Викладання за освітньою програмою

Для викладачів на ОП здобувач є центральною фігурою освітнього процесу, що виступає повноправним суб’єктом відносин та розділяє відповідальність за навчання. Студентоцентроване навчання, у рамках викладання на ОП, включає методи навчання, які переносять фокус освіти з викладача на студента.

Студентоцентрований підхід забезпечується можливістю самостійного вибору тем курсових, атестаційних робіт та бази практики. Крім того, здобувачі мають можливість вільного вибору дисциплін, що забезпечує формування власної освітньої траєкторії та індивідуального навчального плану.

Розроблено Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти Київського національного університету будівництва і архітектури.

Для інформування здобувачів щодо цілей, змісту, результатів вивчення дисципліни та критеріїв оцінювання розроблено силабуси дисциплін 

Викладання курсів для бакалаврів відбувається з використанням інформаційних платформ (MOODLE, TEAMS), консультації проводяться за допомогою корпоративної пошти, що дозволяє студентам ознайомлюватись зі складним матеріалом дистанційно в зручний для них час, а також є можливістю повторного проходження теоретичного матеріалу, вивчення додаткових питань за необхідності або за вибором студента. За опитуваннями відділу моніторингу якості підготовки фахівців КНУБА такий підхід позитивно сприймається здобувачами. Процедура анкетування регламентується Положення про організацію і проведення анкетування «Навчальний процес в КНУБА очима студентів».  Здобувачі вищої освіти також долучаються до обговорення та перегляду освітньої програми при її вдосконаленні.

Дотримання принципу академічної свободи регламентується Положенням про організацію навчального процесу в Київському національному університеті будівництва і архітектури  студентам надається можливість вибору тем курсових та атестаційної робот, області наукових інтересів та освітніх компонент освітньої програми, можливості приймати участь у роботі наукових гуртків,  конкурсі наукових робіт, студентських наукових конференціях, на рівні академії, країни та міжнародному просторі. Викладачам гарантується можливість вільно обирати форми і методи академічної діяльності (навчальної, методичної роботи та наукової діяльності): свобода викладання, проведення наукових досліджень та поширення їх результатів, вираження власної фахової думки, свобода вибору й використання форм, методів, способів і засобів навчання, оцінювання рівня засвоєння студентами змісту ОП.

Здобувачам вищої освіти забезпечується індивідуальна траєкторія навчання, гарантуванням свободи поширення інформації, пошуку при проведенні досліджень, участі в опитуванні щодо якості організації освітньої діяльності.

Під час реалізації ОП наукові дослідження інтегруються в освітній процес шляхом залучення здобувачів вищої освіти до участі у наукових семінарах, міжнародних, всеукраїнських конференціях, форумах, конкурсах та круглих столах. Студенти з викладачами займаються дослідженнями та приймають участь в реалізації кафедрою НДДКР «Економіко-управлінська оцінка девелоперських проектів в будівництві» (номер держреєстрації 0121U111792),  та  НДДКР «Розвиток управлінської взаємодії інституційних учасників девелоперських проектів» (номер держреєстрації 0121U111793), що надає здобувачам вищої освіти змогу отримати практичний досвід наукових досліджень та викликати інтерес студентів до наукової роботи. 

Студенти приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, займають призові місця: студентка 4 курсу Ющенко Анастасія Олександрівна нагороджена Дипломом ІІ ступеня як переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році зі спеціальності «Економіка бізнесу», що проводився у Поліському національному університеті, 21 квітня 2021 р.  Студент 4 курсу  Лейченко Максим Андрійович нагороджений Дипломом ІІ ступеня як переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році зі спеціальності «Економіка будівництва», що проводився у ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2021 р.

Студентка групи МО-41 Вінніченко Крістіна Максимівна нагороджена Дипломом ІІ ступеня як переможець Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проєктів з екологічного менеджменту у 2020/2021 навчальному році, що проводився у Запорізькому національному університеті, 2021 р. участь у наукових конференціях конференціях.

Студенти ОП приймають участь в освітніх хакатонах, зокрема “digitalbattle. Битва Титанів” від Європейської асоціації EASY 

Поєднати навчання і дослідження під час реалізації ОП дозволяють курсові роботи, які виступають однією з форм дослідницької роботи, що передбачає закріплення і узагальнення знань, одержаних за час навчання, і набуття практичних навичок та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

У відповідності до  Положення про критерії оцінювання знань здобувачів освіти в Київському національному університеті будівництва і архітектури поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять.

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі та силабусі освітніх компонент.

Розклад контрольних заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті КНУБА на сторінці Розклад занять КНУБА 

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів «Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності в Київському національному університеті будівництва і архітектури»  та Етичним кодексом 

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в КНУБА знайшли відображення у таких нормативно-правових документах: Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату в Київському національному університеті будівництва і архітектури»  та «Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності в Київському національному університеті будівництва і архітектури»  Положення розроблено з метою запобігання плагіату в наукових та навчальних працях науково-педагогічних працівників університету, здобувачів наукового ступеня, а також уникнення фактів неправомірних запозичень із опублікованих джерел та спрямоване на формування академічної доброчесності та поваги до інтелектуальних надбань і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах університету.

У відповідності до розділу 6. Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату в Київському національному університеті будівництва і архітектури» науковий керівник (консультант), який виявив академічний плагіат (компіляцію) у творах магістрів попереджає про це автора, а у разі його не згоди – інформує службовою запискою завідувача своєї кафедри. Факт академічного плагіату (компіляції) у роботах магістрів констатується експертною комісією факультету або університету.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram