ПОЧКА КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Чернишев Д.О., Почка К.І., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С., Руденко М.В. Методика професійної освіти: навчальний посібник. – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 224 с. – ISBN 978-617-8171-04-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 15 від 24 листопада 2023 року.
 2. Loveikin V., Pochka K., Balaka M., Pochka O. Experimental research procedure of roller forming unit. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2023. – № 102. – С. 31-37. – DOI: 10.32347/gbdmm.2023.102.0302. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/294743.
 3. Корчова Г.Л., Почка К.І. Personalized learning as a scientific and methodological problem in vocational education. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 179-185. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Почка К.І., Красильник Ю.С. Удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта»: інноваційний підхід. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 338-351. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Почка К.І. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні Теорії механізмів і машин в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 351-356. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Почка К.І. Теорія механізмів і машин: методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія». – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 72 с.
 7. Chernyshev D.O., Pochka K.I., Korchova H.L., Krasylnyk Yu.S., Rudenko M.V. Didactic aspects of the transformation of clip thinking in the context of teaching of construction mechanics // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 3-12. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.3-12. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296252.
 8. Loveikin V.S., Romasevich Yu.O., Spodoba O.O., Loveykin A.V., Pochka K.I. Optimization of the mode of movement of the boom system of the loader crane // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 223-236. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.223-236.– Web of Science.  – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296561.
 9. Stefan Zaichenko, Andrii Trachuk, Nataliia Shevchuk, Kostiantyn Pochka, Vadym Shalenko. Forecasting the development of renewable national energy in the tourism sector of Ukraine. // E3S Web of Conferences. – Volume 508, 02006 (2024). – International Conference on Green Energy: Intelligent Transport Systems – Clean Energy Transitions (GreenEnergy 2023). – Kyiv, Ukraine, November 22-24, 2023. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450802006. – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/38/e3sconf_greenenergy2024_02006/e3sconf_greenenergy2024_02006.html.
 10. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Вплив теплових процесів на конструкцію і експлуатаційні характеристики абразивно армованих кругів. // Збірник тез доповідей ХXІІІ Міжнародної онлайнконференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (11-12 квітня 2024 року). – Київ: НУБіП України, 2024. – С. 24-29. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_1.pdf.
 11. Почка К.І., Красильник Ю.С. Моделювання менеджменту якості підготовки майбутніх бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта». // Інноваційна педагогіка. – 2024. – Випуск 69. Том 2. – С. 120-124. – DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/69.2.25. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2024/69/part_2/27.pdf.
 12. Патент України на корисну модель № 156238, B28B 13/00 (2024.01). Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І., Пристайло М.О., Почка О.Б. (Україна); заявник і патентовласник Київський національний університет будівництва і архітектури, № u 2023 02462; заявл. 23.05.2023; опубл. 29.05.2024, Бюл. № 22. – Режим доступу: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1801172/.
 13. Патент України на корисну модель № 156239, B28B 13/00 (2024.01). Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І., Пристайло М.О., Почка О.Б. (Україна); заявник і патентовласник Київський національний університет будівництва і архітектури, № u 2023 02463; заявл. 23.05.2023; опубл. 29.05.2024, Бюл. № 22. – Режим доступу: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1801129/.
 14. Loveikin V.S., Romasevich Yu.O., Kulpin R.А., Pochka K.I. Belt conveyor starting mode optimization. // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2024. – Issue 112. – P. 170-184. – DOI: 10.32347/2410-2547.2024.112.170-184. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/305293.
 1. Ловейкін В.С., Почка К.І. Курсове проектування з теорії механізмів і машин. Навчальний посібник. – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 311 с. – ISBN 978-617-8269-15-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 2 від 11 листопада 2022 року.
 2. Абрашкевич Ю.Д., Почка К.І., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Розробка установки для різання високоабразивних матеріалів алмазними дисками та абразивними армованими кругами. // Current issues of science and integrated technologies: Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. – Milan, Italy. – January 10-13, 2023. – P. 656-663. – DOI: 10.46299/ISG.2023.1.1. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/01/CURRENT-ISSUES-OF-SCIENCE-AND-INTEGRATED-TECHNOLOGIES.pdf.
 3. Почка К.І. Особливості підготовки бакалаврів зі спеціальності 015 «Професійна освіта» в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 7-11. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Maksymiuk Yu.V., Chulinda L.I., Korchova H.L., Pochka K.I. Priority directions of international airport infrastructure development. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.301-316. // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P. 301-316. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272240.
 5. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Loveikin A.V., Liashko A.P., Pochka K.I., Balaka M.M. Drive power minimization of outreach change mechanism of tower crane during steady-state slewing mode. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.317-330. // Strength of Materials and Theory of Structure: Scientific and technical collected articles. – K.: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P. 317-330. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272350.
 6. Abrashkevich Y., Pochka K., Prystailo M., Polishchuk A. Technologies installation for cutting stone with abrasive and diamond tool. Doi 10.12912/27197050/139346 // ТЕKA. Semi-Annual Journal of Agri-Food Industry. – 2022. – 22(1). – P. 33-39. (Index Copernicus). – Режим доступу: https://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10853.
 7. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Методика проведення експериментальних досліджень різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-25-01-016 // Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2023. – Issue 25, Part 1. – P. 3-16. (Index Copernicus). – Режим доступу: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit25-01-016.
 8. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Побудова фізичної моделі установки для різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. DOI: 10.35546/kntu2078-4481.2022.3.4 // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2022. – № 3 (82). – С. 30-36. – Режим доступу: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/33.
 9. Чулінда Л., Корчова Г. Почка К. Інформація про персональні дані в цивільній авіації. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 30-37. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 10. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Поліщук А.Г. Визначення параметрів фізичної моделі установки для різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. // Information activity as a component of science development: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference. – Edmonton, Canada. – April 04-07, 2023. – P. 561-570. – DOI: 10.46299/ISG.2023.1.13. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/04/Information-activity-as-a-component-of-science-development.pdf.
 11. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О. Поліщук А.Г. Розробка методики проведення експериментальних досліджень різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 414-417. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 12. Ловейкін В., Почка К., Пристайло М., Почка О. Реалізація оптимального динамічного режиму руху роликової формувальної установки. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2022. – № 99. С. 34-39. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.99.0303. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/274708.
 13. Loveikin V., Pochka K., Balaka M., Pochka O. Realization of optimal motion jerkymode forroller forming unit. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, – 2022. – № 100. – С. 23-28. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.100.0301. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/275979.
 14. Zaichenko S.V., Pochka K.I., Romasevych Y.O., Shalenko V.O., Kulish R.D., Balaka M.M. Determination of elements reliability for power plants based on internal combustion engines by lowest residual entropy method. // Проблеми машинобуду-вання. – 2023. – Т. 26, № 1. – С. 39-45. DOI: 10.15407/pmach2023.01.039. – Режим доступу: https://journal-me.com/en/archive/vol26-2023-iss1-paper5/.
 15. Почка К.І., Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О. Поліщук А.Г. Результати експериментальних досліджень процесу різання високоабразивних матеріалів абразивними армованими кругами. // Technologies, innovative and modern theories of scientists: Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference. – Graz, Austria. – May 23-26, 2023. – P. 505-513. – DOI: 10.46299/ISG.2023.1.20. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/05/TECHNOLOGIES-INNOVATIVE-AND-MODERN-THEORIES-OF-SCIENTISTS.pdf.
 16. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Loveikin A.V., Liashko A.P., Pochka K.I., Korobko M.M. Analysis of derrikingand slewing of the tower crane with consideration to driving mechanisms characteristics. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.316-327. // Strength of Materials and Theory of Structure. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 316-327. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/284941.
 17. Maksimyuk Yu.V., Pochka K.I., Abrashkevych Yu.D., Prystailo M.O., Polishchuk A.G. Results of experimental research on the cutting of highly abrasive materials with abrasive reinforced circles. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.361-374. // Strength of Materials and Theory of Structure. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 361-374. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/284988.
 18. Fakher Rahim, Aqeel Mahmood Jawad, Omar Saad Ahmed, Liudmyla Chulinda, Halina Korchova, Kostiantyn Pochka, Nibras Wafaa Jawad. Problems of using air transport in the period of COVID-19. // Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. – 2023. – Vol. 30, No. 17. – P. 460–472. DOI: 10.53555/jptcp.v30i17.2406. (Журнал входить до баз даних «Web of Science» та «Scopus»). – Режим доступу: https://www.jptcp.com/index.php/jptcp/article/view/2406/.
 19. Почка К.І. Основи теорії механізмів і машин: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології». – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 56 с.
 20. Почка К.І. Основи теорії механізмів і машин: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології». – К.: ЦП «Компринт», 2023. – 60 с.
 21. Viacheslav Loveikin, Kostiantyn Pochka, Maksym Balaka, Olha Pochka. Realization of combined dynamic motion mode for roller forming unit. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 2023. – № 101. – С. 21-28. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0301. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/288796/282407.
 22. Патент України на корисну модель № 154190, B28B 13/00, B28B 17/00 (2006). Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. (Україна); заявник і патентовласник Київський національний університет будівництва і архітектури, № u202301861; заявл. 20.04.2023; опубл. 18.10.2023, Бюл. № 42. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=286630.
 23. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Силове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Methodical and practical methods of creating inventions: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. – Sofia, Bulgaria. – October 24-27, 2023. – P. 254-261. – DOI: 10.46299/ISG.2023.2.6. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/10/METHODICAL-AND-PRACTICAL-METHODS-OF-CREATING-INVENTIONS.pdf.
 24. Патент України на корисну модель № 154554, G01L 5/16 (2020.01). Динамометричний стенд реєстрації силового навантаження / Абрашкевич Ю.Д., Пристайло М.О., Почка К.І., Поліщук А.Г. (Україна); заявник і патентовласник Київський національний університет будівництва і архітектури, № u202301862; заявл. 20.04.2023; опубл. 22.11.2023, Бюл. № 47. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=287081.
 1. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічна оптимізація машин роликового формування. Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2022. – 429 с. – ISBN 978-617-8007-67-6.
 2. Loveikin V.S., Pochka K.I., Prystailo M.O., Balaka M.M., Pochka O.B. Dynamic balancing of roller forming unit drive. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.107.140-158. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 140-158. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/250877.
 3. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Силове дослідження роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. // Multidisciplinary academic research, innovation and results: Proceedings of the ХХII International Scientific and Practical Conference. – Prague, Czech Republic. – June 07-10, 2022. – P. 742-751. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/06/Multidisciplinary-academic-research-innovation-and-results.pdf.
 4. Loveikin V.S., Romasevich Yu.O., Shymko L.S., Loveikin Yu.V., Pochka K.I. The dynamic analysis of the joint trolley movement and hoisting mechanism in the tower crane. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 267-282. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.267-282. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259073.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Дослідження динаміки роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Innovative areas of solving problems of science and practice: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. – Oslo, Norway. – November 08-11, 2022. – P. 632-639. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/11/Innovative-areas-of-solving-problems-of-science-and-practice.pdf.
 1. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Kurka V.P., Mushtyn D.I., Pochka K.I. Analysis of the start-up process of the tower crane slewing mechanism with a steady state motion mode of its load trolley. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.232-246. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2020. – Вип. 105. – С. 232-246.(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/226585.
 2. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Дослідження динаміки роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. // Trends in science and practice of today: Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference. – Ankara, Turkey. – June 01-04, 2021. – P. 506-514. – Режим доступу: https://isg-konf.com/ru/trends-in-science-and-practice-of-today-ru/.
 3. Loveikin V. S., Pochka K. I., Prystailo M. О., Balaka M. M., Pochka O. B. Impact of cranks displacement angle on the motion non-uniformity of roller forming unit with energybalanced drive. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 141-155. – DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.141-155. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/235442.
 4. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом. // Збірник тез доповідей ХXІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природо-користування: конструювання та дизайн» (25-26 березня 2021 року). – К.: НУБіП України, 2021. – С. 22-26. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_npp.pdf.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І., Почка О.Б. Реалізація оптимального режиму руху за прискоренням третього порядку роликової формувальної установки з кулачковим привідним механізмом. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 270-273. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 1. Ловейкін В.С., Почка К.І. Дослідження процесу динамічного зрівноваження привідного механізму роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Збірник тез доповідей ХX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природо-користування: конструювання та дизайн» (19-20 березня 2020 року). – К.: НУБіП України, 2020. – С. 72-75. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_npp_2020_1.pdf.
 2. Ловейкін В.С., Почка К.І. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні: матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції (5-8 жовтня 2020 року). – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – С. 81-83. Режим доступу: http://ipmach.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/07/секция1.pdf.
 3. Loveikin V.S., Romasevich Yu.O., Spodoba O.O., Loveykin A.V., Pochka K.I. Mathematical model of the dynamics change departure of the jib system manipulator with the simultaneous movement of its links. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2020. – Вип. 104. – С. 175-190. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.104. 175-190. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/215059/215173.
 4. Ловейкін В.С., Почка К.І. Дослідження нерівномірності руху роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Topical issues of science and practice: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. – London, Great Britain. – November 02-06, 2020. – P. 725-730. Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/VII-Conference-02-06-London-Great-Britain-book.pdf.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 30, 31. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 6. Ловейкін В.С., Почка К.І. Реалізація режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку з оптимальними значеннями крайових прискорень. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 32. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 7. Ловейкін В., Почка К. Порівняльний аналіз дослідження нерівномірності руху привідних механізмів машин роликового формування. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 264, 265. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 8. Ловейкін В.С., Почка К.І. Вплив кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. – Kyiv. Ukraine. – 2019. – Vol. 10, No 4. – Р. 27-36. – DOI: 10.31548/machenergy.2019.04.027-036. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/issue/view/537/showToc.
 1. Ловейкін В.С., Почка К.І. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 015 «Професійна освіта (Машинобудування)», 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування». – К.: КНУБА, 2019. – 100 с.
 2. Loveykin V.S., Pochka K.I., Pristaylo N.A., Pochka O.B. Substantiation of boundary accelerations of roller forming unit optimal reversal mode according to fourthorder acceleration. // Проблеми машинобудування. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 38-52. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/jme/article/view/160080/161328.
 3. Ловейкін В.С., Почка К.І., Маслюк А.А. Задачі оптимізації кулачкових механізмів. // Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 28-29 березня 2019 року. – Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. – С. 21, 22. http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/20871.pdf.
 4. Ловейкін В.С., Почка К.І., Пристайло М.О., Почка О.Б. Динамічне зрівноваження привідного механізму роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 103. – С. 112-130. doi: 10.32347/2410-2547.2019.103.112-130. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/issue/view/11027.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей врівноваженого привідного механізму. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – № 1 (45). – С. 73-91. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_1(45)_2019/article/15.pdf.
 6. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О., Ловейкін Ю.В. Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей енергетично врівноваженого привідного механізму. // Machinery & Energetics. – Kyiv. Ukraine. – 2019. – Vol. 10, No. 1. – P. 19-33. DOI: 10.31548/machenergy. 2019.01.019-033. (Журнал входить до бази даних «Index Copernicus») – ISSN 2663-1334 (Print), ISSN 2663-1342 (Online).
 7. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О., Ловейкін Ю.В. Динамічний аналіз машин роликового формування з урахуванням дисипативних властивостей приводних механізмів. // Збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». – НУ «Львівська політехніка», 2018. – Вип. 52. – С. 72-94. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/istcipa/all-volumes-and-issues/vol-52-2018/dynamic-analysis-cars-roller-formation-taking-account.
 8. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О., Почка О.Б. Динамічний аналіз роликової формувальної установки з кривошипно-шатунним привідним механізмом. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 91-108. DOI: 10.32347/2410-2547.2019.102.91-108. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/12-102.pdf.
 9. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей енергетично врівноваженого привідного механізму. // Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 28-29 березня 2019 року. – Житомир: Житомирський агротехнічний коледж. – С. 19-21. http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/20871.pdf.
 10. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Почка К.І. Дослідження впливу кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного привідного механізму. // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. – С. 198-201. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_tez2019v2.pdf.
 11. Ловейкін В.С., Почка К.І. Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 107-111. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 12. Почка К.І. Реалізація комплексного оптимального режиму руху роликової формувальної установки з кулачковим приводним механізмом. // Збірник тез доповідей ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 190-192. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/tezi_ii_agroinzheneriya_1.pdf.
 13. Ловейкін В., Почка К.І. Моделювання процесу динамічного зрівноважен-ня привідного механізму роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 316, 317. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Vyacheslav Loveykin, Konstantin Pochka. Realization of Optimum Mode of Movement of Roller Forming Installation On Acceleration of Fourth Order. // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. – 2018. –Vol. 18. No 1. – P. 33-42. – Режим доступу: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Praw.html.
 2. Vyacheslav Loveikin, Konstantin Pochka, Juriy Loveykin. Synthesis of Cam Drive Mechanism of Roller of Molding Installation with Combined Regime of Accelerated Motion of Fourth Order. // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. – 2018. – Vol. 18. No 2. – P. 5-14. – Режим доступу: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Praw.html.
 3. Loveykin V.S., Pochka K.I. Realization of optimum mode of movement of roller forming installation on acceleration of fourth order. / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. – Kyiv. Ukraine. – 2018. – Vol. 9, No. 2. – С. 19-26. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/12368/10742.
 4. Loveikin V.S., Pochka K.I., Romasevych Yu.O. Modeling Roller Forming Unit Dynamic Analysis with Energy Balanced Drive Dissipative Properties Taken into Account. // Проблеми машинобудування. – 2018. – Т. 21, № 2. – С. 32-44. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/jme/issue/view/8197.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І. Аналіз динамічного зрівноваження приводу машин роликового формування. // LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2018. – С. 26, 27.
 6. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей кривошипно-шатунного приводного механізму. / Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка». – 2018. – № 2 (58). – С. 57-72. – Режим доступу: http://ptt-journals.net/wp-content/uploads/2018/12/pidtt-2018-2-9.pdf.
 7. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О., Ловейкін Ю.В. Динамічний аналіз роликової формувальної установки з урахуванням дисипативних властивостей врівноваженого приводного механізму. / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. – Kyiv. Ukraine. – 2018. – Vol. 9, No. 3. – С. 45-58. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/12319.
 8. Ловейкін В.С., Почка К.І. Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку. / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – № 1 (43). – С. 149-162. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_1(43)_2018/article/28.pdf.
 9. Ловейкін В.С., Почка К.І. Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку. // Збірник наукових праць «Машинобудування». – Харків: УІПА, 2018. – № 21. – С. 58-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mashbud_2018_21_12.
 10. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей кривошипно-шатунного приводного механізму. // Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка». – 2018. – № 2 (58). – С. 57-72. – Режим доступу: http://ptt-journals.net/wp-content/uploads/2018/12/pidtt-2018-2-9.pdf.
 11. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О. Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекуперацій-ного приводного механізму. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2018. – Вип. 282. – С. 44-61. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/issue/view/441.
 12. Почка К.І. Дослідження динаміки машин роликового ущільнення будівельних сумішей із врахуванням дисипативних властивостей приводного механізму. // Збірник тез доповідей ХVІІI Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористу-вання: конструювання та дизайн» (22-23 березня 2018року). – К., 2018. – С. 29-31.
 13. Ловейкін В.С., Почка К.І., Ромасевич Ю.О., Почка О.Б. Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного привідного механізму. // Машинобудування. – Харків: УІПА, 2018. – № 22. – С. 49-71. doi 10.32820/2079-1747-2018-22-49-71.
 14. Патент України на корисну модель № 130360. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253464.
 15. Патент України на корисну модель № 130361. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253465.
 16. Патент України на корисну модель № 130362. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253466.
 17. Патент України на корисну модель № 130363. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253467.
 18. Патент України на корисну модель № 130364. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253468.
 19. Патент України на корисну модель № 130365. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253469.
 20. Патент України на корисну модель № 130366. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253470.
 21. Патент України на корисну модель № 130367. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253471.
 22. Патент України на корисну модель № 130368. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253472.
 23. Патент України на корисну модель № 130369. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253473.
 24. Патент України на корисну модель № 130370. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253474.
 25. Патент України на корисну модель № 130371. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253475.
 26. Патент України на корисну модель № 130372. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253476.
 27. Патент України на корисну модель № 130373. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253477.
 28. Патент України на корисну модель № 130374. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253478.
 29. Патент України на корисну модель № 130375. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253479.
 30. Патент України на корисну модель № 130376. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 10.12.2018р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253480.
 1. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М. Механіка механізмів. Частина І. Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз. Навчльний посібник. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 170 с. – ISBN 978-617-696-653-1.
 2. Ловейкин В.С., Почка К.И. Синтез кулачкового приводного механизма роликовой формовочной установки с комбинированным режимом движения по ускорению третьего порядка. // Международный научно-технический журнал «Наука и техника». – Минск: БНТУ, 2017. – Т. 16, № 3. – С. 206–214. DOI: 10.21122/2227-1031-2017-16-3-206-214 (in Russian). – (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection (ESCI)»). – Режим доступу: http://sat.bntu.by/jour/article/view/1007/943.
 3. Ловейкін В.С., Почка К.І. Оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2017. – Вип. 258. – С. 12-28. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/9353/8411.
 4. Ловейкин В.С., Почка К.И. Определение граничных условий оптимального режима реверсирования роликовой формовочной установки по ускорению четвертого порядка. / Международный сборник научных трудов «Механика. Исследования и инновации». – Белорусский государственный университет транспорта. – Вып. 10. – Гомель, 2017. – С. 125-140. – Режим доступу: http://www.bsut.by/science/scientific-publication/mechanic#vypuski-sbornika.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І. Реалізація оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку. // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – № 1 (21Е). – С. 57-69. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/№1(22Е)_2017/article/11.pdf.
 6. Vyacheslav Loveykin, Konstantin Pochka. Realization of optimum breakthrough mode of reversal of roller forming installation. / MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin-Rzeszow, 2017. – Vol. 19, No 3. – P. 25-31.
 7. Loveykin V., Pochka K. Realization of the combined mode of the movement of roller forming installation on acceleration of the fourth order. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 273, 274.
 8. Pochka K., Batrak V. Equipment for sorting of construction materials. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 278.
 9. Pochka K., Bokoch V. Improvement of the working equipment of one-ladle excavators. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 279.
 10. Pochka K., Gorobec A. Research of optimum constructive perimeters of the driving mechanism of roller forming installation with a recuperative drive mechanism. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 274, 275.
 11. Ловейкін В.С., Почка К.І. Визначення оптимальних крайових прискорень роликової формувальної установки при реверсуванні за прискоренням четвертого порядку. / LXXIІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2017. – С. 32.
 12. Почка К.І., Горобець А.В. Визначення оптимальних конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. / LXXIІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2017. – С. 33, 34.
 1. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М., Міщук Д.О., Русан І.В. Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні. Підручник. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 258 с. – ISBN 978-617-696-447-6.
 2. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування. Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 177 с. – ISBN 978-966-929-197-4.
 3. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація машин роликового формування. Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 240 с. – ISBN 978-966-929-251-3
 4. Ловейкин В.С., Почка К.И. Анализ динамического уравновешивания приводов машин роликового формования. / MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Lublin-Rzeszow, 2016. – Vol. 18, No 3. – P. 41-52. – ISSN 1730-8658. – Режим доступу: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/motrol.html.
 5. Ловейкін В.С., Почка К.І. Обґрунтування крайових ривків оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку. // Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 88. – С. 5-20. – Режим доступу: http://gbdmm.at.ua/publ/vipusk_88/7.
 6. Ловейкін В.С., Почка К.І. Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з врівноваженим приводом. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2016. – Вип. 254. – С. 372-385. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/7667/7367.
 7. Ловейкін В.С., Почка К.І. Реалізація комбінованого режиму руху роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку. // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – № 3 (21Е). – С. 76-86. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/№3(21Е)_2016/article/13.pdf.
 8. Ловейкін В.С., Почка К.І. Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з комбінованим динамічним режимом руху. / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2016. – Вип. 241. – С. 58-66. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/6963/6761.
 9. Ловейкін В.С., Почка К.І. Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним режимом руху за прискоренням четвертого порядку. // Збірник „Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні”. НУ «Львівська політехніка», 2016. – Вип. 50. – С. 77-83. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37122/1/9_77-83.pdf.
 10. Ловейкин В.С., Почка К.И. Синтез кулачкового приводного механизма роликовой формовочной установки с оптимальным режимом движения по ускорению третьего порядка. // Вестник Брестского государственного технического университета. – Брест, 2016. – № 4 (100): Машиностроение. – С. 37-40. – Режим доступу: http://www.bstu.by/uploads/vestnik/16-4.pdf.
 11. Loveykin V., Pochka K. Optimization of constructional parameters of the driving mechanism of roller forming installation with the balanced drive. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2016”. – Kyiv, KNUCA, 2016. – P. 185,186.
 12. Почка К.І. Внесок Михайла Грушевського у розвиток науково-видавничої справи в Україні. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 74-78.
 13. Деклараційний патент України на корисну модель № 112327. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 12.12.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=230325.
 14. Деклараційний патент України на корисну модель № 112326. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 12.12.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=230324.
 15. Деклараційний патент України на корисну модель № 112325. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 23 від 12.12.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=230323.
 16. Деклараційний патент України на корисну модель № 111996. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229898.
 17. Деклараційний патент України на корисну модель № 111995. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229897.
 18. Деклараційний патент України на корисну модель № 111993. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229895.
 19. Деклараційний патент України на корисну модель № 111992. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229894.
 20. Деклараційний патент України на корисну модель № 111991. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229893.
 21. Деклараційний патент України на корисну модель № 111990. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229892.
 22. Деклараційний патент України на корисну модель № 111989. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 22 від 25.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229891.
 23. Деклараційний патент України на корисну модель № 111601. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 21 від 10.11.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229414.
 24. Деклараційний патент України на корисну модель № 110582. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 19 від 10.10.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228178.
 25. Деклараційний патент України на корисну модель № 110581. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 19 від 10.10.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228177.
 26. Деклараційний патент України на корисну модель № 110580. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 19 від 10.10.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228176.
 27. Деклараційний патент України на корисну модель № 110234. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 18 від 26.09.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227720.
 28. Деклараційний патент України на корисну модель № 108780. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 14 від 25.07.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225787.
 29. Деклараційний патент України на корисну модель № 108779. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 14 від 25.07.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225786.
 30. Деклараційний патент України на корисну модель № 107072. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 10 від 25.05.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223629.
 31. Деклараційний патент України на корисну модель № 105007. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 4 від 25.02.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220781.
 32. Деклараційний патент України на корисну модель № 105006. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 4 від 25.02.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220780.
 33. Деклараційний патент України на корисну модель № 105005. Установка для формування виробів з бетонних сумішей / Ловейкін В.С., Почка К.І. – Бюл. № 4 від 25.02.2016р. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220779.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram