ПИСКУНОВ Сергій Олегович

ПИСКУНОВ Сергій Олегович, Pyskunov Sergii

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки.

Член спеціалізованої ради Спеціалізованої Вченої Ради Д. 26.002.01 із захисту докторських дисертацій, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського».

Заступник головного редактора редакційної колегії наукового видання “Опір матеріалів і теорія споруд” Web of Science Core Collection. 

piskunov.so@knuba.edu.ua   s.piskunov@kpi.ua

(044) 241-55-55, внутр. 5-55, кімната 5515 (лабораторний корпус)

 1. Пискунов С.О., Онищенко Є.Є., Трубачев С.І. Пластини і оболонки. Основи розрахунків на міцність і жорсткість. [Текст]: Навчальний посібник посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 Прикладна механіка» / С.О.Пискунов, Є.Є.Онищенко, С.І. Трубачев. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – 117 с.. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47793
 2. Bazhenov, V. A., Pyskunov, S.O., Maksym’yuk Yu. V., Mytsyuk S. V. Effect of geometric nonlinearity on the life of a herryingbone lock joint in creep // Strength of Materials, 2022, Vol. 54, No. 3, pp.372-376. https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-022-00412-4 https://doi.org/10.1007/s11223-022-00412-4
 3. Pyskunov S.О., Goncharenko M.V., Shkryl O.O. Assessment of the temperature loading influence on a crack resistance of a tank with a semi-elliptical crack// Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P. 87-96. – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.87-96  http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-108/06-108_pyskunov_s.o._goncharenko_m.v._shkryl_o.o.pdf
 4. Pyskunov S.O., Trubachev S.I., Onyshchenko Ye.Ye., Kolodezhnyi V.A. Influence of foundation stiffness on deformation of layered building structures // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-&-Technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P. 145-155. – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.145-155 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-108/11-108_pyskunov_s.o._trubachev_s.i._onyshchenko_ye.ye_._kolodezhnyi_v.a.pdf
 5. Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В. Порівняльний аналіз результатів розрахунку рамного вузла у програмному засобі IDEA STATICA СONNECTION та за методиками нормативних документів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 31-39.
 6. Pyskunov S.O., Ostapenko R.M., Kara I.D. The Analysis of the Continuous Fracture Process of the Steam-Turbine Rotor with the Local Defect // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. –
 1. Pyskunov S. Maksimyuk Yu., Shkril O. Determination of crack resistance of a tank with a semi-elliptic crack // Strength of Materials and Theory of Structures – 2021. – Vol. 106 . – С. 60-66. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/235271
 2. Зворикін О.К., Пискунов С.О. «Дослідження міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літака» // Інновації молоді у машинобудуванні, 2021. http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231835 https://doi.org/10.20535/2708-3926.2021.3.231835
 3. Пискунов С.О, Шкриль О.О. , Остапенко Р.М. Оцінка несучої здатності кругових тіл з дефектами за умов температурного навантаження // Сучасні проблеми термомеханіки – 2021: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції та міні-симпозіумів / за заг. ред. Р. М. Кушніра і Ю. В. Токового // Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2021. – 215 с. – С. 157-158.    http://iapmm.lviv.ua/cpt2021/materials/C02.33.pdf
 1. Баженов В.А.,Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Ворона Ю.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку. – Київ, 2020. – 530 с.
 2. Pyskunov S. Maksimyuk Yu., Maksimyuk О. Basic relationships for physically and geometrically nonlinear problems of deformation of prismatic bodies // Strength of Materials and Theory of Structures – 2020. – Vol. 104 . – С. 255-264. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/215109/21522
 3. Pyskunov S., Trubachev S., Baranyuk O. Investigation of а stress-strained state of a screw-shape tubes  of heat exchangers // Strength of Materials and Theory of Structures. – 2020. – Issue 105. – Р. 13‑http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/225988
 4. Пискунов С.О., Гетьман Т.В. «Дослідження напружено-деформованого стану закрилка літака при використанні композитних матеріалів» // IV Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT”, 2020-02-03, стор.220 – 223.

Монографіїі навчальні посібники

 1. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів – Київ, Каравела, 2010 р. – 420 с.
 2. Напіваналітичний метод скінченних елементів у задачах руйнування тіл з тріщинами / Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О.. // К.: Каравела, 2017. – 208 c
 3. Чисельне дослідження процесів нелінійного статичного і динамічного деформування просторових тіл / Баженов В.А., Пискунов С.О., Солодей І.І. // К.: Каравела, 2017. – 302 c.
 4. Комп’ютерні технології розрахунку просторових конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях // Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Солодей І.І / Київ, Каравела, 2018. – 316 с.
 5. Баженов В.А., Пискунов С.О., Максимюк Ю.В Чисельне моделювання деформування та руйнування ті л обертання при термосиловому навантаженні// Київ, Каравела, 2018. – 308 с.
 6. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних і динамічних навантаженнях. – Київ, 2019 – 240 с.
 7. Bazhenov V.A., Pyskunov S.O., Solodey I.I. Continuum mechanics:Semi-analytical finite  element  method – Cambridge Scientific Publisher, 2019 236 p. // http://www.cambridgescientificpublishers.com/
 8. Bazhenov, V.A.,Gulyar, A.I., Piskunov S.O., Shkryl’, A.A. Validity of a Modified Method of Evaluating the Invariant J-integral for Elastoplastic Deformation of Prismatic Solids // International Applied Mechanics, 2018, vol. 54(4), рр. 378-383. https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0890-2 https://doi.org/10.1007/s10778-018-0890-2

Статті та тези доповідей

 1. Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу / В. П. Андрієвський [та ін.] // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University “KhPI”. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – № 22 (1298). – С. 66-72.
 2. Гуляр, О. І., Пискунов, С. О., Максим’юк, Ю. В.  ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТОВЩИНИ // Технічні науки та технології, (2(12), 009–024. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-9-24.
 3. Пискунов С.О., Валер В.В. Оцінка впливу режиму нагріву на термонапружений стан хвостовика лопатки газової турбіни // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн.  Зб. / Гол. Ред. В.А.Баженов. – К.:КНУБА, Вип.99, 2018. С.194-204
 4. Пискунов С.О., Шкриль О.О. Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн.  Зб.  – К.:КНУБА, Вип.101, 2018. С.60-66.
 5. Пискунов С.О., Шкриль О.О. Тріщиностійкість просторових елементів конструкцій енергетики та будівництва // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі / Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 26-27 вересня 2018 http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/4613/1/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE.pdf
 6. Достоверность модифицированного метода определения инвариантного J-интеграла при упругопластическом деформировании призматических тел / В.А. Баженов, А.И. Гуляр, С.О. Пискунов, А.А. Шкрыль // Прикладная механика. — 2018. — Т. 54, № 4. — С. 9-16.
 7. Пискунов С.О., Валер В.В. Моделювання нестаціонарного температурного і термонапруженого стану двовимірних тіл // Проблеми обчислювальної механіки і міцности конструкцій  №28, 2019,  2-18 С.155-167.
 8. Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В. Шкриль О.О. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн.  Зб. / Гол. Ред. В.А.Баженов. – К.:КНУБА, Вип.103, 2019. С.194-204 
 9. Пискунов С.О. Досвід міжнародної акредитації освітньої програми “Динаміка і міцність машин”» // ХХ Міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивна техніка, технологія і інженерна освіта” , м.Херсон, 2019. – стр.396-399.  https://nrat.ukrintei.ua/xx-mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konfere/ 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram