4, 03037, Київ; кімната 335
  • Тел.: +38 (044) 245-42-12
 • E-mail: simigorni@gmail.com

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram