Навчально-наукова лабораторія технологій переробки промислових відходів

Створена у відповідності до концепції розвитку університету у 2020 р. та затверджена наказом ректора № 146 від 06.06.2022 р. як навчально-науковий структурний підрозділ КНУБА

Керівник  лабораторії

доктор технічних наук, професор;

професор кафедри хімії БТФ,

кафедри водопостачання та водовідведення ФІСЕ

Кочетов Геннадій Михайлович

Кочетов Геннадій Михайлович

В лабораторії працює кандидат технічних наук, старший науковий

 співробітник, доцент кафедри водопостачання та водовідведення

 Самченко Дмитро Миколайович, а також аспіранти та магістри КНУБА.

Самченко Дмитро Миколайович

Мета діяльності Лабораторії

Розширення і поглиблення знань на сучасному світовому рівні про методи і обладнання для переробки промислових відходів, також практичне впровадження інтегрованих ресурсо- і енергозберігаючих екобезпечних технологій в будівельній інженерії та суміжних галузях; підвищення ролі, впливу та престижу КНУБА, як провідного центру освітньої, наукової, культурної та методичної роботи в Україні в галузі будівництва та архітектури.

 

Основні завдання  Лабораторії:

 

·  Забезпечення навчального процесу аспірантів і магістрів згідно з навчальними планами кафедр у тих дисциплінах, які стосуються напряму розроблення та вдосконалення технологій і обладнання для переробки рідких і твердих відходів з організацією замкненого циклу ресурсоспоживання.

·  Координація наукової роботи факультетів, кафедр КНУБА щодо охорони довкілля, переробки та утилізації відходів, створення енергоефективних і ресурсоощадних технологій; розвиток співпраці з науково – дослідними установами, відомствами України та інших країн.

·  Виконання наукових досліджень, які поглиблюють та розвивають навчальний процес та сприяють активному залученню аспірантів і студентів ФІСЕ та БТФ до наукової діяльності, готує студентів КНУБА до участі у  Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

·  Проведення досліджень в напрямку реалізації Закону України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” та загальнодержавної програми «Питна вода України».Розробка комплексних підходів для впровадження інноваційних технологій з повторним використанням очищеної води та відходів водоочищенняпри проектуванні, будівництві та експлуатації споруд та обладнання підприємств України.

·  Вивчення і пошук вирішення інженерно-технічних проблем впровадження принципів екологічності в проектах промислових виробництв та об’єктів міського господарства. Розробка економічних систем переробки та утилізації відходів, вирішення інженерно-технічних аспектів управління в сфері поводження з відходами.

·  Створення нових екологічних матеріалів для будівництва промислових і господарських об’єктів.

·  Проведення підготовки та перепідготовки кадрів з впровадження новітніх екологічних технологійв будівництві.

·  Організація конференцій, виставок, ярмарок, симпозіумів, реклама розробок КНУБА. Координація участі студентів, аспірантів та співробітників КНУБА у національних та міжнародних заходах із охорони довкілля.

 

Науково-технологічні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій:

 

· системні дослідження та впровадження розробок з ресурсо- та енергоефективності на об’єктах і будівництва;

· створення інноваційних проектів ефективногоочищення стічних вод і переробки відходів виробництва;

· розробка сучасних ресурсоефективних матеріалів з використанням промислових відходів;

· розробка засобів комп’ютерного управління енергоефективним обладнанням.

 

Організаційна діяльність Лабораторії:

 

·  Участь у конкурсах науково-дослідних робіт, національних та міжнародних грантових програм.

·  Підготовка студентів КНУБА до участі у конкурсах студентських наукових робіт.

·  Розробка тематичних планів науково-дослідних та технологічних робіт згідно затверджених наукових напрямків.

·  Підготовка звітів про науково-технічну діяльність як складової частини звіту університету, збірок наукових праць, доповідей на наукових конференціях, анотованих звітів НДР, забезпечення державної реєстрації розробок.

·  Проведення маркетингових та рекламних досліджень в напрямках наукової та практичної діяльності Лабораторії.

 

Науково-технічні послуги:

 

· Консультації, експертиза і супровід проектів з включенням питань енергоефективності та екологічності.

· Організація інформаційних заходів (конференції, форуми, семінари, виставки тощо), серед яких щорічні міжнародні науково-практичні конференції ЕРЕ в КНУБА.

· Публікація статей у науково-технічному збірнику КНУБА «Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки», що входить до категорії  «Б» фахових  видань України. Головний редактор – проф. Кочетов Г.М. 

Наукові здобутки лабораторії доповідаються на щорічній міжнародній конференції ЕРЕ
Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки»

Наукові напрямки:

Вдосконалення процесу переробки промислових стічних вод, зокрема, феритизаційної технології та обладнання  для її реалізації.

 

Для очищення стічних вод розроблний енергозберігаючий електромагнітно-імпульсний спосіб активації феритизаціі з витратою енергоресурсів на 40% менше в порівнянні з традиційною термічною технологією. Створена лабораторна установка передбачає комп’ютерне регулювання режимних параметрів генерації електромагнітних імпульсних розрядів. Якість очищеної води відповідає вимогам щодо її повторного використання на виробництві.

Спільно з науковцями інституту магнетизму створено інноваційну установку процесу феритизації
Отримані зразки екрануючих лакофарбових покриттів з використанням феритних відходів

Осади феритизаційного водоочищення мають феромагнітні властивості.Крім традиційної утилізації на  металургійних підприємствах ці осади в залежності від їх якості придатні длязастосування в різних галузях промисловості, зокрема, в системах зберігання інформації, радіочастотних та радарпоглинаючих виробах. Можливезастосування цих відходів для створення екрануючих електромагнітне випромінення будівельних матеріалів і конструкцій: бетону, штукатурки,порошкових лакофарбових покриттів.

Дослідження сорбуючої здатності нових наноматеріалів

Випробувані магнітні наносорбенти на основі оксидів заліза дисперсностью 10-500 нм, які отримані методом електроерозійного диспергування металу в рідині. Наноматеріали мають розвинену пористу поверхню, що забезпечує їх високу сорбційну здатність щодо іонів важких металів, радіонуклідів, органічних сполук. Очищені стічні води відповідають нормативам для повторного їх використання на виробництві.

Установка отримання наносорбентів методом електроерозійного диспергування

Результати наукових досліджень:

 

В лабораторії підготовлено 2 кандидата наук, 3 магістра.

 

Робота Снитко А. Г «Очищення стічних вод промислових виробництв

 з використанням наносорбентів» (керівник проф. Кочетов Г.М.)

серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Перелік успішно виконаних у 2020-2022 рр. науково-технічних проектів і розробок затверджених МОН України:

«Розробка комплексної очистки промислових стічних вод з використанням відходів у виробництві бетону».

Категорія роботи:науково-технічна розробка

Науковий керівник НДР: д-р техн. наук, професор КочетовГ. М.

Номер державної реєстрації: 0118U002018.

 

Грант Українського науково-технологічного центру: «Розробка нової технології синтезу магнітних нанопорошків для комплексної очистки промислових стічних вод».

Категорія роботи: науково-технічнийпроект

Науковий керівник НДР: д-р техн. наук, професор КочетовГ. М.

 

Номер проекту: 6363STCU. «Розробка ресурсозберігаючої  технології феритизаційної очистки  промислових стічних вод і шламів з утилізацією відходів у будівельних матеріалах спеціального призначення».

Категорія роботи: науково-технічна розробка

Науковий керівник НДР: д-р техн. наук, професор КочетовГ. М.

Номер державної реєстрації: 0121U001008.

 

 

Публікації

Участь в міжнародних конференціях

Міжнародна діяльність та партнери:

Проведені спільні дослідження та опубліковані їх результати разом з партнерами:

УніверситетЛюдвіга-Максимиліана м. Мюнхен, Німеччина, проф.С. Хейс-Асбішлер
Східний державний університет штату Теннессі США, проф. О. Васильєв
Технічний університет м. Відень, Австрія проф.М. Істерер

Основні партнери в Україні:

Для проведення міжгалузевих досліджень «Лабораторія технологій переробки промислових відходів» співпрацює з профільними підприємствами, установами та організаціями, укладаючи угоди про спільну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

ПрАТ «АК «Київводоканал»
Інститут магнетизму
ТОВ "Євровотер"
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
Київський академічний університет

В межах КНУБА:

·         Кафедра водопостачання та водовідведення

·         Кафедра хімії

·         Кафедра технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

·         Кафедра фізики

·         Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

·         Кафедра теплотехніки

Контактна інформація:

02000,м.Київ, вул. Освіти, 4, к. 112 (адміністративно-лабораторний корпус КНУБА)
тел. (097) 215-58-96
email: kochetov.gm@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram