КРАВЧУК В.Т.

Кравчук Володимир Тимофійович 

– кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, член-кореспондент Академії будівництва  України, доцент кафедри “ Технологій захисту навколишнього та охорони праці ” Київського національного  університету будівництва і архітектури. 

https://orcid.org/0000-0002–5213–3644/ 

vtk1@ukr.net 

Тел.. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта: 

У 1969 р. закінчив вечірнє відділення Київського інженерно-будівельного інституту і отримав повну вищу освіту за  спеціальністю «Будівельні та дорожні машини і обладнання» , кваліфікація інженер-механік. У період 1973 -1976  років, відповідно до наказу Міносвіти СРСР, знаходився у відрядженні на навчанні у цільовій аспірантурі Вищої  Технічної Школи м. Брно (ЧССР). 

У 1976 році захистив дисертацію на тему : « Некоторые принципы конструирования виброформовочного  оборудования для производства железобетонных изделий » на здобуття наукового ступеня кандидата технічних  наук в комісії машинобудівного факультету ВУТ м. Брно (ЧССР) за спеціальністю 23.-03-9 « Создание  производственных машин и оборудования». У 1977 році диплом кандидата технічних наук ЧССР рішенням ВАК  СРСР нострифіковано. 

У 1985 році рішенням ВАК СРСР присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю  «Будівельні матеріали і вироби». 

У 1992 році рішенням Вченої Ради Київського інженерно-будівельного інституту присвоєно вчене звання доцента  кафедри охорони праці та навколишнього середовища. 

У 2003 році обрано членом-кореспондентом Академії Будівництва України по відділенню «Підготовка наукових  кадрів». 

Загальна інформація: 

Загальний стаж 60 років. Науково-педагогічний стаж – 51 рік. У період з 1962 – 1969 роки працював у  конструкторському бюро Київського експериментально-механічного заводу (КЕМЗ) на посадах: технік-конструктор,  старший технік-конструктор, провідний інженер-конструктор. З 1969 року, після закінчення інституту, прийнятий на  роботу в КІБІ на посаду завідуючого лабораторією, а з 1971 року – асистента кафедри “Експлуатація та ремонт  будівельних машин і обладнання “. Після захисту дисертації, з 1977 році продовжив роботу у Київському  інженерно-будівельному інституті на посадах: старший науковий співробітник ПНДЛ грунтосилікатів ім. проф.  Глуховського В.Д., асистент ( 1987 р.), доцент (з 1989 року по теперішній час) кафедри “ Охорона праці та  навколишнього середовища ” Київського національного університету будівництва і архітектури. 

Відзначений Урядовими нагородами. 

Перелік навчальних дисциплін: 

  • Основи охорони праці
  • Охорона праці у галузі

В 2019 році відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за  № 231/10511, проходив навчання та підвищення кваліфікації в ТОВ «НКЦ «Будмашоснова» (витяг з Протоколу – № 1-1909-19 від 19 вересня 2019 р., посвідчення № 1-1909-19-1). 

Навчально-методична робота: 

Видано більше 43 навчально-методичних праць, основними з яких є: підручник – «Деталі машин» – 7 томів  (англійською мовою) – обсягом 69,4 д.а.- особисто автора, лабораторний практикум «БЖД.ОП» (обсягом 3,53 д.а.- особисто автора), конспект лекцій «Основи екології і економіки природокористування (обсягом 0,81 д.а.- особисто  автора), 33 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін: «Основи охорони праці» та «Охорона праці в  галузі» (обсягом 17,255 д.а.- особисто автора). 

Основні роботи: 

A handbook of machines elements. Y.V. Chovnyuk, E.A. Ivanov, A.P. Liashko, V.T. Kravchuk (part 1,2,3) – К.:  КNUCА, 2017. – 1675 s. 

Machines elements calculations. V. Chovnyuk, E.A. Ivanov, A.P., V.T. Kravchuk (part 4,5,6,7) – К.:КNUCА, 2019 – 1803 s. 

Напрям наукової діяльності: 

Технологія віброформування бетону і залізобетону. 

Наукова робота: 

Видано більше 144 наукових праць, основними з яких є 4 монографії (обсягом 31,46 д.а.- особисто автора). Основні роботи: 

  • Кравчук В.Т., Човнюк Ю.В., Сивак И.Н. Оптимизация процессов резонансного виброуплотнения, поверхностного (роликового) формования и транспортирования бетонных смесей. Монография. – К.: КНУБиПУ, 2016. – 536 с. 

Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Сівак І.М., Гуменюк Ю.О., Кравчук В.Т. Моделювання, аналіз та оптимізація  динаміки режимів руху вантажопідйомних машин. Монографія. – К. «ЦП «Компринт», 2018. – 865 с. 

Публікації (дані видання за 2021-2022 роки):

За 2021 р. загалом видано 17 наукових праць (монографія, шістнадцять наукових статей (категорія В) у наукових збірниках України та міжнародно-практичних конференцій ) і три методичні рекомендації , основними з яких є:

175

Hysteresis curves  

analysis in the processes  of heat moisture  

conductivity of textiles* nanosurfaces.

Друк. 

.

Theoretical foundations of  engineering. Tasks and  

problems: collective  

monograph / International  Science Group. – Boston,  USA : Primedia eLaunch,  2021. 485 p. Available at:  DOI – 10.46299/ ISG .  

2021.MONO.TECH.III

1,0 / 

0,25

ChovniukY.,  

MoskvitinaA.,  Shishina M.,  

Kravchyuk V.

159

Улаштування  

блискавко -захисту  будівель і споруд  

Улаштування  

блискавко -захисту  будівель і споруд

Друк.

Методичні рекомендації до  виконання розрахунково – графічної роботи та  

індивідуальних завдань з  охорони праці для студентів  будівельних спеціальностей  усіх форм навчання 

– К.:КНУБА, 2021-32 с.

2,0 / 

0,33

Вільсон О.Г.,  ДзюбенкоВ.Г.,  Клімова І.В.,  

Кравчук В.Т.,  ФедоренкоС.В. , Василенко  

Л.О.      

160

Mathematical discrete  modeling of  

vibroimpact and shock  machines for  

compacting concrete  mixtures. I. 

https://sci-conf.com.ua;  e-mail: london @ sci conf.com.ua

Друк.

Наукова стаття в  

збірнику матеріалів VІ  Міжнародної науково практичної  конференції « THE 

WORLD OF SCIENCE 

AND INNOVATION »  

(14-16 January 2021,  

London, United  

Kingdom), 

sci-conf.com.ua, с.77 – 86

0,625 

0,21

Chovnyuk 

Yu.V.,  

Ivanov E.A.,  

Kravchyuk 

V.T.

161

Mathematical discrete  modeling of  

vibroimpact and shock  machines for  

compacting concrete  mixtures. ІI. 

https://sci-conf.com.ua;  e-mail: london @ sci conf.com.ua

Друк.

Наукова стаття в  

збірнику матеріалів VІ  Міжнародної науково практичної  конференції « THE 

WORLD OF SCIENCE 

AND INNOVATION »  

(14-16 January 2021,  

London, United  

Kingdom), 

sci-conf.com.ua, с.87 – 95

0,56 / 

0,19

Chovnyuk 

Yu.V.,  

Ivanov E.A.,  

Kravchyuk 

V.T.

172

The qualitative fractal  analysis of long term  time series for  

agricultural soils’  

electrical conductivity  parameters: methods of  nonlinear dynamics,  theory of chaos, phase  trajectories”. 

Якісний фрактальний  аналіз довготривалих  часових рядів  

параметрів  

електропровідності  грунтів  

сільськогосподарськог

Друк. 

Наукова стаття у науковому журналі “Прикладні 

питання математичного  моделювания”. – Херсон:  ХНТУ, 2021. т.4, № 2.2.,  с. 45-54

0,6 / 

0,15

Authors:  

Brovaretz A.A.,  Chovnyuk Y.V.,  Kravchyuk  

V.T., Ivanov  

E.A. 

(БроварецьО.О. , Човнюк Ю.В.,  Кравчук В.Т.,  Іванов Є.О.)178

о призначення: методи  нелінійної динаміки,  теорії хаосу фазових траєкторій  

(англійською мовою) 

Використання методу  інтегральних  

співвідношень для  аналітичного  

розв’язку  

гіперболічних моделей  теплопровідності 

Друк.

Наукова стаття в науково технічному збірнику  

“Вентиляція, освітлення та  теплогазопостачання” – Київ: КНУБА, 2021. – Вип.  38. с. 6-16.

0,6 / 

0,15

Човнюк Ю.В.,  Кравчук В.Т.,  Москвітіна  

А.С., Пефтєва  І.О.

За 2022 р. загалом видано 7 наукових праць ( наукові статті (категорія В) у наукових  збірниках України та міжнародно-практичних конференцій ) і дві методичні  рекомендації , основними з яких є:

 

179 

180

Основи охорони  

праці  

Охорона праці і  

навколишнього  

середовища у  

виробництві 

Друк.

Методичні  

рекомендації  

та індивідуальні  завдання до  

виконання  

самостійних  

робіт для  

студентів усіх  спеціальностей і  форм навчання – К.:КНУБА,  

2022. – 28 с. 

Методичні  

рекомендації  

до виконання  

відповідного  

розділу  

дипломного  

проекту  

студентами  

спеціальностей:  192  

«Будівництво та 

1,75 / 

0,35 

1,5 / 

0,375

І.В., 

В.Т., 

С.В., 

В.І. 

В.Т., 

І.В., 

А.І.

Клімова  

 

Кравчук  

 

Федоренко  

 

Човнюк  

Ю.В., Ярас  

 

Кравчук  

 

Клімова  

 

Поліщук  

Ю.Б.,  

Сисолятин    

цивільна  

інженерія» та  

076 «  

Підприємництво , торгівля та  

біржова  

діяльність»  

К.:КНУБА,  

2022. – 24 с.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Сертифікат Кравчук

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram