Кафедра хімії

Кафедра хімії була започаткована в 1944р. З 2010 р. кафедру очолює д.х.н., проф. Гречанюк Віра Григорівна.

 • Навчальна діяльність кафедри хімії

 

Дисципліни, які викладаються:
Неорганічна хімія.
Органічна хімія.

 1. Хімія.
 2. Фізична хімія і хімія силікатів.
 3. Хімія з основами біогеохімії.
 4. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів в будівництві.
 5. Хімічні основи виробництва.
 6. Фізико-хімічні властивості атмосфери.
 7. Фізико-хімічні методи дослідження.
 • Методична діяльність кафедри хімії
 1. Ємельянов Б. М., Бондар О.О. та ін.  Хімія  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком “Буд-во” /  – К. : Фенікс, 2010. – 454 с.
 2. Гречанюк В. Г. Фізична хімія і хімія силікатів, Підручник для ВНЗ. Вид.Кондор, 2006.-434 с.
 3. Загальна хімія:  Методичні вказівки  до лабораторних робіт: Б.М.Ємельянов, І.Ф.Руденко,  В.Г. Гречанюк. -К.: КНУБА , 2010 –  87 с.
 4. Загальна та неорганічна хімія: методичні вказівки до виконання контрольних завдань з хімії / уклад. І.Ф. Руденко,     В.Г. Гречанюк, О.О. Бондар. – K.: КНУБА, 2012. – 47 c.
 5. Хімічна термодинаміка: методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни фізична хімія і хімія силікатів / уклад. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, І.Ф. Руденко. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 6. Хімія. Методичні вказівки для студентів за напрямком підготовки «Товарознавство та комерційна діяльність» заочної форми навчання / уклад.: Т.В. Вітовецька, І.Ф. Руденко, В.Г. Гречанюк, В.Ю. Апанасенко. – К.: КНУБА, 2013. – 48 с.
 7. Фізична хімія і хімія силікатів. Програма курсу і контрольні завдання для студентів будівельно-технологічного факультету./уклад.: В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, І.Ф.Руденко, – К.: КНУБА, 2014. – 37с.
 8. Фізична хімія. Завдання до самостійної роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво», «Товарознавcтво і торговельне підприємництво»./уклад.: В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, О.В.Старостіна, І.Ф.Руденко, – К.: КНУБА,  – 36с.
 9. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво», «Товарознавство та торговельне підприємництво» заочної форми навчання./уклад.: В.Ю.Апанасенко, В.Г.Гречанюк, І.Ф.Руденко, Т.В.Вітовецька. – К.: КНУБА,   – 28с.
 10. Органічна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».\уклад.: О.В.Присяжна, І.А.Бикова. – К.: КНУБА, – 48с.
 • Наукова діяльність кафедри хімії

На кафедрі хімії під керівництвом проф. В.Г. Гречанюк досліджуються проблеми створення нових ефективних матеріалів і технологічних процесів для використання в будівництві і техніці.

При кафедрі під керівництвом проф. Г.М. Кочетова створена лабораторія з розробки ресурсозберігаючих технологій очищення токсичних стічних вод промислових виробництв з утилізацією цінних речовин.

Під керівництвом проф.В.Г.Гречанюк, доц. І.Ф. Руденко і В.О.Чорновол вивчаються процеси корозії парофазних композиційних матеріалів на основі міді.

Доц. О.О. Бондар координує розробку нових силікатних і теплоізоляційних матеріалів.

Доц. Вітовецька Т.В. проводить наукову роботу за напрямком біохімічних досліджень природної води на вміст органічних сполук азоту та фосфору.

Процеси створення нових технологічних засобів для фінішної обробки напівпровідникових і силікатних матеріалів вивчаються під керівництвом ст. викладача В.Ю. Апанасенко.

Проблеми найновітніших технологій в галузі нанохімії досліджує доц. О.В.Присяжна.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 8 наукових монографій, 6 підручників та навчальних посібників, понад 500 наукових праць.

За темами наукових розробок укладено договори про наукове та навчальне співробітництво із Словенським Державним університетом та університетом «Дунеря де Джос» м. Галац (Румунія).

 • Викладацький та допоміжний склад кафедри хімії

На кафедрі працюють 9 штатних викладачів і 5 сумісників,  у тому числі: 3 професора: д.х.н., проф. В.Г. Гречанюк, д.т.н., проф. Г.М. Кочетов, член.-кор. НАН України д.т.н.,проф., Т.О. Пріхна та 8 доцентів: к.т.н., доц. І.Ф. Руденко, к.х.н., доц. О.В. Присяжна, к.х.н., доц. Т.В. Вітовецька, к.т.н., доц. О.О. Бондар, к.т.н., доц. В.О. Чорновол, к.х.н., доц. О.В. Дашковська, к.х.н., доц.Козирєв А.В., к.т.н. Бондаренко М.П., к.т.н., доц. Маценко О.В., ст.викл. В.Ю. Апанасенко, ст.викл. В.А.Куліченко.

 • Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 272, 287, 287а, 287б.)
Контактні телефони: 241-55-87,241-55-30.
Електронна адреса:  knubachemisty@ukr.net, v.kulichenko@gmail.com


Завідувач кафедри хімії д.х.н., проф.Гречанюк Віра Григорівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 
викладачi_i_спiвробiтники_кафедра_хiмiiВикладачі і співробітники кафедри хімії, 2015 р.
зав._каф._д.х.н._проф.Гречанюк_В.Г._читаe_лекцiю._з_фiзичноi_хiмiiЗав.каф.,д.х.н.,проф. Гречанюк В.Г. читає лекцію з фізичної хімії
к.т.н.,_доц._Руденко_I.Ф._читаe_лекцiюК.т.н.,доц. Руденко І.Ф. читає лекцію
ст._викл._Апанасенко_В.Ю._ознойомлюe_студентку_з_роботою__приладуСт.викл. Апанасенко В.Ю. ознайомлює студентів з роботою приладу
к.т.н._доц._Чорновол_проводит__практичнi_заняття_зi_студунтами_ТБКВМК.т.н., доц. Чорновол В.О. проводить практичні заняття зі студентами ТБКВМ
к.х.н._доц.Вiтовец_ка_Т.В._проводит__дослiдиК.х.н.,доц. Вітовецька Т.В. показує досліди студентам