ТЕРНАВСЬКА В.М.

Тернавська Вікторія Миколаївна – доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, кандидат юридичних наук, доцент.

 https://orcid.org/0000-0003-2102-619Х 
 ternavska.vm@knuba.edu.ua, ternavska@ukr.net
тел.: (044) 241-54-91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта:
У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
У 2018 році пройшла наукове стажування в Institute of European Integration (Warsaw, Poland, July 31-August 10, 2018); Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, підкомітет з питань законодавчого забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, центральних органів виконавчої влади та статусу і діяльності політичних партій, громадських об’єднань (01 жовтня – 01 листопада 2018 р.).
Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:
Загальний стаж роботи 20 років. Науково-педагогічний стаж 17 років.
З 2016 року працює в КНУБА на посаді доцента.
У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Тема дисертації «Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект).
У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:
1. Правознавство (242 «Туризм», 193 «Геодерзія та землеустрій»).
2. Правове регулювання туризму (242 «Туризм»).

 1. Міжнароде екологічне право (101 Екологія).
 2. Інтелектуальна власність (192 «Промислове та цивільне будівництво», 123 «Комп’ютерні системи та мережі», 125 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»)

Науково-методична робота:
Автором опубліковано понад 70 наукових, навчальних та навчально-методичних праць. Основні праці: навчальний посібник «Повітряне право України» (2011), навчальний посібник «Трудове право України» (2019), монографія «Development of National Law in the Context of Integration into the European Legal Space» (2018), наукова стаття в міжнародному електронному виданні «CEUR Workshop Proceedings» (2020), що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.

Напрями наукової діяльності:
Права людина. Правова політика. Правова глобалістика.

Публікації 2020 р.:

 1. Ternavska Victoriia. The Employer and Employee Reputation in the Ukrainian Cyberspace // Yurii Khlaponin, Olena Rudnitska, Svitlana Kondakova, Anastasiia Kondakova, Victoriia Ternavska, Yevhen Vasiliu. Міжнародне електронне видання CEUR Workshop Proceedings (http://ceur‐ws.org) Vol-2588 urn:nbn:de:0074-2588-5 P. 194 – 203. – ISSN1613-0073. (http://ceur-ws.org/Vol-2588/) Scopus
 2. Ternavska Viktoriia. Semantic Analysis Models and Methods of the Text Information in the Building Normative Base // Denys Chernyshev, Andrеy Klochko, Svitlana Terenchuk, Viktoriia Ternavska, Vitalii Zapryvoda. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) (https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-6/), ISSN: 2278–3075 (Online), Volume-9 Issue-6, April 2020, Page No. 1873- 1879. DOI: 10.35940/ijitee.F4537.049620 
 3. Тернавська В.М. Концепція правової держави у світлі новітніх викликів (на прикладі «COVID-19») Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Правове життя сучасної України : у 3 т. : (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. – С. 331-333. URL : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12990
 4. Тернавська В.М. Правове регулювання будівельної діяльності в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Трансфер інноваційних технологій 2020» (м. Київ, 20-21 травня 2020 р.). С. 111-114. URL : 
 5. Тернавська В.М. Доктринальні документи та доктринальні правові акти: теоретико-методологічний аналіз змісту та співвідношення понять. Альманах права. Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. 2020. Випуск 11. С. 245-250. DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-42 URL : http://almanahprava.org.ua/files/almanah-prava.-vipusk-11-_2020_.pdf
 6. Тернавська В. М. Правові цінності в аспекті правової глобалізації: теоретико-правовий аналіз. Conference proceedings of International scientific and practical conference “Legal Science, Legislation and Law Enforcement Practice: Regularities and Development Trends”, Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 125-128. DOI: 10.30525/978-9934-588-92-1-29 URL : http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/71

Публікації 2019 р.:

 1. Ternavska V. M. The problems of law application in the process of realization of legal policy of Ukraine. Conference proceedings of International scientific and practical conference “Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage” , January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P. 80-83.
 2. Тернавська В.М. Правова політика та засоби її формування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні», м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. С. 29-32.
 3. Тернавська В.М. Особливості наближення правових систем на доктринальному рівні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «PARTICULARITĂȚILE ADAPTĂRII LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA ȘI UCRAINEI LA LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE», м. Кишинів, Республіка Молдова, 22-23 березня 2019 р. Кишинів: S. N. (Tipogr. «Cetatea de Sus»), 2019. С. 74-77.
 4. Тернавська В.М. Місце і роль правового моніторингу та правової експертизи в системі засобів правової політики. Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. 2019. Випуск 10. С. 274-279. DOI: 10.33.66.3/2524-017Х-2019-10-274-279 URL :  http://almanahprava.org.ua/files/almanah-prava.-vipusk-10-_2019_.pdf
 5. Тернавська В.М. Правова доктрина як форма реалізації конституційно-правової політики. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. С. 187-191.
 6. Тернавська В.М. Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Випуск 3 (19). С. 71- 75. DOI: https://doi.org/10.35774/app2019.03.071 URL : http://appj.wunu.edu.ua/index.php/apl/article/view/755
 7. Тернавська В.М. Засоби реалізації правової політики: теоретико-методологічний аналіз. Правова держава. 2019. № 35. С. 25-32. DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181343
 8. Тернавська В.М. Прогнозування і планування як засоби формування конституційно-правової політики. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2019. Випуск 85. С. 97-107. DOI https://doi.org/10.33663/1563-3349-2019-85-97
 9. Тернавська В.М. Конституційно-правова політика України та її суб’єкти. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 77-80. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/15 URL : http://www.lsej.org.ua/6_2019/17.pdf
 10. Ternavska Victoriia. The Employer and Employee Reputation in the Ukrainian Cyberspace. // Yurii Khlaponin, Olena Rudnitska, Svitlana Kondakova, Anastasiia Kondakova, Victoriia Ternavska. Conference proceedings of 1-st International Workshop on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks, 29-30 листопада 2019року. 

Публікації 2018 р.:

 1. Ternavska, V. Law-creating policy of Ukraine in the aspect of European integration // European International of Economics, Education and Law : Proceedings of the International Scientific Conference, March 22-23, 2018. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. – P. 292-294. URL : http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2018/03/Warsawa-International-Conference-2018.pdf
 2. Voloshkina O., Ternavska V. Ecological education of the specialists of construction industry: methodological and legal aspects // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Bratislava. – 2018. – № 6. – P.121-124.
 3. Ternavska V. Legal system of Ukraine under conditions of the legal globalization: theoretical and legal analysis. P. 9-29. // Development of National Law in the Context of Integration into the European Legal Space. Warszawa: Instytut Integracji Europejskiej. BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. – 242 р.
 4. Тернавська В. М. Сучасні засади правової політики України // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід [Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.]. – Тернопіль : Економічна думка. 2018. – С. 62-63. URL : http://uf.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TEZI-2018.pdf
 5. Тернавська В.М., Литвин О.О.  Актуальні питання охорони праці в геодезії // V.M. Ternavska, O.O. Lytvyn. The actual issues of labor protection in geodesy. Eastern European Studies: Economics, Education and Law. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. The Conference is co-organized by Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, (Odesa, Ukraine). – June 7-8, 2018 Burgas, Bulgaria. – P. 275-277. URL : http://ep3.nuwm.edu.ua/10028/1/%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf.zax.pdf
 6. Тернавська В.М. Сутність правової політики як юридичної категорії. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 6): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 6 (м. Тернопіль, 17 жовтня 2018 р.). – Тернопіль, 2018. – С. 11-13. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2422
 7. Тернавська В.М. Інститут прав людини як пріоритетний напрям конституційно-правової політики України. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – С. 328-332. URL: http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Lyudska_gidnist_i_prava_lyudini_yak_osnova_konstitutsiynogo_ustroyu_derzhavi_19_20_zhovtnya_2018_roku.pdf
 8. Тернавська В.М. Законотворча політика та її суб’єкти. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 року / За аг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 9-12.
 9. Тернавська В.М. Засади сучасної конституційно-правової політики. Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9–10 листопада 2018 року / ред. кол. Гриценко І. С., Мельник Р. С. та ін. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2018. C. 78-81.
 10. Тернавська В.М. Суверенноздатність держави в умовах глобалізаційних процесів. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листопада 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ. Харків, 2018. С. 72-74. URL: http://univd.edu.ua/uk/dir/1957
 11. Тернавська В.М., Василенко Л.О., Жукова О.Г. Екологізація будівельного законодавства: проблеми теорії і практики. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Матеріали Другої наук.-практ. конф., (Київ, 6 грудня 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ-Тернопіль : «Економічна думка», 2018. С. 103-108. URL : http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/71625/mod_resource/content/1/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202018.%20%D0%97%D0%B1.%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84..pdf
 12. Тернавська В.М. Категорія «правова політика» (історико-правовий аналіз). Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. Випуск 52. Том 1. С. 48-51. URL : https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/712773.pdf
 13. Тернавська В.М. Категорія «правова політика» (теоретико-правовий аналіз). Актуальні проблеми правознавства. 2018. Випуск 4 (16). С. 18- 22. URL : http://app.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/4-2018.pdf (http://app.wunu.edu.ua/)
 14. Тернавська В.М. Принципи сучасної правової політики України. Правова держава. 2018. № 32. С. 51-55. URL : https://pd.onu.edu.ua
 15. Тернавська В.М. Категорія «конституційно-правова політика» (теоретико-правовий аналіз). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. Випуск 6. Том 1. С. 74- 77. URL : http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_1/17.pdf
 16. Тернавська В.М. Принципи сучасної конституційно-правової політики України. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. № 5. С. 89-92. URL : http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/5_2018.pdf (pap-journal.in.ua)
 17. Тернавська В.М. Права людини – основа конституційно-правової політики України. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 6. Частина 1. С. 190-194. http://vjhr-journal.sk/?p=604

Публікації 2017 р.:

 1. Тернавська В.М. Соціальна відпустка для працівників, які мають дітей // Водне господарставо України. – № 1. – 2017. – С. 25-28.
 2. Тернавська В.М. Вплив правової глобалізації на розвиток будівельного права України: теоретико-правовий аналіз // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. – Київ-Тернопіль : 2017. – Матеріали Першої наук.-практ. конф., (Київ, 3 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України , Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – «Бескиди» – 2017. – С. 41-45.

Публікації 2016 р.:

 1. Тернавська В.М. Лобізм як метод формування правової політики держави. Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. 2016. Випуск 7. С. 382-385. URL : http://almanahprava.org.ua/files/almanah-prava.-vipusk-7-_2016_.pdf
 2. Тернавська В.М. Трудовий договір: істотні умови праці // Водне господарставо України. – № 5. – 2016. – С. 7-10.

Сертифікати, стажування

Тернавська
Тернавська 1

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram