Про відділ моніторингу якості підготовки фахівців

Загальна інформація

Відділ здійснює моніторинг якості освітнього процесу підготовки фахівців, забезпечує зворотній зв’язок всіх учасників освітнього процесу і враховує вимоги та очікування користувачів освітніх послуг Університету для покращення освітнього процесу, виконує оцінку рівня залишкових знань по цільовим дисциплінам з шкільного курсу, формує структуру та зміст інструментарію моніторингових досліджень, виконує збір і опрацювання отриманої інформації.

Основні завдання

1.Проведення анкетування здобувачів вищої освіти, викладачів та роботодавців відповідно до графіка навчального процесу та аналіз отриманої інформації.

2.Збір результатів екзаменаційних сесій та атестаційних заходів здобувачів вищої освіти різних рівнів;

3.Організація проведення Ректорських контрольних робіт(РКР) як по визначеним дисциплінам з шкільного курсу навчання серед здобувачів 1-го курсу 1 семестру навчання, так і по фаховим дисциплінам на різних курсах навчання;

4.Організація проведення незалежного оцінювання знань, отриманих здобувачами у результаті проходження освітніх компонент;

5.Організація проведення вступних іспитів з фахових дисциплін для зарахування на навчання на різних рівнях освітнього процесу;

6.Виконання моніторингу рівня знань здобувачів вищої освіти;

7.Аналіз успішності та досягнень здобувачів вищої освіти.

Функції

1.Організація та проведення анкетувань(опитувань) здобувачів вищої освіти, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету та представників ринку праці(роботодавців) з питань якості навчальних програм та підготовленості випускників до професійної діяльності;

2.Надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування, структурам і підрозділам університету, які безпосередньо беруть участь у організації анкетування здобувачів, викладачів і роботодавців;

3.Аналіз результатів проведених анкетувань(опитувань) респондентів з метою подальшого врахування цих даних при внесенні змін до освітніх програм для підвищення їх відповідності ринку праці та покращення рівня якості освітніх послуг;

4.Забезпечення збору інформації за результатами проведених екзаменаційних сесій та атестаційних заходів здобувачів вищої освіти різних рівнів;

5.Аналіз рівня успішності та досягнень здобувачів вищої освіти різних рівнів;

6.Організація та проведення Ректорських контрольних робіт(РКР) серед здобувачів 1 курсу по визначеним дисциплінам з шкільного курсу навчання з метою визначення залишкового рівня знань;

7.Аналіз результатів проведення РКР по дисциплінам з шкільного курсу навчання та надання цієї інформації відповідним підрозділам університету для адаптації навчального плану у відповідності до рівня знань здобувачів 1 курсу;

8.Організація та проведення Ректорських контрольних робіт(РКР) серед здобувачів по визначеним фаховим дисциплінам;

9.Аналіз результатів проведення РКР по фаховим дисциплінам та оцінка якості освітнього процесу;

10.Розробка інструментарію незалежного тестування знань здобувачів вищої освіти по освітнім компонентам;

11.Збір і аналіз інформації по незалежному тестуванню знань здобувачів;

12.Підготовка інструментів для проведення вступних іспитів з фахових дисциплін;

13.Організація збору тестових завдань для реалізації на базі електронної навчальної платформи Moodle незалежного оцінювання, вступних іспитів, тощо;

14.Організаційне адміністрування програмного забезпечення, накопичення та збереження отриманих даних досліджень;

15.Розробка структури та змісту інструментарію моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг в університеті;

16.Фахове опрацювання інформації, аналіз отриманих результатів та формування на цій основі звіту по проведеній діяльності;

17.Додатково відділ може виконувати інші функції, які пов’язані з основними завданнями його діяльності.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram