Наукова діяльність кафедри

Кафедра управління проектами у рамках своє навчальної діяльності використовує результати сучасних наукових досліджень в області управління проектами, комунікації, прийняття рішень, впливу різних факторів на прийняття рішень, проведення перемовин, дослідження в області когнітивних технологій та штучного інтелекту тощо.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження в області управління проектами за наступними основними напрямами:

 • розвиток компаній на основі формування моделі технологічної зрілості з управління проектами (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Бушуєва Н.С.);
 • управління проектами в умовах турбулетного середовища (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Бушуєва Н.С.);
 • розвиток та вплив компетенцій проектного менеджера на успіх проекту (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Бушуєва Н.С., д.т.н., проф. Веренич О.В.);
 • вплив емоційного інтелекту на прийняття рішень проектним менеджером (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; док.філ. Русан Н.І.);
 • конвергенція знань в управлінні проектами (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; к.т.н Шаровара О.М.);
 • проактивне управління проектами та програмами (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Бушуєва Н.С.);
 • ментальні простори під час управління проектами та програмами (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Веренич О.В.);
 • управління проектами в електронному проектному менеджменті (д.т.н., проф. Єгорченкова Н.Ю.);
 • цифрова трансформація при управлінні проектами (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Бушуєва Н.С., д.т.н., проф. Веренич О.В., д.т.н., проф. Єгорченкова Н.Ю., к.т.н., доц. Войтенко О.С., к.т.н., доц. Оберемок І.І.);
 • дослідження компетенцій персоналу організацій та їх вплив на організаційну компетенцію, її розвиток та вдосконалення, з точки зору застосування механізмів управління знаннями (к.т.н., доц. Войтенко О.С.);
 • аспекти управління інноваційними проектами розвитку організацій (д.т.н., проф. Бушуєв С.Д.; к.т.н., доц. Куценко М.М., к.т.н., доц. Бойко Є.Г.);
 • економіко-математичне моделювання бізнес-систем (д.т.н.,проф. Яковенко В.Б., д.т.н., проф. Веренич О.В.);
 • ціннісно-орієнтоване управління в умовах дигіталізації суспільства (д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. Бушуєва Н.С., д.т.н., проф. Бушуєв Д.А., к.т.н., доц. Бушуєва В.Б., д.т.н., проф. Веренич О.В., к.т.н., доц. Бойко Є.Г., к.т.н. Куценко М.М., к.т.н., доц. Войтенко О.С., к.т.н., доц. Оберемок І.І., к.ек.н., доц. Бугров О.В., д.т.н., проф. Яковенко В.Б., к.т.н. Шаровара О.М., д.ек.н., проф. Бондар О.А.);
 • цифрові бізнес еко-системи (д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. Веренич О.В.).
 • когнітивні технології в управлінні складними системами (д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. Яковенко В.Б., д.т.н., проф. Д.А. Бушуєв, к.т.н., доц. В.Б. Бушуєва, док.філ. А.В. Пузійчук);
 • застосування підходів штучного інтелекту в управлінні проєктами (д.т.н., проф. Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. Бушуєв Д.А.).

Щорічно на базі кафедри, за сприяння Української асоціації управління проектами, проводяться Міжнародні конференції, у яких приймають участь викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь в міжнародних конференціях за кордоном (Польща, Німеччина, Франція, Азербайджан, Америка, Японія, Хорватія, Румунія тощо.)

Викладачі кафедри займаються активною науковою діяльністю, результати якої регулярно оприлюднюються у наукових статтях, що публікуються як у фахових українських збірниках наукових праць та журналах, так і закордонних, що індексуються у наукометричних базах даних (SCOPUS, Web of Science).

Викладачі кафедри тісно співпрацюють із закордонними навчальними закладами в області наукових досліджень, результатом чого є спільні статті та участь у наукових стажуваннях. У 2009 році за роботу «Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва» колективу співробітників у складі: д.т.н., професор Бушуєв С.Д., д.т.н., професор Бушуєва Н.С., д.т.н., професор Тесля Ю.М., к.е.н., доцент Ярошенко Ю.Ф. Указом президента України № 979/2009 присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Основні наукові праці 2014 - 2023

Конференції

1. Bushuyev S., Bushuieva V., Puziychuk A. Inspirational project management in the circular economy environment// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 6-12

2. Bushuyev S., Piliuhyna K. Value-oriented proactive project management of safety projects. // XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 13-19

3. Bushuyev S., Stepchuk B.,Lukianchuk I., Kaliuzhnyi V., Poltavtsev M. Machine lerning of inspirational project management in the circular economy environment// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 20-34

4. Bushuyeva N., Prof. Bushuiev D., Prof. Bondar O., Prof. Kozyr B. Inspirational project governance into the circular economy environment// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 25-31

5. Dorosh М.S., Voitsekhovska М.М., Sharovara О.M. Agile philosophy as the basis of effective communications in the implementation of international projects for the restoration of Ukraine// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 32-36

6. Бойко Є.Г., Дяченко Ю.В. Управління фінансовою ефективністю проекту// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 56-59

7. Бугров О.В., Бугрова О.О., Лук’янчук І.О. Управління кредитними ризиками у контексті фінансування проєктів післявоєнної розбудови// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 65-68

8. Веренич О.В., Безшапкін С.М., Васильєв І.А., Войтенко О.С., Тимченко С.І. Методичні підходи щодо модернізації організації дорожнього руху// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 69-73

9. Оберемок І.І., Оберемок Н.В. Взаємодія модулів гомеостатичної системи управління проектами// XХ Міжнародна науково-практична конференція, 12.05.2023, PMKyiv-2023, стр. 191-195

10. Бойко Є.Г., Дяченко Ю.В. Інноваційний менеджмент – сучасне антикризове управління // IV Міжнародна науково-практична конференція “Scientific progress: innovations, achievements and prospects”, 9-11.01.2023, Мюнхен, Німеччина.

11. Prof. Bushuyev S., Prof. Bushuieva N., Prof. Bushuiev D., Dr Bushuieva V. Inspirational project management in the circular economy environment // Збірник наукових праць за

матеріалами V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції міст «Київ-Дніпро». «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання обєктів права, інтелектуальнгої власності, трансфер технологій», 23-24 березня 2023 р., стр. 19-24.

Матеріали, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS

1. I. Tereikovskyi, O. Korchenko, S. Bushuyev, O. Tereikovskyi, R. Ziubina, and O. Veselska A Neural Network Model for Object Mask Detection in Medical Images // International Journal of Electronics and Telecommunicationsthis link is disabled, 2023, 69(1), pp. 41–46 (SCOPUS) DOI: 10.24425/ijet.2023.144329

2. Teslia, Iu., Yehorchenkova, N., Yehorchenkov, O., Khlevna, Iu., Kataieva, Ye., Klievanna, G., Khlevnyi, A., Latysheva, T., Ivanov, I., Sazonov, A. Development of a multilingual intelligent project planning and monitoring system// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023, Vol. 122 Issue 3, p82-94. (SCOPUS) DOI: 10.15587/1729-4061.2023.277618

3. Бугров, О., Бугрова, О., & Лук’янчук, І. (2023). Модель ухвалення рішення щодо страхування інвестиційного ризику проєкту в контексті поведінкових фінансів і теорії контрактів. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2 (49), 194–206. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.3997 (Web of Science)

Матеріали у фахових виданнях

1. Бушуєв С. Д., Пілюгіна К. В. Ціннісно-орієнтований проактивний менеджмент у командах високотехнологічних проєктів // Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. No 53. С. 5 – 15, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.53.5-1

2. Бугров О. В., Бугрова О. О., & Лук’янчук І.О. (2023). Аналіз чутливості і аналіз сценаріїв в управлінні ризиками інвестиційних проєктів. Інвестиції: практика та досвід, 3, стр. 80-86. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.3

Зарубіжні видання

1. S. Bushuyev, N. Bushuyeva, V. Bushuieva, D. Bushuiev The architecture of dynamic integrated intelligence model for managing innovation projects // Scientific Journal of Astana IT University, 2023, 13(13), 103–116. https://doi.org/10.37943/13ZXMG1447

Монографії

1. С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв, В.Б. Бушуєва, А.В. Пузійчук, В.Б. Яковенко «Когнітивні механізми управління складними системами», монографія, К., 2023, 376 стр.

Конференції

 1. Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю., Сазонов А.В. Концептуальна модель управління портфелелем проектів на основі процесного підходу // XIХ Міжнародна науково-практична конференція, 20-21.05.2022, PMKyiv-2022
 2. Yehorchenkova N, Yehorchenkov O A TECHNOLOGY OF INERACTIVE LEARNING “DIGITAL PROFESSOR”. Case study. // Dortmund International Research Conference 2022, 1-2 July 2022, Dortmund, Germany
 3. Бойко Є.Г., Дяченко Ю.В. Формування ефективного портфелю проєктів відновлення України після завершення війни // Міжнародний круглий стіл «Формування адаптивного інструментарію поствоєнного розвитку України: визначення організаційної ергономіки команди»
 4. Куценко М.М. Управління проєктами відновлення з використанням засад циркулярної економіки та принципів розвитку «Розумного міста» // XIХ Міжнародна науково-практична конференція, 20-21.05.2022, PMKyiv-2022
 5. Maryna Kutsenko Smart city projects in the paradigm of circular economy development // Dortmund International Research Conference 2022, 1-2 July 2022, Dortmund, German
 6. Оберемок І. Шляхи формування артефактів ресурсів для забезпечення процесів розвитку організації // XIХ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства”. Тема конференції: «Управління проєктами в очікуванні  глобальної кризи». Тези доповідей. – К.:КНУБА, 2022
 7. Бабаев Дж. А., Бондарь Е.А., Ачкасов І.А. Управление успехом проекта в зонах конфликта // XIХ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства”. Тема конференції: «Управління проєктами в очікуванні  глобальної кризи». Тези доповідей. – К.:КНУБА, 2022
 8. Olena Verenych and Anatoliy Osadchiy Project Management Maturity Model as the Direction for Improvement: Case Study for International Privat Small Architecture Business // Dortmund International Research Conference 2022, 1-2 July 2022, Dortmund, Germany
 9. Christian Reimann, Olena Verenych and Polina Repka The Role of the Cross-Universities-Business (Cub) Platform in the Issue of Employment of University Graduates // Dortmund International Research Conference 2022, 1-2 July 2022, Dortmund, Germany
 10. Sergey Bushuyev, Natalia Bushuyeva, Victoria Bushuieva, Denis Bushuiev The Sustainable Development Strategic Life Cycle // Dortmund International Research Conference 2022, 1-2 July 2022, Dortmund, Germany, стр. 54-64
 11. О. Веренич Виклики до компетенцій проєктних менеджерів та членів проєктних команд в умовах трансформації суспільних відносин // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди соцально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку», 10.11.2022, Запоріжжя, ЗНТУ, стр. 65-67

 Матеріали, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS

 1. Teslia, I., Yehorchenkova, N., Yehorchenkov, O., Khlevnyi, A., Latysheva, T. Development of the concept of construction of the project management information standard on the basis of the primadoc information management system // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 1(3-115), pp. 53–65 (SCOPUShttps://www.scopus.com/sourceid/21100450083
 2. Yehorchenkova, N., Yehorchenkov, O., Sazonov, A. Modeling of Project Portfolio Management Process in Banking // Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 344, стр. 479–492 (SCOPUShttps://www.scopus.com/sourceid/21100901469
 3. Carsten Wolff, Galyna Tabunshchyk, Peter Arras, Jose Ramon Otegi, Sergey Bushuyev, Olena Verenych, Anatoly Sachenko, Christian Reimann, Bassam Hussein, Elena Vitkauskaite, Ekaterina Mikhaylova, Areej Aldaghamin, Anna Badasian, Olha Mikhieieva, Nargiza Mikhridinova, Natalya Myronova, Jasmin Hemmer & Thorsten Ruben Cross-Border Projects in Digital Education Ecosystems // Mobility for Smart Cities and Regional Development – Challenges for Higher Education. ICL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 389, pp. 382-394 (SCOPUS)  https://www.scopus.com/sourceid/21100901469
 4. Olena Sharovara, Mariia Dorosh, Olena Trunova, Mariia Voitsekhovska, and Olena Verenych Model for Assessing the Level of Knowledge Convergence in Multinational Projects // International Journal of Computing, 2022, 21(2), pp. 169-176 (SCOPUShttps://www.scopus.com/sourceid/21100820054
 5. Sergey D. Bushuyev; Natalia S. Bushuyeva; Denis A. Bushuiev; Borys Yu. Kozyr Розвиток освітніх програм на основі їх цифрового сліду // Information Technologies and Learning Tools, 2022, Vol. 87 No. 1, pp. 18-32 (Web of Science)  
 6. Sergiy Bushuyev, Natalia Bushuyeva, Victoria Bushuieva, Denis Bushuiev SMART Intelligence Models for Managing Innovation Projects // Computational Linguistics and Intelligent Systems Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022), Volume I: Main Conference Gliwice, Poland, May 12-13, 2022.pp. 1463-1474 (SCOPUS)
 7. Sergey Bushuyev, Svetlana Murzabekova, Maira Khusainova, Natalia Bushuyeva Modelling of Breakthrough Competencies for Managing an Innovation Project // SIST 2022 International Conference on Smart. Information Systems and Technologies, Рр. 34-40 (SCOPUS)
 8. Sergey Bushuyev, Svitlana Onyshchenko, Alla Bondar, Natalia Bushuyeva, Alesia Obronova Assessment and Monitoring Project Management Quality Based on the Entropy Approach // SIST 2022 International Conference on Smart. Information Systems and Technologies, рр.74-79 (SCOPUS)
 9. Bushuyev, S., Bushuyeva, N., Onyshchenko, S., Khodikova, I. Smart Cities: Through Projects to Resist Entropy // 2022 IEEE European Technology and Engineering Management Summit, E-TEMS 2022 – Conference Proceedings, 2022, pp. 44–50 (SCOPUS), DOI: 10.1109/E-TEMS53558.2022.9944516
 10. Bushuyev, S., Bushuyeva, N., Bushuiev, D., Bushuieva, V. Cognitive Readiness of Managing Infrastructure Projects Driving by SMARTification // 2022 IEEE European Technology and Engineering Management Summit, E-TEMS 2022 – Conference Proceedings, 2022, pp. 196–201 (SCOPUS), DOI: 10.1109/E-TEMS53558.2022.9944458
 11. Verenych, O., Wolff, C., Bushuyev, S., Bondar, O., Voitenko, O. Hybrid Competencies Model for Managing Innovation Projects // CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3295, pp. 25–37 (SCOPUS), https://ceur-ws.org/Vol-3295/
 12. Bushuyev, S., Bushuyeva, N., Onyshchenko, S., Bondar, A. Enthalpy is a Measure of the Energy Potential of Development Organizations’ Projects // CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3295, pp. 97–106 (SCOPUS), https://ceur-ws.org/Vol-3295/
 13. Babayev, J., Vukomanovic, M., Bushuyev, S., Achkasov, I. Managing Projects Portfolio in Complex Environments Based On Fuzzy Situational Networks // CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3295, pp. 107–116 (SCOPUS), https://ceur-ws.org/Vol-3295/
 14. Bushuyev, S., Bushuyeva, N., Bushuieva, V., Bushuiev, D The 5D Competencies Intelligence Model for Managing Innovation Projects // CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3295, pp. 1–12 (SCOPUS), https://ceur-ws.org/Vol-3295/
 15. Reimann, C., Verenych, O., Repka, P. Learning and Education in Digital Age: What is an Expectation of the Ukrainian Community? // 2022 IEEE European Technology and Engineering Management Summit, E-TEMS 2022 – Conference Proceedings, 2022, pp. 93–96 (SCOPUS), DOI: 10.1109/E-TEMS53558.2022.9944546
 16. Teslia, I., Yehorchenkova, N., Khlevna, I., Yehorchenkov, O., Kataieva, Y., Klevanna, G. Development of Reflex Technology of Action Identification in Project Planning Systems // SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2022, стр. 1-6, DOI: 10.1109/SIST54437.2022.9945727 (SCOPUS)

Матеріали у фахових виданнях

 1. Бугров О. В., Бугрова О. О., Лук’янчук І. О. Страхування в системі управління ризиками компанії // Інвестиції: практика та досвід, 2022. № 1. С. 41 – 47; DOI: 10.32702/2306_6814.2022.1.41
 2. Є.Г. Бойко, О.О. Забродська, Ю.В. Дяченко Алгоритм функціонально-вартісного аналізу в управлінні витратами закладу освіти на засадах ощадливості // Управління розвитком складних систем. – 2022.
 3. Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Онищенко С. П., Андрієвська В. О. Ентальпія як міра потенціалу організації // Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. No 49. С. 5 – 11, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.49.5-11
 4. Бушуєва Н. С., Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б. Надихаюча інтуїція і креатив в управлінні інноваційними проєктами // Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. No 49. С. 12 – 18, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.49.12-18.
 5. Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Сазонов А. В.  Аналіз сучасних методів підвищення ефективності управління портфелями проєктів і програм // Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. No 49. С. 19 – 25, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.49.19-25.
 6. Райчук І. В., Хлевна Ю. Л., Войтенко О. С., Тімінський О. Г. Розробка моделі диджиталізації процесу закупівель hardware для ІТ-компанії // Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. No 50. С. 44 – 51, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.50.44-51.
 7. Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Хлевна Ю. Л. Інформаційна інтерактивна технологія навчання «Digital professor» // Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. No 50. С. 68 – 75, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.50.68-75
 8. Voitsekhovska M. M., Dorosh M. S., Grechaninov V. F., Verenych O. V. Functional modeling of the organization’s information security culture state monitoring system development // Herald of Advanced Information Technology, 2022; Vol. 5 No.4, pp. 297-308, DOI: https://doi.org/10.15276/hait.05.2022.22

 Патенти на винаходи

 1. Єгорченкова Н.Ю, Єгорченков О.В. Авторське право на комп`ютерну програму «Інтерактивна інформаційна технологія навчання «Цифровий професор» (@digitalprofessor_bot)» // Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 111385, дата реєстрації – 27.01.2022 // Авторське право і суміжні права , бюлетень №69, 2022, дата публікації – 31.03.2022, https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1695449/
 2. Лепейко Т.І., Жилінська О.І., Мельник О.Г., Павленко О.П., Дєєва Н.Е., Кабаков Ю.Б., Краснокутська Н.С., Кузнецова І.О., Маркіна І.А., Новікова М.М., Рудніченко Є.М., Соболь С.М., Філиппова С.В., Шимановська-Діанич Л.М., Шкільняк М.М., Алькема В.Г., Бай С.І., Бардась А.В., Безгін К.С., Бушуєв С.Д. Науковий твір «Стандарт вищої освіти: третій (освітньо-науковий) рівень, галузь знань 07 Управління і адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент» // Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 111379, дата реєстрації – 27.01.2022 // Авторське право і суміжні права , бюлетень №69, 2022, дата публікації – 31.03.2022, https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1695437/
 3. Бугров О.В., Бугрова О.О., Лук’янчук І.О. Науковий твір “Страхування в системі управління ризиками компанії” // Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 111512, дата реєстрації – 01.02.2022 // Авторське право і суміжні права , бюлетень №69, 2022, дата публікації – 31.03.2022, https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1695162/

Конференції

 1. Войтенко О.С., Концевий В.В. Обмін знаннями та комунікації в командах іт проєктів. Тези доповідей. XVІІI міжнародна науково-практична конференція “PM Kiev ’21”. Тема: «Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19», м. Київ, 15 травня 2021. С. 184-189.
 2. Войтенко О.С., Березюк О.С. Індивідуальні та групові знання в командах іт проєктів. Тези доповідей. XVІІI міжнародна науково-практична конференція “PM Kiev ’21”. Тема: «Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19», м. Київ, 15 травня 2021. С. 95-100.
 3. Войтенко О.С. Накопичення знань на організаційному рівні в умовах роботи розподілених команд проєктів. Тези доповідей. XVІІI міжнародна науково-практична конференція “PM Kiev ’21”. Тема: «Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19», м. Київ, 15 травня 2021. С. 126-132.
 4. N.Yehorchenkova, Klievanna G. Improvement of qualification of civil servants on the basis of project approach.ХV Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», Київ 15 травня 2021р. – С. 63-67
 5. Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В., Сазонов А.В. Адміністрування проектів в 4П-середовищі. ХV Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», Київ 15 травня 2021р. – С. 150-154
 6. V. Morozov, Use of machine learning methods in data analysis for digital project management. Abstracts of VII International Conference “Information technology and interactions”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 2020.
 7. V. Morozov, M. Proskurin, Analysis of the prospects for applying methods for customer churn prediction using machine learning in innovative startup projects. Abstracts of VII International Conference “Information technology and interactions”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 2020.
 8. V. Morozov, Yu. Degtyarova, Practical implication of digital project management technologies. Abstracts of VII International Conference “Information technology and interactions”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 2020.
 9. V. Morozov, A. Zharikova, Project management of development business messenger for communication with foreign clients. Abstracts of VII International Conference “Information technology and interactions”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 2020.
 10. V. Morozov, A. Kovalenko, І. Ivanov, Research of methods of formation of the initial description of the project of creation and start-up of the enterprise on production of street furniture made of recycled materials. Abstracts of VII International Conference “Information technology and interactions”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 2020.
 11. Morozov V., Mezentseva O., Proskurin M. Modeling of forecasting for development of startups projects based on trained neural networks. Матеріали XVІII-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проєктами у розвитку суспільства” Тема конференції: «Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19», 15 травня 2021 року.
 12. Sharovara O.M. Case based reasoning methods implementation for successful knowledge transfer in multinational projects // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної конференції «Управління проєктами у розвитку суспільства» Тема: ««Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19»»/ Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. (15 травня 2021) м. Київ. – К.: КНУБА, 2021. – С. 55-59
 13. Цюцюра М.І., Русан Н.І., Полтавцев М.А. Метод xml–шаблонів для опису процесів функціонування єдиного інформаційного вікна. Тези доповідей восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій» 26-27 березня 2021 року. Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. // Відповідальна за випуск завідувач кафедри ІТ С.В. Цюцюра, – К.: КНУБА, 2021. – 101 с.
 14. Тімінський О.Г., Іванов І.І. Моделі управління проєктом створення ціннісно-орієнтованої відеогри // Наукові праці Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», 25–26 січня 2021 р. (Київ).–К.: НУХТ, 2021. – С.82-86.
 15. Бугров О.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах проєктного управління і будівельного інформаційного моделювання / О.В Бугров, О.О. Бугрова, І.О. Лук‘янчук // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей / відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. – 317 с. – С.115 – 119.
 16. O.Verenych Some examples of digital transformation of scientific activities in the Covid-19 pandemic // Тези доповідей. XVІІI міжнародна науково-практична конференція “PM Kiev ’21”. Тема: «Управління проєктами в умовах пандемії COVID-19», м. Київ, 15 травня 2021. С. 60-64.
 17. Куценко М.М. Проєктно-плановий та програмний підходи в управлінні проєктами розвитку територій // Східноукраїнський інститут економіки та управління, Науково-практична конференція «Бізнес, цифрові інновації, підприємництво: Теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 6 листопада 2021 року, Запоріжжя, с.34-36, УДК 658+004:001.895(063)
 18. Куценко М.М. Програмний підхід в управлінні проєктами розвитку територій // «BUILD-MASTER-CLASS-2021», КНУБА, Київ 01-03.12.2021, с. 328-329
 19. Olena Sharovara Overview of PhD research in Convergent Knowledge Management in multinational projects //Dortmund International Research Conference 2021, 24-25 of June 2021, Dortmund, Germany
 20. Бойко, Є.Г. Основні економічні передумови впровадження функціонально-вартісного аналізу у практику діяльності закладу освіти. / Є.Г. Бойко, О.О. Забродська // III International Scientific and Practical Conference “Science, innovations and education: problems and prospects” Tokyo. 13-15 October 2021
 21. N.Yehorchenkova, O.Yehorchenkov The Concept Of The Project And Program Portfolio Management Methodology In Integrated Functional Environments // Dortmund International Research Conference 2021, 24-25 of June 2021, Dortmund, Germany

Матеріали, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS

 1. Rusan, N., Voitenko, O. Emotional-intellectual and cognitive factors of success in project management. (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2851, pp. 85-94. ISSN: 16130073  (Scopus)
 2. A., Voitenko, O., Chernova, L., Chernova, L. Methodological approach to the implementation of the biadaptive development program in the organization on the basis of cognitive improvement of key competencies. (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2851, pp. 153-162. Scopus. ISSN: 16130073 (Scopus)
 3. N.Yehorchenkova, O. Yehorchenkov, I. Teslia Reflex Model of Online Learning. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2845, pp. 251–260, (Scopus)
 4. N.Yehorchenkova, Teslia I., YehorchenkovO., Khlevna I., Kataieva Y., Latysheva T., Khlevnyi A., Veretelnyk V Development of systemotechnical concept of digitalization of higher education institutions. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2021, 6/2 (108), 6 – 21, 2021, (Scopus)
 5. N.Yehorchenkova, Yehorchenkov, O., Sazonov, A. Project management information systems: An experience of developing and implementation on a production enterprise. Case study. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 173–183,  (Scopus)
 6. V. Morozov, O. Mezentseva, M. Proskurin, Application of Game Theory for Decisions Making on the Development of IT Products.  In Springer e-book “Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making”. Proceedings of the International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI’2020), 2020, pp. 377-394. (Scopus).
 7. V. Morozov, A. Kolomiiets, Investigation of Optimization Models in Decisions Making on Integration of Innovative Projects. In Springer e-book “Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making”. Proceedings of the International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMCI’2020), 2020, pp. 51-64. (Scopus).
 8. V. Morozov, O. Mezentseva, G. Steshenko, M. Proskurin, Product Development of Start-up Through Modeling of Customer Interaction Based on Data Mining. In Springer e-book “Communications in Computer and Information Science (CCIS)”. Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 2020. (Scopus).
 9. V. Morozov, Probabilistic Method Proactive Change Management In Telecommunication Projects. In Springer e-book “Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, series “Data-Centric Business and Applications (DCBA), 2021. (Scopus).
 10. V. Morozov, O. Mezentseva, M. Proskurin, Trainable Neural Networks Modelling for a Forecasting of Start-Up Product Development. Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 2020, pp. 55-61. (Scopus).
 11. V. Morozov, O.Tsesliv, A.Kolomiiets, S. Kolomiiets. Construction of a Mathematical Model for Analyzing the Effectiveness of IT Startups. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 283–292. (Scopus).
 12. Morozov, V.Mezentseva, O.Proskurin, M. Application of game theory for decisions making on the development of it products. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC, pp. 377–394. (Scopus).
 13. Kolomiiets, A., Morozov, V.  Investigation of optimization models in decisions making on integration of innovative projects. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC, pp. 51–64. (Scopus).
 14. V. Morozov, O. Mezentseva, Development of Optimization Models of Complex Infocommunication Projects Based on Data Mining. Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 28-30 April, 2021, Nur-Sultan, Kazakhstan. (Scopus).
 15. V. Morozov, Elaboration of Communication Models in Adaptive Systems of E-learning with Using Neural Networks. Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 28-30 April, 2021, Nur-Sultan, Kazakhstan. (Scopus).
 16. Morozov Viktor, Kolomiiets Anna, Mezentseva Olga, Development of a model for evaluating the effectiveness of innovative startups based on information cycles and using neural networks. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, (рукопис), 2021. (Scopus).
 17. Bushuyev, S., Bushuiev, D., Bushuieva, V. Modelling of emotional infection to the information system management project success Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1265 AISC, pp. 341–352 (Scopus).
 18. Bushuyev, S., Bushuieva, V., Onyshchenko, S., Bondar, A. Modeling the dynamics of information panic in society. COVID-19 case CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2864, pp. 400–408 (Scopus).
 19. Bondar, A., Bushuyev, S., Bushuieva, V., Onyshchenko, S. Complementary strategic model for managing entropy of the organization CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 293–302 (Scopus).
 20. Bushuyev, S., Babayev, I., Bushuiev, D., Bushuyeva, N., Babayev, J. Emotional behavior in the “Infodemic vs. Panicdemic vs. Pandemic” modeling COVID-19 CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 391–400 (Scopus).
 21. S.Bezshapkin, R.Korzh, I.Vasyliev, O.Verenych State-of-the-art Geoinformation Technologies Use in the Road Traffic Management, (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2851, pp. 217-227. ISSN: 16130073 (Scopus)
 22. S.Bushuyev, C.Wolff, S.Recker, O.Verenych Agile-Oriented Management Educational Projects on the Base of the Global Trends, (2021) CEUR Workshop Proceedings, 2851, pp. 401-410, ISSN: 16130073 (Scopus)
 23. Bondar Alla; Bushuyeva Natalija; Bushuyev Sergey; Onyshchenko Svitlana, Modelling of creation organisations energy-entropy// Smart Information Systems and Technologies, 2021, pp. 1-6, (Scopus)
 24. Sergey Bushuyev; Denis Bushuiev; Victoria Bushuieva, “Infodemia vs. Pandemia, COVID 2019” management projects with critical thinking// Smart Information Systems and Technologies, 2021, pp. 1-9, (Scopus)
 25. Sergey Bushuyev; Svetlana Murzabekova; Maira Khusainova, Strategic audit based on the competence approach in Agile transformation of Education Establishment // Smart Information Systems and Technologies, 2021, pp. 1-8, (Scopus)
 26. Sergey Bushuyev; Igbal Babayev; Victoria Bushuieva; Nataliya Bushuyeva; Jahid Babayev; Denis Bushuiev, Managing Project Success with “Infodemic” vs “Pandemic” Environment on the COVID – 19 Pandemic Case // Smart Information Systems and Technologies, 2021, pp. 1-8, (Scopus)
 27. Sergey Bushuyev;Natalia Bushuyeva;Denis Bushuiev;Igbal Babayev;Jahid Babayev, Modeling Leadership for developing information technologies based on Agile methodology // Smart Information Systems and Technologies, 2021, pp. 1-8, (Scopus)
 28. Kutsenko M. Application of the project approach as part of the territory development strategy // Computer Science and Information Technologies, (Scopus)
 29. Bugrov, O., & Bugrova, O. Development of conceptual model of project value dynamics analysis in conditions of uncertainty // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(13(112)), 101–112.  (SCOPUS, II квартиль)
 30. Bushuyev, S.Bushuiev, D.Bushuieva, V. ‘Infodemia vs. Pandemia, COVID 2019’ management projects with critical thinking // Smart Information Systems and Technologies, 2021, (SCOPUS)
 31. N.Yehorchenkova, O.Yehorchenkov, A.Sazonov Modeling of Project Portfolio Management Process in Banking. Lect. Notes in Networks, Syst., Vol. 344, Serhiy Shkarlet et al. (Eds): Mathematical Modeling and Simulation of Systems, 978-3-030-89901-1, 515450_1_En (Scopus)
 32. N. Yehorchenkova, O.Yehorchenkov, I.Khlevna, I. Teslia, O.Grygor Structure and functions of supporting subsystems in the management of project-oriented businesses of companies // Computer Sciences and Information Technologies, 2021 (Scopus)
 33. N. Yehorchenkova and et.al. Models and Methods of Project Administration in 4P-Environment // IDAACS, 2021, pp. 369 – 372 (Scopus).
 34. C.Wolff, S.Bushuyev, S.Recker, O. Verenych, G. Tabunshchyk, A.Badasian International Educational Project: ELearning Results Assessment (Case Study) // CSIT, 2021 (Scopus)y

Матеріали у фахових виданнях

 1. Русан Н.І., Войтенко О.С. Емпатія і застосування емоційного інтелекту для різних видів команд в управлінні проєктами. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 50 – 56, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.50-56.
 2. Чернова Люд.С., Чернова Люб.С, Войтенко О.С., Тімінський О.Г. Вдосконалення ключових компетенцій програм біадаптивного розвитку проєктно-орієнтованих організацій. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2021. № 1(3). с. 66-73.
 3. Русан Н.І, Бушуєв С.Д. Застосування емпатії та емоційного інтелекту для різних видів команд в умовах пандемії. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами 2021. – с. 3-8.
 4. О.А.Бондар, В.Ю.Медяник, В.О. Поколенко, Н.С. Бушуєва, М.С.Мудра Методологія формування операційної системи девелопера в будівництві // Зб. наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», Вип.1, № 47 (Технічний), 2021, стр. 64-78
 5. О.А. Бондар, А.Д. Єсипенко, О.О. Терентьєв, О.В. Веренич, Г.С.Петренко Методичне підгрунття формування цифрового простору виконання підрядних будівельних робіт // Зб. наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», Вип.1, № 47 (Технічний), 2021, стр. 79-86
 6. О.А. Бондар, В.О. Поколенко, О.Д. Пилипчук, Арзу Халілов Аналітичний базис діяльності підрядного підприємства в сучасному цифровому середовищі // Зб. наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», Вип.1, № 47 (Технічний), 2021, стр. 87-95
 7. Котко О.К., Шаровара О.М., Маланчій С.О., Гордєєва І.О. Модель адаптивного управління проектно- орієнтованими організаціями за критеріями ефективності і своєчасності / Review of transport economics and management, 2021, Iss. 5(21), с.195-206.
 8. І.О.Гордєєва, О.М.Шаровара Тіснота зв’язку між комутантною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації // Економіка і держава, 2021, №8
 9. О.М. Шаровара, І.В. Калінько, І.О.Гордєєва Тіснота зв’язку між віолентною конкурентною стратегією «горді леви» та фазами життєвого циклу організації //Економіка і держава, 2021, №9, с. 94-99.
 10. Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бушуєва Н. С. Концептуальна модель цифрового сліду проєктів в умовах цифровізації суспільства // Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021, стр. 12 – 18.
 11. Тімінський О. Г., Войтенко О. С., Райчук І. В. Аналіз моделей і методів діджиталізації бізнес-процесів // Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021, стр. 38 – 47.
 12. Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Веренич О. В. Управління проєктами в умовах переходу до циркулярної економіки // Управління розвитком складних систем, номер 45, 2021, стр. 21 – 26.
 13. Єгорченкова Н. Ю., Сазонов А. В. Організація портфеля проєктів фінансових компаній на основі процесного підходу // Управління розвитком складних систем, номер 45, 2021, стр. 27 – 34.

У закордонних виданнях

 1. Morozov V., Mezentseva O., Proskurin M. Building development models for the product of start-up projects based on game theory // In monograph “Strategies, models and technologies for managing economic systems in context International Economic Integration», Latvian Academy of Sciences, Institute of Economics, Riga, Latvia, 2020, pp. 211-225. (міжнародне видання).
 2. MorozovV., Kolomiiets A. Using a value approach for managing innovative projects // In monograph “Contemporary Issues of Digital Economy and Society”, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology, Poland, 2020, pp. 236-246. (міжнародне видання).
 3. Viktor Morozov, Olga Mezentseva, Development of complex projects of based on optimization models with using of data mining. In a scientific monograph “Concepts, strategies and mechanisms for managing economic systems in in the context of modern world challenges”, VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria, 2021. (міжнародне видання).
 4. Bushuyev S.; Bushuieva V.; Zasukha I. Modeling of digitalization project management systems dfsed on stochastic networks // The scientific heritage, Budapest, Hungary, VOL 1 , № 71, ISSN 9215 – 0365, pp. 18-25,  DOI: 10.24412/9215-0365-2021-71-118-26
 5. Bushuyev S.; Bushuieva V.; Zasukha I. Agile transformation in digitalization society // Daniish Scientific Journal, VOL 1 , № 51, ISSN 3375-2389, pp. 36-45
 6. S.Bushuyev; V.Bushuieva; M.Lazareva, I.Zasukha Competence approach in development trust of agile transformation // Journal of science.Lyon (France), №23; ISSN  3475-3281, pp. 62-69.

Наукові публікації у інших виданнях

 1. Методологіярозвиткуінформаційнихресурсівітехнологійпроектно-орієнтованихпідприємств. Тімінський О.Г., Войтенко О.С., Веренич О.В. та ін. Науково-дослідна робота КНУБА, № держреєстрації: 6117U000942 – К.: КНУБА, 2021. – 482 с.
 2. V., Mezentseva O. Use training neural networks for predicting product development of it project // Безпека інформаційних систем і технологій № 3, 2020.
 3. Климчук М.М, Ачкасов І.А., Климчук С.А, Поляк О.П., Вплив ризик –менеджменту на формування стратегії управління бізнес-процесами підприємства в умовах цифрової економіки: міжнародний досвід // Бізнес Інформ №1-2-21, с.272-с. 278
 4. Kulikov P, Bondar O., Zelensriy K. and other. Innovative approaches to ensuring the quality of Education, Scientific Research and technological process/monograph// Katowice 2021. – 1239p.
 5. Iryna Arutiunian, Maryna Poltavets, Maryna Аchacha, Olena Bondar, Fedir Pavlov, Oleksandr Gerasymenko, Tetiana Kulinich. Effective Concepts of Harmonious Management of Production Systems // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.3, March 2021 – 141-144p
 6. Бугров О.В. Свопи на фінансовому ринку: прийняття рішень в умовах невизначеності / О.В Бугров, О.О. Бугрова, І.О. Лук‘янчук // Економіка та держава. – 2021. – №1. – С.61 – 69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.61
 7. Бугров О.В. Синергетична модель розвитку у контексті фінансових аспектів корпоративного управління / О.В Бугров, О.О. Бугрова, І.О. Лук‘янчук // Економіка та держава. – 2021. – №5. – С.108 – 118. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.108
 8. Методологія розвитку інформаційних ресурсів і технологій проектно-орієнтованих підприємств. Тімінський О.Г., Войтенко О.С., Веренич О.В. та ін. Науково-дослідна робота КНУБА, № держреєстрації: 6117U000942 – К.: КНУБА, 2021. – 482 с.

Конференції

 1. Бойко Є.Г., Куценко М.М. Формування ефективного портфелю інвестиційно-будівельних проєктів / Тези доповідей сьомої  міжнародної  науково-практичної  конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. // Відповідальна за випуск завідувач кафедри ІТ С.В. Цюцюра, – К. : КНУБА, 2020. – с. 49
 2. Bushuiev D., Kozyr B. «Competencies dynamic of infrastructure projects and program» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 33-37
 3. Bushuyev S., Zapryvoda A. «Profiling strategy of infrastructure projects» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 37-41
 4. Bushuyeva N., Bushuieva V. «Agile leadership of complementary projects management» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 41-46
 5. Kutsenko M. «Management of territory development projects in global digitalization» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 55-59
 6. Бушуєв С.Д., Бойко О.О. «Управління об’єктами будівництва та реконструкції в рамках фаз «ініціалізація» та «проектування» за допомогою системної інтеграції підходів та методологій» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 93-97
 7. Бойко Є.Г., Забродська О.О. «Управління портфелем проєктів для сталого розвитку проєктно-орієнтованого підприємства» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 97-101
 8. Бугров О.В., Бугрова О.О. «Будівельне інформаційне моделювання у взаємодії з креативним організаційним підходом» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 114-119
 9. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А. «Інфодемія в управлінні проєктами під час пандемії» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 119-124
 10. Веренич Е.В. «Дигитализация как инструмент для расширения возможностей в образовании» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 124-129
 11. Войтенко О.С. «Умови та етапи проєктів цифрової трансформації організації» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 129-134
 12. Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В. «Концепція проєкту створення 4П-середовища» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 154-158
 13. Морозов В.В., Жарікова А.Я. «Дослідження характеристик проєкту створення нового месенджеру» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 247-252
 14. Оберемок І.І., Оберемок Н.В. «Розвиток проєктно-орієнтованої організації з використанням гомеостатичного підходу» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 255-259
 15. Шаровара О.М «Вплив культурної складової в мультинаціональних проєктах» // Тези доповідей XVII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 15-16.05.2020, м. Київ, Україна // Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв – К.: КНУБА, 2020 – с. 367-371
 16. Yehorchenkova N. «Framefork of data science individual competencies for project management» // Yehorchenkova N., Yehorchenkov O. / Dortmund International Research Conference 2020, 26-27 of June 2020, Dortmund, Germany
 17. O. Verenych «Energy audit projects as an example of a business ecosystem: case of Ukraine» // Verenych, D. Hudoshnyk / Dortmund International Research Conference 2020, 26-27 of June 2020, Dortmund, Germany
 18. Бугров О.В., Бугрова О.О. Інжиніринг вартості як методологія креативного управління проектами. Програма і тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». 2020, С. 39 – 40.
 19. Rusan Nadiia. Emotional intelligence and competencies in information technology projects // Тези доповідей першої науково-практичної конференції «Розподілені програмні системи і технології», 13 – 14 листопада 2020 року. Відповідальна за випуск завідувач кафедри ІТ С.В. Цюцюра, –К.: КНУБА, 2020. – 68 с.
 20. Sharovara O.M. Modeling of the convergence process in multinational projects. /О.М.Шаровара// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (28 жовтня, 2020) м. Полтава, у 4 ч. –П.: ЦФЕНД, 2020. – Ч. 1. С.61-63
 21. Yehorchenkova N., Yehorchenkov O., Teslia I. Reflex Model of Online Learning // Information technology and interactions. December 02-04, 2020 Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Матеріали, що індексуються у базах даних Scopus та/або WoS

 1. C. Wolff, O.Verenych, S. Kevorkova. Digital Transformation Time: Research Results for Ukrainian Community / C. Wolff, O.Verenych, S. Kevorkova // ITPM 2020 IT Project Management 2020, Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), 2020. – Vol. 2565. pp.46-57. (ScopusISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2565/
 2. S. Bushuyev, D. Bushuiev, A. Zaprivoda, J. Babayev, Ç. Elmas Emotional Infection of Management Infrastructure Projects based on the Agile Transformation / S. Bushuyev, D. Bushuiev, A. Zaprivoda, J. Babayev, Ç. Elmas / ITPM 2020 IT Project Management 2020, Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), 2020. – Vol. 2565. pp.1-12. (Scopus) ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2565/
 3. N. Bushuyeva, I. Achkasov, V. Bushuyeva, B. Kozyr, Ç. Elmas Managing Infrastructure Projects Driving by Global Trends / N. Bushuyeva, I. Achkasov, V. Bushuyeva, B. Kozyr, Ç. Elmas / ITPM 2020 IT Project Management 2020, Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), 2020. – Vol. 2565. pp.13-23. (ScopusISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2565/
 4. A. Bondar, S. Bushuyev, S. Onyshchenko, T. Hiroshi Entropy Paradigm of Project-Oriented Organizations Management / A. Bondar, S. Bushuyev, S. Onyshchenko, T. Hiroshi / ITPM 2020 IT Project Management 2020, Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), 2020. – Vol. 2565. pp.233-243. (ScopusISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2565/
 5. N. Yehorchenkova, I. Teslia, O. Yehorchenkov Method of Project and Operational Processes Integration in the Activities of Project-Oriented Enterprises Based on Functional 4Р-Environment / N. Yehorchenkova, I. Teslia, O. Yehorchenkov / ITPM 2020 IT Project Management 2020, Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), 2020. – Vol. 2565. pp.142-151. (ScopusISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2565/
 6. H. Tanaka, O. Verenych, I. Oberemok, N. Oberemok Assessment of The Level of Value Assurance for IT Project Stakeholders / H. Tanaka, O. Verenych, I. Oberemok, N. Oberemok / ITPM 2020 IT Project Management 2020, Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), 2020. – Vol. 2565. pp.266-279. (ScopusISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2565/
 7. O. Verenych, D. Hudoshnyk. Sustainability Ecosystems: Control of the Energy Efficiency as One of the Aspects of the Digital Ecosystems (Case Study for Ukraine) / O. Verenych, D. Hudoshnyk / Proceedings of the 2020 IEEE EUROPEAN TECHNOLOGY & ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT ETEMS-2020, 2020, Dortmund, Germany, pp. 26-31 (Scopus) https://ieeexplore.ieee.org/document/9111789
 8. S. Bushuyev, J. Babayev, D. Bushuiev and B. Kozyr. Emotional Infection of Management Innovation SMART Government Projects / S. Bushuyev, J. Babayev, D. Bushuiev and B. Kozyr / Proceedings of the 2020 IEEE EUROPEAN TECHNOLOGY &ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT ETEMS-2020, 2020, Dortmund, Germany, pp. 53-57 (Scopus) https://ieeexplore.ieee.org/document/9111796/
 9. V. Cherniy, S. Bezshapkin, O. Verenych, I. Vasyliev and O. Sharovara. Modern Approach to the Road Traffic Management in Cities of Ukraine: Case Study of Kyiv Municipal Company “Road Traffic Management Center” / V. Cherniy, S. Bezshapkin, O. Verenych, I. Vasyliev and O. Sharovara / Proceedings of the 2020 IEEE EUROPEAN TECHNOLOGY & ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT ETEMS-2020, 2020, Dortmund, Germany, pp. 180-185 (Scopus) https://ieeexplore.ieee.org/document/9111757
 10. N. Yehorchenkova, O. Yehorchenkov,Ye. Kataiva, O. Kychan, S. Mitsenko and S. Polishchuk Development of Approaches of Data Science Tools Applying for Successful Smart City Project Management / N. Yehorchenkova, O. Yehorchenkov,Ye. Kataiva, O. Kychan, S. Mitsenko and S. Polishchuk / Proceedings of the 2020 IEEE EUROPEAN TECHNOLOGY &ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT ETEMS-2020, 2020, Dortmund, Germany, pp. 197-202. (Scopus)
 11. Yehorchenkova N., Yehorchenkov O. «Modeling of Project Portfolio Management Process by CART Algorithm» // N. Yehorchenkova, O.Yehorchenkov/ Mathematical Modeling and Simulation of Systems (Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series), 2020, Vol. 1265 – P.353-363 http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-58124-4_34 (Scopus)
 12. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б., Козир Б.Ю. Ерозія компетенцій інноваційних проектів впровадження ІКТ в освіті. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 76 № 2, 2020, стр. 264-278 (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3365) (Web of Science)
 13. N.Yehorchenkova, O.Yehorchenkov Modeling of Decision-Making Processes in Project Planning Based on Predictive Analytic Method // IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing, August 21 – 25, 2020.Lviv, Ukraine, pp. 300-305 https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7483/1/ProceedingsDSMP2020%20-%20Tkachuk.pdf (Scopus)
 14. Bugrov O., Bugrova O. Control process development on the ground of project value dynamics laws // Technology Audit and Production Reserves. №2/4 (52), 2020.P. 11 – 19 DOI: 10.15587/2312-8372.2020.200995 (http://ssrn/abstract=3672287) (Scopus)
 15. N.Yehorchenkova, O. Yehorchenkov, Y. Kataiva, I. Teslia, S. Mitsenko The Concept of an “Add-On” of a Functional Portfolio And Project Management Environment // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 1, pp. 423 – 427 (Scopus)
 16. Sergey Bushuyev, Natalia Bushuyeva, Victoria Bushuieva and Denis Bushuiev The Complementary Technique in Emotional Infection of the Virtual Project Team // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 135 – 140 (Scopus)
 17. Sergey Bushuyev, Alla Bondar, Natalia Bushuyeva and Svitlana Onyshchenko Modelling of Creation Organisational Energy-Entropy // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 141 – 145 (Scopus)
 18. Sergey Bushuyev, Denis Bushuiev and Victoria Bushuieva Interaction Multilayer Model of Emotional Infection with the Earn Value Method in the Project Management Process // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 146 – 150 (Scopus)
 19. Maryna Kutsenko Management of Territorial Development Projects in Global Challenges // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 159 – 162 (Scopus)
 20. Olena Verenych and Dmytro Hudoshnyk Values Identification in Energy Audit Projects (Ukraine Case Study) // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 163 – 166 (Scopus)
 21. Oleksandr Voitenko, Borys Lysytsin and Alexander Timinsky Bi-adaptive Management of Strategic Projects Development of High-Tech Companies through the Improvement of Competencies // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 180 – 184 (Scopus)
 22. Alla Bondar, Sergey Bushuyev, Victoria Bushuieva, Nanaliya Bushuyeva and Svitlana Onyshchenko Action-Entropy Approach to Modeling of ‘Infodemic-Pandemic’ System on the Covid – 19 Cases // Computer Sciences and Information Technologies, 2020, Vol. 2, pp. 215 – 220 (Scopus)
 23. S. Bushuyev, V. Bushuieva, D. Bushuiev, N. Bushyeva Hybridization of IT project management methodologies. Complementary or Contradictory? // S. Bushuyev, V. Bushuieva, D. Bushuiev, N. Bushyeva / Advances in Intelligent Systems and Computing V (Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine). – 2020. – pp. 324 – 342. https://www.springer.com/gp/book/9783030632694 (Scopus)
 24. Trach, R., Bushuyev, S. Analysis of communication network of the construction project participants // R. Trach, S. Bushuyev / Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2020, 29(3), стр. 388–396 DOI 10.22630/PNIKS.2020.29.3.33, http://iks_pn.sggw.pl/PN89/A11/art11.pdf (Scopus)
 25. Bushuyev S., Bushuiev D., Bushuieva V. (2021) Modelling of Emotional Infection to the Information System Management Project Success. In: Shkarlet S., Morozov A., Palagin A. (eds) Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS’2020). MODS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1265. Pp. 341-352. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58124-4_33 (Scopus)
 26. Olena Kolomytseva & Olena Verenych & Olena Danchenko & Olena Bielova & Tetyana Palonna & Serhii Pepchuk, 2020. “Forming of integrated understanding of project terms: Faulk’s algorithm as one of the formalized approaches,” Entrepreneurship and Sustainability Issues, VsI Entrepreneurship and Sustainability Center, vol. 7(4), pages 3215-3225, June. DOI: 10.9770/jesi.2020.7.4(42) (Scopus)
 27. С. Бушуєв, Д. Бушуєв, В. Молоканова, Б. Козир Інформаційно-комунікаційні технології формування проєктних компетентностей публічних службовців / С. Бушуєв, Д. Бушуєв, В. Молоканова, Б. Козир // Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том № 80, № 6, стр. 309-325 DOI: 10.33407/itlt.v80i6.3904 (Web of Science)

Матеріали у фахових виданнях

 1. O. Sharovara Justification of the necessity of knowledge management convergence in multinational projects / O. Sharovara/ Management of Development of Complex Systems, 40, 12–16; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11968923; http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-40/4.pdf.
 2. Бойко, Є.Г.  «Застосування концепції ощадливого виробництва в управлінні закладами освіти» [Текст] / Є.Г. Бойко, О.О. Забродська, М.М. Куценко // Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 42, стр. 139 – 145. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-42/22.pdf
 3. Бушуєв С.Д. «AGILE-трансформація підходів в управлінні будівельними проєктами, фазах ініціалізації та проєктування» [Текст]// С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв, В.Б. Бушуєва, О.О. Бойко// Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 41 – С. 15-20. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-41/4.pdf
 4. Єгорченкова Н.Ю. «Методологічні аспекти створення цифрового університету» [Текст] // Н.Ю. Єгорченкова, Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, О.М. Кичань/ Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, Харків. –  2020 – № 1 – С.31-36
 5. Бушуєв Д.А., Козир Б.Ю. Hybrid infrastructure project management methodologies [Текст] // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2020. № 1 (11), стр. 35–43
 6. Бушуєв С.Д., Козир Б.Ю. Гібридизація методологій управління інфраструктурними проектами та програмами [Текст]/ Бушуєв С.Д., Козир Б.Ю. // Вісник одеського національного морського університету, 2020, Вип. 1 (61). – стр. 187 – 208.
 7. Тімінський О.Г., Войтенко О.С., Чернова Люд.С., Чернова Люб.С. Вплив впровадження біадаптивного управління і форсайту на розвиток компетентності // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2020. – №1. – С.63-67.
 8. Куценко М.М. Когнітивний розвиток команди проєкту у руслі стратегічного управління розвитком організації // М.М. Куценко / Науковий журнал «Інфраструктура ринку», 2020, № 46, с. 73-76 DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct46-12

У закордонних виданнях

 1. Bugrov O., Bugrova O. Control process development on the ground of project value dynamics laws // Technology audit and production reserves, № 2/4 (52), 2020, – P. 13-18. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.200995 (Index Copernicus)
 2. Бушуев С.Д., Бушуев Д.А., Козир Б.Ю., Угай А. Эрозия компетенций инновационных проектов дигитализации // Scientific Journal of Astana IT University Выпуск 1, 2020. – стр. 70-83 https://sj.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2020/06/journal_AITU_march_-DOI-70-83.pdf
 3. Бушуева Н.С., Козыр Б.Ю., Запривода А.А. Многоуровневое гибридное управление инфраструктурными программами // Scientific Journal of Astana IT University, Випуск 2, 2020, стр. 71-85  https://sj.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2020/07/Journal-AITU_2-71-85.pdf
 4. A. Bondar, S. Bushuyev, S. Onyshenko Project management fighting against entropy of the organization // Scientific Journal of Astana IT University, Випуск 2, 2020, стр. 60 – 70 https://sj.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2020/07/Journal-AITU_2-60-70.pdf
 5. S. Bushuyev., D. Bushuyev., S. Neizvestny – Convergence and hybridization of project management methodologies Scientific Journal of Astana IT University, Выпуск 2, 2020, стр.86-101 https://sj.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2020/07/Journal-AITU_2-86-101.pdf
 6. Kutsenko, M., & Boiko, Y. APPLICATION OF THE LEAN PRODUCTION CONCEPT AS A TOOL OF ECONOMIC EFFICIENCY MANAGING IN CONSTRUCTION ENTERPRISE // World Science, Vol. 1 N 6(58), pp. 38-42. https://rsglobal.pl/index.php/ws/article/view/1211

Наукові публікації у інших виданнях

 1. Куценко М.М. Когнітивні підходи до управління проєктами розвитку територій // М.М. Куценко / Науковий журнал «Інтелект ХХІ», 2020, № 3, с. 36-39 DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-3.7

Навчальні посібники

 1. Яковенко Б.Б. Кузминець Н.П.Моделирование динамических систем на языке графов связи /Навчальний посібник / Вид. Транс. Ун., 2020, 154с.

Конференції

 1. Бугров О.В., Бугрова О.О. Стратегічне управління вартістю: цінові моделі будівельних проектів / Тези доповідей XV загальноукраїнської науково-практичної конференції «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів», м. Івано-Франківськ, 3-7 червня 2019 р. – С. 23-26.
 2. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. Оцінка патернів компетенцій застосування гнучких методологій управління проектами // Тези доповідей XVІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема «Управління проектами в умовах очікування глобальних змін», м. Київ, 17-18 травня 2019 р, КНУБА, С.82-83
 3. Бушуєва В.Б., Ачкасов І.А. Принципи та тренди поведінкової економіки, // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності», стор. 18-21, 21-22 березня 2019 року, Дніпро, НМетАУ.
 4. Войтенко О. С. Застосування компетентнісного підходу в освітній проектній діяльності // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 45. ‒ С. 74-77.
 5. Єгорченкова Н.Ю. Тенденції розвитку ІТ у світі / Єгорченкова Н.Ю., Тесля Ю.М./ VІ-та Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології розвитку змісту освіти”, 29 – 30 березня 2019 року, с.61-62 Режим доступу: http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_28_Teslya_2019.pdf
 6. Куценко М.М. Процеси управління знаннями як рушій у проектах інноваційного розвитку територій // III International Scientific Conference “Modern Transformations in Economics and Management” page111-115 29.03.2019 Клайпеда, Литва.
 7. Куценко М.М. Управління знаннями проектів розвитку в умовах поведінкової економіки // Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів і права» 26.01.2019 р. ЦФЕНД, м. Полтава.
 8. Куценко М.М. Інтеграція процесів управління знаннями в життєвий цикл управління проектами розвитку територій // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан розвитку інфраструктури підтримки бізнесу: національна та міжнародна практика», ЦЕДР, 7 грудня 2019 р., м. Одеса
 9. Бойко Є.Г. Вплив дигіталізації на управління будівельними проектами // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 2-3 грудня 2019 р.
 10. Бугров О.В., Бугрова О.О. Стратегічне управління вартістю: цінові моделі будівельних проектів // Матеріали науково-практичної конференції “Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Управління ватістю життєвого циклу обєктів – 2019. Методичний центр “Будівництво – сучасні технології”, м. Івано-Франківськ, 3-7 червня 2019 р., стор. 23-26.
 11. Веренич Е., Подчасова Т. Развитие компетентностного подхода в управлении проектами // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 84-86
 12. Бойко Є.Г., Юхимович Г.П. Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 75-77
 13. Войтенко О.С. Два виміри компетентності організації // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 86-88
 14. Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В. Концепція методології управління проектами в цифровому середовищі // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 108-111
 15. Оберемок І.І., Оберемок Н.В. Визначення методів управління специфічними проектами // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 169-171
 16. Шаровара О.М. Конвергентність управління знаннями в мультинаціональних проектах – шлях до успіху // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 246-248
 17. Яковенко В.Б., Куценко М.М. Семіотика систем управління проектами та програмами в умовах змін // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 250-251
 18. Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б. «Когнітивні моделі імунних мехїанізмів управління проектами» // Тези доповідей XVI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», 17-18.05.2018, м. Київ, Україна, стр. 83-84
 19. Козир Б.Ю. Дуальне управління іфраструктурними проектами та програмами в умовах невизначеності // VІ-та Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології розвитку змісту освіти”, 29 – 30 березня 2019 року, с.50-51 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_20_Kozir_2019.pdf
 20. Запривода А.А. Управління проектами розвитку фінансових організацій в умовах очікування глобальної кризи // VІ-та Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології розвитку змісту освіти”, 29 – 30 березня 2019 року, с.51-52 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_22_Zaprivoda_2019.pdf

Публікації Scopus & WoS

 1. Bugrov O., Bugrova O. An algorithm of selecting the pricing model for a construction contract // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 1, Issue 3 (97). P. 13–21. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/155779/157429 (Scopus)
 2. S. Bushuyev, N. Rusan, B. Kozyr “Modeling of Empathy, Emotional Intelligence and Transformational Leadership to the Project Success” // International scientific-practical conference MODS 2019: Mathematical Modeling and Simulation of Systems pp. 209-222. Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-25741-5_21 (Scopus)
 3. Bushuyev, S., Obradovic, V., Todorovic, M. Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory or Complementary? // Advances in Intelligent Systems and Computing III – 2019 – pp. 522-532 (Scopus). Режим доступу: https://www.springer.com/us/book/9783030010683
 4. Morozov V., Kalnichenko O., Proskurin M., Mezentseva O. Investigation of Forecasting Methods the State of Complex IT-Projects With Using Deep Learning Neural Networks // Published in the journal “Lecture notes in computational intelligence and decision making” (series “Advances in intelligent systems and computing”), стр. 112-131 (Scopus) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26474-1_19
 5. S. Bushuyev, M. Shkuro. Development of proactive method of communications for projects of ensuring the energy efficiency of municipal infrastructure // EUREKA: Physics and Engineering No 1 (2019), С.3-12, DOI: http://eu-jr.eu/engineering/article/view/826/816 (Scopus)
 6. S. Bushuyev, A. Voitushenko. “Development of Project Managers’ Creative Potential: Determination of Components and Results of Research, International” // Conference on Computer Science and Information Technology Advances in Intelligent Systems and Computing IV pp-283-292, 2019 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33695-0_20 (Scopus)
 7. Yehorchenkova N. Model of Management of Resources Production in 4P-Environment of Project-Oriented Enterprise /Yehorchenkova N.I., Yehorchenkov O., Teslia I., Kubiavka L., Latysheva T., Verenych O.//Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), September 18-21, 2019. Metz, France. P.997-1002 (Scopus)
 8. Yehorchenkova N. Online learning management through modeling of information agents non-force interaction / Yehorchenkova N.I., Yehorchenkov O.V., Teslia I.M., Khlevna I.L., Kubiavka L.B.// Mathematical Modeling and Simulation of Systems (Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1019)), 2019, С. 223-233. Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-25741-5_22 (Scopus)
 9. Yehorchenkova N.I. Awareness Management of Stakeholders During Project Implementation on the Base of the Markov Chain / Yehorchenkova N.I., Verenych O., Sharovara O., Dorosh M., Voitsekhovska M., Golyash I.// Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), September 18-21, 2019. Metz, France. P.259-263 (Scopus)
 10. Yehorchenkova N.I. Conceptual Groundwork of Digital Transformation of Project Management / Yehorchenkova N.I., Yehorchenkov O.V.// XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, P. 85-88. (Scopus)
 11. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б., Козир Б.Ю. Лідерство в застосуванні гнучких методологій створення інформаційних технологій // Інформаційні технології та засоби навчання, 2019, Том 70, №2, стр. 1-15 (Web of Science). Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2761
 12. Куценко М.М., Бушуєва Н.С. Data mining techniques in projects with multinational teams // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine (Scopus).
 13. Verenych O., Bushuieva V., Bushuiev D. “The Blended Mental Space: erosions as a reason for a project failure” // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, pp. 107-110. (Scopus)
 14. Voitenko O., Achkasov I., Timinskiy A. “Role of empathy, emotional intelligence, transformational leadership of the project success” // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, pp. 116-121. (Scopus)
 15. Rusan N., Kozyr B., Bushuyev S., Zapruvoda A. “Determination of competences that take affect the formation of creative capabilities of team of managers” // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, pp. 122-126. (Scopus)
 16. Bushuyev S., Voitushenko A. “A Proactive Strategy of Ship Maintenance Operations” // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, pp. 126-129. (Scopus)
 17. Bushuyev S., Kozyr B., Zapryvoda A. “Agile methods of product formation and the results of an innovative project” // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, pp. 136-141. (Scopus)
 18. Oberemok I., Oberemok N. “Consumer aspects in assessing the suitability of technologies for the transfer” // XIV International Scientific and Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies», September 17 – 20, 2019.Lviv, Ukraine, pp. 142-147. (Scopus)
 19. Verenych O., Bezshapkin S., Vasyliev I., Verenych D. “GIS-technologies using for spatial data analyse of the road traffic accidences” // 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019) (Scopus)
 20. Bushuyev S., Babayev I., Babayev, J., Kozyr B. “Complementary Neural Networks for Managing Innovation Projects” // 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019) (Scopus)
 21. S. Bushuyev, I. Babaev, J. Babaev, B. Kozyr “Management of Humanitarian Projects in Conflict Zones Based on Complementary Neural Networks” // 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in Economics, Business and Management Research, volume 108, pp. 64-67 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (Scopus)

У фахових виданнях

 1. S.Bushuyev, D.Bushuyev, N.Rusan, B.Kozyr. The space of competencies and emotional intelligence in innovation projects // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2019. – Випуск 2 (1327), с. 3-8. Режим доступу: http://pm.khpi.edu.ua/article/view/2413-3000.2019.1327.1
 2. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Козир Б.Ю. Зміна парадигм в управлінні інфраструктурними проектами та програмами // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”, Вип. 37, стр. 6-12, 2019. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/3.pdf
 3. Бушуєв С.Д., Ісаєнко Д.В. Впровадженні моделей і методів нечіткої математики в процеси обробки документів з технічного регулювання у будівництві // Управління розвитком складних систем -2019- № 37. -С. 55-59
 4. Бушуєв С.Д., Пузійчук А.В. Подальший розвиток моделей і методів проектного менеджменту для ціннісно-орієнтованого управління проектами реінжинірингу будівельних компаній // Вісник Черкаського державного технологічного університету № 2 (2019) p.69-74
  DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.171471
 5. Бушуєв С.Д., Шкуро М.Ю., Козир Б.Ю. Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2019. – Випуск 1 (1326), с. 3-10. Режим доступу: http://pm.khpi.edu.ua/article/view/2413-3000.2019.1326.1/159265
 6. Войтенко О. С. Організаційне забезпечення стратегічного розвитку організацій // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – К.: КНУБА, 2019. С.119-127.
 7. Єгорченкова Н.Ю. Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища /Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В.//Управління розвитком складних систем – 2019 – №37, С. 48-54, http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/9.pdf
 8. Єгорченкова Н.Ю. Функції управління ресурсами підприємств в 4П-середовищі /Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В.//Управління розвитком складних систем, Київ – 2019 – №38, С.45-50. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/9.pdf
 9. Морозов В.В., Кальніченко О.В. Дослідження моделей взаємодії процесів в ІТ-проектах на основі проактивного підходу // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2019. – Ч.2, Випуск 2 (1327), с. 20-28. Режим доступу: http://pm.khpi.edu.ua/article/view/2413-3000.2019.1327.4/162063
 10. Морозов В.В., Проскурін М.В., Шелест Т.М. Модель системи управління ІТ-проектами на основі машинного навчання // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2019. – Ч.1, Випуск 1 (1326), с. 42-51. Режим доступу: http://pm.khpi.edu.ua/article/view/2413-3000.2019.1326.7/161118
 11. Морозов В.В., Хрутьба Ю.С., Хрутьба А.С. Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”, Вип. 37, стр. 32-39, 2019. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/7.pdf
 12. Морозов В.В., Шелест Т.М., Проскурін М., Гусак Г. Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”, КНУБА, Київ, Випуск 37, 2019, с. 27-35. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/25.pdf
 13. Бойко, Є.Г. Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі / Є.Г. Бойко, О.О. Рафальська, Г.П. Юхимович // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 38. – С. 92 – 97 http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/16_0.pdf
 14. С.Д. Бушуєв, М.Ю. Шкуро, Б.Ю. Козир «Proactive project management of ensuring the energy efficiency of municipal infrastructure» // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ №1 (1326), 2019, стр. 3-10 (http://pm.khpi.edu.ua/article/view/2413-3000.2019.1326.1)
 15. Войтушенко А.А. «Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами» // Управління розвитком складних систем – 2019 – №37, С. 13-17, http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/4.pdf

У закордонних виданнях

 1. Morozov V., Kalnichenko O. Concept of proactive IT-project management // Collective Scientific Monograph. In Modern Technologies in Economy and Management. The Academy of Management and Administration in Opole (Poland), 2019, ISBN 978–83–946765–4–4; pp. 325-334
 2. Morozov V., Shelest T. Investigation of information interaction in projects of implementation of virtual reality technologies in training // Collective Scientific Monograph. In Modern Technologies in Education. The Academy of Management and Administration in Opole (Poland), 2019, ISBN 978–83–946765–5–1; pp. 365-377.
 3. Oberemok I., Oberemok N. Development of a schedule of the project on the property board of values stakeholders // Journal of Technology and Exploitation ISSN 2451-148X in Mechanical Engineering Available online at: Vol. 4, no. 1, pp. 36–42, 2018. Режим доступу: http://www.jteme.pl/journal/4-1-2018/V04_n1_pp036-042.pdf
 4. S. Bushuyev, B. Kozyr, A. Zaprivoda “Strategic audit of infrastructure projects and programs” // Technology audit and production reserves том 2, 2019, випуск 2 (46), стр.4-11 DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.165767
 5. S. Bushuyev, D. Bushuiev, B. Kozyr. Development project management capability of the infrastructure program. Chernobyl case // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2 (8) p. 15-24
  DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.8.015
 6. Yehorchenkova N.I. Resources management of projects portfolio in 4P-environment /Yehorchenkova N.I., Yehorchenkov O., Kataieva Y., Oberemok I.I.//Dortmund International Research Conference 2019, 28-29 of June 2019, Dortmund, Germany, pp. 106-110
 7. Verenych,O., Bushuieva V.,Bushuiev D. and Olena Sharovara “Advancing Organizational Culture of Project Management” //Dortmund International Research Conference 2019, 28-29 of June 2019, Dortmund, Germany, pp. 101-106
 8. Rusan N., Kozyr B., Bushuyev S.,Zapruvoda A. “Role of Empathy, Emotional Intelligence, Transformational Leadership of the Project Success” //Dortmund International Research Conference 2019, 28-29 of June 2019, Dortmund, Germany, pp. 13-23
 1. Sergey Bushuyev, Vladimir Obradovic, Marija Todorovic. Sustainability and agility in project management: contradictory or complementary? // CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 160-164. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526666
 2. Sergey Bushuyev, Olena Verenych. The Blended Mental Space: Mobility and Plastic as characteristics of the project or program success. // CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September, 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 148-151. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8526699
 3. Sergey Bushuyev, Nadiia Rusan. Emotional intelligence in project management in the transition to a behavioral economy // CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September, 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 183-186. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526651
 4. Bushuyev S., Verenych O. Interaction researching mental spaces of movable context, stakeholder and project manager // Organization, Technology and Management in Construction: an International Journal. Vol. #10, Issue #1 (February 2018). Режим доступу: https://hrcak.srce.hr/file/291919
 5. Bushuyev S., Verenych, O. Developing Organizational Maturity for Effective Project Management (Chapter 6: Organizational Maturity and Project: Program and Portfolio Success) // Монографія. Під заг. ред. G. Silvius&G. Karayaz . – IGI Global, 2018. – P. 349 (chapter 6 pp. 104-127) (Scopus). Режим доступу: https://www.igi-global.com/book/developing-organizational-maturity-effective-project/179844
 6. Olena Verenych. Managing stakeholders in the project implementation process in the context of an integrated understanding of project processes // Dortmund International Research Conference 2018, 29-30 June, 2018, Dortmund, Germany, pp. 129-137. Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 7. Olena Verenych, Mariia Dorosh. Evaluation and management of values in projects as a motive power of project success and society development // The 6th IPMA Research Conference, 3-4 September, Rio de Janeiro, Brazil. Режим досупу: http://www.ipma-research-conference.world/
 8. Vladyslav Kontsevyi, Oleksandr Voitenko. Requirements for a software development process for 2D- and 3D-models in construction // Dortmund International Research Conference 2018, 29-30 June, 2018, Dortmund, Germany, pp. 81-84. Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 9. Sergey Bushuyev, Denis Bushuiev and Natalia Bushuyeva. Immune mechanisms of projects management in the context of the “behavior economy” // Dortmund International Research Conference 2018, 29-30 June, 2018, Dortmund, Germany, pp. 119-128. Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 10. Sergey Bushuyev, Svitlana Kevorkova. Behavior models of project manager // Dortmund International Research Conference 2018, 29-30 June, 2018, Dortmund, Germany, pp. 138-142. Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 11. Kontsevyi V., Voitenko O., Requirements for a software development process for 2D and 3D models in construction // International Research Conference 2018: Conference Proceedings. – Dortmund, Germany, 29-30 June 2018. – P. 81-84. – Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 12. Oleksandr Voitenko. Knowledge management as a basis of organization competence // Dortmund International Research Conference 2018, 29-30 June, 2018, Dortmund, Germany, pp. 231-237. Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 13. Oberemok I. Stochastic processes in project management/ Ivan Oberemok, Natalya Oberemok //EUREKA: Social and Humanities, [S.l.], N. 6, p. 3-9.
 14. Войтенко О.С., Компетентність організації як підґрунтя її поведінки в конкурентному оточенні // Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки, XV міжнародна науково-практична конференція, Київ, 18-19 травня 2018, стор. 52-54. Тези доповідей. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/329277542_Kompetentnist_organizacii_ak_pidgrunta_ii_povedinki_v_konkurentnomu_otocenni
 15. Березюк О. С., Войтенко О. С., Проактивне управління командою в ІТ проектах як засіб забезпечення компетентного управління // International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2018». Working program and proceedings. Kyiv, 28-30 листопада 2018 року. Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf
 16. Концевий В.В., Войтенко О.С., Застосування нейронних мереж в управлінні портфелями проектів // Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки, XV міжнародна науково-практична конференція, Київ, 18-19 травня 2018, стор. 111-113. Тези доповідей. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/329277434_Zastosuvanna_nejronnih_merez_v_upravlinni_portfelami_proektiv
 17. Березюк О. С., Войтенко О. С., Проактивне управління командою в ІТ проектах як засіб забезпечення компетентного управління // International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2018». Working program and proceedings. Kyiv, 28-30 листопада 2018 року. Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf
 18. Войтенко О. С. Обмін знаннями в гнучких командах проектів. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії», м. Київ, 20-21 листопада 2018 року. Режим доступу: http://iti.fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/програма-конференції-ІТІ_2018-1.pdf
 19. Alexander Timinsky, Oleksandr Voitenko. Approach to the creation of a comprehensively competent project-oriented organization.//CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September, 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 173-176. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526703
 20. Maryna Kutsenko, Evgeniya Boyko. Model of organizational innovative development management cycles on the basis of knowledge, competences and values. // CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September, 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 211-214. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526689
 21. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Ярошенко Р.Ф. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки» // Управління розвитком складних систем, №33, 2018. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/5.pdf
 22. Бушуєв С., Бушуєв Д., Ярошенко Р. Проривні компетенції в управлінні проектами та програмами // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. №1 (1277). Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35013
 23. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Головні тренди розвитку методологій управління проектами // Управління проектами: стан та перспективи, 14-а Міжнародна науково – практична конференція, Миколаїв, НУК, 11-14 вересня 2018 р., c. 25. Режим доступу: http://jnn.nuos.edu.ua/issue/archive
 24. Natalia Bushuyeva, Denis Bushuiev, Victoriia Busuieva, Igor Achkasov. IT Projects Management Driving by Competence. // CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September, 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 226-229. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526680
 25. Ачкасов І.А. Модель нейронних мереж з управління портфелями проектів зменшення втрат в електричних мережах // Управління проектами: стан та перспективи, 14-а Міжнародна науково – практична конференція, Миколаїв, НУК, 11-14 вересня 2018 р., c. 12. Режим доступу: http://jnn.nuos.edu.ua/issue/archive
 26. І.А. Ачкасов, Р.М Крамаренко, О.Ю. Палант. Роль лідера у формуванні проектної команди. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки № 2 (38), Запоріжжя, 2018-c.163-169. Режим доступу: http://visnykznu.org/pages/1767.ukr.html
 27. Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б., Імунна пам’ять в управлінні проектами розвитку організацій // Управління проектами: стан та перспективи, 14-а Міжнародна науково – практична конференція, Миколаїв, НУК, 11-14 вересня 2018 р., c. 24. Режим доступу: http://jnn.nuos.edu.ua/issue/archive
 28. Мамонов К.А. Корнієць А.В., Ачкасов І.А. Земельне адміністрування: Особливості формування та сучасні технології реалізації (Розділ «Розробка методів і моделей до оцінки впливу містобудівних факторів на використання земель міст»). Монографія./К.А.Мамонов, В.Д.Шипулін, С.М. Кобзан /ХНУМГ імені Бекетова, Харьків, 2018-356c. (Розділ стр. 266-273). Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/view/types/article.html
 29. Оберемок И.И., Оберемок Н.В., Тиминский А.Г. Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гоместатического подхода в биадаптивных системах управления // Управління розвитком складних систем.–2018. – № 33. – С. 68–74. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/11.pdf
 30. Єгорченкова Н.Ю. Моделі управління проектами в електронному проектному менеджменті // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: “Нові рішення в сучасних технологіях”, 2018. Режим доступу: http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/2413-4295.2018.09.16
 31. Єгорченкова Н.Ю., Медведєва О.М. Організаційна структура електронного управління проектами // Управління розвитком складних систем, № 33, 2018. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/9.pdf
 32. Єгорченкова Н.Ю. Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі // Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки, 2018. Режим доступу: http://visnyk.chdtu.edu.ua/images/tech/2_2018/90-99_Eгорченкова.pdf
 33. Єгорченкова Н.Ю. Моделі процесного управління е-РМ // Управління розвитком складних систем, № 2, 2018. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-34/6.pdf
 34. Ачкасов І.А. Аналіз сучасного стану ринків енергопостачання та формування портфелів проектів розвитку // Управління розвитком Складних систем, №33, 2018. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/3.pdf
 35. Ачкасов І.А. Проблеми управління трудовими ресурсами регіонів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне врядування в україні: стан, виклики та перспективи розвитку», 25 травня 2018 р., м.Київ, Національна академія державного управління при президентові України. Режим доступу: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/19ba1715-8ea7-4d0a-be98-a749c2fc4091.pdf
 36. Ачкасов І.А., Крамаренко О.Ю., Палант Р.М. Інформаційно – аналітичне забезпечення процесів управління проектами. Житомирський держаний університет ім. І. Франка. Збірник “Економіка. Управління. Інновації”, 11. 2018. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13613
 37. Maryna Kutsenko, Olena Verenych. Model of organizational development based on the three components of success// The International Research Conference at the Dortmund University of Applied Sciences and Arts on 29 – 30 June 2018, p. 238 – 241. – Режим доступу: https://go-study-europe.de/wp-content/uploads/2018/11/IRC2018-proceedings-final-web.pdf
 38. Бойко Е.Г., Куценко М.Н. Выбор методологий при создании ценностно-управляемой корпоративной системы управления проектами и программами// Управління розвитком складних систем №35 – 2018р. с.21-26. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-35/5.pdf
 39. Yehorchenkova N., Yehorchenkov O. Production and project activities modeling module of instrument-making enterprise // Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TSCET’18) (SCOPUS). Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324955360_Production_and_project_activities_modeling_module_of_instrument-making_enterprise
 40. Achkasov I., Ye. Boiko, T. Pushkar, Yu. Vykhodets Мethod for forming the portfolio of projects to reduce losses in electric networks based on the lean approach and a feeder-tofeeder analysis // Харків: Східно-Європейський журнал передових технологій, 4/3 (94),2018р.-С. 54-66. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive
 41. Yevheniia Boiko. Methods of forming an expert assessment of the criteria of an information system for managing projects and programs // Proceedings of the 2nd Annual Conference 23 November 2018 Tallinn, Estonia “Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions” Physical Sciences and Engineering (Ukrainian Section) (CrossRef и Google Scholar). Режим доступу: http://eu-jr.eu/ttfpits/issue/view/85
 42. Півень В.В. Застосування технологій «SCRUM» та «Діаграма Ганта» для підвищення ефективності управління проектами // Містобудування та територіальне планування. Вип. 66. – К., КНУБА, 2018. С. 529-534. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/750
 43. Morozov V., Ostakhov V., Artykulna N. Analysis of Models for IT Projects Prioritization in Telecommunication Company Portfolio// Proceedings of the International Scientific Conference-TCSET 2018 “Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering”, Published in the “Academic journals & Conferences” of Lviv, Polytechnic National University, Lviv-Slavske, February 20-24, Ukraine, 2018. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8336195
 44. Бойко Є. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого підходу щодо створення КСУПП // Тези доповідей XV Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки”, 18-19 травня, м.Київ // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2018. –С.37-39.
 45. Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б. Поведінкова економіка та її вплив на імунні механізми проектів та програм. Тези доповідей XV Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки», м. Київ, 18-19 травня 2018 р, КНУБА.
 46. Куценко М.М. Дифузія знань в проектах інноваційного розвитку організацій на базі концепції знань. Тези VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» Наукове партнерство «Центр наукових технологій» м. Харків, 16-17 березня 2018 р.
 47. Куценко М.М. Управління проектами розвитку організації на базі взаємодії знань, компетентності команди та цінностей. Тези ХV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Київ 18-19 травня 2018р.
 48. A.Timinskiy, I. Marushchak. Proactive development of organizational structure of territorial development project with using bi-adaptivity // «EUREKA: Physics and Engineering». – Tallin, Estonia.– Number 6. – 2018. – pp. 21-28.
 49. О. Тімінський. Аспекти впровадження методів біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії», м. Київ, 20-21 листопада 2018 року. – С. 128-129.
 50. Н.Ю.Єгорченкова, О.В.Єгорченков. Основи побудови функціонального 4П- середовища // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві”, м.Київ, 1.10.18, С.58-60.
 51. Русан Н.І. Емоційний інтелект, як інструмент управління проектами // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки»: тези доповідей / відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2018. – с. 178.
 52. Морозов В.В., Кальніченко О.В., Хрутьба А.С. Використання антисипативного управління проектами створення розподілених інформаційних систем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34953
 53. Морозов В.В., Остахов В.В., Артикульна Н.Ф. Метод оптимізації портфелю проектів на основі метрик в умовах трансформації ІТ// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. Режим доступу: http://pm.khpi.edu.ua/article/download/124667/119140
 54. Морозов В.В., Стешенко Г.М., Іларіонова Н.М. Модель системи навчання з управління ІТ-проектами// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35070
 55. Morozov, V., Kalnichenko, E., Bronin, S. Development of the model of the proactive approach in creation of distributed information systems // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (SCOPUS). Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive
 56. Viktor Morozov, Olena Kalnichenko, Andrii Khrutba, Grigory Steshenko, Iuliia Liubyma. Managing Change Streams in Projects of Development Distributed Information Systems. Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018, рр. 346-352. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8478478
 57. Volodymyr Ostakhov, Viktor Morozov, Nadiia Artykulna Models of IT Projects KPIs and Metrics. Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018, рр. 50-56. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8478464
 58. V. Morozov, O. Kalnichenko, S. Bronin. Development Of The Model Of The Proactive Approach in Creation Of Distributed Information Systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 43/2 (94), рр. 6-15. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/139668
 59. V. Morozov, O. Kalnichenko Construction of an integrated model of management processes of IT projects on the basis of a proactive approach, Moden management: Economy and Administration. Monograph. Opole (Poland): The Academy of Management and Administration in Opole, 2018, №1, 82-89.
 60. Морозов В.В., Хрутьба А.С. Формалізація поняття розподілених природоохоронних проектів та програм. Матеріали XIVміжнародної науково-практичної конференції “Управління проектами: стан та перспективи”, Миколаїв, НУК, 2018. С. 74-76.
 61. Iulia Liubyma, Olena Kalnichenko, Victor Morozov. Anticipative Approach to Project Management for the Creation of Distributed Information Systems. // CSIT 2018, XIIIth International Scientific and Technical Conference, IEEE, 11-14 September, 2018, Lviv Polytechnic National University, pp. 207-210. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526658
 62. Єгорченкова Н.Ю. Області знань в методології електронного управління проектами.«Управління проектами та розвиток виробництва», Луганськ – 2018 – №4(64) – C.13-18
 63. Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В. Цифрові тренди проектного менеджменту. ХV міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», Київ 18-19 травня 2018р. – С. 88-90
 64. Yehorchenkova N., Yehorchenkov O.V., Teslia I.M., Khlevna I.L. Organizational bases of implementation of specified project management methodologies.    Sciences of Europe, Praha, Czech Republic,  – 2018 – №34 – С. 12-18
 65. Bugrov O., Bugrova O. Formalization of selection of contract-organizational project delivery strategy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 6/3 (96), 2018, – Р. 28-40. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.151863Scopus
 1. Achkasov I. Change form for changing characteristics: a project manager competence for managing change Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2017, 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Vol. 2, pp. 30-37, DOI: 10.1109/STC-CSIT.2017.8099447-SCOPUS. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8099447
 2. Bushuyev S., Verenych O. The Blended Mental Space as an environmental for the Intelligent Data Acquisition // Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advance Computer Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017) – 2017. – Том 2. – С.756-766. (SCOPUS, DOI: 10.1109/IDAACS.2017.8095191). -Режим доступу: http://idaacs.net/storage/conferences/2/abstracts/i17-211-aaed4fe3e799bfdd49f943ef58c9b6fd.pdf
 3. Bushuyeva Natalija, Badasian Anna, Verenych Olena. Consulting and Preparation Center of Inernational Postgraduate Grant Programs for Students as an Instrument for Exchange of Experience. 30 IPMA World Congress “Breakthrouth competences for managing change”, Astana Kazakhstan 5-7 September 2017, p. 271-275. Режим доступу: https://www.pry.fi/files/301/Call_for_Papers.pdf
 4. Morozov V., Kalnichenko O. Managing Projects Configuration In Development Distributed Information Systems // Proceedings of the 2nd IEEE International Conference “Advanced Information and Communication Technologies-2017 (AICT)”, 4-7 July, 2017, Lviv, Ukraine, рр. 154-157. Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Managing-projects-configuration-in-development-Morozov-Kalnichenko/f5a691f5a17f0daf8ba258ce388d92965dbfa7ba
 5. Morozov V., Kalnichenko O., Timinsky A., Liubyma I. Projects Change Management in Based on the Projects Configuration Management for Developing Complex Projects // Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems; Technology and Applications (IDAACS), (September 21-23, 2017, Bucharest, Romania). Volume 2. – pp.939-941. Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Projects-change-management-in-based-on-the-projects-Morozov-Kalnichenko/3fcadf05a52c07433bf75e4a2124f28df80bcb2b
 6. Morozov V., Steshenko G., Kolomiiets A. “Learning Through Practice” in IT Management Projects Master Program Implementation Approach,” Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Vol. 2, 21-23 September, 2017, Bucharest, pp. 935-939. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/321357339_Learning_through_practice_in_IT_management_projects_master_program_implementation_approach
 7. Oberemok, I., Oberemok, N., Yehorchenkova, N., Latysheva T. Implementation of motivation system for project team using ms project online. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2017. Режим доступу: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/jnsmt/en/
 8. Rusan N., Bushuyev S. Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial energy – Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Київ.: КНУБА, вип. 30, 2017. – с. 6 – 10. -Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/573
 9. Rusan N., Bushuyev S., Bushuyev D. The relationship of emotional intelligence, creative potential and efficiency of the project manager – The International Research Conference at the Dortmund University of Applied Sciences and Arts on June 30 – July 1 2017 for the seventh time, p. 1 – 10. -Режим доступу: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/publikationen/index.php
 10. Rusan N., Bushuyev S., Bushuyev D. Emotional intelligence — the driver of development of breakthrough competences of the project – IEEE, 5-8 Sept. 2017 International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine. -Режим доступу: http://csit.lp.edu.ua/doc/programme_conference_csit2017.pdf
 11. Timinsky, A. Development of methodology of efficiency estimation of management technology of project-oriented organizations / Alexander Timinsky, Ivan Oberemok, Nataliia Oberemok // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 2, N 2(34). – P. 24-29. – Way of Access: DOI: 10.15587/2312-8372.2017.100213. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/100213/95782
 12. Verenych O. Change form for changing characteristics: a project manager competence for managing change // Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Vol. 2, pp. 30-37, Scopus, DOI: 10.1109/STC-CSIT.2017.8099447. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8086159
 13. Verenych O., Bushuieva V. The Blended mental Space as one of the factors for sustainability and success in the project implementation process // International Research Conference 2017: Conference Proceedings. – Dortmund, Germany, 2017. – P. 118-125. – Режим доступу: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/publikationen/index.php
 14. Verenych O., Dorosh M. Blended Mental Space: the methodology for creation and approaches for it’s management // Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Vol. 2, pp. 30-37, Scopus, DOI: 10.1109/STC-CSIT.2017.8099423. Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Blended-mental-space%3A-The-methodology-for-creation-Verenych-Dorosh/dffe134859f7de78dea5636a3f2dd8a8d28a9cbb
 15. Verenych O., Dorosh M. Blended Mental Space: the methodology for creation and approaches for it’s management // Abstracts 30th IPMA World Congress “Breakthrough competences for managing change”, 5-7 September. – Astana, Kazakhstan, 2017. – P. 104. -Режим доступу: http://ipma.it/ipma_/index.php/eventi-news/441-ipma-30th-world-congress-breakthrough-competences-for-managing-change
 16. Voitenko O. Features of project management of developing Web portal with information about project managers. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2017». Working program and proceedings. Kyiv, 28.11-01.12.2017. P. 389-390. Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf
 17. Voitenko O. Features of the project approach application in software development projects of 2d and 3d model reproduction. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2017». Working program and proceedings. Kyiv, 28.11-01.12.2017. P. 388-389. Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf
 18. Ачкасов І.А. Аналіз непродуктивних втрат в електричних мережах та вплив на них. Збірник наукових праць «Управління розвитком cкладних систем». – 2017 – No 30 (1). – С. 26-30. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-30/article-1029
 19. Ачкасов І.А. Аналіз сучасного стану ринків енергопостачання та формування портфелів проектів розвитку. Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – 2017 – № 33. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-33
 20. Ачкасов І.А. Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат. Збірник наукових праць «Управління розвитком cкладних систем». – 2017 – № 29 (1). – С. 6–12. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-29/article-992
 21. Ачкасов І.А. Управління портфелем проектів зменшення технологічних витрат електро-енергії в енергопостачальної компанії. Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – 2017 – № 31 (1). – С. 26-30. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/
 22. Бойко Е.Г. Определение ценности при внедрении КСУПП для проектно-управляемой организации. Тези доповіді IV-ї міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій» Тема: «Інформаційні технології розвитку змісту освіти», м. Київ, 19-20 травня 2017 року. Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=38174
 23. Бугров О.В., Бугрова О.О. Управління проектами і ціноутворення у будівництві // Управління розвитком складних систем, №29, 2017. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-29/3.pdf
 24. Бугров О.В., Бугрова О.О. Формування кумулятивної моделі управління цінністю будівельних проектів (англ., укр., SCOPUS) // Східноєвропейський журнал передових технологій, №5 (89), 2017. Режим доступу: http://jet.com.ua/uk
 25. Бушуєв С.Д. Тези доповідей XIV Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема «Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи», м. Київ, 19-20 травня 2017 р., КНУБА. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3703/PM-KIEV%2717.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 26. Веренич Е.В. Смешанное ментальное пространство как основа интегрированного понимания в проекте // Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції «P3M: Project, Program, Portfolio management», 08-09.12.2017, м. Одеса, Україна, том 2, ст.28-30. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4524/Бурак%2C%20Кобилкін%20Одеса%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 27. Войтенко О. Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтованих організацій». Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії», м. Київ, 8-10 листопада 2017 року. – С. 95-96. Режим доступу: http://iti.fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/Програма-конференції-ІТІ_2017.pdf
 28. Куценко М.М. Ціннісно-орієнтоване управління комунікаціями в проектах розвитку територій. Тези Другої міжнародної науково-практичної конференції «Project, Program, Portfolio p3 management» 08-09 грудня 2017 р., ОНПУ, Одеса. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4524/Бурак%2C%20Кобилкін%20Одеса%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 29. Морозов В.В. Набуття компетенцій з управління проектами розвитку кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем через електронне навчання // Тези доповідей II-ї Науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”, 23-24 березня 2017 року, м. Київ, с. 75-77. Режим доступу: http://fit.univ.kiev.ua/archives/6049
 30. Морозов В.В. Розвиток компетенцій з управління ІТ-проектами через систему електронного навчання // Тези доповідей XIV-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи // відп. за вип. С.Д. Бушуєв, – К.: КНУБА, 19-20 травня 2017 року, с. 143-144. Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/
 31. Морозов В.В., Остахов В.В Аналіз напрямків розвитку банківської сфери через управління ІТ проектами // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2017. – Ч.2, с. 89-94. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28289
 32. Оберемок И. Development of mathematical model of decision making based on analysis of values of stakeholders / Иван Оберемок, Наталья Оберемок // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 1, N 2(33). – P. 13-18. – Way of Access: DOI: 10.15587/2312-8372.2017.93461. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/93461
 33. Півень В.В. Відмінності проектних команд SCRUM та тих, що працюють за технологією каскадних моделей // Містобудування та територіальне планування. Вип. 65. – К., КНУБА, 2017. С. 459-461. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/52
 34. Півень В.В. Чи існує конфлікт між технологією SCRUM і каскадними моделями в разі формування проектних команд // ХIV міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – К. 19-20 травня 2017 р. – С. 167-168. Тези доповідей. Режим доступу: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/4525/PM-KIEV%2717.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 35. Русан Н.І. Взаємозв`язок емоційного інтелекту з професійними компетенціями керівника проекту. – Тези доповідей четвертої міжнародної науково – практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. – К.: КНУБА, 2017. – 52 с. Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=265
 36. Русан Н.І., Бушуєв Д.А. Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту. – Управління розвитком складних систем. – Київ.: КНУБА, вип. 29, 2017. – с.26 – 33. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-29
 37. Тімінський О.Г, Войтенко О.С. Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтованих організацій // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії», м. Київ, 8-10 листопада 2017 року. – С. 95-96. Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=265
 38. Тімінський О.Г, Марущак І.О. Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу // Управління розвитком складних систем.–2017–№ 31.–С.62–67. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-31/2.pdf
 1. Bushuyev S., Bushuiev D., Rogozina V. Development of organization competences in project management. International Research Conference 2015. Fachhochschule Dortmund University of Applied Sciences and Arts (опубліковано в 2016 р.). P. 28-32. Режим доступу: https://www.fh-dortmund.de/en/fb/9/veranstaltungen/irc/6te-international-research-conference.php
 2. Bushuyev S., Bushuiev D., Yaroshenko R., Chernova L. Threats Management Principles for Development Programs of High Technology Industries in Turbulent Environment. Administrative sciences. 2016, 6; P. 1-16. Режим доступу: https://pmworldjournal.net/wp-content/uploads/2017/02/pmwj55-Feb2017-Threats-Management-Principles-for-Development-Programs-featured-paper.pdf
 3. Timinsky A.G. Adaptability of project management methodologies and information technologies in project-oriented organizations / Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of the International scientific and practical conference (Bratislava, Slovak Republic, 15-18 March 2016). – LLC “NVP” Interservice”, 2016. – PP.135-136. Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Solomia_Fedushko/publication/302547039_Informacijni_ataki_na_virtualni_spilnotiviavlenna_ta_protidia/links/5730f7c708ae08415e6a8385/Informacijni-ataki-na-virtualni-spilnotiviavlenna-ta-protidia.pdf
 4. Verenych O. Use analytic hierarchy process in project management / O. Verenych// Conference Proceedings, International Conference “Science and practice: A new level of Integration in the Modern World”, May, 5. – Sheffield, UK, 2016. – P.185-192. Режим доступу: http://www.colloquium-publishing.ru/konf.htm
 5. Yehorchenkova N.I., Iegorchenkov A.V. Product-Resource Planning System, IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing, Ukraine, Lviv, 23-37 august 2016, P.29-33. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7578909
 6. Yehorchenkova N.I., Teslia I.N., Iegorchenkov A.V., Kataieva Y.I. Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutions of Ukraine, «Східно-Європейський журнал передових технологій». – №4/2(82) – 2016. – С.11-24. Режим доступу: http://jet.com.ua/uk
 7. Zacerkovnij V., Oberemok I., Oberemok N., Khlevna, Y. The development of IPM elements based on the results of the implementation of project management processes. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI" 2016, 42 (1214), 134–139, doi:10.20998/2413-4295.2016.42.22. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26995/1/vestnik_KhPI_2016_42_Zatserkovnyi_Rozvytok.pdf
 8. Ачкасов І.А. Cбалансированное управление портфелями проектов снижения технологических (нормативных) потерь в электрических сетях в условиях турбулентности рынка. Тези доповідей «Третя міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій» Тема: «Технологія управління інформацією та знанням в сучасному суспільстві», 13-14 травня, м. Київ// Відповідальний за випуск А.О. Білощицький .-К.:КНУБА, 2016.-с.5. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
 9. Ачкасов І.А. Діагностика втрат електроенергії в електричних мережах при формуванні портфелю проектів з урахуванням рівня спостережності. Збірник наукових праць «Управління розвитком cкладних систем». – 2016 – № 27 (1). – С. 11– 15. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-27/5.pdf
 10. Ачкасов І.А. Класифікація проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах. Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 6 –10. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-25/article-878
 11. Ачкасов І.А. Концептуальна модель формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах. Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 15 –20. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-26/article-911
 12. Ачкасов І.А. Концептуальне моделювання портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах. Тези доповідей XIІІ Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Проекти в умовах глобальних, загроз, ризиків і викликів”, 13-14 травня, м.Київ // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2016. – С.42. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1558/кнуба1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Ачкасов І.А. Метод формування портфелю проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності, Збірник наукових праць «Управління розвитком cкладних систем». – 2016 – № 28 (1). – С. 19.-23. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-28
 14. Бойко Е.Г. Модель системы ценностей КСУПП для проектно-управляемой организации. Тези доповіді на XІII Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і викликів», КНУБА, 13 – 14 травня 2016 р., м. Київ. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2384/33.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 15. Бугров О.В., Бугрова О.О. Інтегроване управління інвестиційно-будівельними проектами в рамках програм регіонального розвитку // Управління розвитком складних систем, №27, 2016. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-27/article-942
 16. Бугров О.В., Бугрова О.О. Система контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів // Управління розвитком складних систем, №28, 2016. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-28/7.pdf
 17. Бугров О.В., Бугрова О.О. Функціональний аналіз програм регіонального розвитку // Управління розвитком складних систем, №26, 2016. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/4.pdf
 18. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Развитие компетентности проектных менеджеров. От ICB3 к ICB4. Тези доповідей XIIІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема «Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і викликів», м.Київ, 13-14 травня 2016, КНУБА. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2384/33.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. Бушуєв С.Д. Дорош М.С. Шакун Н.В. Інноваційне мислення при формуванні нових методологій управління проектами. Управління розвитком складних систем, 2016. – №26. – с. 49-56. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/7.pdf
 20. Бушуєв С.Д., Бойко О.О. Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами. Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-26/article-915
 21. Веренич О.В. Розробка та впровадження формалізованої моделі ментального простору оточуючого середовища проекту чи програми // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – т.2, № 3 (80). – С.21-31. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.65635 [ Scopus]. Режим доступу: http://www.jet.com.ua/uk/general/o-zhurnale
 22. Веренич О.В. Управління інфраструктурними проектами та програмами як ключовий елемент розвитку соціально-економічних систем, «Управління розвитком складних систем» КНУБА, 2016. – № 25. – С. 23-31. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-25
 23. Веренич О.В. Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін, «Управління розвитком складних систем» КНУБА, 2016. – № 26. – С. 58-66. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/8.pdf
 24. Егорченкова Н.Ю. Имитационное моделирование в проектной деятельности предприятия, «Управління розвитком складних систем», Київ – 2016 – №26 – С. 67-73. Режим досупу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/9.pdf
 25. Егорченкова Н.Ю., Егорченков А.В. Цифровые экосистемы как тренд современных информационных технологий, International scientific-practical conference economic development strategy in terms of European integration, Lithuania, Kaunas, 27 мая 2016г. – С.341-345. Режим доступу: https://admissions.ktu.edu/
 26. Єгорченкова Н.Ю., Тесля Ю.М., Латишева Т.В. Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів, «Управління розвитком складних систем», Київ – 2016 – №25 – С. 66-72. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-25/article-887
 27. Зацерковний В.І., Оберемок І.І., Оберемок Н.В., Хлевна Ю.Л. Розвиток елементів КСУП на базі результатів реалізації процесів управління проектом / // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" зб. наук. пр. Сер.: Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of National Technical University "KhPI" coll. of sci. papers. Ser.: New solutions in modern technologies. – Харків: НТУ "ХПІ" 2016. – № 42 (1214). – С.134-139. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26995/1/vestnik_KhPI_2016_42_Zatserkovnyi_Rozvytok.pdf
 28. Зацерковний В. Integration of project management processes at the planning stage to the corporate business processes / Віталій Зацерковний, Іван Оберемок, Наталія Оберемок, Наталія Єгорченкова // Technology audit and production reserves. – 2016. – Vol. 6, № 1(32). – P. 35-42. – Way of Access : DOI : 10.15587/2312-8372.2016.86176. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/86176
 29. Півень В.В. Особливості застосування методу освоєного обсягу за умов інфляції // ХІІІ міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», – К. 13-14 травня 2016 р. – С. 188-189. Тези доповідей. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2384/33.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 30. Русан Н.І., Бушуєв С.Д. Емоційний інтелект керівника проекту. – Управління розвитком складних систем. – Київ.: КНУБА, вип. 28, 2016. – с.47 – 56. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/573
 31. Тесля Ю.Н., Оберемок И.И., Оберемок Н.В. Ценностно-гомеостатический подход к оценке решений по проекту [Текст] // Управление развитием сложных систем. – 2016. – № 25. – С. 73 – 79. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/11.pdf
 32. Тімінський О.Г. Origin, development and problems of information technology enterprise management // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 86 –90. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/13.pdf
 33. Тімінський О.Г. Модель взаємодії операційної і проектної підсистем управління проектно-орієнтованими організаціями // Тези доповідей XIІІ Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства”. Тема: “Проекти в умовах глобальних, загроз, ризиків і викликів”, 13-14 травня, м.Київ // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2016. –С.248-249. Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2384/33.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 34. Тімінський О.Г. Управління безпекою інформаційної технології біадаптивного управління // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекому-нікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез науково-технічної конференції; м. Київ, 10-11 березня 2016 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С.84-85. Режим доступу: http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/програма-секційного-засідання.doc
 1. Timinsky A.G., Kayuk P. V. Developing the project oriented institutions on the basis of the holistic vision / International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Proceedings of the International Scientific and Practical Con-ference “New Opportunities in the World Science (August 22-23, 2015, Abu-Dhabi, UAE)”). – 2015. – 1(1). – pp.15-17. Режим доступу: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/974.pdf
 2. Ачкасов І.А. Cбалансированное управление портфелями проектов снижения технологических (нормативных) потерь в электрических сетях в условиях турбулентности рынка. КНУБА, м. Київ, XII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення», 22-23 травня, 2015. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20564/1/2015_Kononenko_Sistemnaya_optimizatsiya.pdf
 3. Ачкасов І.А. Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії у електричних мережах. Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С. 21-29. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-23/3.pdf
 4. Білощицький А.О., Бушуєв С.Д. НДР «Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН України». Етап 1. «Науково-методологічні основи проектно-векторного управління інформаційними середовищами». № держреєстрації: 0115U000330 – К.: КНУБА, 2015. – 126 с. Режим доступу: https://scholar.google.es/citations?user=C0rTbd4AAAAJ&hl=ru
 5. Бойко Е.Г. «Концептуальная модель внедрения корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия». Збірник «Радіоелектронні і комп’ютерні системи», Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського «Харьківський авіаційний інститут» Харків, 2015 р. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=recs_2015_2_28
 6. Бойко Е.Г. Концептуальная модель внедрения корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия. Тези доповіді на XІI Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення», КНУБА, 21 – 23 травня 2015 р., м. Київ. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20564/1/2015_Kononenko_Sistemnaya_optimizatsiya.pdf
 7. Бойко Е.Г. Процессная модель корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия. Збірник «Управління розвитком складних систем», №21, КНУБА, 2015 р. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-21
 8. Бойко Є.Г., Куценко М.М. Value-headed corporate system of project and program management. Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. № 24, 2015 р. КНУБА, Київ. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-24
 9. Бугров О.В., Бугрова О.О. Управління цінністю у проектах «під ключ» // Управління розвитком складних систем, №22, 2015. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-22/article-790
 10. Бурков В.Н., Бушуев С.Д., Возный А.М., Гайда А.Ю., Григорян Т.Г., Иванова А.А., Кнырик Н.Р., Колесник М. Э., Кононенко И.В., Кошкин К.В., Павлов А.А., Рыжков С.С., Рыжков А.С., Слободян С.О., Танака Х., Чернов С.К.. Управление проектами распределенных проектов и программ: монография /– Николаев: издатель Торубара В.В., 2015. – 388 с. Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/pm/nauchnaya-deyatel-nost/publikatsii/2015-god/www.ipu.ru/node/118/publications
 11. Бушуев С.Д. История развития управления проектами в Украине. КНУБА, м. Київ, XII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення», 22-23 травня, 2015. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20564/1/2015_Kononenko_Sistemnaya_optimizatsiya.pdf
 12. Бушуєв С.Д. Дорош М.С. Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції. Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С. 30-37. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/283537679_FORMUVANNA_INNOVACIJNIH_METODIV_TA_MODELEJ_UPRAVLINNA_PROEKTAMI_NA_OSNOVI_KONVERGENCII
 13. Бушуєв С.Д., Білощицький А.О., Гогунський В.Д. Досягнення і завдання проекту видання журналу «управління розвитком складних систем». КНУБА, м. Київ, XII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення», 22-23 травня, 2015. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20564/1/2015_Kononenko_Sistemnaya_optimizatsiya.pdf
 14. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. Застосування моделі ipma ocb® в управління розвитком організацій. КНУБА, м. Київ, XII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення», 22-23 травня, 2015. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20564/1/2015_Kononenko_Sistemnaya_optimizatsiya.pdf
 15. Бушуєв С.Д., Яковенко В.Б. Семиотика и креатив, Монографія, Київ, 2015 -36 стр. Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=16584
 16. Бушуєва В.Б. «Механізми управління розвитком проектно-орієнтованих організацій на моделях комплементарних цінностей». Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948). – С. 17–22. Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/646
 17. Веренич О.В. Концептуальна модель формування ментального простору, «Управління розвитком складних систем» КНУБА, 2015. – № 23. – С. 39-43. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-23/article-827
 18. Веренич О.В. Формалізована модель ментального простору проектного менеджера/команди проекту, «Управління розвитком складних систем» КНУБА, 2015. – № 24. – С. 23-29. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-24/4.pdf
 19. Егорченкова Н.Ю., Егорченков А.В. Имитационное моделирование проектов, ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії», Київ, 2015р. – С.130-132. Режим доступу: https://chdtu.edu.ua/fitis/news/item/1956-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-informatsiini-tekhnolohii-v-osviti-nautsi-i-tekhnitsi-itont-2014
 20. Егорченкова Н.Ю., Егорченков А.В., Катаев Д.С., Катаева Е.Ю. Матричное управление трудовыми ресурсами промышленных предприятий, IX міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами», Харків 2015р. – С. 95-97. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20559/1/2015_Kononenko_Optimizatsiya_soderzhaniya.pdf
 21. Егорченкова Н.Ю., Егорченков А.В., Катаева Е.Ю., Катаев Д.С. Планирование загрузки ресурсов в портфелях проектов предприятия, ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика», Запоріжжя, 20 листопада 2015р. – С.407-409. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/160494/
 22. Егорченкова Н.Ю., Егорченков А.В., Лисицин А.Б., Черная Н.А. Организация управления портфелями проектов и программ, «Управління розвитком складних систем», Київ – 2015 – №22 – С. 42-47. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/42-47.pdf
 23. Куценко М.М. «Модели управления знаниями и создания их ценности в программах инновационного развития организаций». Тези XII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства Тема: «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення» м. Київ, 21-23 травня 2015 р. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20564/1/2015_Kononenko_Sistemnaya_optimizatsiya.pdf
 24. Тесля Ю.М., Тімінський О.Г. Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами / Східно-Європейський журнал передових технологій. – №2/3(74). – 2015. – С.38-42. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/download/39988/37870
 25. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. Р2М. Управление инновационными проектами и программами. Японский стандарт (система знаний) по управлению проектами и программами, сориентированными на инновации в развитии организаций. Теория и практика применения. Официальное русскоязычное издание. 2-е издание. – СПб.: Профессиональная литература, АйТи-Подготовка, 2015. – 320 с. Режим доступу: https://library.bsuir.by/m/12_101945_1_122254.pdf
 1. Tanaka H., Bushuyev S. Benchmarking the State-of-the-Art Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure Supporting Management of Major-sized Engineering and Construction Projects, T. Norio, Збірник «Управління розвитком складних систем», №18, КНУБА, 2014 р. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2219-5300/article/view/38631
 2. Tanaka H., Bushuyev S. Master of Science in Management of Technology (MSc. MOT) Education – Benchmarking the Japanese case as an advanced country of MOT education and expectation for the MOT education in Ukraine T. Norio, Збірник «Управління розвитком складних систем», №18, КНУБА, 2014 р. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/15.pdf
 3. Бойко Е.Г. «Создание Корпоративной системы управления проектами для проектно-ориентированного предприятия на базе ценностного подхода». Збірник «Управління розвитком складних систем», №19, КНУБА, 2014 р. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-19/5.pdf
 4. Бойко Є.Г. «Структура нормативної бази з управління проектами для проектно-орієнтованих підприємств». Тези доповіді на XI Міжнародній конференції “Управління проектами в розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами і портфелями проектів, 23-24 травня 2014 р., Київ. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/
 5. Бойко Є.Г. «Впровадження інформаційної системи управління проектами при створенні корпоративної системи управління проектами для проектно-орієнтованого підприємства». Тези доповіді на 75 Науково-практичній конференції КНУБА, 2014 р. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
 6. Бушуев С.Д., Ященко Ю.Г., Дмитриев К.А., Неизвестный С.И.. Тестология в управлении проектами, Збірник «Управління розвитком складних систем», №18, КНУБА, 2014 р. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-18/article-649
 7. Бушуева В.Б. «Комплементарная модель создания ценности в проектах», Тези доповідей, I міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». Тема: «Технологія управління інформацією та знаннями в сучасному суспільстві» .// Тези доповідей. К.: КНУБА, 2014, с. 75-76. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
 8. Бушуева В.Б. «Комплементарная модель формирования цепей создания ценности в проектах и программах», Тези доповідей XI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Розвиток компетентності організацій в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2014, 260с., 176-177. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/145014/
 9. Бушуева В.Б. Тема «Принципы ценностно-ориентированного управления проектами». X міжнародна науково-практична конференція 16-19 вересня 2014, Управління проектами: стан та перспективи. Миколаїв, НУК. Режим доступу: http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CBS&P21DBN=CBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%2D%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
 10. Бушуева В.Б. Тема: «Управление развитием проектно-ориентированных огранизаций на основе комплементарных ценностей». Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 20, 2014, с. 43-49. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/
 11. Бушуева Н.С. Управление проектами, ориентированное на создание ценности, X міжнародна науково-практична конференція 16-19 вересня 2014. Управління проектами: стан та перспективи. Миколаїв, НУК. Режим доступу: ttp://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CBS&P21DBN=CBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%2D%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
 12. Бушуєв С.Д., Бойко О.О. Канбан в розробці програмного забезпечення XI Міжнародна конференція “Управління проектами в розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами і портфелями проектів, 23-24 травня 2014 р., Київ. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/
 13. Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти. Збірник «Управління розвитком складних систем», №17, КНУБА, 2014 р. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/4.pdf
 14. Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості участі в громадськості в бюджетному процесі України XI Міжнародна конференція «Управління проектами в розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами і портфелями проектів, 23-24 травня 2014 р., Київ. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/
 15. Бушуєв С.Д., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Особливості впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти XI Міжнародна конференція «Управління проектами в розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами і портфелями проектів, 23-24 травня 2014 р., Київ. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/
 16. Бушуєв С.Д., Цюцюра М.І. Значення Р2М в управлінні проектами розвитку змісту освіти, 75-та науково-практична конференція, 15-18 квітня 2014 р., КНУБА, Київ. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
 17. Бушуєва Н.С, Ярошенко Т.О. Матричні технології управління програмами розвитку фінансових установ в умовах невизначеності, 75-та науково-практична конференція, 15-18 квітня 2014 р., КНУБА, Київ. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
 18. Веренич О.В., Подчасова Т.П. Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. пр. – К. – 2014. – вип.19. – С. 70-88. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=emmses_2014_19_6
 19. Егорченкова Н.Ю., Егорченков А.В Информационное взаимодействие в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ Тези доповіді ХI міжнародної конференції «Управління проектами розвитку суспільства», Київ 23-24 травня 2014р. – С. 63-65. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/?PAGEN_1=373
 20. Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В Формування моделі класів інформаційних представлень. Тези доповіді I міжнародної науково – практичної конференції «Управління розвитком технологій», Київ 23-24 травня 2014р. – С. 45-47. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/?PAGEN_1=373
 21. Куценко М.М. Ключові питання впровадження системи управління знаннями в організації, 75-та науково-практична конференція, 15-18 квітня 2014 р., КНУБА, Київ. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
 22. Куценко М.М. Міжнародна конференція “Управління проектами в розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами і портфелями проектів. 23-24 травня 2014 р., Київ. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/?PAGEN_1=373
 23. Оберемок І.І. Гоместаз підходів до управління в корпоративній системі управління проектами/ І.І. Оберемок, Н.В. Оберемок //Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів. №10, 2014, с.106-111. Режим доступу: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/files/12_15.pdf
 24. Оберемок И. И. Взаимодействие функциональных систем компании в рамках гомеостатической системы управления проекта/ И.И. Оберемок, Н.В. Оберемок //Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 20, 2014, с. 43-47. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/ua/zbirnyk-20/article-711
 25. Оберемок, И. И. Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами [Текст] / И. И. Оберемок // Управление развитием сложных систем. – 2014.–№ 17. – С. 42–45. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-21/8.pdf
 26. Тімінський О.Г. Деякі особливості організаційного розвитку у період поглиблення кризи / Тези доповідей XI Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2014. – С.208-209. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/?PAGEN_1=373
 27. Тімінський О.Г., Берулава Д.З. Розблокування латентних конфліктів і перетворення їх з «опорів» в «рушійні сили» програм розвитку / Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів. – №10. – 2014. – С.136-141. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vldubzh_2014_10_16
 28. Шаровара О.М. Формування карти потоків цінності при управлінні програмами і проектами XI Міжнародна конференція “Управління проектами в розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами і портфелями проектів. 23-24 травня 2014 р., Київ. Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/?PAGEN_1=373
 29. Шаровара О.М. Формування потоків цінності в управлінні програмами інноваційного розвитку, 75-та науково-практична конференція, 15-18 квітня 2014 р., КНУБА, Київ. Режим доступу: http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=25&cultureKey=ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram