НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Навчальна діяльність

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі економічної теорії

 1. Аудит за видами економічної діяльності
 2. Бухгалтерський облік – загальна теорія (ОіА)
 3. Глобальна економіка (ЕП, ОіО)
 4. Державний фінансовий контроль (ОіА)
 5. Економіка праці і соціально-трудових відносин (ЕП, ОіА, МО)
 6. Економіка та організація інноваційної діяльності (ЕП)
 7. Економічна теорія (ГБ, ГД, КМЗ, ЗІК, ОЗНМ, ГСТ, ПЦБ, ТУР, ОДПМ)
 8. Електронна податкова звітність (ОіА)
 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (МО, ЕП, ОіА, ТКД, ТУР)
 10. Інноваційний розвиток підприємства (ЕП)
 11. Інтелектуальний бізнес (ЕП, ОіА)
 12. Історія економіки та економічної думки (ЕП, ОіА)
 13. Консолідація фінансової звітності
 14. Макроекономіка (МО, ЕП, ОіА)
 15. Міжнародна економіка (МО, ЕП, ОіА, ТУР)
 16. Міжнародні стандарти аудиту
 17. Мікроекономіка (МО, ЕП, ОіА)
 18. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (ОіА)
 19. Обліково-аналітичні технології оподаткування будівельних організацій (спецкурс) (ОіА)
 20. Облік і оподаткування за видами економічної діяльності
 21. Оподаткування господарських операцій за видами економічної діяльності
 22. Організація бухгалтерського обліку (ОіА)
 23. Організація і методика аудиту
 24. Основи економіки (ПЦБ, ПЦБск, ЕК, ІЛС, КН, ІСТ, БІКС, КСМ, БМП, зБМП, МБГск, зТКД, ГД, ГДск)
 25. Основи економічної теорії (МО, ЕП, ОіА,ТБКВМ, ЕК, ТВ, ВВ, ТЕ, ГБ, БМО, ЕСА, АТП, ТКД, ПЦБск, ТКДск, БМП, МБГск)
 26. Основи мікро- та макроекономіки (ТУР)
 27. Основи підприємництва і малого бізнесу (ЕП, ОіА)
 28. Основи соціально-економічного розвитку (ДН, ОДПМ)
 29. Підприємницька діяльність (АРХ, ОДПМ)
 30. Планування і контроль на підприємстві (ЕП)
 31. Потенціал і розвиток підприємства (ЕП)
 32. Податкова звітність будівельних організацій
 33. Публічне адміністрування (МО)
 34. Ревізія і контроль (ОіА)
 35. Стратегія підприємства (ЕП, МО)
 36. Стратегічний управлінський облік
 37. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 38. Управлінський контроль
 39. Теорія, моделі і механізми макроекономічного регулювання (навчальна програма для аспірантури).
 40. Державне регулювання інституційних трансформацій в економіці (навчальна програма для аспірантури).
 41. Наукові інформаційні ресурси в економіці (навчальна програма для аспірантури).

Методична діяльність

 1. Економічна теорія. Посібник для студентів неекономічних спеціальностей Київ: КНУБА, 2009. – 168 с.
 2. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної  форм навчання. Київ: КНУБА, 2010.- 40с.,
 3. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. –К: КНУБА., 2011. – 96 с.,
 4. Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів спеціальності 6.030601 «менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. Київ: КНУБА. – 2011. – 28 с.,
 5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», денної та заочної  форм навчання. Київ: КНУБА, 2012.- 26с.,
 6. Основи підприємництва робоча програма та плани семінарських занять для студентів усіх спеціальностей  (очної та заочної форми навчання). Київ: КНУБА. – 2012. – 40 с.,
 7. Економічна теорія. Основи економіки. Методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання Київ: КНУБА, 2013. – 96 с.
 8. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Економічні аспекти інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 7,8.03060101 «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання. Київ, КНУБА, 2014. – 26 с.
 9. Публічне адміністрування: методичні вказівки до планів семінарських занять  – К.: КНУБА, 2014. – 44 с.
 10. Навчальний посібник «Регіональна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – К.: КНУБА, 2014. – 202 с. колективу авторів: Гончаров В.В., Куліков П.М., Лич В.М., Мостовенко О.О., Омельяненко О.П.
 11. Економічні аспекти інтелектуальної власності. Методичні вказівки. КНУБА,  24с.- 2015 р.
 12. Навчальний посібник з курсу «Публічне адміністрування» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад. Куліков П.М., Лич В.М., О. О. Мостовенко, О.П. Омельяненко, Зінченко М.М. – К.: КНУБА, 2015. – 166 с.
 13. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності. Навчальний посібник під грифом МОН. За загальною редакцією д.ек.н. доц. І.Г. Бабець, д. ек.н., проф. А.І.Мокія – Запоріжжя-Львів. ЗІЕІТ-ЛІМ:. – 2016. – 499с.
 14. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання  у 2-х частинах – К.: КНУБА, 2017. – 328 с.
 15. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів: Підручник. КНУБА. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К.; СПД Павленко, 2017. – 320с.
 16. Мікроекономіка Методичні вказівки, теми рефератів та індивідуальні завдання для проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  – КНУБА. – К.: – 2017 .
 17. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання (1 частина) / В.М. Лич, П.М. Куліков, А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – К.: КНУБА, 2017. – 168с. 
 18. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання (2 частина) / В.М. Лич, П.М. Куліков, А.В. Гольда, В.Д. Скиценко, Ю.О. Юрченко, О.О. Кацімон, М.М. Зінченко – К.: КНУБА, 2017. – 160с.
 19. Глобальна економіка: Підручник під грифом МОН. [Текст] / Б.Е.  Головаш [та ін.] За загальною редакцією Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя: ЗІЕІТ – ФОБ Мокшанов В.В. – 2017. – 612 с. (Параграф  2.2. С. 31-36).
 20. Глобальна економіка: методичні рекомендації, теми рефератів та індивідуальні завдання для проведення практичних занять магістрів зі / уклад.: В.М. Лич, Б.Е. Головаш, В.В. – К.: КНУБА, 2018. – 26 с.
 21.  Планування і контроль на підприємстві: методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни / уклад: В. М. Лич, В. В. Гончаров, М. М. Зінченко. – К.: КНУБА, 2018. – 24с.
 22. Мікроекономіка: методичні рекомендації / уклад.: В.М. Лич, П.М. Куліков, Б.Е. Головаш, В.В. Гончаров. – К.: КНУБА, 2018.-52с.
 23. Мікроекономіка: підручник / уклад.: В.М. Лич, П.М. Куліков, Б.Е. Головаш, В.В. Гончаров. – К.: КНУБА, 2018.-96с.
 24. Оподаткування господарських операцій за видами економічної діяльності. Методичні вказівки до вивчення курсу, плани семінарських занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування» ∕ уклад.: В.М. Лич, Г.В. Гаман, М.М. Зінченко – К.: КНУБА, 2020. – 30с. (електронна версія).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram