Ніколаєва Тетяна Володимирівна

Ніколаєва Тетяна Володимирівна – Д.е.н. Доцент кафедри економіки будівництва КНУБА

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1715-1070

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8R1c8dYAAAAJ

Scopus: https://id.elsevier.com/settings/updateAddress

Web of science: https://publons.com/researcher/4852392/tetyana-nikolaieva/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Nikolaieva

nikolaieva.tv@knuba.edu.ua

tatanikolaieva@gmail.com

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 316

Освіта

Київський економічний інститут менеджменту, 2000 р, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, менеджер-економіст, КВ№13677540

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

Міжнародне стажування в м. Ла-Корунья, Іспанія Період з 31.07.2019 до 02.08.2019р. University of A Coruña Course Real Estate Management (12 teaching hours) Затверджено Вченою Радою КНУБА, протокол №34 від 16.10.2020 р.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 24 роки. Науково-педагогічний стаж з вересня 2015 року 5 років.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні основи управління господарськими системами домоволодіння», спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, Тема: “Методологія і організація вартісно-орієнтованого управління нерухомим майном державної власності”, ДД №009610 від 26.02.2020 р.

Перелік навчальних дисциплін

1.Інформаційні системи і технології в будівництві:

зМО VI курс 4 лекц. год.

2.Економіка нерухомості:

ОіА IІІ курс 30 лекц.

ОіА IV курс 30 лекц.год.

3.Кер-во аспірантами.

Всього лекційних годин 64

Науково-методична робота

Автором опубліковано 100 наукових, методичних праць. підручник

Напрями наукової діяльності

Методологія та організація вартісно-орієнтованого управління нерухомим майном державної власності

2019 р.

1. Кучеренко О.Ю., Ніколаєв В.П., Ніколаєва Т.В., Судак В.С. Концепція застосування будівельного інформаційного моделювання в управлінні вартістю життєвого циклу державних об’єктів / Передмова д.держ.упр, проф. В.С. Куйбіди; наук. кер. В.П. Ніколаєв. Київ: НАДУ, 2019. 40 с. Особисто автору належать положення щодо вартісної орієнтації управління життєвим циклом об’єктів як передумови впровадження ВІМ. (0,5 д.а.)

2018 р.

Монографії:

1. Ніколаєва Т.В. Вартісно-орієнтоване управління нерухомим майном державної власності: монографія. Ірпінь: УДФСУ, 2018. 354 с. (18,1 д.а.).

2. Ніколаєва Т.В., Войтов И.В., Неверов А.В., Синяк Н.Г., Шавров С.А. и др. Менеджмент объектов недвижимости: бизнес-процессы и методы: монография / Под ред. И. В. Войтова. Минск : БГТУ, 2018. – 473 с. Особисто автору належить: Разнообразие объектов и процессов управления недвижимостью (с. 14–43); Объекты недвижимости как материальные активы (с. 231–263); Концепция стоимости жизненного цикла объектов недвижимости (с. 264–293); Моделирование стоимости жизненного цикла объектов недвижимости (с. 294–321); Информационное моделирование, проектирование и создание эффективных объектов (с. 322–345); Эффективный менеджмент содержания и эксплуатации объектов недвижимости (с. 246–264); Особенности менеджмента жилых зданий (с. 265–381); Особенности менеджмента сооружений коммунальной инфраструктуры (с. 382–399). (8 д.а.).

3. Куйбіда В.С., Ніколаєв В.П., Ніколаєва Т.В., Січний С.Б. та ін. Будівельне інформаційне моделювання в управлінні життєвим циклом об’єктів: монографія. Ів.-Франк.: В-во «Ярина», 2018. 128 с. Особисто автору належать: 1.1. Зміщення основної уваги менеджменту з будівельного підприємства до будівельного об’єкта (об’єкта нерухомості). С. 7-12; 1.3. Орієнтація інформаційної бази ціноутворення на замовників, власників і користувачів об’єктів. С. 22-32; 2.2. Єдина класифікація конструктивних елементів об’єктів для управління вартістю їхнього життєвого циклу і життєвого циклу об’єкта. С. 41-50; 2.3. Удосконалення тендерних процедур і контрактних відносин при формуванні цін на продукцію, роботи і послуги впродовж життєвого циклу об’єктів. С. 50–57; 2.4. Інтеграційна управлінська сутність ВІМ. С. 57-68; 4. Пілотний проект використання ВІМ для управління міськими програмами модернізації типових багатоквартирних будинків. С. 83-94. (2,5 д.а.).

2017 р.

Навчально-методичні праці:

1. Куйбіда В.С., Ніколаєв В.П., Ніколаєва Т.В. Менеджмент об’єктів нерухомості публічної власності: навчальний посібник. Київ: НАДУ, 2017. 416 с. Особисто автору належить: предметна частина до адаптації у форму навчального посібника, визначено пропорційно (8 д.а.)

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

2. Ніколаєва Т.В. Інформаційно-статистичне забезпечення управління нерухомим майном державної власності. Економічний аналіз, 2017. Том. 27, № 1. С. 49-58.(НБД Index Copernicus, WorldCat,Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services). URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27(1)__8.

3. Ніколаєва Т.В. Вартісна оцінка зношеності об’єктів як показник економічної безпеки власника нерухомості. Будівельне виробництво, 2017. № 63/2. С. 52-59.

URL:https://ndibv.kiev.ua/ua/archives/5712

2016 р.

Навчально-методичні праці:

1. Ніколаєва Т.В. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання. Київ. Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. Вип. 3. 654 с. Особисто автору належить: Розбудова системи управління нерухомим майном у контексті економічної безпеки. С. 209-236. (1,2 д.а.).

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

2. Ніколаєва Т.В. Британська система моніторингу та бенчмаркінгу експлуатації державних адміністративних будівель. Комунальне господарство міст: Серія «Економічні науки», 2016. Вип. 127. С. 2-9. URL:https://eprints.kname.edu.ua/43267/

3. Ніколаєва Т. В. Сервейінг: концепція та національні особливості. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 1. С. 143-158. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2016_1_13

2015 р.

Монографії:

1. Ніколаєва Т.В., Гусятинський М.В., Куценко В.І., Євтушенко Г.І., Лобунець Т.В. та ін. Фінансування регіонального розвитку: стратегія і методи: монографія Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2015. – 410 с. Особисто автору належать: 8.3. Фінансові особливості стратегій розвитку комунального господарства (с. 288-302); 9.3. Інвестування в управлінні активами комунальних підприємств (с. 329-336); Розділ 10. Фінансування реновації житлового фонду: держава – територіальна громада – власники (с. 337-373), (2,8 д.а.).

2. Круглов В.Н., Парахина В.Н., Резников А.В., Ніколаєва Т.В. и др. Инновационные Подходы к развитию экономики: монография. Одесса, Изд-во Куприенко С.В., 2015. 219 с. Включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ. Особисто автору належать: 6.3. Имущество Государственной Собственности в теории и практике управления экономикой (с. 168-177; 214-216.). (1,0 д.а.).

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

3. Ніколаєва Т.В. Нерухоме майно як комплексний об’єкт власності, інвестицій та вартості. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький: ХНУ, 2015. № 2, Т. 2 (222). С. 154-158. Включено до Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ. (0,4 д.а.).

4. Ніколаєва Т.В. Моніторинг формування повної вартості державної нерухомості. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. Мукачів: МДУ, 2015. Випуск 2. С. 56-62.Включено до РИНЦ (Росія); CiteFactor (США); Research Bible (Японія). (0,5 д.а.).

5. Ніколаєва Т.В. Ідентифікація нерухомого майна як об’єкту управлінського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. ГО «Науковий клуб «SOPHUS», 2015. Випуск 4.С.45-53. Включено доThe Cite Factor, The Journals Impact Factor, The General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, РИНЦ, Advanced Science Index, ResearchBib, Directory of abstractindexing for journals, International Society for Research Activity, Issuu, The Electronic Journals Library, MIAR, Academia.edu, Directory of Indexing and Impact Factor, Polish Scholarly Bibliography, The WZB Berlin Social Science Center. (0,5 д.а.).

6. Ніколаєва Т.В., Ніколаєв В.П. Інформаційне моделювання будівель: імперативи оптимізації будівельно-експлуатаційного процесу. Будівельне виробництво. Київ: НДІБВ, 2015. № 59. С. 16-24. Особисто автору належить: розкриття можливостей ВІМ. (0,2 д.а.)

7. Ніколаєва Т.В. Класифікація та регламентація режимів утримання державних об’єктів нерухомості. Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Серія «Економічні науки». Харків: ХНУМГ, 2015. Вип. 122. С. 27-32. (0,5 д.а.).

8. Ніколаєва Т.В., Ніколаєв В.П. Стратегічне управління портфелем нерухомого майна закладів вищої освіти. Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Серія «Економічні науки». Харків: ХНУМГ, 2015. Вип. 125. С. 2-14. Особисто автору належить: розкриття змісту управління нерухомим майном у складі стратегії закладу вищої освіти. (0,3 д.а.)

9. Ніколаєва Т.В., Вітренко Л.О. Управління нерухомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. № 6. URL:http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1016-nikolaeva-t-v-vitrenko-l-o-upravlinnya-nerukhomistyu-vishchikh-navchalnikh-zakladiv-na-metodichnikh-zasadakh-menedzhmentu-aktiviv. С. 215-220.Особисто автору належить: постановка ідеї та завдань статті, опис змісту менеджменту активів. (0,2 д.а.)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram